Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

177 resultaten gevonden

| Leidsch Dagblad | pagina 7

Krakers voelen zich mishandeld ... De 7 krakers en 2 sympathisanten die afgelopen woens dag door de politie zijn opgepakt bij de ontruiming van het Groen-complex aan de Langebrug 87, vinden dat ze zijn mishandeld en als zware

| Leidsch Dagblad | pagina 15

Rechter jaagt krakers niet op ... kort geding tegen de krakers van het complex nadrukkelijk. Een dergelijk be sluit zou de ongeveer 50 Engelse krakers van het complex goed uitkomen. De Katwijkse projectontwikkelaar De Lange/Van der Plas

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Krakers Groen krijgen respijt ... De krakers van het Groencomplex aan de Langebrug mo gen nog twee weken blijven zitten. Die toezegging kregen zij gisteren, aan het eind van een roerige dag, van wijk agent Sneek. De onderhandelingen

| Leidsch Dagblad | pagina 11

'Groen-krakers' vrijuit ... Alle negen krakers die op de ochtend van 10 maart door de ME uit het Groen-complex aan de Langebrug werden gesleept zijn gisteren vrijgesproken van huisvredebreuk. De Haagse rechtbank achtte het niet

| Leidsch Dagblad | pagina 11

Krakers: grootse plannen met flats ... Het meest schrijnende voorbeeld van leegstand in Lei den. Zo typeren de krakers 'hun' flat aan het Stations plein nummer 12. Acht verdiepingen van het gebouw staan al drie jaar lang leeg

| Leidsch Dagblad | pagina 15

Krakers doen aangifte van huisvredebreuk ... De krakers die vorige week uit de voormalige sla gerij aan de Van der Waalsstraat werden gewerkt, overwegen ook tegen de nieuwe eigenaar R. Koenrades aangifte te doen van huisvredebreuk. „Koenrades

| Leidsch Dagblad | pagina 14

Rechter zegt krakers de wacht aan ... Delden gistermiddag te gen een van de krakers van het voormalige Van Gend Loos-gebouw aan de Haagweg. De 'culturele' kraakactie moet waarschijnlijk nog deze maand zijn beëindigd, zo dat eigenaar NS kan

| Leidsch Dagblad | pagina 13

"4 Krakers mogen in ... niet te juichen voor dit plan. K. Los van het buurtcomite' is for meel nog-niet op de hoogte ge steld en kondigt bij voorbaat aan te zullen protesteren. Los vreest dat vooral krakers ge bruik zullen

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Dixons: krakers weg ... „Vijftien jaar staat die ruimte leeg, en als er dan plotseling krakers zijn wil Dixons opeens verbouwen?" Dat zei raadsman De Boorder gistermiddag tij dens het kort geding dat V&D- dochter Dixons had

| Leidsch Dagblad | pagina 11

Krakers op 1 december weg uit PTT-centrale ... De Engelse krakers verlaten op 1 december de gebouwen en het parkeerterrein van de PTT-centrale aan de Ko ningstraat in Noorderkwartier. Dat heeft hun advocate J. Brouwer medegedeeld aan de

| Leidsch Dagblad | pagina 9

Krakers moeten slagerij uit Openlucht Museum wil Katwijkse rokerij ... Ze hebben inmiddels gas, water en licht en zijn volledig geac cepteerd door de omwonenden in de Professorenwijk. De drie krakers van de voormalige sla gerij aan de Van der Waalstraat waren voorlopig

| Leidsch Dagblad | pagina 9

Krakers beloven buurt beterschap ... Drie krakers van het PTT-ter- rein aan de Koningstraat in Lei- den-Noord gaan de klachten die buurtbewoners over hen heb ben geuit op een billboard op het terrein zetten. Doel van die actie is hun

| Leidsch Dagblad | pagina 17

Krakers kregen geen steun buurt ... Omwonenden van het voormalige kraak pand aan de Van der Waalsstraat zijn opge schrikt door een cynisch briefje van de ex- krakers. In de brief, die huis-aan-huis in de bus is gestopt, beklagen de

| Leidsch Dagblad | pagina 15

Dronken krakers geven vesting niet vrij ^MZ^soSchoo" ... Een uur lang gebeurde er niets, en toen bleek dat de groep van ongeveer 30 voornamelijk En gelse krakers Huize Gerto niet zonder slag of stoot zouden ver laten. Verslag van een ontrui ming.

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Verwarring over rechtszaak krakers ... is mij officieel nooit iets van verteld en ook de krakers weten van niets", rea geert mr. C. van den Brüle, ad vocate van de bewoners van het Parmentier-complex.

