Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

4.411 resultaten gevonden

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

De heer VAN LANSCHOT (R--K.) be twijfelt of het voorstel van de Centraio Sectie i. a. het oradiel aan Duitschland wel juist is. Hij meent dat hT heter is in de afdeeltngen allo vragen te stellen ... Het vo-orsle-l-Van Lanschot) om o-een in- Hehtingen' te vragen wordt aangenomen met 20 logen 13 stemmen. Hierdoor ver valt dart de openbare- vergadering op morgen.-

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 2

De heer Van Lanschot (R.-K.) ontwik kelt hierbij bezwaren tegen de kosten van .don ziekenhuisbouw te Lei'den, (He in 1912 op 5 mülioen werden geraamd en nu reeds tot 14 millioen blijken te zijn ... Do heeT Do Boer (V. B.) bestrijdt het be loog van den heer Van Lanschot Spr. ie echter van oordeel dat dc terreinen te duur betaald zijn.

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 2

De heer v. <1. F e 1 t z (Lib.) zal tegen de motie-van Lanschot stemmen. ... De mbtfe-Lanschot om de speciale hef fingen van de producten van den groeten landbouw en de aardolienij verheid na 1922 te vervangen door belastingheffing naar de beginselen der inkomstenbelas ting

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 5

Vóór stemden de katholieken Heerkens. Thijssen, Gilissen, v. d, Maesen de Sorn- breff, Haa/.cvoet, Steger, Wittert van Hoogland, van Lanschot, Haffmans, Janssen, en van der Does de Willebois; de Anti

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 2

Totaal 13 leden: R.-K. STAATSPARTIJ 9 zetels: 1. Jhr. mr. F. X. A. Vcrlieyen: 2. Mr. W. M. van Lanschot; 3. H. M. J. Blomjcus; 4. f. W. ... De heer Van Lanschot (R.-K.) meent, dat hot ontwerp veel te vaag is en dat een andere minister van Oorlog een geheel anderen uitleg aan het begrip ge- wetenbezwaren zou kunnen geven, zcodat de wet

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 2

Mevrouw Pothui s-S m i t (Soc. Dem.) bestrijdt den heer Van Lanschot, die de coalitie noodig oordeelde om wetgeving als in Denemarken ten opzichte van het huwelijk te voorkomen. De Deensche re ... heer van Lanschot, of de gereorgani seerde commissie voor georganiseerd over leg zal geraadpleegd worden over de her ziening van het Bezoldigingsbesluit.

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 6

De heer VAN LANSCHOT (R.K.) be- trijdt. den heer Wibaut. De aanwas an de bevolking maakt volgens spr. :apitaalvorming noodzakelijk van min tens 300 millioen per jaar. Tegen pro ductieve werken is spr

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 6

, is er veeleer re den tot tevredenheid. Ten aanzien van de steenkolen gaf de heer Lanschot dat zelf tbe. Minder reden tot satisfac tie hebben we bij de voorkeurtariéven. Maar als er één punt is, dat ... De heeren VAN LANSCHOT (R.-K en VAN DEN BERGH (V.D.) repliccc- ren.

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 1

In de Eerste Kamer had de R.K. heer Van Lanschot tamelijk scherp het standpunt tegenover de regeering ge steld. ... „Spreker onderschrijft de stelling van den heer Van Lanschot, dat er veel abnormaals 19 in den tegen- woordigen politieken toestand. Hij vraagt, hoe het christ.-hist. stand punt t© verzoenen is met

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 5

de heeren Wes- terdijk, v. Lanschot, Rink, Haffmans en v. Gulden. ... Voorts zijn benoemd tot leden der redactie-commissie voor het adres van antwoord op de Troonrede, de heeren Westerdijk, Verkouteren, v. Lanschot, Rink, Haffmans en v. Emb- den.