Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

234 resultaten gevonden

| Leidse Courant | pagina 14

WILLEM VAN LANSCHOT: ... Willem Charles Jean Marie van Lanschot (55) ridder Militaire Wil lemsorde praat erover zonder pathos, redelijk en vol genuanceerdheid. Hij, de gewezen beroepsofficier, die de oorlogsdagen op het

| Leidse Courant | pagina 12

Van Lanschot: accent op binnenland ... DEN BOSCH - F. van Lanschot, bankiers in Den Bosch, heeft in 1974 haar positie in vele opzich ten versterkt. Het zwaartepunt lag daarbij vooral op de groei van de binnenlandse activitei ten, zo meldt

| Leidse Courant | pagina 19

ran Lanschot vreden over 1980 ... BOSCH Gezien de lomische ontwikkeling rijvii^an Lanschot Bankiers :den over de gang van n in 1980. Het balansto- groeide met 18.1 pet van 16,5 min tot ƒ3974,5 min. baten namen toe van min tot ƒ84

| Leidse Courant | pagina 19

Rabobank wil deelnemen in Van Lanschot ... DEN BOSCH-UTRECHT F. van Lanschot, bankiers in Den Bosch en de Centrale Rabobank voeren onderhandelin gen met het doel te komen tot een minderheidsdeelneming van Centrale Rabobank in het kapitaal van

| Leidse Courant | pagina 12

Toch maar even Van Lanschot schrijven. ... F. van Lanschot Bankiers N.V. is met haar 17 kantoren en ruim 800 medewerkers een zelfstandige middelgrote bank waar kwaliteitsservice voorop staat en diensten pakket en organisatie zijn afgestemd op

| Leidse Courant | pagina 13

Verdere groei Van Lanschot ... De consolidatie omvat F. van Lanschot en haar affiliaties Vermeer en Co., ban kiers te Amsterdam, bankierskantoor Staal en Co. n. in Den Haag, J. Luykx bankiers NV. in Roosendaal en het be lang in de

| Leidse Courant | pagina 8

Van Lanschot in handen National Westminster ... AMSTERDAM De Brit se National Westminster Bank (NatWest) krijgt een meerderheidsbelang in de bank F. van Lanschot Bankiers. NatWest heeft al sinds 1973 veertig pro cent van de aandelen in handen

| Leidse Courant | pagina 11

Van Lanschot in nieuwe intern, bank ... DEN BOSCH (ANP) Acht Ameri- :n Europese banken, waaronder Lanschot, bankiers, hebben op van de Charterhouse Group, 1 een internationale bank, itic International Bank Limited, op-

| Leidse Courant | pagina 2

Wie een fijn huis heeft gevonden, moet daarvoor de beste financiering krijgen. Toegesneden op de individuele situatie. Van Lanschot verzorgt dergelijke hypotheken. Met gunstige voorwaarden. Zo kunt u ... Als u eens uw licht wilt opsteken over een hypotheek bij Van Lanschot, loop dan gerust eens bij ons binnen.

| Leidse Courant | pagina 11

Drs. Sehmelzer commissaris bij Van Lanschot ... (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG KVP-fractieleider drs. W. K. N. Sehmelzer is benoemd tot s bij de Van Lanschots Be leggingscompagnie NV, commanditaire vennote van Van Lanschot's Bank. Tot

| Leidse Courant | pagina 10

Besloten bankier F. van Lanschot publiceert balans ... DEN BOSCH (ANP) Het bankiers huls F. van Lanschot in Den Bosch heelt besloten voortaan jaarlijks haar balans te publiceren. Dit gebeurde tot dusver uitsluitend In een besloten kring. Thans heeft de

| Leidse Courant | pagina 9

De heer W. C. J. M. van Lanschot, voorzitter van de Bond van Neder landse Militaire Oorlogsslachtoffers, ging hedenmiddag in zijn congresrede voor 3600 personen uitvoerig in op hetgeen gedaan wordt ... Bij 't bespreken van de pens'oenen bracht de heer Van Lanschot naar voren dat de invoering van een glij dende pensioengrondslag nodi« is. De militaire invaliditeitspensioenen zijn gebaseerd en het