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Twijfels over optreden politie tegen krakers ... GroenLinks-raadslid mevrouw R. Peet- ers uitte gisteravond in de raadscommis sie bestuurlijke zaken felle kritiek op het politie-optreden en op de houding die de politie jegens krakers inneemt in het

| Leidsch Dagblad | pagina 7

Krakers binnen twee weken weg bij Dixons ... De krakers, die vorige maand hun intrek hebben genomen boven de winkel van Dixons aan de Haarlemmerstraat, moe ten daar binnen twee weken weer uit. Dat heeft de Haagse rechtbank besloten. De bedrijfs

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Krakers zetten Langebrug op stelten ... leiden» De krakers van het Groencomplex hebben gisteren de Langebrug in Leiden op stelten gezet. De rechter gaf ruim een week geleden de eigenaar van het monument toe stemming het pand te ontruimen

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Krakers uit Huize Gerto ... De krakers van Huize Gerto aan de Oranje Nassaulaan in War mond moeten het pand per 1 juli verlaten. Dat heeft rechter G. Bodewes bepaald in een door de eigenaar van het pand, de ABN

| Leidsch Dagblad | pagina 17

Krakers moeten snel weg uit huize Gerto ... Een groep van ongeveer 35 en- gelstalige krakers moet huize Gerto aan de Warmondse Oran je Nassaulaan vermoedelijk per 1 juli verlaten. In een door ABN- AMRO aangespannen kort ge ding maakte rechter

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Geen stappen tegen krakers in koetshuis ... De provincie Zuid-Holland on derneemt nog geen juridische stappen tegen de krakers van het koetshuis op het landgoed Ter Wadding in Voorschoten. „We wachten af tot we een sloopvergunning voor het

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Studenten Stationsplein willen krakers zo snel mogelijk kwijt ... De 23 studenten en werkende jongeren die als 'kraakwacht' in de hoge kantoorflat aan het Sta tionsplein vertoeven, stellen al les in het werk om de krakers uit het gebouw te krijgen. Afge lopen

| Leidsch Dagblad | pagina 25

Derby's en krakers op Unicum-toernooi ... Floofdscheidsrechter Pim van Doom van de KNLTB haalde gisteren in het clubhuis van Unicum diverse krakers uit de champagnekoeler. Want behal ve bovengenoemde partijen kwam ook nog de Leidse derby

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Krakers 'subtiel' uit slagerij gewerkt ... De voormalige eigenaar van de voormalige slagerij aan de Waalsstraat heeft naar zijn zeggen 'op subtiele wijze' de krakers uit zijn huis gewerkt. Een paar weken geleden kon digde A. Bunnik al aan dat

| Leidsch Dagblad | pagina 9

over PTT-krakers 9PIt Is goed voor Image van Leiden' ... De krakers van de oude PTT- panden aan de Koningstraat- /Willem de Zwijgerlaan veroor zaken veel overlast in de directe omgeving, zeggen omwonen den. De Britse krakers, in Lei den Noord neergestreken

| Leidsch Dagblad | pagina 7

Gesprek krakers-buurt ... Verontruste bewoners van het Noorderkwartier en de Engelse krakers van de PTT-centrale aan de Koningstraat leren elkaar donderdagavond kennen. PvdA-raadslid C. de Boer heeft dan een gesprek tussen

| Leidsch Dagblad | pagina 17

'Politie trad tegen krakers correct op' ... Vragensteller Laurier is na de ontruiming benaderd door betrokken krakers die hem vertelden dat de politie te ge- weldadig is opgetreden. Ge tuigenissen van omstanders op de radio versterkten Lau

| Leidsch Dagblad | pagina 7

Japans bezoek in België Krakers zetten bewoners zwarte woonoorden huis uit ... Ze is niet de enige die door 'krakers' werd be zocht. Zeker 3.000 mensen in zwarte woonoorden ten oosten van Johannesburg zijn op deze bizarre wijze hun huis kwijtgeraakt en tijdens hun vlucht

| Leidsch Dagblad | pagina 17

Krakers verbolgen over belediging ondernemers ... De krakers van cultureel cen trum X in de Haarlemmerstraat zijn verbolgen over de kritiek van L. Palm, voorzitter van het Samenwerkingsverband Onder nemers Leiden (SOL). „Zestig vrijwilligers zijn

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Krakers uit politiebureau gezet ... Amsterdam Ongeveer veertig krakers zijn gisteren onder politiedwang uit een voormalig politiebureau aan de Amsterdamse Overtoom gehaald. Voor de politie tot ontruiming kon overgaan, moesten eerst

| Leidsch Dagblad | pagina 43

de tijd dat leuzen als 'geen woning geen kroning'de schuttingen sierden, kan de nieuwe lichting krakers niet rekenen op sympathie van publiek, rechterlijke macht of overheden. De tijd dat de huidige ... wethouder Hans de la Mar zich voor een ontruiming bij de krakers voegde om te zien of de politie haar boekje niet te buiten ging is voorbij.

