Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

82 resultaten gevonden

| Leidsch Dagblad | pagina 13

voor Vrienden Oostvlietpolder ... leiden - De strijdlust bij de Ver eniging Vrienden Oostvlietpol der is er niet minder om, nu het kabinet de polder aanwijst voor bedrijven. Voorlopig is de Nota Ruimte nog niet aangenomen. En al zou

| Leidsch Dagblad | pagina 11

van Groen en de Vereniging Vrienden van de Leidse Hout weer een plan. dit keer voor een muziektent boven de vijver. Daar werd niets meer van ver nomen. Maar de Vereniging Vrienden liet het idee nooit ... sportvelden Oostvlietpolder

| Leidsch Dagblad | pagina 7

Vereniging van vrienden: 'Russische roulette met belastinggeld' ... als compensatiegebied voor het bedrijvenpark in de Oostvliet polder. Een groot deel van het aangekochte terrein wordt na tuurgebied, een klein deel is be stemd voor bedrijven. De Vereniging Vrienden

| Leidsch Dagblad | pagina 9

Met die voorkennis haalden niettemin woordvoerders van de volkstuinders, de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder, de Stichting Belangenbehartiging Oostvlietpolder, de Zuid-Hol landse Milieufederatie ... 'Leiden blundert weer met Oostvlietpolder'

| Leidsch Dagblad | pagina 14

leiden - 'Het Oostvlietpolderdos- sier vertoont grote overeenkom sten met dat van de Betuwelijn'. De Vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder stelt dat Leidse bestuurders 'Russische roulette spelen ... dat ze het voor de scherpste prijs hebben gekocht." De Vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder stelt dat de Leidse politiek 'doof en blind' is voor oppositie en vasthoudt aan de ingeslagen en

| Leidsch Dagblad | pagina 11

leiden - Tegen de komst van vervuilende bedrij ven in de Leidse Oostvlietpolder leven grote be zwaren bij de Vereniging Vrienden Oostvlietpol der. Zij vecht daarom het nieuwe streekplan van de ... hebben de Leidse regio, de Bollenstreek en de provincie 150 hectare aangewezen. Daarbij hoort de 40 hectare in de Oostvlietpolder. De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder laakt de uitkomsten van de diverse

| Leidsch Dagblad | pagina 9

slibstort nodig heeft om de gro te achterstanden in het bagge ren weg te kunnen werken. Een groot voorvechter van het behoud van de groene polder is de Vereniging Vrienden Oost ... De oproep van de vereniging luidt daarom: „Dringend de plannen met de Oostvlietpolder heroverwegen en deze allerlaat ste waardevolle agrarische pol

| Leidsch Dagblad | pagina 14

Hoek van de Stichting Belan genbehartiging Oostvlietpolder, die met de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder en de vereni ging Bewoners Vrouwenweg naar de Raad van State stapte. Met alleen een ... Normen luchtkwaliteit staan Oostvlietpolder in de we;

| Leidse Courant | pagina 4

WASSENAAR De commissie „Verkeerscontact" van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar heeft, ten behoeve van het onlangs in gestelde „Verkeersoverleg" waarin o.m. vijf leden van de raad zit ting ... Volkstuinders krijgen 5 ha in Oostvlietpolder

| Leidsch Dagblad | pagina 15

De Vrienden van de Oostvlietpolder hebben iets nieuws bedacht voor hun campagne te gen de aanleg van een industriegebied in de polder langs de A4. De komende weken ver stuurt de vereniging acht ... De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder vocht eerder met succes tegen de aanleg van baggerstort in de polder. Het protest te gen het depot leverde meer dan 2.000 hand tekeningen op. De Raad van State

| Leidsch Dagblad | pagina 1

den - net als de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder - is geïnformeerd, maar verklaart dat het advies van de stichting niet naar de gemeente is ge stuurd. „B en W van Leiden zijn formeel geen partij ... het be zwaar van de Vereniging Vrien den Oostvlietpolder (WO) te gen deze grens. Leiden loopt daarmee opnieuw het risico dat de aanleg van het bij de regio en het bedrijfsleven zeer gewil

| Leidsch Dagblad | pagina 9

ontheffing van de Faunawet al een jaar op zak. De Vrienden Oostvlietpolder heeft bezwaar aangetekend, maar het ministerie verwees dat bezwaar naar de prullenmand. Nu denkt de vereniging op ... leiden - De Vereniging Vrien den Oostvlietpolder probeert via de rechter af te dwingen dat Leiden geen bedrijventerrein mag aanleggen irï deze polder. De natuurbeschermers hopen te bereiken dat

| Leidsch Dagblad | pagina 7

:t tQi De Oostvlietpolder in jgjp een natuurgebied. Dat jgjhet natuurwaardenon- eejVan de gemeente in de zegt de Vereniging Oostvlietpolder. De tie doet dan ook - en t r het eerst - een klem- ... een uitspraak van de Raad van State voor nodig bleek, is dan nu toch eindelijk gebeurd", merkt de Vereniging Vrienden Oostvliet polder op.

