Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

4.411 resultaten gevonden

| Handelingen van de Raad | pagina 1

van wapenborden der geslachten van Gael en van Lanschot, waarschijnlijk in de kerk geplaatst geweest. ... Tot de nalatenschap van Vrouwe van der Hoop, douairière van Leyden Gael, behoort eene verzameling wapenborden der geslachten van Gael en van Lanschot, waarschijnlijk in de kerk geplaatst geweest.

| Handelingen van de Raad | pagina 3

Onder overlegging van het hierachter afgedrukt adres van Mr. E. P. van Lanschot, Burgemeester van Breda, e. a., uit makende eene commissie, die zich belast heeft met de voor bereiding van de ... Mr. E. P. van Lanschot, burgemeester van Breda, J. Simons, wethouder van 's Gravenhage,

| Handelingen van de Raad | pagina 2

5 Dit is nu weer een adres van een vereeniging die meer speciaal de belangen van de vrouwen behartigt; ik meen zelfs, dat de presidente van die vereeniging Mevrouw van Lanschot-Hubrecht is afgetreden ... toch hebben als leden van den Raad er ons oordeel over uit te spreken, of een adres naar onze meening gewichtig genoeg is om er nog verder de aandacht op te vestigen. Dat mevrouw van Lanschot

| Leidsche Courant | pagina 1

Tot leden van het hoofdbestuur uit de personeele leden .werden gekozen de heeren F. B. Löhnis te 's-Gravènhage L. Broekema te Wageriïngen en mr. *W. M. van Lanschot te 's-Hertogenbosch.

| Leidsche Courant | pagina 2

Uitgesproken: 'sHertogenbosch, 11 Maart L. L. van Zeeland, bakker te Ravenstein. Rechter commissaris: jhr. inr. van Nispen totSevenaer; curator: mr. F. van Lanschot. J. van der Kruis caféhouder te

| Leidsche Courant | pagina 5

De oommissie bestaande uit de hee ren Mr. E. P. van Lanschot, burgemees ter van Breda, J. Simons, wethouder van 's Gravenhage, Mr. A. F. baron van Lynden, burgemeester van JJtrecht, Jhr. Mr. C. A

| Leidsche Courant | pagina 2

Naar uit 's Hertogenbosch aan |het „Centr." wordt gemeld, dingt mr. ,Wl van Lanschot, agertt der Nederlandsohe Bank aldaar, naar het lidmaatschap der Eerste Kamer, vacature K. Raijmakers.

| Leidsche Courant | pagina 1

Als candidaten voor het lidmaatschap der Eerste Kamer, ter vervanging van den heer Raymakers, worden, behalve mr. W. v. Lanschot, ook genoemd de oud-Minister Nelissen, mr. P. Loeff, presideni der

| Leidsche Courant | pagina 3

Men seint onsDe Provinciale Staten van Noord-Brabant kozen in hun heden gehouden vergadering tot lid der Eerste Kamer, (vacature Raymakers) den heer mr. W. M. van Lanschot, oud griffier der Staten

| Leidsche Courant | pagina 2

Mr. W. M. van Lanschot, gisteren door cie Prov. Staten van Noord-Brabant ge kozen tot lid van de Eerste Kamer, is dan 13 April 1869 te 's Hertogenbosch geboren. Als een en veertig jarige is hij ... Mr. W. van Lanschot heeft zich bij verschillende gelegenheden doen kennen als een vlot en vaardig spreker. Hij.is o. a. lid van de Nederlandsch-Belgische commissie en ridder in de orde van den Ned

| Leidsche Courant | pagina 2

De heeren E. van Lanschot (burge meester), A. P. Scheltus en W. ingen Housz (wethouders), hebben zich ter uit voering van het door den gemeenteraad genomen besluit, nadere inlichtingen in te winnen

| Leidsche Courant | pagina 2

De heer v. Lanschot (R.K.ontwik kelde tegen deze regeling bezwaren van juridisch enaard, ontleend aan de thans toegenomen verantwoordelijkheid van den werkgever. Waar de regeling nu reeds gedurende

| Leidsche Courant | pagina 1

zijn benoemd tot inspecteur der di recte belastingen, invoerrechten en ac cijnzen te Breda C. H. Pan, thans te Roosendaaltot inspecteur te Roosen daal G. L. van Lanschot Hubrecht, thans te

| Leidsche Courant | pagina 1

Bij Kon. besluit is toegekend de aan de orde van Oranje-Nassau verbonden eere medaille, in zilver, aan P. C. Steures, kan toorbediende bij de firma F. van Lanschot, bankier en kassier te 's

