Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

31 resultaten gevonden

| Leidsch Dagblad | pagina 1

De Commissie, door den Raad van Bestuur iuitgenoodigd tot het instellen van een onderzoek naar de oorzaak van dqn brand van de Willem III is geconstitueerd als volgt: de heeren Julius G. Bunge

| Leydse Courant | pagina 1

De commissie, nitgenoodigd tot het instellen van een onderzoek naar de oorzaak van den brand van de Willem III, is zamengesteld als volgt: de hh. Julius G. Bunge, president; J. E. Cornelissen

| Leidsch Dagblad | pagina 1

voerencommissarissen zijn Jhr. P. Hartsen, C. Van der Vliel, Julius E. Bunge en A. II. Van Bosse. Na 's Konings intocht zijn de gezamenlijke weeskinderen voornemens Z. M. met gezang op den Dam te verwelkomen.

| Leydse Courant | pagina 3

ST. PETERS BURG, 1 Februari. Het bericht, in het buitenland verspreiddat de minister van financiën Bunge zou hebben besloten zijn ontslag te nemen, is van allen grond ontbloot. ... te Linz, had een voorval plaats dat veel opschudding verwekte, maar dank zij de tegenwoordigheid van geest van den directeur Julius Laska, geen ernstige gevolgen had.

| Leidsch Dagblad | pagina 2

- Pijzei Julius, G. Bunge, mr. J. A. Silloin, mr. J. H. Van Ogtrop, R. D. H. Patyn, G. Jonker, J. H. Van Eeghen, L. B. Gom- pertz en mr. G. Keller, allen to Amsterdam, mr. H. Graaf Van Hogendorp, mr. J. E

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Een in de handelskringen te Amster dam zeer bekend, zeer geacht man is gis termorgen overledendo heer Julius G. Bunge, lid* dor firma Buugo en Co., in don leeftijd van"69 jaren. ... De gemeenteraad b noemde tot directeur van het vrij-entrepot den heer F. Bunge; tot directeur van het burgerlijk armbe stuur den heer P. J. Fortanier, thans di- deetcur der tuohfechool Voor jongens

| Leidsch Dagblad | pagina 2

Block v. Haersma de Witt, R. W. J. 0. van de Wall Bake, A. E. Kerkhoven, A, Deking Dura, J. O. Bunge, jhr. L. T. Teixeira do Mat tes, dr. H. F. R. Hubrebht, J. Laan en ET. 0. Versteegh. ... De jury voor piano's de heeren J. H. Sikemeior te Rotterdam, Julius Röntgen, te Amsterdam, Antoine Mes te Middel burg, Andró L. Krom te Utrecht, J. M. Cuypers, Den Haag, en Chr. de Ruyter te Breda

| Leidsch Dagblad | pagina 2

burgemeester jhr. mr. dr. A. Rocll, C. J. K. vaD Aalst. Ant Averkamp, L. F. Brandts Buys (Velp), O. F. Bunge, Herbert Cromer, E. E. Crono, dr. A. Diepenbrock, S I'. van Eeghen, A. I. de Haan, J acq. Hartog, H. J ... . den Hertog, dr. II, F. R. Hubrecht, D. de Lange, W. Mengelberg, mr. F. S. van Nicrop, prof. P. K Pel. W. Robert sr. (Haarlem), Julius Röntgen, Joan H.. Schmitz, A. B. H. Verhey (Rotterdam), Johan

| Leidsche Courant | pagina 4

„Betonnitis". Naar aanleiding van de boosaardige geruchten die er hebben geloopen over het landhuis „Kareol" van den heer Julius C. Bunge, te Aerdenhout, geeft de „N. R. Ct." een beschrijving van het ... Inmiddels wendde de heer Bunge zich tot den oppersten militairen commandant van het gebied, waarin zijn landhuis stond met den wensch om een onderzoek ter plaatse te doen instellen, opdat het

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Naar hot. „Hbl." vorneomt-, heeft de heer Julius C. Bunge, thans een aanklacht inge diend bij de justitie te 's-Gravenhago tegen de directie van het geïllustreerde blad „Pa norama" te Leiden, wegens

| Leidsche Courant | pagina 1

Een Duitcher, Johan Julius Ahgerrstein, maakte eich vooral bij die nieuwe organisa tie verdienstelijk. Gedurende de Engelse he oorlogen was de verzekering van schepen en ladingen een zoo belangrijke ... naar Po- rij© konden vertrekken, 0111 aldaar ook on middellijk hun schreden naar het Neder landsche consulaat te richten, De heer Bunge gevoe|ldie weinig neiging om onze landgenooten van dienst te zijn