| Leidsch Dagblad | pagina 17

Leidse arts krijgt nieuwe kans in Oostvlietpolder ... Het ledental van het CJB, de ondernemersvereniging .eiden en omstreken die zich specifiek richt op jonge be- n, groeit nog steeds. De vereniging telt inmiddels ruim 130 Jen viert volgend jaar het

| Leidsch Dagblad | pagina 11

Vrienden Oostvlietpolder vechten voor de grutto en tegen 'rode lijn' ... gebouwen mogen ver rijzen. De Vrienden van de Oostvlietpolder stonden giste ren voor de Raad van State te genover de provinciale staten van Zuid-Holland om hun ge lijk te halen.

| Leidsch Dagblad | pagina 15

Comité: Leiden frustreert inspraak Oostvlietpolder ... Om te zorgen dat de afscheid nemende directeur zich straks niet stierlijk gaat vervelen, be sloten enkele vrienden hem een leuk tijdverdrijf in de schoot te werpen. Met als ge volg dat voorzitter

| Leidsch Dagblad | pagina 13

leiden - De reactie van de wet houders Geertsema en Hille brand op de uitspraak van de Raad van State is 'merkwaar dig', vindt secretaris Hans Pie- ters van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder ... Vrienden Oostvlietpolder: 'Reactie wethouders merkwaardig'

| Leidsch Dagblad | pagina 1

dat oordeel is een overwinning voor de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder. Die had het streekplan aangevochten. Haar ar gumenten waren juist de strijdigheid met rijksbeleid en het verzuimde ... Bedrijven taboe in Leidse Oostvlietpolder

| Leidsch Dagblad | pagina 13

goedkeuring van het bestem mingsplan geheel gegrond. In juli vernietigde de Raad van State het oorspronkelijke streekplan van de provincie, waartegen de Vereniging Vrien den Oostvlietpolder ook be ... Vrienden Oostvlietpolder deugt ook het nieuwe plan niet. Daar in wordt volgens de bezwaar makers nog steeds niet goed duidelijk gemaakt waarom er bedrijven en woningen moeten komen in de polder, wat

| Leidsch Dagblad | pagina 14

Wel, om de woordvoerster van de pro vincie Zuid-Holland wat gerust te stel len, biedt het Comité Vrienden van de Oostvlietpolder middels deze ingezon den brief aan om 'mee te zoeken'. Laten we echter ... Hans Pieters, Comité Vrienden Oostvlietpolder, Leiden.

| Leidsch Dagblad | pagina 9

De Vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder had de provin cie gevraagd om voor de polder een zogenaamde 'voorlopige voorziening" te treffen (een voorschot op de eindbeslissing in een spoedeisende ... De Vereniging Vrienden Oost vlietpolder maakt bezwaar te gen twee onderdelen van het streekplan. Op de eerste plaats is ze niet blij met het 'kernpunt' waarin de Oostvlietpolder als vestigingsplaats

| Leidsch Dagblad | pagina 9

Vrienden Oostvlietpolder strijden op twee fronten ... leiden - Het Comité Vrienden Oostvlietpolder blijft zich onver minderd inzetten voor wat het zelf de allerlaatste ongerepte agrarische polder van Leiden noemt. De actievoerders zetten de strijd voort

| Leidsch Dagblad | pagina 14

Makelaars: Oostvlietpolder duur ... leiden - De Leidse onderne mersvereniging LVI Vereniging voor Ondernemingen houdt een ledenvergadering op don derdag 25 november in de Openbare bibliotheek aan de Nieuwstraat 4. Directeur Peter

| Leidsch Dagblad | pagina 11

Dankzij een 'slordigheidje' op het ministerie kunnen de Vrienden van de Oostvlietpolder bebouwing wellicht tegenhouden. ... Het is deze maas in de wet die de Vereniging Vrienden Oost vlietpolder heeft gebruikt toen zij tegen het streekplan in be roep ging bij de Raad van State. Onder normale omstandighe den zouden de

