Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

322 resultaten gevonden

| Leidsch Dagblad | pagina 17

Verlaine vergast Leiden op 'waar kunstgenot' ... LEIDEN In de Amsterdam se universiteitsbibliotheek wordt tot dertig augustus in het kader van de manifestatie La France aux Pays-Bas de tentoonstelling 'Verlaine in Nederland 1892' gehouden. De

| Leidse Courant | pagina 13

Tom Verlaine begraaft het verleden ... Maar Verlaine praat er liever niet over. De dichter/muzi kant wenst niet aan het ver leden herinnerd te worden. Z'n goed recht natuurlijk, al leen heeft hij als artiest mo menteel bitter weinig te

| Leidsch Dagblad | pagina 4

PAUL VERLAINE ... Ook hier ter Stede zal eene ♦,Confé^cncc,, door PAUL VERLAINE worden gehouden. De Entrée-pr\js is op één gulden gesteld. Eene l\jst ligt ter teekening by T. M. TTSJIA, Breestraat 156.

| Leidsch Dagblad | pagina 29

Tom Verlaine: „Ik blijf die ik ben..." ... Dit najaar komt de songschrijver en zanger-gitarist Tom Verlaine naar ons land. Zijn tweede solo-album 'Dream- time' zal waarschijnlijk nog deze maand op de Nederlandse platen- markt verschijnen.

| Leidsch Dagblad | pagina 29

Verlaine op de prairie ... Omdat ik bijkans hysterisch van genot word zodra Tom Verlaine van het legendarische Television zijn gitaar omhangt, kunnen er wat mij betreft niet gènoeg Ver- laine-epigonen opstaan. Vooral niet daar

| Leidse Courant | pagina 13

meer buitenlandse •ele coryfeeën zich ardigd een reisje de soppige calvinis- lage Nederlanden iken, maar ze zijn er steeds verkwikt lan gegaan. Zo wel Verlaine, te be- iwen als een Franse loëet in de ... vorige Verlaine, een lite- bonk met een groot die toch ontroerend :wanezang had kun- zingen, bezocht in jmber van het jaar zey J ons land. Het jaar C HeftP bundelde Frank- 'oude: „grootste dichter

| Leidsch Dagblad | pagina 5

Het zogeheten Schrijversprotest bracht me in herinnering dat ergens in mijn kasten nog een boekje moest staan: „De quoi vivait Verlaine". Ik moest lang zoeken want het bevond zich natuurlijk niet ... Verlaine. Toen ik het tenslotte terugvond wist ik op eens precies waar en wanneer ik het had gekocht. Dat was op een dag in november 1951 bij een antiquariaat je in de Parijse Rue Jacob Saint Germain des

| Leidsche Courant | pagina 3

Jan Nieuwenhuis over het werk van Paul Verlaine. ... Voor „Geloof en Wetenschap" trad gis teravond als spreker op de heer Jan Nieuwenhuis, die een bijzonder mooie lezing hield over het werk van Paul Verlaine.

| Leidsch Dagblad | pagina 11

Het volgende wordt verteld van den groo- ten Franschen dichter Paul Verlaine. Eens was de kunstenaar op een voetreis door Zuid-Frankrijk en zooals het hem wel meer ging, het is bekend, dat Verlaine ... groote armoede geleden heeft, was de kunstenaar platzak en had een geweldigen honger. Hon ger is een scherp zwaard en vastbesloten te eton, hoe dan ook, trad Verlaine een herborg binnen. De waardin, zelf

| Leidsche Courant | pagina 3

, waarin Whitman de nieuw ontdekte schoonheid van de Amerikaansche aarde bezong, werden in Frankrijk twee zeldzame genieën geboren. Paul Verlaine en Arthur Rimbaud. Ver- laiue, de zoon van een commandant te ... Hij reist eerst naar Londen, trekt dan door België. In Brussel maakt hij kennis met den jongen Rimbaud. Deze ontmoe ting is noodlottig en is van beslissenden invloed op heb levenslot van Verlaine

| Leidsch Dagblad | pagina 14

Ik heb hier reeds eerder opgemerkt dat de biografie in Nederland een schaars gewas is. Dat is reeds een reden om aan een biografie van de grote Franse schrijver Paul Verlaine, ge schreven in het ... heden uit het leven van Verlaine zijn even tragisch als weerzinwekkend. Deze man, die een groot dichter was, moet op zijn tijdgenoten, die geen of weinig oog hadden voor zijn geeniale poëzie, de

