Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

5 resultaten gevonden

| Leidsch Dagblad | pagina 1

St. Nicolaashet feest der kinderenis weer nabijreeds dweepen zij met de genoegens van den avond en lustig en rroiyk maakt hen het vooruitzicht op den geheelen daarop volgenden dag. Danop Sinterklaas

| Leidsch Dagblad | pagina 2

De oude feestviering is niet meer algemeen en vele vaders en verdere leden der familie achten het "een dwaasheid voor Sinter-Klaas te spelen en met die ketenen op de trappen te rammelen of met die

| Leydse Courant | pagina 3

. Kunnen daarentegen zonder na deel de melkkoeijen «Sinter-Klaas over loopen" gelijk hij zegt, dan is dit voor het zeldzame geval merkwaardig genoeg om des avonds door de albe- schikkende boerin een goed

| Leidsch Dagblad | pagina 2

zoover in vroe gere eeuwen Hollandsche kolonisten zich daar hadden geves tigd of de steden aan zee gelegen ook met de schippers in aanraking konden komenzelfs de Santa Claus in Amerika zou de Sinterklaas

| Leydse Courant | pagina 6

Men heeft met een bedenkelijk hoofdschudden gezegd: een concert voor een liefdadig doel, zoo spoedig na Sinterklaas! Ik vertrouw, dat elk, die er over nadenkt, zulk een bezwaar als een beleedtging