Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

12 resultaten gevonden

| Leidse Courant | pagina 4

WASSENAAR De commissie „Verkeerscontact" van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar heeft, ten behoeve van het onlangs in gestelde „Verkeersoverleg" waarin o.m. vijf leden van de raad zit ting ... Volkstuinders krijgen 5 ha in Oostvlietpolder

| Leidse Courant | pagina 9

Vrienden van de Leidse Hout en korfbal vereniging De Algemene hebben burgemeester en wethouders van Leiden terecht een bouwvergun ning afgegeven. Staats raad J. Blaauw oordeel de vanmorgen vroeg dat de ... Vereniging Vrienden van de Leidse Hout en De Algemene richtten zich ook niet zozeer daarte gen „De gemeente heeft het recht een voorkeur voor een locatie uit te spreken. Maar dat kan toch niet die drin gende

| Leidse Courant | pagina 3

volkstuinverenigingen „Roomburg" en „Onderlinge Turn vereniging" een bewonderenswaar dige activiteit ontplooid in het kwe ken van de meest uiteenlopende pro ducten. Dat zij een gezonde vrije tijdsbesteding op him tuinen ... van het complex in de Oostvlietpolder ook al droeg dit slechts een tijdelijk karakter.

| Leidse Courant | pagina 13

Twee jaar geleden onstond in de kleinste buurt van Leiden een strijd tussen twee langs elkaar heen werkende buurtverenigingen. De bestaande vereniging d'Oude Mosch kreeg concurrentie van De Put ... . Tijdens een stemmingsavond werd de nieuwe vereniging De Put gekozen als enige repre sentant van de bewoners. Hiertegen tekende d'Ou de Morsch bezwaar aan maar dat is nu, kort voor de behandeling in de

| Leidse Courant | pagina 3

goede sfeer heeft". Zij zijn van plan door middel van een actie waarbij zij stencils willen uitdelen aan de bezoekers van de verplee ginrichting, van de kant van familieleden en vrienden van de patiënten ... De r.k. vereniging voor geloof, wetenschap en leven, St Thomas van Aquino uit Leiden organiseert vanavond een lezing in het kader van haar lezingencyclus over Fenomenolo gie. De lezing vindt plaats

| Leidse Courant | pagina 3

Veeï waardering ondervond het voor- stel voor de aanleg van een derde Leids Volkstuincomplex in de Oostvlietpolder op Zoeterwouds grondgebied. Alle raadsleden die hierover aan het woord kwamen ... deskundige jury gevormd door leden van de Leider- dorpse amateu r- fotograf en vereniging, werden beoordeeld.

| Leidse Courant | pagina 3

Voor vele volkstuinders is het ri sico om na de nodige investeringen en arbeid toch nog hun tuin te moe ten ontruimen te groot geworden, hetgeen o.m. tot gevolg had, dat de vereniging „Tüinlust" aan ... In dit kader betreurde spreker het dan ook zeer, dat ondanks de uit drukkelijke toezegging van gemeen tewege nog geen begin was gemaakt met de aanleg van een complex in de Oostvlietpolder, waardoor

| Leidse Courant | pagina 3

Het gemaal staat in de Oostvliet- polder, zodat de Oostvlietpolder nu alleen dit gemaal zal gaan exploi teren. ... Uet Servische nationalisme was in drie groepen georganiseerd: „Mlada Bosna" (Jong Bosnië), „Na- rodna Odbrana" (Volksweerbaarheid) en tenslotte „Ujedinjenje ili smrt" (Vereniging of Dood)' bekender

| Leidse Courant | pagina 3

Werkgeversverbond niet gevraagd is (zoals aan de Leidse Vereniging van Industriëlen) om leden voor te dra gen voor de studiecommissie ... bereid zijn vergunning te verlenen voor het bouwen van een of twee gebouwtjes en een beperkt aantal tuinhuisjes (mits het type door het Zoeterwouds college is goedgekeurd) in de Oostvlietpolder.

| Leidse Courant | pagina 7

Hieronder is het laatste gedeelte voor de provinciale weg nog niet mee gerekend. Aanvankelijk was vanaf 4a nog een aftakking geprojecteerd door de Oostvliet-polder naar de Haagsche Schouw. In dit ... Hierbij werd o.m. het woord gevoerd door de heer L. K. v. d. Vlist, voorzit ter van de Leidse Damvereniging, die eraan herinnerde dat de heer Huisman dertig jaar lid der vereniging was ge weest en

| Leidse Courant | pagina 2

heeft gedaan en bood vervolgens een geschenk onder couvert aan. Namens de vrienden van het kantoor overhan digde hij eveneens een fraai geschenk, terwijl er voor mevrouw Schwencke bloemen waren. ... Duivenvluchten Zondag heeft de vereniging „Gevleugelde Vrien- 5en" de laatste wedvlucht gehouden Biet 62 oude duiven vanuit Orleans. De uitslag was: J. M. Brederode 1; W. v. d. Zwaan 2, 10; P. G. van