Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

4.411 resultaten gevonden

| Leydse Courant | pagina 1

dé Heef en.Mr. jOHAN ALEXANDER m» LANSCHOT; in plaats van den Héef en Mr. Pin. r aprioon tefiart - die gclyk oh- 1 langs geiTield is, Zyae dctniiBe verzogc engekfeége!jJi?sj/i,

| Leydse Courant | pagina 1

Directeur der Koloniën van de Maats, van Weldadigheid in Drenthe; J. L. A. Kremer Az., Predikant te Heczc; II. C. Kros, Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat in Vriesland; F. A. van Lanschot

| Leydse Courant | pagina 1

. Rcynders, II. van Kelwich, A. J. Goudriaan, C. J. van der Schalk, G. de Harlog, G. L. van Lanschot Hubrecht, R. C. Spèngler en A. T. Sorillon, allen zijn daartoe benoemd, waar door nu reeds behoefte ontstaat

| Leydse Courant | pagina 1

Tot Secretaris van het Prov. Genootschap van Kunsten en Weten schappen in Noordbrabant, te 'sHertogenbosch gevestigd, is dezer dagen verkozen Mr. F. J. A. van Lanschot, Advocaat aldaar.

| Leydse Courant | pagina 1

De benoeming van den lieer J. A. C. W. van Lanschot Hubrecht tot ontvanger der directe belastingen te Spijkenisse is ingetrokken en als zoo danig benoemd de heer mr. A. J. van Deinse, ontvanger te

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Lanschot Hubrecht, thans ia dezelfde betrekking te Rauwerd en de ritmeester W. F. C. Hamming van het 3de regement dragonders, op verzoek op non-activiteit ge steld en zulks in afwachting dat nader omtrent

| Handelingen van de Raad | pagina 1

van wapenborden der geslachten van Gael en van Lanschot, waarschijnlijk in de kerk geplaatst geweest. ... Tot de nalatenschap van Vrouwe van der Hoop, douairière van Leyden Gael, behoort eene verzameling wapenborden der geslachten van Gael en van Lanschot, waarschijnlijk in de kerk geplaatst geweest.

| Leydse Courant | pagina 1

den Heer G. W. Bannier. T. van Lanschot. A. Gratama. B. A. Fokker, de lleeren II. C. Voorhoeve C°. den Heer Z. de Jongh. de lleeren van Schermbeek van Hall. A. van Deventer Zonen.

| Leidsch Dagblad | pagina 1

. C. Ittmann, en bij het reg. rijdende art., den veearts J. N. Ballangée; J. A. C. W. Van Lanschot Hu- brecht, ontv. der dir. bel. enz. le De Bilt, tot ontv. derz. middelen te Sliedrecht, J. Van Manden

| Leidsch Dagblad | pagina 1

ontmanteling der opgeheven vestingen; Mr. A. F. X. Luyben, burgem. van 's-Hertogenbosch; J. M. Fret, lid van het bestuur van het waterschap van de rivier de Dommel; A. J. A. Van Lanschot, lid van het bestuur van

| Leidsch Dagblad | pagina 1

, ordonnantiën, reglementen en andere staats stukken, betrekkelijk die provincie van het jaar 704 tot en met 1648 voort te zeiten en te doen drukken. Dit belangrijk werk is opgedragen aan mr. F. A. J. Lanschot te

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Z. M. heeft aan mr. F. A. J. Van Lanschot, op zjjn verzoek, eervol ontslag verleend als lid der commissie van admin, over de gevangenissen te 's-Hertogenbosch, en benoemd tot lid dier com missie jhr

| Leidsch Dagblad | pagina 1

P. C. Beelenkamp en mr. P. G. R. H. Van Lilaar, te Amsterdam; prof. Mac Gillavry, te Utrecht; mr. Pické, te Middel burg; mr. Lanschot, te 's-Bosch; en Troelstra, te Leeuwarden.

| Leydse Courant | pagina 1

Het bestuur van de Juristen-vereeniging voor 1878 is zamcngesteld uit de heeren m". G. de Vries Az.voorzitter; J. E. Goudsmit, G. A. van Haniel, S. J. Hingst, J. Knottenbelt, F. A. J. van Lanschot, J

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Met zekerheid kan de Pr. N.-B. en 's-Hert. Crt. melden dat mr. H. P. M. Yan Lanschot te 's-Bosch, aan den Koning verzocht heeft zijne benoeming als districts-schoolopziener te Tilburg in te trekken.

