Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

663 resultaten gevonden

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 31

Rabo wil deel Van Lanschot ... DEN BOSCH-UTRECHT F. van Lanschot, bankiers te De Haag en de Centrale Rabobank voeren onderhandelingen met het doel te komen tot een minderheidsdeelneming van Centrale Rabobank in het kapitaal van

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 15

Winst Van Lanschot op belangrijk hoger niveau ... DEN BOSCH De omvang van de activiteiten van F. van Lanschot, Ban kiers, heeft ook in het op 31 maart 1972 geëindigde boekjaar een 'verheu gende' groei vertoond, zo meldt het jaarverslag. Ten dele

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 8

Acht malen Van Lanschot van vader op zoon ... Acht vaders en zonen van Lan schot hebben in 225 jaar elkaar opgevolgd als firmant van de firma F. van Lanschot te 's-Her togenbosch. Acht maal heeft dit geslacht dus een man kunnen voortbrengen, die

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 11

Lanschot over half milj ard ... 'S-HERTOGENBOSCH Het ban kiershuis F. van Lanschot heeft besloten haar balans voortaan jaarlijks openbaar te maken en een balans van 31 maart 1966 gepubliceerd. Dit is de derde ach tereenvolgende

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 9

Mej. Van Lanschot: Voor basis-studieloon renteloze leningen en geen collegegeld ... „Wij hebben geen zin om zomaar ja of nee te zeggen tegen die verhoging van het collegegeld", zegt mej. mr. W. M. W. van Lanschot, hoofd van het bureau studentenzaken van de uni- /ersiteit van Utrecht

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 15

Van Lanschot verhoogt rente ... DEN BOSCH F. van Lanschot Bankiers heeft met ingang van 1 ja nuari de rente op bijna alle spaarvor- men verhoogd. De rente varieert nu van 514 tot 10 procent. Bij de spaar- vorm met opzegtermijn van

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 19

Vermeer &Co en Van Lanschot gaan nu volledig samen ... DEN BOSCH Het Amsterdamse bankiershuis Vermeer en Co. zal vol ledig worden geïntegreerd in F. van Lanschot, bankiers in Den Bosch, die reeds sedert 1960 in Vermeer en Co. deelneemt. Voor een verdere

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 5

Verdere groei Van Lanschot ... DEN BOSCH De vandaag gepu bliceerde cijfers per 31 maart 1970 van F. van Lanschot, bankiers te 's- Hertogenbosch, tonen opnieuw een groei aan. Het balanstotaal bedraagt 1319 min tegen 1233 min per 31

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 35

Rabobank krijgt kwart kapitaal van Lanschot ... DEN BOSCH/UTRECHT De Rabobank krijgt een deel neming van een kwart in de bank F. van Lanschot in Den Bosch. De beide banken heb ben over deze transactie over eenstemming bereikt.

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 17

F. van Lanschot in teamverband ... DEN BOSCH Acht Amerikaans* en Europese banken, waaronder F Lanschot, bankiers hebben een inter nationale bank, Atlantic International Bank Limited, opgericht Ze vertegen woordigen een balanstotaal

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 1

In de Eerste Kamer werd niet veel haast gemaakt met de afdoening van dit wetsont werp. Naar den zin van den heer v. Lanschot, den leider der R. K. fractie, schijnt dat niet te zijn zoodat hij een ... AI spoedig bleek, dat de president niet voornemens was aan den wensch van den heer v. Lanschot te voldoen om a.s. Woens dag de wijziging ier Kieswet in behandeling te brengen.

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 5

Vergadering van 17 Maart 1933 Nog een drietal sprekers hebben bij Bui- lenlandsche Zaken het woord gevoerd, nl. de heeren v. Embden, v. Lanschot en Blom- jous. ... Mr v. Lanschot, zelf lid onzer Geneefsche delegatie, verzocht hem beleefd voortaan de verslagen van de delegatiie te lezen. Had hij dat gedaan, dan zou hij hebben geweten, dat bv. wat Mac Donald nu

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 5

„De geslaagde conversieleening is een unicum" zegt de heer Van Lanschot ... Twee personen hebben hieromtrent het hunne gezegd, te weten de heeren Po 1em a (C.H.) en Van Lanschot (R.K.). Bij de discussies bleek eens te meer, hoe zij, die geacht mogen wor den van geldelijke

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 5

MR W. M. VAN LANSCHOT 70 JAAR ... Het lid der Eerste Kamer, Mr W. M. van Lanschot, eens raadslid van 's Hertogen bosch, is het tegendeel van zijn naamgenoot Mr F. J. van Lanschot, burgemeester van de hoofdstal van Brabant. De laatste

