Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

4.411 resultaten gevonden

| Leidse Courant | pagina 12

Toch maar even Van Lanschot schrijven. ... F. van Lanschot Bankiers N.V. is met haar 17 kantoren en ruim 800 medewerkers een zelfstandige middelgrote bank waar kwaliteitsservice voorop staat en diensten pakket en organisatie zijn afgestemd op

| Leidsch Dagblad | pagina 6

Van Lanschot blijft overeind ... Amsterdam - Van Lanschot houdt zich ondanks een nega tief beursklimaat en moeilijkere economische omstandigheden goed staande. De nettowinst van de bankier kwam in het eerste halfjaar uit op 51,2 mil

| Leidsch Dagblad | pagina 8

Goed jaar voor Van Lanschot ... den bosch - Van Lanschot Ban kiers heeft vorig jaar ondanks de malaise op de aandelen- beurzen een goed jaar gedraaid. De nettowinst daalde iets, met 3,2 procent, tot 97,5 miljoen eu ro. Dat kwam

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 19

Vermeer &Co en Van Lanschot gaan nu volledig samen ... DEN BOSCH Het Amsterdamse bankiershuis Vermeer en Co. zal vol ledig worden geïntegreerd in F. van Lanschot, bankiers in Den Bosch, die reeds sedert 1960 in Vermeer en Co. deelneemt. Voor een verdere

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 5

Verdere groei Van Lanschot ... DEN BOSCH De vandaag gepu bliceerde cijfers per 31 maart 1970 van F. van Lanschot, bankiers te 's- Hertogenbosch, tonen opnieuw een groei aan. Het balanstotaal bedraagt 1319 min tegen 1233 min per 31

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 35

Rabobank krijgt kwart kapitaal van Lanschot ... DEN BOSCH/UTRECHT De Rabobank krijgt een deel neming van een kwart in de bank F. van Lanschot in Den Bosch. De beide banken heb ben over deze transactie over eenstemming bereikt.

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 17

F. van Lanschot in teamverband ... DEN BOSCH Acht Amerikaans* en Europese banken, waaronder F Lanschot, bankiers hebben een inter nationale bank, Atlantic International Bank Limited, opgericht Ze vertegen woordigen een balanstotaal

| Leidsch Dagblad | pagina 6

Mr. van Lanschot eere burger van Den Bosch ... Voonde laatste zitting van den gemeente raad van Den Bosch, welke gisteren v/as be legd om afscheid te nemen van-den burge meester mr. F. J, van Lanschot, die met in gang van 1 September eervol

| Leidsch Dagblad | pagina 7

raagtekens bij 'nieuwe en unieke spaarvorm' Van Lanschot ... Van Lanschot legt van het geld een portefeuille aan van tien Europese kwaliteitsaandelen. Tij dens de looptijd vallen er vier af, de twee best presterende en de twee slechtste. Waren de be doelde

| Leidse Courant | pagina 13

Verdere groei Van Lanschot ... De consolidatie omvat F. van Lanschot en haar affiliaties Vermeer en Co., ban kiers te Amsterdam, bankierskantoor Staal en Co. n. in Den Haag, J. Luykx bankiers NV. in Roosendaal en het be lang in de

| Leidsch Dagblad | pagina 8

Hogere winst bij F. van Lanschot ... din bosch - F. van Lanschot Bankiers heeft in het eerste halfjaar een winstgroei behaald van 4,1 piocent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het nettoresultaat kwam uit op 53,3 miljoen euro

| Leidse Courant | pagina 8

Van Lanschot in handen National Westminster ... AMSTERDAM De Brit se National Westminster Bank (NatWest) krijgt een meerderheidsbelang in de bank F. van Lanschot Bankiers. NatWest heeft al sinds 1973 veertig pro cent van de aandelen in handen

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Mr. J. A. van Lanschot Hubrecht volgt S. J. van den Bergh op ... daarna voor korte tyd geschorst voor het onderzoek van de geloofs brief van mr. J. A. van Lanschot Hubrecht, die de plaats van de heer Van den Bergh in de VVD-fractie zal innemen. De geloofsbrief werd in

| Leidse Courant | pagina 11

Van Lanschot in nieuwe intern, bank ... DEN BOSCH (ANP) Acht Ameri- :n Europese banken, waaronder Lanschot, bankiers, hebben op van de Charterhouse Group, 1 een internationale bank, itic International Bank Limited, op-

| Leidsch Dagblad | pagina 6

Bestuursvoorzitter Van Lanschot maakt overstap ... eerste bestuursvoorzitter die niet naar de naam Van Lanschot luisterde. Bert Heemskerk nam in 1991 het roer over van het ge slacht Van Lanschot dat de bank in 1737 begon in Den Bosch. Gisteren maakte