| Leidsch Dagblad | pagina 13

de Haagweg vereeuwigen. De foto's zijn be doeld voor in de krant en in het dagboek dat de krakers bijhou den. „Ik ga me nog belangrijk voelen ook", lacht wethouder mevrouw H. Koek (PvdA/cul tuur). ... Omdat een officiële uitnodi ging van de krakers uitbleef, heeft de wethouder gisteroch tend zelf maar het initiatief ge nomen. Aan het einde van haar bezoek sprak ze, met een grote bos bloemen in de

| Leidsch Dagblad | pagina 16

Studenten dagen krakers en openbaar ministerie voor rechter ... Hen spannende tijd breekt aan voor de krakers en de stu denten in de hoge flat aan het Stationsplein. Maandag 17 mei dient een kort geding bij de rechtbank. De studenten eisen dat de krakers de

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Ontruiming van de begane grond. Daar zullen de krakers van de kantoorflat aan het Sta tionsplein niet aan ontkomen. „Er is geen sprake van dat jullie die ruimte kunnen gebruiken", sprak president A ... .H. van Del den van de Haagse rechtbank streng. Van Delden bracht gis termiddag een bezoek aan de flat. waar sinds Pasen een tien tal krakers op de bovenste acht van de twaalf etages zijn intrek heeft

| Leidsch Dagblad | pagina 11

ij kraakt toen zeventien agenten daar een einde aan maakten. Nog een uur J later waren de 31 krakers afgevoerd. Een sympathi- Isanté van de krakers kreeg met de wapenstok een klap op haar hoofd. Zij ... De krakers hebben spandoe ken opgehangen. Ze hangen uit de ramen en maken de politie uit voor fascisten. De politie re- I ageert niet, maar enkele agen- I ten lijken wel zin te hebben in j de

| Leidsch Dagblad | pagina 11

Krakers Van Gend Loos voor rechter ... De krakers van de oude loods van Van Gend Loos moe ten aanstaande dinsdag voor de rechtbank in Den Haag verschijnen. De NS heeft een kort geding tegen de krakers aangespannen omdat de spoorwegen het

| Leidsch Dagblad | pagina 15

De brandweer heeft in een alarmerend rapport gewezen op het grote brandgevaar dat het woongedrag van de krakers met zich meebrengt. Weliswaar is dat een probleem dat de eige naar moet oplossen maar ... Volgens D66, Groen Links, SP en CDA heeft Van Rij door de vergunning te verlenen de eige naar bevoordeeld in het kort ge ding. De krakers beweerden dat

| Leidsch Dagblad | pagina 11

De Leidse politie is tevreden over de ontruiming van het Groencomplex aan de Langebrug. De Mobiele Eenheid hoefde niet in actie te komen. Nadat de krakers waren verwijderd bleek van het interieur van ... het pand weinig meer over. Nadat de aannemer al eerder het pand onbe woonbaar had gemaakt, hadden de krakers de nog aan wezige materialen gebruikt om ramen en ingahgen te barricaderen.

| Leidsch Dagblad | pagina 13

spoor gekraakt. En in de kelder kan de volumeknop voluit. Geen mens heeft er last van, zeggen de krakers. De Nederlandse Spoorwegen zijn niet gelukkig met de actie. Zij willen de gebouwen bij het station ... Bijna een week geleden namen de krakers bezit van de loods van Van Gend en Loos, die al ja ren leegstaat. De eerste house- parties zijn al achter de rug. Die hebben volgens John de Best en Dennis van

| Leidsch Dagblad | pagina 13

De politie heeft gistermiddag een einde gemaakt aan de bewoning door krakers van het pand aan de Kenauweg 1 in de Stevenshof. Een overmacht aan agenten belette vier krakers de terugkeer in het pand ... Het voormalige pand van Rijkswater staat stond al jaren leeg toen het begin juni werd gekraakt. De krakers, eerder actief in Van Gend Loos, wilden er

| Leidsch Dagblad | pagina 14

Rianne van Schreven doet als raadslid de laatste tijd van zich spreken. Waar in Leiden krakers zijn, daar valt de naam van de gedreven Groen Linkse. Ze wordt zelfs al de spreekbuis van de Leidse ... kraakbeweging ge noemd. Van Schreven is trots op die titel. „De krakers zoeken mij ook op", vertelde ze deze week in de raadscommissie voor algemeen bestuurlijke aan gelegenheden.

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Acht krakers gearresteerd ... De politie heeft vanochtend de kraakpanden van de voormali ge drukkerij Groen aan de Langebrug ontruimd. Acht krakers zijn gearresteerd. Er is geen geweld gebruikt tegen de bewoners.