| Leidsch Dagblad | pagina 11

De goedkeuring van de provin cie voor het bestemmingsplan is een tegenvaller voor omwo nenden en de Vereniging van Vrienden Oostvlietpolder. Het Leidse college daarentegen is blij dat het ... Provincie keurt bestemmingsplan Oostvlietpolder goed

| Leidsch Dagblad | pagina 15

Overdijk van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder er kent dat de Raad van State niet langer stelt dat verstedelijking verboden is. „Dat is jammer. Nu is het zwakker." Volgens hem is het alleen niet ... leiden - Leiden rekent erop dat de plannen voor de Oostvlietpol der overeind blijven. Wethouder Ron Hillebrand vat de uitspraak van de Raad van State op als een overwinning. De Vereniging Vrienden

| Leidsch Dagblad | pagina 13

stoorbare vasthoudendheid vecht de Vereniging Vrienden Oost- r voor het behoud van de polder als groen, natuurlijk gebied. Voor keer in vier jaar vond de vereniging de Raad van State aan haar zij ... Even advocaat van de duivel: die Oostvlietpolder is een saai grasveld waar je niet eens in kan.

| Leidsch Dagblad | pagina 22

Oostvlietpol- der. Verder wekt hij de sugges tie dat de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder als enige haar zin krijgt ass het bedrijventer rein niet gerealiseerd kan wor den en dat dit dan alleen maar het gevolg ... college moet be drijven stimuleren om zich in de Oostvlietpolder te vestigen'. Bedrijven die staan te popelen hoeven niet gestimuleerd te worden. Van popelen is kenne lijk geen sprake.

| Leidsch Dagblad | pagina 7

geconfronteerd. Zwaaiend met de formulieren in de hand maande secretaris Hans Pieters van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder fietsers en brommers op de Vlietweg tot stilstand. Vrijwel iedereen te kende. „Ik ... groot deel van de Oostvlietpolder - ruim 40 hectare - te bestemmen als bedrijfsterrein. De polder die volkstuinen en weiland om vat, is volgens de vereniging Vrienden Oostvlietpolder 'de laatste ongerepte

| Leidsch Dagblad | pagina 9

band met de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder; de secretaris daarvan, Hans Pieters, is een prominent partijlid. ... verzet tegen industrie in de pol- ig resultaat in de politiek heeft rd, verleggen de tegenstanders ledrijvenpark hun werk- en lob- i. Ongetwijfeld gaan organisa- e Vereniging Vrienden Oost- er, de

| Leidsch Dagblad | pagina 9

De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder is verbolgen over de wijze waarop de ge meente het nieuwe bestem mingsplan wil presenteren. Bewoners van de Vlietweg blijken gisteren te zijn uitge nodigd voor ... een informatie avond overmorgen. „Door een dergelijke uitnodiging pas zo laat, drie dagen tevo ren, te versturen, overtreedt de gemeente elke fatsoens norm." De vereniging zelf kreeg geen uitnodiging

| Leidsch Dagblad | pagina 13

biologe C. lier, psycholoog H. wijkx, filosoof A. Tol en theoloog A. Lascaris. Hoogleraar >rlijk recht C. Stolker is voorzitter. Het symposium, in het irl jw van vereniging Augustinus aan Rapenburg 24 ... Ander voorstel voor Oostvlietpolder

| Leidsch Dagblad | pagina 11

De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder verstuurde de afgelopen maanden ansichtkaarten om te wijzen op 'het fraaie, open karakter' van de polder. Dat gaat verloren als een in dustrieterrein wordt ... Diederik van der Hoek van de Stichting Belangenbehartiging Oostvlietpolder, die samen met de Vereniging Vrienden Oost vlietpolder opkomt voor het groene, waardevolle karakter van het gebied, vraagt