| Leidsch Dagblad | pagina 4

J. Iteijnders. de Heeren Stoop en Eens. Scheurleer Zonen. n Mesdag Zonen, den Heer G. YV. Bannier. F. van Lanschot. A. Gratama. B. A. Fokker, de Heeren H. C. Voorhoeve C°. den Heer Z. de Jongh. de

| Handelingen van de Raad | pagina 3

Onder overlegging van het hierachter afgedrukt adres van Mr. E. P. van Lanschot, Burgemeester van Breda, e. a., uit makende eene commissie, die zich belast heeft met de voor bereiding van de ... Mr. E. P. van Lanschot, burgemeester van Breda, J. Simons, wethouder van 's Gravenhage,

| Leidsch Dagblad | pagina 4

J. Keijnders. de Heeren Stoop en Bens. n Scheurleer Zonen. Mesdag Zonen, den Heer G. W. Bannier. F. van Lanschot. A. Gratama. B. A. Fokker, de Heeren H. C. VoorkoeveSi C°. den Heer Z. de Jongh. de

| Leidsch Dagblad | pagina 4

J. Reijuders. de Heeren Stoop en Eens. n n Scheurleer Zonen. Mesdag Zonen, den Heer G. W. Bannier. n F. van Lanschot. A. Gratama. n B. A. Fokker, de Heeren H. C. Voorhoeve C°. den Heer Z. de Jongh

| Handelingen van de Raad | pagina 2

5 Dit is nu weer een adres van een vereeniging die meer speciaal de belangen van de vrouwen behartigt; ik meen zelfs, dat de presidente van die vereeniging Mevrouw van Lanschot-Hubrecht is afgetreden ... toch hebben als leden van den Raad er ons oordeel over uit te spreken, of een adres naar onze meening gewichtig genoeg is om er nog verder de aandacht op te vestigen. Dat mevrouw van Lanschot

| Leidsch Dagblad | pagina 4

E. C. Engelberts Co., te Arnhem. r n Scheurleer Zonen, te 'sHage. n h Westerkappel Hoofd, te Haarlem. Heer F. v.Lanschot, te's Hertogenbosch. k A. Gratama, te Leeuwarden. v HH. Lezwyn Eigeman, te

| Leidsch Dagblad | pagina 4

Heer F. v. Lanschot, te 's Hertogenbosch. A. Gratama, te Leeuwarden. h HH. Lezwyn Eigeman, te Leiden. h Heer M. A. 't Gilde, te Middelburg. r HH. Jan Havelaar Zoon, te Rotterdam. n A. Oortman Zoon, te

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Lanschot Hubrecht, thans ia dezelfde betrekking te Rauwerd en de ritmeester W. F. C. Hamming van het 3de regement dragonders, op verzoek op non-activiteit ge steld en zulks in afwachting dat nader omtrent

| Leidsch Dagblad | pagina 3

F. van Lanschot. li A. Gratama. de Heeren A.L.Reimeringer&Zonen. u den Heer B. A. Fokker. de Heeren H. C. Voorhoeve C®. ii den Heer Z. de Jongh. n de Heeren v. Schermbeek&v. Hall. a n A. van Deventer

| Leidsch Dagblad | pagina 4

J. Reijnders. de Heeren Stoop en Rens. Scheurleer Zonen. Mesdag Zonen, den Heer G. W. Bannier. n F. van Lanschot. A. Gratama. n n B. A. Fokker, de Heeren H. C. Voorhoeve C°. den Heer Z. de Jongh. de

| Leidsche Courant | pagina 5

PRINS HENDIK jacht Donderdag een bezoek aan de trekpaardententoonstelllng te Den Bosch. Prins Hendrik wd rondgeleid door den burgemeester van Den Bosch Mr. F. J. van Lanschot.

| Leidsch Dagblad | pagina 2

De tegenwoordige Koepoort alhier is gebouwd in het jaar 16 71; de eerste steen werd den 21sten Mei van dat jaar gelegd door den zoon van den burgemeester van Lanschot. In die eeuw was men ook tot het

| Leidsch Dagblad | pagina 2

Z. M. heeft benoemd: tot officier van justitie bij de arr.-rechtb. te 's-Hertogenbosch Mr. F. A. J. van Lanschot; tot subst.-officier vanjus- titie bij de arr.-rechtb. te 's-Hertogenbosch Jhr. Mr. P

| Leidsch Dagblad | pagina 3

a F. van Lanschot. u A. Gratama. de Heeren A.L.Reimeringer&Zonen. den Heer B. A. Fokker. n de Heeren H. C. Voorhoeve C°. n den Heer Z. de Jongli. n de Heeren v. Schermbeek &v. Hall. u a A. van