| Leidse Courant | pagina 6

De oud-burgemeester van 's-Her- togenbosch, mr. F. J. van Lanschot, is gisteravond op 74-jarige leeftijd overleden. Mr. Van Lanschot, die van 1917 tot 1941 de eerste burger was van Den Bosch, was een ... l)e ambtsperiode van burgemees ter Van Lanschot is voor Brabants hoofdstad een zegenrijke tijd gewor den Dit is niet alleen te danken aan de grote bestuurskwaliteiten, die hij bezat, maar ook aan de

| Leidse Courant | pagina 3

sident van de bond, de heer W. Ch. J. M van Lanschot in zijn indrukwekkende lustrumrede: „Jarenlang hebben we moeten constateren, dat onze maat schappij niet op gehandicapten is ingesteld. Nu mogen we ge ... Bernhard stelde zijn vriend en oud-krijgs makker Van Lanschot in het bezit van een schilderij, me vrouw Van Lanschot voorstel lend, waarin de president alle NBMO-vrouwen, die vaak veel

| Leidse Courant | pagina 13

AMSTERDAM (ANP) Donder dag 3 juli zal bij de Nederlandsch( Credietbank N.V de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank, de Co- operatieve Centrale Raiffeisenbank Ingwersen en Co., F. van Lanschot en

| Leidse Courant | pagina 2

Bij een auto-ongeval, zondagavond om half tien op de rijksweg onder Leende (N.-Br.) ter hoogte van hotel restaurant „Jagershorst", is het 11- jarig zoontje van mr. W. C. J. M. van Lanschot uit ... In de auto van mej. Houben zaten ook nog twee andere kinderen van de heer Van Lanschot, alsmede een vriendin van de bestuurster, mej. l'Houest, eveneens uit Maastricht. Zij allen moesten in het

| Leidse Courant | pagina 1

Robina van Lanschot, een 24-jarige hostess van Holland International, die zondag met de KLM-Boeing van Schiphol vertrok, dankt haar leven aan haar besluit zich niet al te druk te maken over haar ... kunnen nemen en vervolgens terug te keren naar Tenerife. Robina van Lanschot dacht „die koffers komen wel" en bleef op het eiland. Van de 249 inzittenden die met de KLM-Boeing van Schiphol vertrokken

| Leidse Courant | pagina 3

ernstige financiële moeilijkhe den. Na het on venvacht stop pen van de kredietverlening door de bankiers Van Lanschot is ruim een maand geleden uit stel van betaling verleend en zijn twee bewindvoerders aan ... een flinke strop bezorgd. In mei besloot bankier Van Lanschot dan ook de geldkraan dicht te draaien, waardoor de proble men voor Krantz alleen maar groter werden. Een van de re denen voor de bank om de

| Leidse Courant | pagina 10

ondertekende, waardoor het kamp symbolisch werd geopend. Geheel rechts minister mr J. M. A. H. Luns, achter de Koningin minister ir C. Staf, toekijkend naast de tafel de heer W. Ch. J. M. van Lanschot ... De voorzitter van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslacht offers, de heer Van Lanschot, hield vervolgens een toespraak, waarin hij de wordingsgeschiedenis van het werk- en wooncentrum

| Leidse Courant | pagina 4

- Over de pensioenen zei de heer avonden van DOSR is enige wijziging geslagen weg voort te gaan", aldus Van Lanschot, dat de invoering van gekomen. Deze zijn nu als volgt: de heer Van Lanschot. een ... voor de jeugdspelers en op woens- De heer Van Lanschot herdacht het een staatscommissie om dit probleem dag- en vrijdagavond voor de senio- feit, dat de oorlog Nederland 'n kwart te bezien. Ook de

| Leidse Courant | pagina 11

Van Lanschot verwerft I Resultaten Van Pas van Arena ... DEN BOSCH (ANP) Het bankiers hui» F. van Lanschot te 's-Hertogen- bosch deelt mede, dat een overeenkomst van samenwerking is tot stand gekomen met de N V. J. Luykx, bankiers te Roo sendaal. In het

