Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

1.624 resultaten gevonden

| Leidsch Dagblad | pagina 2

ontwikke lingsgeschiedenis der menschheid heeft gehad. Hy doorliep daartoe de geschiedenis der Veda's, die van het Brahma nisme en Boeddhisme, wees verder op den onmiskenbaren invloed, dien het, door vernuft

| Leidsch Dagblad | pagina 3

. Huxley, Dr. Carpenter enz. over sociale en godsdien stige onderwerpende eerste sprak b. v. over de grondstellingen van het Brahmanisme, en het Boeddhisme, de tweede over het vóor-his- toriesche tijdperk

| Leydse Courant | pagina 2

Aan een te Hongkong verschijnend blad wordt uit Bangkok in Siam geschreven, dal den 85t<° September II. een r. k. Oostenrijker aldaar open lijk tot het Boeddhisme is overgegaan. De man is geen

| Leydse Courant | pagina 1

Indischen I Archipel wordt aangetroffen; ja, dat men die kan vervolgen tot op de Znid- I zee-eilanden toe; dat de "Schelptrompet" overal gevonden wordt, waar het I Boeddhisme is doorgedrongen, alzoo ook in

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Wo beleven zonderlinge dingen. Het Chris tendom wordt onvoldoende geacht om de menschheid nader tot haar bestemming te brengon, en daarom willen sommigen het beproeven met het Boeddhisme, alsof niet

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Beginnende met het verhaal van den stichter van het Boeddhisme, die 600 jaren vóór Christus leefde, hetwelk deed hooren hoe die Indische prins tut het instellen van zyn godsdienst, het Boeddhisme

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Op de vraag of Marie Corelli een Christelyke scbryfster is in dien zin, dat ze de verlossing door Jezus Christus predikt, moet spr. een ontkennend antwoord geven; ze raakt byna het Boeddhisme. In

| Leidsch Dagblad | pagina 1

De drie wereldgodsdiensten, waarover ds. Jonker wenschte te spreken, ook vergelijkend met elkander, waren: het Boeddhisme, het Mabomedanisme en het Christendom. ... , dat Boeddha niet is voor het Boeddhisme wat Christus is voor het Christendom: het Boeddhisme kan zonder Boeddha, maar wat zou het Christendom zyn zonder Jezus Christus?

| Leidsch Dagblad | pagina 1

In hot wetenschappelijk ondorzoek ovor hot Bood dhi 01110 neomt ook weder Kom con belangrijke plaats in. Zijn geschiedenis van het- Boeddhisme in Indic (2 dln. 1881'83) is een bewonderenswaardig

| Leidsch Dagblad | pagina 5

D© leiders dor Britsche missie in Tibet bobben hun zin. Den 7den werd in do voltrokken van den Dalai-Lama, dus in het heiligo dor heiligen voor al do millioe-" non, die het Boeddhisme huldigen, het

| Leidsch Dagblad | pagina 1

zijn: 4 October prof. Yan Dijk uit Gro ningen, over Boeddhisme cn Christendom; 11 en 15 November prof. Grocnewegen uit Leiden, over den godsdienst in het be schaafde geestesleven onzes tijds; 21 Fe

| Leidsch Dagblad | pagina 2

Een ander der aanwezigen vroeg, hoe vrijzinnige Christenen tegelijk voorstan ders van het Boeddhisme, socialisme, anar- chismo en atheïsme konden zijn? ... Do spreker antwoordde, dat men van het Boeddhisme studio kan maken en de schoonheden er van erkennen, zonder zijn Christen-zijn te verzaken, eo dat socialisme en anarchisme polLieko en maatschappelij

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Gisteravond heeft prof. dr. H. Bou- man het rectoraat dor Theologische School to Kampen overgedragen aan prof. dr. A. G. Honig, mot een redevoering over: „Boeddhisme en Christendom."

| Leidsch Dagblad | pagina 2

Voorwerp, eeu steen, een stuk hout, enz. als God besohouwd' wordt, maar ook spoe dig weder verworpen en met een ander .verwisseld wordt en de uitbreiding van liet boeddhisme in onze dagen, ook in ons

| Leidsch Dagblad | pagina 1

voor het Neo Boeddhisme in Duitschland, Frankrijk, Engeland en vooral ia Amerika wordt gemaakt, om meer m het bijzonder stil tc staaD bij ons land, waarna hij tot de slotsom kwam, dat de Christenvo ... Liten van onzen tijd meer oo derworpen zijn aan het Boeddhisme dan ae Boeddhisten zelf.

