Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

40 resultaten gevonden

| Leidse Courant | pagina 4

Inbraken op I „Roomburg" ... zijnswerk Halfje Wit, Sportver eniging Aarlanderveen, Speel tuinvereniging Vreugde-Oord, Buurtvereniging Eensgezind, Speeltuinvereniging Oudshoom en Stichting club-, buurt, en jon gerenwerk Westerhaven, Ge

| Leidsch Dagblad | pagina 11

«Weidse volkstuinvereniging "Roomburg hield expositie ... jcies één jaar na de opening van het nieuwe prachtige tuincomplex Vüetweg onder de gemeente Zoeterwoude hebben de leden van de Volkstuinvereniging „Roomburg" willen tonen, dat zij hun actieve zonde

| Leidsch Dagblad | pagina 17

Volkstuincomplex Roomburg moet plaatsmaken voor de toekomstige baggerstortplaats in de Oostvlietpolder. Naast de Europaweg komt schuin achter restaurant Cro- nesteijn een nieuw volkstuincomplex waar ... Dat de volkstuinders van OTV plaats moeten maken voor be drijven was al langer bekend. Maar dat ook de bijna honderd leden van Roomburg moeten vertrekken is een bittere pil voor de tuinders die vaak

| Leidsch Dagblad | pagina 3

gens Van der Zwart gebeurde dat pas nadat Stouten zich negatief had uitgelaten over Roomburg. "Dit wekte irritatie. En bij de in het geding zijnde tuinvereniging Roomburg is het voltallige bestuur ... Volkstuinvereniging Roomburg:

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

voor de mooiste halskraagdahlia (Mrs Brown). De medaille van de volks tuinvereniging Roomburg was voor de mooiste vaas gemengd van mevr. Groene- wegen, die van de volkstuinvereniging Tuinlust voor Joh ... De Leidse .dahlia-vereniging „Johan Mater" behoeft geen spijt te hebben van de eerste keuring, die Zaterdagmiddag in het clublokaal van de speel tuinvereniging Oosterkwartier plaats vond. Er werd

| Leidsch Dagblad | pagina 22

Garanderen van rente en aflossing van een aan de Tennisclub "Roomburg" te verstrekken leningen rekening-courant-krediet voor de bouw en inrich ting van de kantine. ... Het vindt ditmaal plaats in het gebouw van de speel tuinvereniging Vogelenwijk aan de Nachtegaal laan. Het spreekuur is met name bedoeld voor be woners van de Rijnsburgerweg en omgeving, die

| Leidsch Dagblad | pagina 3

achtereenvolgens langs de volkstuin complexen Zuid West" (Lage Mors- weg), „Het Zonneveld" (Nachtegaal laan), „Ons Buiten" (einde Mamix- straat), „Nut en Genoegen" (Tas manstraat), „Roomburg" en ... „Onder linge Tuinvereniging" (beide aan de Vlietweg)

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Nieuw saneringsplan moet vervuiling uit Roomburg houden ... leiden - Met het verlagen van de grondwaterstand in vuilstort De Bult verwacht de gemeente Lei den te voorkomen dat verontrei niging richting de nieuw te bou wen wijk Roomburg stroomt. De maatregel

| Leidsch Dagblad | pagina 3

mogelijkheden in de binnenstad ("open gaten") alsmede de gebie den Leeuwenhoek, Roomburg, Coebel en Schuttersveld te on derzoeken voor de SieVenshof- jespolder aan bod komt. ... (Roomburg), de Leeuwenhoek en die open gaten in de binnenstad voor 1 januari bij de raad in te dienen.

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Wethouder A.Verboom (Volks huisvesting) houdt vanavond zijn maandelijkse spreekuur. Daarvoor is hij tussen half acht en half negen aanwezig in het gebouw van de speel tuinvereniging Vogelwijk aan de ... Onvrede heerste er bij de omwo nenden en betrokkene van het Vlietpark (dat de Oostvlietpol- der, Cronesteijnsepolder en Roomburg omvat) over het feit dat ze wel rioolbelasting betalen zonder over een

| Leidsch Dagblad | pagina 11

gasman de school in het woonwagen- J tUinvereniging Noorderkwartier voor de bouw van een clubhuis op haar speeltuin aan de Anna van Saksen- ... 24 uur Korte openlucht- concerten Werkmans Wils- I kracht bij bejaardencentra j Rijn en Vliet. Roomburg en j Herengracht 35.