| Leidsche Courant | pagina 6

Zilveren medaille van H. M. de Konin gin: Julius 0. Bunge, huize Careol, Aer- denhout; zilveren medaille van H. M. de Koningin-Moeder: firma D. Bruidegom, Baarn; zilveren medaille van Z. K. H. de

| Leidsch Dagblad | pagina 12

Eere-prijzen: Julius C. Bunge, huize Ca- real, Aerdenhout; fa. D.Bruidegom, Baarn; groep Dahlia's Tuinbouwinricht. Euchan- tres voorh. H. Carlee, Haarlem; fa. J. C. van Tubergen. Haarlem; orchideeën ... Gouden medaille: Orchideeën, J. J. van Cruyningen, Haarlem; bloeiende en niet- bloeiende planten, Julius Bunge, huize Careol, Aerdenhout. tuinbaas Boegschoten, met gelukwensch der jury voor cultuur

| Leidsch Dagblad | pagina 15

ters Ned. Heide-Mij.; 22 Maart: Frits van Dommelen, oud-regisseur, Den Haag, 64 jaar; 23 Maart: gen.-majoor J. F. N. van Bunge, Haarlem, 78 Jaar; 24 Maart: prof. dr. W- Calabd, Utrecht, 72 jaar; 26 Maart ... J Molkenboer, Oldenzaal. industrieel, 53 jaar; 8 Sept.: Ch. P. Dixon, Deventer, oud-lid hoofdbestuur Ver. v. d. Boekhan del; 13 Sept.: dr. Julius Röntgen, Utrecht, bekend musicus, 77 jaar; 20 Sept

| Leidsche Courant | pagina 1

er daarom precies in! werd als tweede getuige commissaris Bunge ge hoord. Deze verklaart, dat zijn taak vooial is geweest het opsporen en conserveeren van sporen van den brand. Uit de vinger afdrukken ... slechts on der den naam Julius ken. Deze man had echter niet met mij, doch met Neubauer of Halle te maken. Ik heb mij echter nu en dan met hem onderhouden. Hij is Hongaar of Oostenrijker en vertoo n zekere

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

Prof. Julius Richter de vraag behandeld; waarin onderscheidt zich de Continentale Zending van de Angelsak sische? Hij vatte zijn meening in deze nota samen: A. Negatief: 1. Afwijzing van de leuze: de ... J. C. BUNGE OVERLEDEN Voorzitter van de Wagnervereenlging

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Het echtpaar Rosenberg heeft Zater dag president Truman om gratie ver zocht. Zij zouden Woensdag as. op de electrische stoel terecht worden gesteld. Rechter Kaufmann, die Julius Rosen berg en Ethel ... lichterlaaie stonden. Voor al de dorpen Mariano Roldan en Coro- nel Bunge werden geteisterd en vel< boeren verlor *n hier hun bezittingen.

| Leidse Courant | pagina 6

Leiden en de heer R. Doop te Den Haag. Ge slaagd voor het Cand.ex. Gen. mej. N Bunge te Geleen en de heren J. Bleeksma te Rotterdam, N. S. Feuer (USA), W. G. J. Iemhoff te Ommen, H. Kuijper te Den Haag en ... eigen cultuur Twee factoren hebben meer eenheid gebracht* nl. de veroveraars (bijv. Julius Caesar) en de wetenschap.

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 7

prof. dr. C. J. van der Klaauw. hoog leraar Rijksuniversiteit Leiden: prof. dr. H. W. Julius, hoogleraar rijksuniversiteit Utrecht; prof. dr. E. Huizinga. hoogleraar rijksuniversiteit Groningen; prof ... , te Til burg; ir. H. A. Bunge. chef Stikstofbin- dingsbedrijf Staatsmijnen, te Geleen.

| Leidsch Dagblad | pagina 9

eens gewijzigd wordt, wanneer het ge bouw toch juist dat lijkt te missen wat Bunge wenst. Lundberg laat dan onder het hoge dak een extra woon- verdieping „aanbrengen". De wensen van Carl Julius Bunge ... Julius Carl Bunge

| Leidse Courant | pagina 4

door Wim Serlie. Een geavTieerd programma liep va Handel, via Haydn, Hugo Wolf, Arthur Honeg- ger, Hindemith, langs Sas Bunge naar Benjamin Britten. De sopraan gaf daar bij duidelijk blijk van een ... . Wagenaarlaan, Valeriusstraat, Van Blankenburgstraat, Julius Röntgen- straat, Mozartstraat, Bernard Zweers- straat, Sweelincklaan, Eduard v. Bel- numstraat, Brücknerstraat, Debussy- straat, Ravelstraat, Chopinstr

| Leidse Courant | pagina 2

toonkunstenaars werk voor piano te componeren: Ketting, Sas Bunge, Hans Kox, ... Joseph L. Mankiewicz heeft in 1954 getracht de grote dichter zo getrouw mogelijk te volgen ln zijn zeer ver zorgde verfilming van „Julius Caesar" en waar mogelijk het visuele element de opmarcherende