| Leidse Courant | pagina 20

F. van Lanschot Bankiers N.V. is met haar 16 kantoren en ruim 7S0 medewerkers een zelfstandige, middelgrote bank, waar kwali teitsservice voorop staat en dienstenpakket en organisatie zijn afgestemd ... Door deze maatwerkbenadering heeft Van Lanschot, met haar hoofdkantoor in 's-Hertogenbosch, een voorspoedige ontwik keling weten te realiseren. Deze uit zich in een duidelijke toename van het aantal

| Leidse Courant | pagina 3

Van Lanschot overleden ... DEN HAAG De bankier J.C. van Lanschot is op 61-jari- ge leeftijd overleden. Hij was voorzitter van de Raad van Bestuur van F. van Lanschot Bankiers N.V. in Den Bosch. I Gedurende 37 jaar heeft hij

| Leidse Courant | pagina 31

Lanschot Bankiers. ... het economisch bureau van Van Lanschot 1 Bankiers in Den Bosch de kritiek die het vastgoedfonds van de Robeco Groep de si laatste tijd over zich heen k< heeft gekregen.

| Leidse Courant | pagina 6

Lagere halfjaarwinst Van Lanschot Bankiers ... DEN BOSCH De resultaten van Van Lanschot Bankiers zijn in de eerste zes maanden van 1990 gedaald. De netto winst is uitgekomen op 13,3 miljoen tegenover 14,4 mil joen in het eerste halfjaar van 1989

| Leidse Courant | pagina 19

van Lanschot Bankiers D van het bankierskan- heeft toestemming voor ... datum wordt de door Van Lanschot gestelde algehele garantie voor de verplichtingen van Staal door V en D over genomen. Het is de be doeling. dat Staal als zelfstandige bank zal opereren.

| Leidse Courant | pagina 8

De NV F. van Lanschot Ban kiers in Den Bosch is Philips behulpzaam geweest bij het opzetten van de participatie- en financieringsmaatschappij Boschlandt. Dat heeft een woordvoerder van Philips gis ... Boschlandt is in 1966 op ver zoek van Philips door Van Lanschot opgericht. Van de 450 aandelen ter waarde van 100.000 gulden, die bij de op richting werden geplaatst, be zat Van Lanschot er 449. Dit

| Leidse Courant | pagina 8

Het was voor de organisatoren een ge lukkige omstandigheid, dat de heer E. P. van Lanschot, woonachtig in Den Haag, naar Den Bosch verhuisde en zich be- ... De heer Van Lanschot, die in de auto mobielsportwereld een zeer bekende fi guur is, behoefde over een nieuw sys teem niet lang na te denken en maakte bij de 2de Radio-Rallye een zeer handig gebruik

| Leidse Courant | pagina 5

Een Nederlandse drager van de Militaire Willemsorde, mr. W. C. J. van Lanschot, zal morgen het voor stel om Duitse oorlogsveteranen op te nemen in de wereldveteranenfe- deratie steunen. Als hij zijn ... Na het verhoor, waarbij de Duit sers geen succes hadden, werd Van Lanschot overgebracht naar het kamp Matzweiler. „Toen we binnenkwa men wees de sohildwacht naar een sohoorsteen aan het andere einde

| Leidse Courant | pagina 7

AMSTERDAM In opdracht van het bankiershuis E. van Lanschot uit Den Bosch is gis teren bet Lido in Amsterdam gesloten. Door timmerlieden werd dit uitgaanscentrum, dat sinds 1 januari van dit jaar ... De grootste schuldeiser is het bankiershuis Van Lanschot met een bedrag van vijf miljoen gul den. De Amsterdam—Lido b.v. werd destijds opgericht met En gels kapitaal. De bedoeling was met een

| Leidse Courant | pagina 6

„Ik heb nu tien rozestruiken in mijn •kleine tuin", zegt mevrouw Hans >van Lanschot-Prins, „maar toen ik hieraan bègon had ik er niet een". ... Mevrouw Johanna M. C. van Lanschot-Prins, die de glorieuze rozen schilderde] voor het intematioyiale werk The rose today, onder anderen uitgegeven doorg L. J. C. Boucher, Den Haag.