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Aan de Leidse Van Vollenhovenka- de, naast het sportpark Roomburg, staat sinds enkele jaren een speel tuin. Het is de speeltuin van de Pro- fessorenwijk, die destijds in verband met de bouw van de ... Er bestaat namelijk over deze af faire kortsluiting tussen de speel tuinvereniging en het „stadhuis", waarbjj de Leidse Bond van Speel tuinverenigingen tot nog toe vergeefs heeft getracht om de

| Leidsch Dagblad | pagina 3

andere gebieden in Leiden, zoals Leeuwenhoek, Roomburg en Stevenshofjespol- der. ... De Zeeheldenwijk. Ruim dertig jaar geleden werd daar speel tuinvereniging "Ons Eiland" opgericht. Nu heeft het drie jaar geleden opgerichte wijk komitee het voorzien op het ei genhandig gebouwde club

| Leidsch Dagblad | pagina 4

De problemen in Roomburg en de Leeuwenhoek maken het vol gens Glaubitz waarschijnlijk, dat de Stevenshof het eerste gebied is waar woningen zullen verrij zen. Hij pleitte ervoor om het bouwen in ... donderdag 27 november een gezellige avond, om 20.00 uur in het gebouw van de speel tuinvereniging Westerkwar tier, Ten Katestraat. De avond is bedoeld voor leden en belangstellenden.

| Leidsch Dagblad | pagina 5

plaats en nam de inzameling van de boeketten een aanvang. De verzamel- tocht ging achtereenvolgens langs de volkstuincomplexen „Roomburg'. ..De Onderlinge Tuinvereniging'. „Tuin- lust', „De Slaagh'. „De

| Leidsch Dagblad | pagina 3

tuinvereniging Merendroom dat oorspronkelijk in de speeltuin bij de Milanenhorst was gepland, maar het slechte weer vereiste een dak boven het hoofd. ... elkaar op sportpark Roomburg en vrijdagmiddag biedt het schoolbestuur de vertrekkende directeur een afscheidsreceptie aan. (foto Holvast)

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Volkstuinen, de heer W. F. Smit, secr., en voor de Zusterverenigingen Ons Ei Ons Genoegen, Roomburg, Onderling Be lang en „H. V. en Z," de heer Mulder. ... Men kreeg toen de beschikking over een terrein aan den Zoeterwoudschen Singel en juist in deze eerste periode ls het de Volks tuinvereniging bijzonder voor den wind ge gaan.

| Leidsch Dagblad | pagina 18

Het opvangcentrum voor asiel zoekers in het Leidse Roomburg aan de Willem van der Made- weg is niet bepaald een vrolijke, gezellige boel. En daar wilden drie scholieren van het Scala College in ... De brief waarin de gemeente de huur opzegt, heeft de volks tuinvereniging onder haar leden verspreid. „Daarbij gaven we ze

| Leidsch Dagblad | pagina 13

TUINHUISJES - Onbekenden hebben ingebroken in een aantal tuinhuisjes op het telrein van de tuinvereniging Roomburg aan de Vlietweg. Een 52-jarige Leidenaar heeft inmiddels aangifte gedaan van

| Leidsch Dagblad | pagina 11

in Alphen afval te lozen. "De Leidse stortplaats Roomburg ging dicht en wij hadden geen alterna tief. Wij mochten daarom het vuil in Alphen brengen. Ik weet echt niet meer wie daarvoor uiteindelijk ... kaarten en sjoelen bij speel tuinvereniging Oosterkwartier, Borneostraat, aanvang 14.00 uur.

| Leidsch Dagblad | pagina 3

ven over de loterij die de Stich ting Kinderwens gaat houden. Deze stichting is door de speel tuinvereniging in het leven ge roepen met als doel een eigen clubgebouw op de Merendroom te realiseren. ... In het gebouw van volkstuin- dersvereniging Roomburg wordt zaterdag en zondag een tentoon- telling gehouden van bloemen, fruit en groente die door de leden zijn gekweekt. De openingstijden zijn

| Leidse Courant | pagina 5

baantje, waarvoor overleg met het be stuur van de speel tuinvereniging moet worden gepleegd, wordt de grootste, namelijk 15 1/2 meter lang en 2 meter breed, en biedt, in verband met het daar ... gekregen. Zij zal tus sen 1980 en 1990 ongeveer zevenduizend woningen moeten bouwen op nieuw bouwterrein (waaronder 1.550 als gevolg van stadsvernieuwing). In het stadsuit- breidingsgebied Roomburg komt de

| Leidse Courant | pagina 4

Door de Leidse volkstuinvereni gingen Onderlinge Tuinvereniging en Roomburg wordt in de kantine van de Royal McBee zaterdag 29 augustus door wethouder Sannes een tentoon stelling geopend van bloemen