| Leidsch Dagblad | pagina 9

Tom Verlaine - 'Warm and Cool* (Rough Trade) ... Tom Verlaine heeft het New- yorkse gitaarbandje Television heropgericht. Het plan is om dit tweede bestaan binnenkort met een cd in te luiden, maar Verlai ne piept solo even voor met veertien

| Leidsch Dagblad | pagina 2

(een portret van Paul Verlaine, kort voor diens dood gemaakt) en een zinkdruk („Moeder en kind") door Charles Maurin. Buitendien veel fraaie „Culs de lampe", titelvignetten, sluitstukken en initi alen ... van Magnus von Wedder- kop voorkomt, die speciaal de aandacht ver dient: „Paul Verlaine und die Lyrik der Décadence in Frankicich

| Leidsch Dagblad | pagina 12

En Hollande (2000) is een gedurfde compositie van Leo Samama voor so praan en strijkkwar tet, naar een ode van de Franse dich ter Paul Verlaine. Aan het eind van diens leven reisde hij door de Lage ... ren door de 'hemel van Rembrandt'. Samama, behalve componist ook be kend als artistiek coördinator van het Residentie Orkest, laat zich inspireren door de gedachte door de ogen van Verlaine te kijken

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 2

De Franse litteratuur is wel bij uitstek geschikt om' daarin ingewyd te worden Ik geloof, dat ik daarom met zo erote liefde en „Einfllhlung" kan schrijven over Rocine. Pierre Loti. Paul Verlaine ... Aangrijpend en diep doorleefd zijn de twee artikelen, die hij schreef over de arme tobber en schipbreukeling Paul Verlaine. Ontroerend is (en Marmel stein was er met zijn hart bij), als hij

| Leidse Courant | pagina 6

werd in een programma „Rand figuren" poëzie van Bredero, Paaltjens, Verlaine, Van Ostayen, Andreus e.a. gebracht naast muziek en liederen van Ravel, Fauré, Ibert, maar ook wel van de Beatles!

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 4

aal. Zij waren geen verdoemden, doch dolenden hij schreef met bloed. Luister die met elkaar de weg zochten en daarbij de grijp waarom wij Verlaine kennen hulp van een gids' weigerden omdat de ... Arie zweeg, nu had hij moeten getuigen er op wijzen hoe Verlaine in hetzelfde gedicht kwam tot de aanvaarding of de erkenning het Goddelijke pardon.

| Leidsch Dagblad | pagina 5

Madame Mauté de Fleurville, de schoonmoeder van Paul Verlaine, was de eerste die met het talent van de toen negen jarige Debussy tijdens haar pianolessen in aanraking kwam. Deze amateur-pianiste en ... Evenals een Verlaine in de dichtkunst, zo heeft Debussy zich de meester van de nuance betoond en hij verklankte er de diepste ontroeringen mee.

| Leidsch Dagblad | pagina 5

dan niet samen met zijn vriend, minnaar en collega Paul Verlaine, zette de avonturier koers naar Oost-Afrika waar hij elf jaar lang een liederlijk be staan leidde en onder andere leefde van de ... Als het aan Rimbaud zelf had gelegen, waren er waarschijnlijk helemaal geen sporen meer van zijn dichterschap te vinden ge weest. Het is vooral aan Paul Verlaine te danken dat het werk van Rimbaud

| Leidse Courant | pagina 2

haal gaat over de dichter Paul Verlaine, die een haat-liefde verhouding had met de dichter Arthur Rimbaud. Verlaine heeft een moeizaam leven ge had. Hij heeft te veel gedron ken en kon niet kiezen ... tussen de liefde voor Mathilde, een meisje uit een bourgeoismilieu en Rimbaud, die uit een een voudig milieu kwam. Het spel begint met een ontmoeting tus sen Verlaine en Isabelle Rim baud, de zuster van de