| Leidse Courant | pagina 4

woorden sprak voorzitter M. van Lanschot woensdag tijdens de laatste of ficiële bijeenkomst van het ... Van Lanschot wees ook op de criteria waarop beoordeeld werd of iemand in aanmer king kwam voor een verzets kruis. „We hebben gekeken naar de intensiviteit en de duur van het verzet. Daar

| Leidse Courant | pagina 3

yerkeersbeveiliging van de Ilsy be- j. A. van Lanschot Hubrecht. De *en in d^Lt ee^d zal wo^Sa all ... toegedaan?n' dezelfde mening heer Van Lanschot Hubrecht gaat nl. derde surveillancewagen voor

| Leidse Courant | pagina 9

belich tend noemde burgemeester hem Ne derlands roem, uitgedragen over de gehele wereld. Hij bracht dank aan het bankiershuis F. van Lanschot te 's Hertogenbosch dat het beeld heeft aangeboden ter ... De heer J. van Lanschot dankte voor de aanvaarding van het beeld door de gemeente Zundert en wees op de aloude band met Zundert sinds de dertiende eeuw.

| Leidse Courant | pagina 10

Tijdens een openingsrede wees de voorzitter, van de bond, de heer W. Van Lanschot op de vele verbeterin gen, die gedurende de afgelopen 15 ... Voorts werden nog gelukwensen overgebracht door de buitenlandse afgevaardigden. Monique en Rob van Lanschot, kinderen van de voorzit ter, hebben koningin Juliana een in leer gebonden gedenknummer van

| Leidse Courant | pagina 13

De heer E. van Lanschot de in zijn openingswoord, dat het aan tal familiebedrijven in Nederland niet nauwkeurig is vast te stellen. Vast staat echter, dat meer dan de helft van de Nederlandse ... De problematiek, die z!ch voordoet, vatte de heer Van Lanschot samen in twee punten, namelijk het-\aantrekken goede krachten, omdat de direc teursfuncties steeds voor familieleden gereserveerd

| Leidse Courant | pagina 6

Hogere winst Van Lanschot Bankiers ... DEN BOSCH F. van Lanschot Bankiers heeft over 1986 een netto winst gemaakt van 24,1 miljoen of wel 8,8 procent meer dan over 1985. Het brutoresultaat nam toe met 0,3 miljoen tot 56,2, maar door

| Leidse Courant | pagina 24

.000 gulden verbonden. Mr. drs. C. de Quay, vice-voorzitter van F. van Lanschot Bankiers uit Den Bosch, maakte gisteren tijdens een persbijeenkomst in Amsterdam de instelling van de prijs bekend. ... De prijs is bedoeld als eerbe toon aan de vorige jaar overle den J.C. van Lanschot. 'Me neer J.C', die volgens De Quay

| Leidse Courant | pagina 8

Minder winst Van Lanschot ... DEN BOSCH De Bossche F. van Lanschot Bankiers heeft vorig jaar zijn brutoresultaat met 6,1 procent zien dalen tot 56,5 miljoen. De nettowinst daalde met een ton tot ƒ29,2 miljoen. Het balanstotaal is

| Leidse Courant | pagina 7

, de bank Van Lanschot. De overige 4 miljoen gulden was nodig om het jarenlange achter stallige onderhoud aan het on roerend goed te betalen. „Som mige panden zijn zo slecht dat het letterlijk ... Van Lanschot.

| Leidse Courant | pagina 3

djLanschot: ssier FOK is aanval" ... RDAM „Ik vind dit e aanval, dit is dermate 31 Je grond dat ik hier niet wi Ik zou ze met een kk nog te veel eer aan pidt de reactie van ban- Jvan Lanschot op het ®jïat het Fascisme On- defcollektief

| Leidse Courant | pagina 17

Den Bosch (ANP) F. van Lanschot Bankiers in Den Bosch en het warenhuisconcern Vroom en Dreesmann BV voe ren besprekingen over een eventuele overneming door V en D van Bankierskantoor Staal en Co NV ... , een volledige dochteronderneming van Van Lanschot

| Leidse Courant | pagina 12

Van Veen commissaris bij Van Lanschot ... DEN HAAG Mr C. van Veen, de scheidende voorzitter van ht VNO is benoemd tot president-com missaris van Van Lanschot Bankiers en Van Lanschot Béleggings- Compagnie in Den Haag. Hij volgt de heer W