Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

792 resultaten gevonden

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 5

Tot leden van het Bestuur der Stichting werden door den Minister van Waterstaat benoemd de heeren: A. A. G. van Erven Dorens, Prof. Dr. W. Martin, J. v. Nifterik, G V. van der Schooren en P W. Waller ... Het Bestuur benoemde den heer Waller tot voorzitter en den heer Van Nifterik tot secretaris.

| Leidsch Dagblad | pagina 4

Het PERSONEEL der N.V. DRUKKERIJ v.h. L. VAN NIFTERIK Hzn. betuigt hiermede aan Bestuur en Directeur haar hartelijken dank voor de verrassing hun op Zaterdag 4 Juli j.l. bereid.

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Heerenstraat No. 51. kadastraal bekend Gemeente Lei den, Sectie M. No. 3959; f. de N.V Boek drukkerij voorheen L. van Nifterik Hzn., om vergunning tot het oprichten van een drukkerij in het perceel Kaiserstraat

| Leidsche Courant | pagina 2

Nifterik tin^/Onf vejpunning tot het oprichten van een dnïkkeaj xmhet perceel Kaiserstraat no. 9 en Kolfm^ersweeg Nos. 8, 10 en 10a; g. Gebrs. G. en tj Tl^sen om ver gunning tot het oprichten van eei

| Leidsche Courant | pagina 2

oprich ten van een nikkel- en emailleerinrichting in het perceel Heerenstaaat No. 51 d. de N.V. Boekdrukkerij y.hj L. van^jNifterik Hzn. om vergi)nning|tot/het Qujrfcliten van een drukkerij in het pereg

| Leidsch Dagblad | pagina 1

. van Nifterik Hzn. om vergunning tot het oprichten van een drukkerij in l\et perceel Kaiserstraat No. 9 en Kolfmakersteeg Nis. 8, 10 en 10a, Sectie F No. 1277; e. de N.V. Textielfabrieken v/h. Gebrs. van

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Burgemeester en Wethouders van Lei den brengen ter algemeene kennis, dat door hen vergunning is verleend aan: a. de N.V. Boekdrukkerij v.h. L. van Nifterik Hzn. en rechtverkrijgenden tot het op

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 6

", Kaiserstraat nr 9 De kaart is op dit adres afgeleverd, doch de bewoners, NV. Boekdrukkerij v.h. L. van Nifterik Hzn., zonden de kaart terug aan de posterijen met de bemerking „terug aai afzender, verkeerd adres

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Naamlooze Vennootschap Boekdrukkerij voorheen L. van Nifterik HznKaiser- straat 9. Leiden. Uittredend commissaris A. A. H. Bals. Utrecht. Nieuwe commissaris F. A. H. van der Toom, Amsterdam.

| Leidsch Dagblad | pagina 1

laatste kamp van Millingen onder Z. M. Koning Willem III meemaakte, mocht in zijn leven reeds meerdere jubilea herden ken. Zoo 't zilveren jubileum bij de firma L. van Nifterik Hzn, waar hij 27 jaren

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Naar wij vernemen is het heden ver schenen weekblad van de N.S.B. „Volk en Vaderland" hier ter stede gedrukt in de drukkerij voorheen L. van Nifterik Hzn. in de Kaiserstraat. ... rotatiemachine, welke tijdens het be staan van de firma van Nifterik o.a. ge bruikt werd voor het drukken van het orgaan der Ned. Reisvereeniging „Reizen en Trekken". Een gedeelte van het perceel is do®r de M

| Leidsche Courant | pagina 3

Gistermorgen te half elf is de 42-jarige J. J. L., wonend in de Gerard Doustraat, bij zijn werkzaamheden in de vroegere drukkerij van v. Nifterik met de linker hand bekneld geraakt in een stereotype

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Naamlooze Vennootschap Boekdrukkerij voorheen L. van Nifterik Hzn- Kaiserstr. 9, Leiden. Overleden Commissaris: F. A. H. van der Toom, d.d. 3 April 1935. N. tijd. directeur: M. E. Levenbach

| Leidsch Dagblad | pagina 11

De zwever B. van Nifterik behaalde gisteren op Ypenburg op het zweefvliegtuig „Windekind" der Haagsche Zweefvliegclub na aan de gestelde eischeai ruimschoots te hebben voldaan het B-brevet.

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Naaml. Vennootschap Boekdrukkerij voorh. L. van Nifterik Hzoon, Kaiserstr. 9, Leiden. Uittredend Directeur: M. E. Lc- venbach, Amsterdam. Nieuwe Directeur: E. J. Roskam, Lunteren. Nieuwe Commissaris

| Leidsch Dagblad | pagina 14

Rynsburg Ned. Herv. Kerk: Voorm. half tien. ds. Van Nifterik; nam. 5 uur. ds. F. J. Broeijer van Katwijk a/Zee. ... Kerkzaal: Voorm. halftien. ds. R. P. A. Rut gers van Katwijk a/Zee; nam. 5 uur, ds. Van Nifterik.

| Leidsch Dagblad | pagina 14

NoordwUk-Binnen Ned. Herv. Kerk: Vjn. 10 uur. ds. W. W. Slddré: nam. halfacht. dslv Nifterik van Rijnsburg (Jeugddienst). p ... RUnsburg Ned Herv. Kerk: Voorm. half-1 tien. ds. Van Nifterik; nam. 5 uur, de hee: De' Hoop.

| Leidsche Courant | pagina 7

Mv. A. J. van Vessem heeft hedenoch tend namens de N.V. Boekdrukkerij voor heen L. van Nifterik Hzn. te Leiden (waar het Nationale Dagblad wordt gedrukt) bij de Haagsche rechtbank een bezwaarschrift

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Mr. A. J. van Vessem heeft hedenochtend namens de N V. Boekdrukkerij voorheen L. van Nifterik Hzn. alhier (waar het „Natio nale Dagblad" werd gedrukt) bij de Haag sche Rechtbank een bezwaarschrift