Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

2.558 resultaten gevonden

| Leidse Courant | pagina 14

WILLEM VAN LANSCHOT: ... Willem Charles Jean Marie van Lanschot (55) ridder Militaire Wil lemsorde praat erover zonder pathos, redelijk en vol genuanceerdheid. Hij, de gewezen beroepsofficier, die de oorlogsdagen op het

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 31

Rabo wil deel Van Lanschot ... DEN BOSCH-UTRECHT F. van Lanschot, bankiers te De Haag en de Centrale Rabobank voeren onderhandelingen met het doel te komen tot een minderheidsdeelneming van Centrale Rabobank in het kapitaal van

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 15

Winst Van Lanschot op belangrijk hoger niveau ... DEN BOSCH De omvang van de activiteiten van F. van Lanschot, Ban kiers, heeft ook in het op 31 maart 1972 geëindigde boekjaar een 'verheu gende' groei vertoond, zo meldt het jaarverslag. Ten dele

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 8

Acht malen Van Lanschot van vader op zoon ... Acht vaders en zonen van Lan schot hebben in 225 jaar elkaar opgevolgd als firmant van de firma F. van Lanschot te 's-Her togenbosch. Acht maal heeft dit geslacht dus een man kunnen voortbrengen, die

| Leidsch Dagblad | pagina 6

Van Lanschot verwacht aantal nieuwe fondsen ... De eerste op rij is komend na jaar het bouwbedrijf Verenigde Bedrijven Heijmans. Maar er staat meer op stapel, zegt voor zitter drs. H. Heemskerk van de raad van bestuur van F. van Lanschot Bankiers

| Leidsch Dagblad | pagina 6

Van Lanschot en Nuts willen samenwerken ... Van Lanschot Bankiers en verzekeraar Nuts Ohra onder zoeken de mogelijkheden voor een strategische alliantie. De twee willen samenwerken op basis van gelijkwaardig heid en met behoud van de eigen

| Leidsch Dagblad | pagina 8

Van Lanschot start bedaard ... Ondanks de Bossche bollen, de frisse blondines en de 'terug keer op aarde' van oprichter Cornelis van Lanschot, is de eerste middag van het 262 jaar oude bankiershuis Van Lan schot op de Amsterdamse

| Leidsch Dagblad | pagina 10

Beursgang Van lanschot moet zelfstandigheid onderstrepen ... De beursgang begin juli van het monumentale Bossche ban kiershuis Van Lanschot onder streept de zelfstandigheid van de 262 jaar oude bank en is een geste naar de cliënten toe. Daar kwam de

| Leidsch Dagblad | pagina 6

Van Lanschot op zoek naar rijke Belgen ... F. van Lanschot Bankiers, dat zich voornamelijk richt op mid delgrote familiebedrijven en vermogende particulieren, wil zijn vleugels uitslaan in België. Het Bossche bankiershuis hoopt door overname

| Leidse Courant | pagina 12

Van Lanschot: accent op binnenland ... DEN BOSCH - F. van Lanschot, bankiers in Den Bosch, heeft in 1974 haar positie in vele opzich ten versterkt. Het zwaartepunt lag daarbij vooral op de groei van de binnenlandse activitei ten, zo meldt

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 11

Lanschot over half milj ard ... 'S-HERTOGENBOSCH Het ban kiershuis F. van Lanschot heeft besloten haar balans voortaan jaarlijks openbaar te maken en een balans van 31 maart 1966 gepubliceerd. Dit is de derde ach tereenvolgende

| Leidsch Dagblad | pagina 5

Mr. W. M. van Lanschot overleden ... In huize „Jagersbosch" te Vught is Zaterdag echtend in den ouderdom van 72 jaren over leden mr. W. M. van Lanschot, oud-lid van de Eerste Kamer.

| Leidsch Dagblad | pagina 6

Van Lanschot heeft een goed jaar achter de rug ... oi den optieprodukt Escape markt. Volgende maand Van Lanschot bovendien een spaarproduct (een twe vijfjaars deposito) waarb rentevergoeding wordt g< peld aan de ontwikkeling va Amsterdamse

| Leidsch Dagblad | pagina 8

Van Lanschot naar beurs ... Van Lanschot Bankiers krijgt waarschijnlijk nog deze zomer een notering aan de Amster damse effectenbeurs. De Bos sche bank doet morgen officiële mededelingen, maar diverse bronnen bevestigen dat het

| Leidse Courant | pagina 19

ran Lanschot vreden over 1980 ... BOSCH Gezien de lomische ontwikkeling rijvii^an Lanschot Bankiers :den over de gang van n in 1980. Het balansto- groeide met 18.1 pet van 16,5 min tot ƒ3974,5 min. baten namen toe van min tot ƒ84