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 6

zich gelukkig stevig vast en hing te bunge len vlak voor het coupéraam van een flegmatische Engelsman. Deze droeg een grijze pet en een oogglas en was in gezelschap van zijn zoontje, die hij ... verantwoordelijk is de Duit ser Julius Keil, die Cryptogame her doopte in Steckelbein. Dat gebeurde al in 1847. 'Tot ieders verbazing was het stoute Franse werkje toen ineens een amusant en redelijk onschuldig Duits

| Leidse Courant | pagina 20

Maar Julius Carl toonde zich wel dege lijk een echte Bunge door in alle stilte de kunst te steunen, zeker wanneer Wag ner in het spel betrokken was. Zijn acti viteiten, voor zover naar buiten gericht ... gemaakt, wist niemand. Hele volksverhalen deden de omloop en in de fantasie van de welgestelde Aerdenhou- .ters steeg het niet onaanzienlijke vermo gen van Julius Carl Bunge tot verbijste rende hoogten.

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 18

Vervaardiging en reparatie van al uw KOPERWERK Ko perslagerij Julius Bailer en Zn BV. Werkpl. Nw Uilenbur- gerstr 91. tel. 020-242640 ... Huur deze zomer uw bunge- low op KRETA. Huurprijs v.a. 385 per week (excl. vliegreis). Informatie/boeking: Parool/ Volkskrant Reizen. Wibaut- straat 131. Amsterdam. Tel. 020-914400.

| Leidse Courant | pagina 10

), 156. Jean- Mary Grezet (Zwi). 157. Patrick Moerlen (Zwi), 158. Cedric Rossier (Zwi), 159. Marcel Russenberger (Zwi), 160. Julius Thalmann (Zwi). Noonved-Bottecchia (shirt wit met blauw/rode banden ... Bij de dames bereikte de „mul tinationale" Bettine Bunge de laatste vier door een zege op Anne Smith, eveneens in een inhaalpartij. Bunge, die in Zwitserland werd geboren, na

| Leidse Courant | pagina 13

Dat laatste gold echter niet voor Kathy Horvath's optre den op Wimbledon, want ze werd gisteren in de tweede ronde uitgeschakeld door Bet- tina Bunge. Onder meer door dat ze werd gehinderd door een ... Bunge, een ooit in de Peruvi aanse oerwouden door de Westduitse bond ontdekte speelster, heeft tot januari jongstleden een half jaar op non-actief gestaan. Algehele fysieke malaise noopte haar tot

| Leidse Courant | pagina 6

Joan Benoit (marathon) en haar landgenoot Al Joyner (hinkstapsprong), de Ma rokkaanse Nawal el Mouta- wakel (400 m horden) en de Keniaan Julius Korir (3000 m steeple chase). ... Damestoernooi van Eastbourne Tweede ronde: Hobbs (Eng)-Bunge (Wdl) 2-6,6-2,6-3; Sukova (Tsj>- McNeil (Vst) 6-3,6-4; Balestrat (Aus>- Antonoplis (Vst) 6-4,6-2; Sabatini (Arg)-Gomer (Eng) 6

| Leidsch Dagblad | pagina 11

Opmerkelijk was het nieuwe succes van de Keniaanse hinder nisloper Julius Korir, die het vorig kwam 32-honderdste seconde te jaar wegens een blessure het inter- ... Bettina Bunge, die onder meer de als achtste ge plaatste Maleeva elimineerde, tot een verrassing in staat geacht, hoewel de Westduitse al haar veertien duels met Navratilova had verloren. Ook tijdens de

| Leidse Courant | pagina 17

Bayonne, dames, kwartfinales: Kate- rina Malejeva (Bul)-Bunge (BRD), Bunge trekt zich geblesseerd terug; Reggi (Ita)-Probst (BRD) 6-3 6-2, Ri- naldl (VSt)-Porwik (BRD) 6-2 4-6 6-2. Tel Aviv, heren ... moord van beiden eindigde. De oorzaak van hun dramatische einde was een machtsstrijd in het Romeinse Rijk. De over winning van Julius Caesars op volger Octavius smaakte zuur. Regisseur Erik Vos waagt het