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

De nieuwe speeltuin „De Professoren wijk" kan worden aangelegd op een terrein, dat wordt begrensd door de Van Vollenhovenkade, het sport complex „Roomburg", de Kanaal- weg en de toekomstige ... behoeve van de speel tuinvereniging „De Professorenwijk"; in zake het beschikbaar stellen van gelden voor het aanbrengen van een openbare verlichting op het Lammenschansplein; inzake overdracht van stroken

| Leidse Courant | pagina 3

'l'feel illegale stortingen in Roomburg ... Er is een speciale commissie samengesteld bestaande uit ver- tegenwooridgers van de speel tuinvereniging, de stichting en de LJA, met de toepasselijke naam „Westerkwartier uit de

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Het 20-jarig bestaan van de Volks tuinvereniging „Ons Genoegen", welke haar uitgebreid terreinencomplex heeft ... vier onderafdelingen van de jubilerende vereniging en voorts de heren G. de Vrind namens de jubileumcommissie, H. van Weizen van de W.B.V. „De Een dracht" en G de Koning voor de speel tuinvereniging

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

Het aandeel van de volkstuinvereni ging in deze massale bloemengroet was als volgt: „Zuidwest" (Lage Morsweg) 83 boeketten; De Slaagh (Lage Morsweg) 40; Roomburg (Oostvlietpolder) 130; Oostvliet (pas ... opgericht) 52; Onderlinge Tuinvereniging (Oostvlietpolder) 90; Nut en Genoegen (De Waard) 90; Ons Bui ten (Leiden-Noord) 152 boeketten plus 88 potplanten cn 50 zakjes fruit; Het

| Leidsch Dagblad | pagina 11

1. Inge Heijkoop, 2. Nel Mom, 3. Leny Roomburg. ... Hierna kon de vereniging, die inmid dels was omgedoopt in „Leidse Speel tuinvereniging „Zuiderkwartier", haar eigen praktische werk beginnen en de Jeugd in TuinstadwUk van de straat houden.

| Leidsch Dagblad | pagina 9

van de V.T.V. „Tuinlust". de heer Visser, voorzitter van de Volks tuinvereniging V.T.L., de heer Zonderop van de V.T.V. „De Mul", de heer Tege laar van de Amateur-fruitteeltvereni- ging Prof lr Sprenger ... ", de heer Mom van de VTV „Leiderdorp Vooruit", de liter v d. Hoven, voorzitter van de Speeltuin vereniging ..Oosterkwartier" en de heer Dee van de VTV. „Roomburg". Vele sprekers deden hun woord van geluk

| Leidsch Dagblad | pagina 4

Deze sympathieke geste werd zeer op prjjs gesteld. De tuinders van de Touw- fabrieken te Leiderdorp, Nut en Genoe gen, Roomburg, Tuinlust, Zuid-west, Zonneveld en Ons Buiten leverden hun bijdragen ... feestelijk cachet. Het bleek duidelijk, dat de korfbalclub nog steeds nauwe banden onderhoudt met de speel tuinvereniging van dezelfde naam. waar uit de club in feite is ontstaan, want het waren niet alleen

| Leidse Courant | pagina 2

J\E 889 LEDEN aangesloten bij de U Leidse Bond van Volkstuinver enigingen zijn verre van. tevreden over de gang van zaken. De volks tuinverenigingRoomburg" moest 't complex aan de Roomburgerweg op

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

Roomburg, 2.15 uur: Honkbalwedstrijd HVL/SikkensDBC (Birmingham). ... JN een zondoorstoofd openlucht theater in de Kikkerpolder heb ben veertig kinderen van de speel tuinvereniging „Oosterkwartier" gis teren en vandaag uitvoeringen ge geven van de vrolijke kinderope

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

Schouwburg, 730 uur: Uitvoering speel- j tuinvereniging Ons Eiland. ... In het begin van de avond trekt op 11 juni een sportoptocht door de stad, die op Roomburg zal zijn opgesteld en dan verder een route zal volgen, o.m. door Breestraat en langs Witte Singel. Tege lijk

| Leidse Courant | pagina 3

Het 20-jarig bestaan van de Volks tuinvereniging „Ons Genoegen", wel ke haar uitgebreid terreinencomplex heeft aan de Zijl, is Zaterdag onder grote belangstelling hei-dacht. Als gold het een zilveren ... ''. Achtereenvolgens boden nu de afgevaardigden van"" tal van zusterverenigingen de gglukwen- "sen aan en wel de heren Boom van de V.T.V. „Het Noorden", .Gressie (Cronesteijn),^ Kanbier (Roomburg), Van Duuren

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

Park Roomburg dicht tot ongeveer 1 Mei ... Leldcnaars die gistermiddag een zonnige wandeling in het park „Roomburg" aan de Kanaalweg wil den maken, werden bü de ingang tegengehouden door een bewaker, die de teleurgestelden vertelde, dat het