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Z. M. heeft de benoeming van mr. H. F. M. Van Lanschot tot schoolopziener in het district Tilburg ingetrokken en met 1 Nov. a. s. in zijne plaats benoemd mr. A. M. Sassenbenoemd tot notaris binnen

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Do volgende Juristenvergadering zal te Maas tricht worden gehouden. In plaats van de aftredende leden mr. J. E. Goudsmit, G. A. Yan Hamel en F. A. J. Yan Lanschot worden tot bestuursleden ge kozen

| Leidsch Dagblad | pagina 1

generaion staf; - J. A. C. W. Lanschot Hubrechfc, ontvanger dor directe belastingen en accijnzen te Zevenbergen c. a., benoemd tot ontvanger dorzelfdo middelen te Meppel- pensioen verleend ten laste van den

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Gistermiddag te twee uren is afge brand de boerderij van den heer G. Van Lanschot en cons., bewoond door C. J. Yan der Kraats, Sloterweg bij den Vijfhuizerweg, gem. Haarlem mermeer. Alles was tegen

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Men verneemt dat mrs. R. A. J. Van Lanschot, raadsheer in, en P. Van Heioma, griffier van het gerechtshof te 's-Bosch, be sloten hebben tegen 1 September aanstaande bun eervol ontslag aan te vragen.

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Het nieuwe bestuur van de „Studenten- Cricketclub" heeft zich aldUB samengesteld: W. C. Matthes, praeses; J. H. Van den Broek, abactie; E. P. Van Lanschot, quaestor; C. Feith en J. W. Jay

| Leidsch Dagblad | pagina 1

., groep kegeljongens, Van Lanschot, Leiden, mot 66 p.; 18de pr., étui, voorsnijmes en vork, Dubel, 's-Gravenhage, met 66 p.; 19de pr., kapstok (verguld), G. Heymans, Rotterdam, met 65 p.20ste pr., Ital

| Leidsch Dagblad | pagina 1

By koninkiyk besluit zyn benoemd tot surnumerairs by de oelastingen de heerenW. Plinsinga, G. Van Lanschot Hubrecht, V. baron Van Boetzelaar, D. Janssen, jhr. H. Wttewaall Van Stoetwegen, J. Aarts, W

| Leidsch Dagblad | pagina 1

maakt de navolgende alphabetische lyst van aanbeveling: mr. E. M. Gomperlz, substituut- griffier by de arrondissements rechtbank te Breda; mr. W. M. Van Lanschot, advocaat en procureur te 's

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Kon bosl uiten Benoemd: Tot burgemeester der gemeente Budel, G. A. Rutten; tot burge meester der gemeente Kantens, P. A. Venhuis, en tot burgemeester der gemeente Vught, A. W. J. Van Lanschot; tot

| Leidsch Dagblad | pagina 1

. W. Kehrer, Amsterdam, penningmeester; W. J. Van Vollenhoven, Rotterdam; dr. J. A. Schutter, Groningen; A. W. J. Van Lanschot, Vught; jhr. H. Van Sminia, Leeuwarden, commissarissen. (IV. S.)

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Benoemd tot ambtenaar van bet O. M. bij do kantongerechten in het arrond. 'sUertogenboscb voor het kanton 's-Hortogonbosoh ter standplaats 's-Hertogonbosch, mr. \V. Af. Van Lanschot, thaus ambtenaar

| Leidsch Dagblad | pagina 1

In druk is verschenen het rapport der jury (de heeren jhr. P. J. Van der Does de Willebois, A. J. A. Van Lanschot, Victor de Stuers, J. Dony en F. M. L. Kerkhoff) in zake de pryaviaag voor een

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Voor de vacante betrekking van griffier der Staten van Noord Brabant is opgemaakt het volgende drietal: lo. Mr. W. M. van Lanschot, ambtenaar van het openbaar ministerie by het kantongerecht te 's

| Leidsch Dagblad | pagina 1

In den ouderdom van even 70 jaar is te Amersfoort overleden de gopensionneerd luitenant-kolonel der cavalerie E. L. H. v. Lanschot Hubrecht ,laDge jaren lid van der» gemeenteraad en bestuurder van

| Leidsch Dagblad | pagina 1

. J. van Lanschot-Hubrecht, mevr, Goudsmib- Goudsmit, mevr. W. Drucker, mevr. mr. Bakker-van Bosne mevr. A W. L. Ver- sluys-Poelman, mej. O. Groot, mej. E. Bergsma, mej. Elise Haighton mevr. U. Kekrer-Stuart.

| Leidsche Courant | pagina 1

Tot leden van het hoofdbestuur uit de personeele leden .werden gekozen de heeren F. B. Löhnis te 's-Gravènhage L. Broekema te Wageriïngen en mr. *W. M. van Lanschot te 's-Hertogenbosch.

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Als commissarissen dier vennootschap zijn opgetreden de heeren P. Fentener van Vlis- singen te Helmond, G. A. W. van Lanschot, te 's-Hortogenbosch, V. A. M. van den Heu- vol, te Geldrop, mr. F. J