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 9

Mej. Van Lanschot: Voor basis-studieloon renteloze leningen en geen collegegeld ... „Wij hebben geen zin om zomaar ja of nee te zeggen tegen die verhoging van het collegegeld", zegt mej. mr. W. M. W. van Lanschot, hoofd van het bureau studentenzaken van de uni- /ersiteit van Utrecht

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 15

Van Lanschot verhoogt rente ... DEN BOSCH F. van Lanschot Bankiers heeft met ingang van 1 ja nuari de rente op bijna alle spaarvor- men verhoogd. De rente varieert nu van 514 tot 10 procent. Bij de spaar- vorm met opzegtermijn van

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Wat in 1933 mogelijk was, was het in 1937 niet, aldus de heer van Lanschot ... De heer van Lanschot (r.k.) bespreekt de geschiedenis van de kabinetsformatie. Men zegt dat dit kabinet niet past op de uiting van den volkswil. Spr. betoogt, dat deze meening onjuist ls. De kiezers

| Leidsch Dagblad | pagina 8

Van Lanschot vermoedelijk nog dit jaar naar de beurs ... De kans is groot dat de bank F. Van Lanschot nog dit jaar een notering aan de Amsterdamse effectenbeurs krijgt. Dat viel gisteren op te maken uit de uit latingen van bestuursvoorzitter H. Heemskerk

| Leidsch Dagblad | pagina 20

Van Lanschot vaart wel bij fusies grote banken ... Van Lanschot Bankiers, dat de ze week zijn 21ste kantoor in Leiden ten doop heeft gehou den, wil de komende jaren fors uitbreiden. Het totaal aantal vestigingen moet toenemen tot 30. De eerstvolgende

| Leidse Courant | pagina 19

Rabobank wil deelnemen in Van Lanschot ... DEN BOSCH-UTRECHT F. van Lanschot, bankiers in Den Bosch en de Centrale Rabobank voeren onderhandelin gen met het doel te komen tot een minderheidsdeelneming van Centrale Rabobank in het kapitaal van

| Leidse Courant | pagina 12

Toch maar even Van Lanschot schrijven. ... F. van Lanschot Bankiers N.V. is met haar 17 kantoren en ruim 800 medewerkers een zelfstandige middelgrote bank waar kwaliteitsservice voorop staat en diensten pakket en organisatie zijn afgestemd op

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 19

Vermeer &Co en Van Lanschot gaan nu volledig samen ... DEN BOSCH Het Amsterdamse bankiershuis Vermeer en Co. zal vol ledig worden geïntegreerd in F. van Lanschot, bankiers in Den Bosch, die reeds sedert 1960 in Vermeer en Co. deelneemt. Voor een verdere

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 5

Verdere groei Van Lanschot ... DEN BOSCH De vandaag gepu bliceerde cijfers per 31 maart 1970 van F. van Lanschot, bankiers te 's- Hertogenbosch, tonen opnieuw een groei aan. Het balanstotaal bedraagt 1319 min tegen 1233 min per 31

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 35

Rabobank krijgt kwart kapitaal van Lanschot ... DEN BOSCH/UTRECHT De Rabobank krijgt een deel neming van een kwart in de bank F. van Lanschot in Den Bosch. De beide banken heb ben over deze transactie over eenstemming bereikt.

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 17

F. van Lanschot in teamverband ... DEN BOSCH Acht Amerikaans* en Europese banken, waaronder F Lanschot, bankiers hebben een inter nationale bank, Atlantic International Bank Limited, opgericht Ze vertegen woordigen een balanstotaal

| Leidsch Dagblad | pagina 6

Mr. van Lanschot eere burger van Den Bosch ... Voonde laatste zitting van den gemeente raad van Den Bosch, welke gisteren v/as be legd om afscheid te nemen van-den burge meester mr. F. J, van Lanschot, die met in gang van 1 September eervol

| Leidsch Dagblad | pagina 7

raagtekens bij 'nieuwe en unieke spaarvorm' Van Lanschot ... Van Lanschot legt van het geld een portefeuille aan van tien Europese kwaliteitsaandelen. Tij dens de looptijd vallen er vier af, de twee best presterende en de twee slechtste. Waren de be doelde

| Leidse Courant | pagina 13

Verdere groei Van Lanschot ... De consolidatie omvat F. van Lanschot en haar affiliaties Vermeer en Co., ban kiers te Amsterdam, bankierskantoor Staal en Co. n. in Den Haag, J. Luykx bankiers NV. in Roosendaal en het be lang in de

| Leidse Courant | pagina 8

Van Lanschot in handen National Westminster ... AMSTERDAM De Brit se National Westminster Bank (NatWest) krijgt een meerderheidsbelang in de bank F. van Lanschot Bankiers. NatWest heeft al sinds 1973 veertig pro cent van de aandelen in handen