| Leidsch Dagblad | pagina 2

Prof. Y. M. Fausbóll, wiens werk van zoo onherkenbaar groot belang is geweest voor dc kennis van het Boeddhisme in Europa, sleet, bijna blind als hij was, zijn laatste levensdagen in stilheid. Niets

| Leidsch Dagblad | pagina 6

de vraag: „Waarom is de proef met het Britsche par lementarisme op het vasteland mislukt?" Prof. Kalff zal spreken over „Vondels le ven en werken". Prof. Speyer zal behande len „Het Boeddhisme en zijn

| Leidsch Dagblad | pagina 14

Verzonken in anymistisch heidendom heb ben het Brahmisme, het Boeddhisme en nog allermeest de Islam demoraliseerend op dé bevolking gewerkt. Alleen het Christendom kan haar opheffen, opvoeden tot

| Leidsch Dagblad | pagina 5

In Indië staat onze Regeering als de overheid van een Christenvolk tegenover een inlandsche bevolking tienmaal sterker dan de onze, die óf nog aan het Animis me en Boeddhisme hangt, óf den Islam

| Leidsch Dagblad | pagina 6

serie „Pro en Contra" (Hollandia- drukkerij) geschreven heeft tegen de Zen ding. Tegenover de bewering van den heer Borel, dat Christendom, Boeddhisme en de Isl&m in wezen en in hoofdzaak dezelfde

| Leidsch Dagblad | pagina 2

De bekende Berlijnsche hoogleeraar prof. A. Lehmann, die verleden jaar we gens ziekte verhinderd werd zijn lezingen over Boeddhisme en Christendom voor de Tneologische Faculteit alhier te houden, zal

| Leidsche Courant | pagina 2

De Berlijnsche hoogkeraar prof. A. Lehmann, die verleden jaar wegens ziek te verhinderd was zijn lezingen, over Boeddhisme en Christendom voor de the- logische faculteit te Leiden te houden, zal nu a

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Boeddhisme en Christendom. ... Gisteravond liield prof. dr. E. Lelima.nn, de bekende Barlijnsohe hoogleeraar, voor de Theo-1. Faculteit dor Leidsclic Studenten in liet Umvorsitedtsgebouw alhier een lezing over „Boeddhisme en

| Leidsch Dagblad | pagina 2

aantal godsdiensten bevat. Naast den oorspronkelijken godsdienst, *t Hindoïsme, hebben Boeddhisme, Ma- homedaansche godsdienst en Christen dom hun vertegenwoordigers. Door zijn lang verblijf in Voor

| Leidsch Dagblad | pagina 2

Boeddhisme in In— dië geschreven heeft, is hij na zijn emeri taat zich in ons midden komen vestigen en met open armen door allen, wilen de weten schap lief is, te Utrecht ontvangen. Hem zij ook te dezer

| Leidsch Dagblad | pagina 7

Boeddhisme in China. Enkel in Lhassa d ue -in Tibet waren nog grooter en rijker Boeddhistische kloosters. Het fraaiste en K-'Sibaarsfce gedeelte van het klooster to Ho^mboem wag een tempel met gouden dal. in

| Leidsch Dagblad | pagina 1

, getiteld: Studie en waardeering van het Boeddhisme". In- itusschen is hij langzamerhand van de oud- Indische tot de historische studiën over gegaan en sedert zjju er tal van zeer ge roemde geschiedkundige

| Leidsch Dagblad | pagina 3

dat China aan Japan zal toestaan dezelf de voorrechten als aan andere landen, om missies, scholen en kerken over het gehee- lo land op te richten, met het recht ora het Boeddhisme te propageeren

| Leidsch Dagblad | pagina 1

de voornaamste was. Volgens overlevering wu3 Kanishka een groot schutspatroon van het Boeddhisme en het is dan ook on der zijn bewind, dat de Graeco-Boeddhis- tische b e el dhoxi wscho ol bloeide. Aan

| Leidsche Courant | pagina 2

Bovendien heeft dr. H. H. Juynboll in het Rijks Ethnografisch Museum (Rapen burg 67) een tentoonstelling georganiseerd van Hindoeisme en Boeddhisme in Voor- Indië, Oud-Java en Bali. Deze tentoonstel