| Leidsche Courant | pagina 3

Vóór stemden de heeren Prinzen, van der Does de Willebois, van der Maesen de Sombreff, Michiels van Kessenich, van Lanschot, van Waterschoot van der Gracht, Haffmans, allen R. K., Hovy (A. R.}, Dojes

| Leidsche Courant | pagina 3

De heer v. Lanschot (R.K.) dringt aan op spoedige regeling van, het vak onderwijs. Het zal een regeling moe ten zijn die slechts eenjge algemeene be ginselen in de wet vastlegt, maar ove rigens ... De heer v. Waterschoot van der Gr «acht (R.K.) ffoot zich bij den heer Van Lanschot aan, Spr. critiseert verder de achterstelling van het bijzonder on derwijs en in het bijzoader van Katho lieken bij

| Leidsche Courant | pagina 5

Z. K. H. veel voor de verbetering van den veestapel. Nadat de rekening tot een bedrag van f 15033.35 in ont vangst en uitgaaf was goedgekeurd, een lid van het Hoofdbestuur, de heer van Lanschot was

| Leidsche Courant | pagina 3

De heeren v. Lanschot (R. K.) en Lely (U. L.) en v. Ni erop (L.) bestrij den de motie, die de heer 'tHooft (A. R.) daarna intrekt, wijl het hem niet te doen was om een stemming, doch om het debat.

| Leidsche Courant | pagina 3

De Minister van Oorlog, de heer Col ijn, antwoordt op een vraag van den heer v. Lanschot, dat hij, indien mogelijk, voor de kazemeeriug te 's Bosch het voln gend jaar een post op de begrooting zal

| Leidsche Courant | pagina 2

. Ver, v. d. Handeldr. en Industr. Middenstand,, afdl. Tilburg; Hi. Himpenius Zonen, klompenhandel, Sneék; Koninigs, maéhinefabrieik, Swal- men; Aug. Kaal, lederfabriek, Cuyk a Maas; A. Wj. J. v. Lanschot

| Leidsche Courant | pagina 4

De heerV, Lanschot (R. K.) brengt Ihulde aan de groote v/erkkradht van, den) minister, billijkende ,uit deze ontwerpen» Aangenomen dat ouderdoms-, ziekte- en invaliditeitszoiig tot de taak; vani 'den

| Leidsche Courant | pagina 3

De heer Staal (U.-L.) brengt nia- mens de commissie tot onderzoek van d'e geloofsbrieven vara prof. G. J1. van Swaay en mr. Wi. M. van Lanschot ge kozen tot lid der Eerste Kamer, respec tievelijk ... De heeren prof. Van Swaay en mr. Van Lanschot door den griffier binnen geleid, nemen zitting, na in handen van den Vo o rz i 11 e r de gevorderde eeden te hebben afgelegd en door dezen wel kom te

| Leidsche Courant | pagina 9

. Tilman, mgr. C. Prinsen, dr. H. Möller, G. van Lanschot en E. A. Meul- der. Als eerevoorzitters zullen optreden mgr. W:. van de Ven, bisschop van den Bosch, en de burgemeester jhr. van der Does de

| Leidsche Courant | pagina 4

Dit comité, bestaande uit de heeren mr. R. E. Tilrnan, Mgr. C. C. Prinsen, dr. H. W. E. Moller, G. A. W. van Lanschot en E. A. Mulder, met medewerking van kapelaan VV. Smulders en prof. A. Hansen

| Leidsche Courant | pagina 3

De heer Van Lanschot (R.-K.) maakt eenige opmerkingen, w.o. die niet zijn ter sprake gebracht ln de afd. Het is volstrekt niet spr.'s doel" den Minister hinderlagen te leggen. Als voorzitter van een

| Leidsche Courant | pagina 2

Na den heer Lanschot (R.-K.) is de heer Bavinck (A.R.) aan het woord. Deze bespreekt de geestelijke verzorging van de g ©mobiliseerden. ... De minister van Oorlog ant woordt dein heer Lanschot, dat (hij zaJ irachifitn tte rlnenZ^vvat tn zijn vei-mogen is tegen de onvoorzichtigheid met vuurwa pens. De regeling van de verhouding tus- schen

| Leidsche Courant | pagina 2

Eindelijk werd ook de verhooging van hoofdstuk X (economische maatregelen) zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd na een korte, weinige belangrijke discussie tusschen de heeren Van Lanschot en Polak