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 5

Ook de heer Van Lanschot (r.k.) heeft de uitlatingen van de zijde der N.S.B. gecri- tiscerd, uitlatingen tegen beslissingen, ge nomen in het belang van de openbare orde, door welke uitlatingen een ... Ook de heer van Lanschot heeft België ter sprake gebracht en wel door met dankbaarheid te spreken van de nieuwe zelfstandigheidspolitiek, door dit land ge voerd, waarin men een lichtstraal in deze

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 11

Lanschot, heeft zich garant verklaard voor een be drag tot 450.000 gulden voor lonen en de afvloeiingsregeling. ... eventuele komst van de Polen open te houden: 'Ik zie geen reële kans, wel een kans.' Het bankiershuis Van Lanschot uit Den Bosch heeft zich in een commu- hiqué verdedigd tegen de beschuldi ging van de

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 9

HAARLEM De Bond van Nederlandse militaire oorlogs-slachtoffers (BNMO) en de president van het hoofdbestuur, W. Ch. J. M. van Lanschot, hebben zich niet schuldig gemaakt aan „wanbeheer". De bankier ... Van Lanschot kan ook niet verweten worden financieel voordeel te hebben getrokken uit zijn funtie bij de BNMO. De daarop betrekking hebbende beschuldi gingen van de gewezen hoofdbestuursleden E. H. van

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 5

woorden ving de heer W. Ch. J. M. van Lanschot, president de Bond van Nederlandse Mili taire Oorlogsslachtoffers, zaterdag middag in de Ahoy'-hal te Rotter dam zgn rede aan ter gelegenheid van het vierde ... De Koningin arriveerde om half drie bij de Ahoy'hal waar zij behalve door de heer Van Lanschot werd begroet door burgemeester W. Thomassen en door de commissaris der Koningin in Zuid-Hol land, mr. J

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 5

Mr. W. M. van Lanschot (R.K.) ... De heer v. Lanschot herinnert vervolgens aan de coalitie, door den heer Albarda voor gesteld, bestaande uit Roomsch-Katholieken, Socialisten. Vrijz.-Dem. en Chr.-Hist. Meent men waarlijk, dat daarbij

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 1

Eenstemmig waren de heeren v. Embden. v. Lanschot en Lohman in hun veroordee ling van het soc. dem. plan van den arbeid. ... De R.K. fractieleider Mr. v. Lanschot sprak in gelijken geest, terwijl de heer Lohman terecht den spot dreef met de humbug-re clame voor het plan. Er wordt gewerkt naar nat. socialistisch model en de

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 6

Kol. VanLanschot weer militair golfkampioen ... . hadden een geanimeerd en zeer spannend verloop. Na de ochtendronden hadden zioh al twee favorieten aangekondigd: de kol. bd. W. Ch. van Lanschot, de kampioen van vorig jaar en de luitenant A. N. Knappert

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 23

dochtermaatschappij samen met Van Lanschot ... {STERDAM - Locofrance, de grootste Franse leasingmaatschappij, en liet Nederlandse bai is F. van Lanschot in Den Bosch hebben besloten gezamenlijk in ons land een leasingmants op te richten onder de

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 5

Ook de heer v. Lanschot liet zich in dien geest uit. Echter meende deze afgevaar digde daaraan nog enkele andere beschou wingen te moeten vastknoopen. Hij leidde 'deze in met de vreemd aandoende ... Dc heer v. Lanschot adviseerde ten slotte druk gebruik te maken van de Machtigings wet in gevallen, dat onze industrie schade lijdt van buitenlandsche maatregelen, b.v. de Belgische devaluatie.

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 11

loos is door de wijze waarop het Zephyr-netwerk zich voort durend weet aan te passen. Dat was het geval bij het di recte geldverkeer, dat zich aanvankelijk via een Rhodesi sche bank en Van Lanschot in ... Amsterdam afspeelde. Nu is de bank van Lissabon in Jo hannesburg ingeschakeld. Vol gens de AABN is het ban kiershuis Van Lanschöt ais medeplichtig te brandmerken in de smokkelhandel. Voor de justitie is de

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 5

Evenals de Economisohe Raad er z. h. fl. doorging, geschiedde het ook met de yieeschcontingenteering. De heeren Koster, Van Lanschot, Westerdijk en Wibaut spra; ken er over. Laatstgenoemde stelde ... Na eenige beschouwingen te hebben gewijd aan de tijdroovende toepassing van art 3 dei Crlslsin voer wet (a,mendement-Oud), herinnerd, de heer Van Lanschot aan het denkbeeld van den heer Colljn om den

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 2

MR. VAN LANSCHOT OVER AANVALSKANONNEN ... Mr. van Lanschot achtte hot. boven twij fel, dat kanonnen met een ka liber van mee; dan 250 m.M. aanvalswapenen zijn, daar deze kanonnen ook de zwaarste permaner to verdedigingswerken van een land