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

medewerking aan de volkstuinders, zoals nu weer wordt 5 gedemonstreerd met het nieuwe, nog naamloze complex in de j Oostvlietpolder, tussen de Vlietweg in Zoeterwoude en rijksweg j 4a. Netjes gespit en ... Van (Leidse) gemeentelijke zijde vernamen we gisteren, dat het in ieder geval in de bedoeling ligt in het toekomstige recreatiegebied voor deze omgeving (Oostvlietpolder) een aantal

| Leidse Courant | pagina 9

Vrienden van de Leidse Hout en korfbal vereniging De Algemene hebben burgemeester en wethouders van Leiden terecht een bouwvergun ning afgegeven. Staats raad J. Blaauw oordeel de vanmorgen vroeg dat de ... Vereniging Vrienden van de Leidse Hout en De Algemene richtten zich ook niet zozeer daarte gen „De gemeente heeft het recht een voorkeur voor een locatie uit te spreken. Maar dat kan toch niet die drin gende

| Leidsch Dagblad | pagina 13

leiden - Ouders die een kind verliezen stuiten vaak op onbe grip. Natuurlijk erkennen fami lie, vrienden en collega's wel dat niets zo traumatiserend is als de dood van een kind, maar zij wil len de ... be hoefte hebben. De vereniging belegt vandaag een lotgenoten- middag in het Bonaventuracol lege aan de Leidse Boerhaa- velaan.

| Leidsch Dagblad | pagina 13

weten, of nieuwe methoden van verwerking van giftig slib een grote baggerstort in de Leidse Oostvlietpolder niet overbodig maken. ... sprake zijn. Vaar ten, rivieren en havens in grote delen van Zuid-Holland zijn al te lang niet uitgebaggerd, aldus de provincie. „De procedures in verband met een baggerstort in de Oostvlietpolder dienen

| Leidsch Dagblad | pagina 13

zogeheten schans korf. Dit is een zeshoekig meta len vlechtwerk, gevuld met ste nen. „Buurtbewoners krijgen nog een oproep om mee te pra ten over de alternatieven", al dus Cor Amoldus van de wijk vereniging ... voor de buurt, onder meer door het vele verkeer en herrie door overslag van containers. Aanvankelijk was het de bedoe ling om de Oostvlietpolder te gebruiken voor uitplaatsing van bedrijven. Nu de

| Leidsch Dagblad | pagina 13

De wijkvereniging Pancras- West maakt zich grote zorgen om het voormalige weeshuis aan de Hooglandse kerkgracht. Het monumentale pand dreigt volgens de vereniging ernstig in verval te raken ... De ruimte die in de Leidse Oostvlietpolder overblijft voor een eventueel baggerdepot is volstrekt ontoereikend. Be oogd exploitant BZH en de hoogheemraadschappen in Zuid-Holland blijven zo zitten met

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Vereniging Vrienden Oostvliet polder (WO). De WO baseert zich op prognoses van het CPB. Groenlinks wilde de groeimo gelijkheden van het bedrijven terrein juist zo beperkt mogelijk houden. Ecologische ... leiden - De uiteindelijke om vang van het bedrijventerrein in de Oostvlietpolder in Leiden wordt vastgelegd in een conve nant. De meningsverschillen tussen de gemeente en de pro vincie over de

| Leidsch Dagblad | pagina 17

van de inkomsten hangt groten deels af van het aantal omwen telingen dat de wieken maken. En hoe meer obstakels de wind blokkeren - zoals het ANWB- bord of de Oostvlietpolder - hoe minder ... Vorige week gaf de project leider voor de Oostvlietpolder aan dat de windaanvoer voor de Zelden van Passé aangetast

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 6

Drie polders liggen er aan de „overkant" van het Rijn- Schiekanaal: de Oostvlietpolder, de Kleine Cronestein- sepolder en de Roomburg. De kleine Cronesteinsepolder wordt het middelpunt van het nieuwe ... De Oostvlietpolder kan ln principe nog bestemd worden als bedrijfsterrein, voor woningbouw of voor recreatie. Als blijkt dat Leiden nog grote behoefte heeft aan bedrijfsterreinen, ziet de werkgroep

| Leidsch Dagblad | pagina 13

leggen is vastgelegd in het ont- werp-bestemmingsplan voor de polder. Uiterlijk in augustus moet er een definitief plan lig gen. De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder en de LMR, de Leidse Milieuraad ... leiden - Leiden wil de uitstoot van kooldioxide - dat het broei kaseffect versterkt - van bedrij ven in de Oostvlietpolder zo laag mogelijk houden. Dat is een pit tige ambitie, want in de polder is

| Leidsch Dagblad | pagina 14

netwerk is in mijn studenten tijd gevormd. Ik ken mijn vrouw bijvoorbeeld via de stu dentenvereniging en ik heb nog altijd een warm contact met heel veel vrienden uit die tijd." Ook professioneel ... samengewerkt. De Leidse band gaf ons het gevoel dat je zeker wist dat je door de ander niet belazerd zou worden." De huidige generatie studenten ziet de vereniging toch vooral als een sociale