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 2

De voorzitter, de heer E. F. van Teylingen van Hillegom, opende en leidde de conferentie. De eerste spreker was de heer M. Stevens© van Dordrecht, die Paul Verlaine en zijn omgeving schetste. Spr ... . zeide, dat Verlaine een moreel .laag staand ïü.ensch is geweest, waarbij hij vooal cp den invloed van den raadselachti- fgen Arthur "Rimbaud wees, maar /roemde Verlaine om diens bundel „Sagesse" als den

| Leidsch Dagblad | pagina 18

woord worden meegezongen. Frank rijk had het, ook zonder bijkomende geneugten als wijn, stokbrood, kaas en Gauloises. Verlaine viel nog vrije lijk in het Frans te citeren zonder dat men de spreker ... Gelukkig dat vertaler Peter Verstegen al sinds lang de moeite heeft geno men deze taalmuziek zo goed en zo kwaad als het gaat te vernederland sen. Had Verlaine's wieg boven de Moerdijk gestaan, dan

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Verlaine, den eersten „symbolist" al thans van de nieuweren; de heer Sunier zelf wees er op dat reeds in de vroegere Fransche poëzie soortgelijke kunststroomin- gen zijn aan te wijzen. Op 22-jarigen ... verzen (b. v. l'Angoisse). En toen volgden eeni- ge gedichten uit dat eenige bundeltje „La Bonne Ohanson", bestemd voor haar., die, als zij gewild had, Verlaine voor goed had kunnen ontrukken aan den demon

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 31

". Verlaine is een type, dat muziek vooral be schouwt als een vorm van kunst zinnige expressie, waarbij over draagbaarheid en emotionele „im pact" minder terzake doen dan iets als verantwoorde vormgeving. Dat ... Verlaine's muziek „swingt" dan ook nooit echt. maar registreert en observeert vooral, met alle conno taties van koel en afstandelijk, die daar sedert jaar en dag bijhoren. In dat kader vormt een

| Leidsch Dagblad | pagina 2

Frangois Coppée, die in zyn jeugd zeer intiem bcvri .ni was met don voor eenige dagen overleien Paul Verlaine en-wiens naam het laAtste woori was, dat do rampzalige dichter van zoovele paarl«n der ... Verlaine, zegt hy, was een brave jongen, maar ongelukkigerwijze een jongen zonder wilskracht, die tot in het krankzinnige door zyne moeder bedorven was. OngetwijfelJ was zij do beste, maar tevens de

| Leidsch Dagblad | pagina 2

„Poèmes barbares" vervangen in uwe waardeoring?"" was het, zooals men weet, aan Verlaine, dat deze eer te beurt viel. Het publiek scheen een beetje van de wijs gebracht door die uitspraak. Bui- ton een vrij ... beperkten kring van lozers kende men het werk van Verlaine nauwelijks, en men kon zoggen dat het groote publi-.k tot hot eind toe onbekend met hem is gebleven En,nu mag nog wel de waardeering uit do „Pall

| Leidsch Dagblad | pagina 27

die Verlaine in deze bundel opnamzoals Rimbaud en Mal- larmé, worden nu tot de grootste Franse dichters aller tijden gere kend (dus, de Fransen kennend, ook tot de grootste dichters aller tijden). ... de 'poètes maudits' gerekend worden zonder dat je in die bun del van Verlaine was opgeno men. Baudelaire, Nerval en De Lautréamont worden tot de 'ver doemde dichters' gerekend, en ook als Engelstalige

| Leidsch Dagblad | pagina 20

^Jog altijd treedt Patti Smith in de voetsporen van Arthur Rimbaud en Paul Verlaine, de negentiende-eeuwse anti-burgerlijke Franse ■dichters. Trampinverwijst zelfs letterlijk naar Rimbauds voettoch

| Leidsch Dagblad | pagina 10

franje) en met een voorliefde voor sombere, morbide teksten. De noot voor noot gespeelde gitaamffs van Daniel Kessler komen sterk overeen met het werk van Johnny Marr (Smiths) en Tom Verlaine. Zanger

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 7

TOOROP EN VERLAINE ... Verlaine, „roi exilé", een eenzame als hij. dolend door het betooverde woud zijner fan tasie, altijd weer deinend op het aangrij pend schoone rhythme zijner ztel. steeds weer zingend de innerlijke

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 9

Dr Roerebach, de uitnemende kenner der Fransche literatuur, beschouwt Verlaine als liefde dichter. Verlaine, een der grootste zangers, die Frankrijk ooit voortbracht, is op een vreeselijke wijze door ... Verlaine is de dichter der liefde in haar velerlei vormen, hij is niet minder de dich ter der wanhoop. Hoe vele malen werd zijn hart na zond* en schuld, doorboord door spijt en wroeging!

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 21

-gitarist Richard Lloyd. In die formatie Television speelde Lloyd een belangrijke rol, maar moest om de uiteindelijke muzikale lijn voortdurend strijd worden gele verd met Tom Verlaine, de eigen zinnige frontman van ... door de magere ontvangst van de overi gens zeer verteerbare langspeler „Adventure" valt Television uit een en gaan Lloyd en Verlaine weer hun eigen weg. Presenteerde laatstgenoemde zich enkele 'maanden

| Leidsch Dagblad | pagina 7

VERLAINE De dierenbescher ming is verontwaardigd over de vo gelslachting die met hulp van dyna miet gisteravond even over de Bel gische grens bij Verlaine heeft plaats gehad.

| Leidsch Dagblad | pagina 5

•k "Zonsverduistering"Christopher Hamptons tv-spel dat de AVRO vanavond (Ned. 2, 21-23 J0 uitzendt, verbeeldt een stuk uit het leven van de dichter Paul Verlaine, die een haat-liefde verhouding had ... met de dichter Arthur Rimba ud. Verlaine leidde een moeizaam leven, hij dronk teveel en werd heen en weer ge slingerd tussen zijn liefde voor Mathilde.een meisje uit een bour geoismilieu en Rimbaud, die

| Leidsch Dagblad | pagina 21

Het is waar dat op alle beroemd geworden groepsportretten van Fantin-Latour de afgebeel de kunstenaars - dichters als Verlaine en Rimbaud, compo nisten als Chabrier en d'Indy, schilders als Manet en ... niemand. Op „Le coin du table" (het beroemde doek dat anders in de Galerie du Jeu de Paume hangt) kijken links in de hoek de beroemde dichter vrienden Verlaine en Rimbaud straal langs elkaar heen en sta ren

| Leidsch Dagblad | pagina 9

schijf en wat jaartjes later op te bestaan. Bandleider Tom Verlaine maakte nadien een trits ster ke doch matig verkochte soloplaten. Op dit titelloze reunie-album zijn alle vier de bandleden weer bijeen ... Toch is sprake van een gitaarplaatje. Het grote verschil met 'Marquee Moon' is dat Richard Lloyd en Tom Verlaine niet meer duelleren. Hun gitaarspel is op razendknap- pe wijze ineen gevlochten

| Leidse Courant | pagina 2

vriend schap en de ruzies tussen Paul Verlaine en Arthur Rimbaud. Curieus zulk gegeven te zien lopen over de banden van drie culturen. De Vlamingen spelen zoiets altijd een octaaf hoger dan wij het zouden ... het voor Verlaine en Rimbaud toch vooral ontlading was van dich terlijke passie. Met nog een uitzending van de Map over hoofdpijn, het eeuwige onge

| Leidse Courant | pagina 10

worden: de intensieve haat-liefde verhouding met die andere Franse „gedoemde" dichter, Paul Verlaine, leidde tot schandalen en nog veel meer: een moordaanslag, die Verlaine overigens overleefde. Het

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 10

tijdschriftartikelen ons willen doen ge- looven. De vraag naar Christelijk-religieuse lite ratuur is gewoonlijk meer literair, dan religieus. En dan „literair" in den zin, die Verlaine aan het woord gaf toen hij naast ... gewroch ten mode, kinderachtige waanwijze puberteituit- groeisels als die gewelddadige letterkrullen in een jongensschoolschrift, hun literatuur „littérature" in de kwade, minachtende Verlaine'sche beteeke

| Leidsch Dagblad | pagina 2

Over de ontvangst hier ter stede, over het gehalte van het publiek, wij hoorden 't Verlaine zei ven zeggen, was hij zeer voldaan. ... Wenschen wy ten slotte van onze zyde Paul Verlaine aldaar een minstens evengroot succes toe, als dat van gisteravond; naar Parijs terugkeerend, kan hy veilig de ver zekering medenemen, dat hy door