Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

82 resultaten gevonden

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

le Omtrent de inrichting daarvan heeft een commissie, in het leven geroepen door de Vereniging van Nederlandse Gemeen- ten en het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw, een uit ... , westelijk van i huidige, worden gevormd. Dezer dag< ildus meldt de A.N.W.B. is de aa van de aarden baan, vanaf de Lamm brug door de Oostvlietpolder, aanbesteed.

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

Rijksherbarium. 8 uur: Kon. Ned. Na tuurhistorische Vereniging, dr. W. Ver voort over reis naar Noorwegen. ... Het college kreeg van verscheidene kanten lof toegezwaaid voor zijn aan dacht ten behoeve van de aanleg van een tijdelijk volkstuincomplex in de Zoeterwoudse Oostvlietpolder.

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 6

heropvoering van het spel. Het Nederlands Klassiek Verbond, afdeling Leiden, heeft in samenwerking met de Leidse Volksuniversiteit K. en O. en de Vereniging van Vrienden van het Leids Gymnasium het initiatief ... „Geschiedenis als theologisch probleem" Na enige tyd voorganger van de afde ling van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden te Velsen te zijn geweest, was hij verbonden aan de afdelingen van de Nederlandse

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

medewerking aan de volkstuinders, zoals nu weer wordt 5 gedemonstreerd met het nieuwe, nog naamloze complex in de j Oostvlietpolder, tussen de Vlietweg in Zoeterwoude en rijksweg j 4a. Netjes gespit en ... Van (Leidse) gemeentelijke zijde vernamen we gisteren, dat het in ieder geval in de bedoeling ligt in het toekomstige recreatiegebied voor deze omgeving (Oostvlietpolder) een aantal

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 19

Hoop doet echter leven en die hoop is in het bijzonder gericht op de nieuwe complexen in de Oostvlietpolder onder Zoeterwoude. Voorzitter A. Zaalberg wekt op tot eendrachtige samenwer king met als ... vrienden vuur te presenteren.

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 6

Drie polders liggen er aan de „overkant" van het Rijn- Schiekanaal: de Oostvlietpolder, de Kleine Cronestein- sepolder en de Roomburg. De kleine Cronesteinsepolder wordt het middelpunt van het nieuwe ... De Oostvlietpolder kan ln principe nog bestemd worden als bedrijfsterrein, voor woningbouw of voor recreatie. Als blijkt dat Leiden nog grote behoefte heeft aan bedrijfsterreinen, ziet de werkgroep

| Leidse Courant | pagina 7

Hieronder is het laatste gedeelte voor de provinciale weg nog niet mee gerekend. Aanvankelijk was vanaf 4a nog een aftakking geprojecteerd door de Oostvliet-polder naar de Haagsche Schouw. In dit ... Hierbij werd o.m. het woord gevoerd door de heer L. K. v. d. Vlist, voorzit ter van de Leidse Damvereniging, die eraan herinnerde dat de heer Huisman dertig jaar lid der vereniging was ge weest en

| Leidse Courant | pagina 3

Het gemaal staat in de Oostvliet- polder, zodat de Oostvlietpolder nu alleen dit gemaal zal gaan exploi teren. ... Uet Servische nationalisme was in drie groepen georganiseerd: „Mlada Bosna" (Jong Bosnië), „Na- rodna Odbrana" (Volksweerbaarheid) en tenslotte „Ujedinjenje ili smrt" (Vereniging of Dood)' bekender

| Leidse Courant | pagina 2

heeft gedaan en bood vervolgens een geschenk onder couvert aan. Namens de vrienden van het kantoor overhan digde hij eveneens een fraai geschenk, terwijl er voor mevrouw Schwencke bloemen waren. ... Duivenvluchten Zondag heeft de vereniging „Gevleugelde Vrien- 5en" de laatste wedvlucht gehouden Biet 62 oude duiven vanuit Orleans. De uitslag was: J. M. Brederode 1; W. v. d. Zwaan 2, 10; P. G. van

| Leidse Courant | pagina 3

Veeï waardering ondervond het voor- stel voor de aanleg van een derde Leids Volkstuincomplex in de Oostvlietpolder op Zoeterwouds grondgebied. Alle raadsleden die hierover aan het woord kwamen ... deskundige jury gevormd door leden van de Leider- dorpse amateu r- fotograf en vereniging, werden beoordeeld.

| Leidse Courant | pagina 3

Voor vele volkstuinders is het ri sico om na de nodige investeringen en arbeid toch nog hun tuin te moe ten ontruimen te groot geworden, hetgeen o.m. tot gevolg had, dat de vereniging „Tüinlust" aan ... In dit kader betreurde spreker het dan ook zeer, dat ondanks de uit drukkelijke toezegging van gemeen tewege nog geen begin was gemaakt met de aanleg van een complex in de Oostvlietpolder, waardoor

| Leidse Courant | pagina 3

volkstuinverenigingen „Roomburg" en „Onderlinge Turn vereniging" een bewonderenswaar dige activiteit ontplooid in het kwe ken van de meest uiteenlopende pro ducten. Dat zij een gezonde vrije tijdsbesteding op him tuinen ... van het complex in de Oostvlietpolder ook al droeg dit slechts een tijdelijk karakter.

| Leidse Courant | pagina 3

Werkgeversverbond niet gevraagd is (zoals aan de Leidse Vereniging van Industriëlen) om leden voor te dra gen voor de studiecommissie ... bereid zijn vergunning te verlenen voor het bouwen van een of twee gebouwtjes en een beperkt aantal tuinhuisjes (mits het type door het Zoeterwouds college is goedgekeurd) in de Oostvlietpolder.

| Leidse Courant | pagina 4

WASSENAAR De commissie „Verkeerscontact" van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar heeft, ten behoeve van het onlangs in gestelde „Verkeersoverleg" waarin o.m. vijf leden van de raad zit ting ... Volkstuinders krijgen 5 ha in Oostvlietpolder

| Leidse Courant | pagina 3

goede sfeer heeft". Zij zijn van plan door middel van een actie waarbij zij stencils willen uitdelen aan de bezoekers van de verplee ginrichting, van de kant van familieleden en vrienden van de patiënten ... De r.k. vereniging voor geloof, wetenschap en leven, St Thomas van Aquino uit Leiden organiseert vanavond een lezing in het kader van haar lezingencyclus over Fenomenolo gie. De lezing vindt plaats

| Leidse Courant | pagina 13

Twee jaar geleden onstond in de kleinste buurt van Leiden een strijd tussen twee langs elkaar heen werkende buurtverenigingen. De bestaande vereniging d'Oude Mosch kreeg concurrentie van De Put ... . Tijdens een stemmingsavond werd de nieuwe vereniging De Put gekozen als enige repre sentant van de bewoners. Hiertegen tekende d'Ou de Morsch bezwaar aan maar dat is nu, kort voor de behandeling in de

| Leidse Courant | pagina 9

Vrienden van de Leidse Hout en korfbal vereniging De Algemene hebben burgemeester en wethouders van Leiden terecht een bouwvergun ning afgegeven. Staats raad J. Blaauw oordeel de vanmorgen vroeg dat de ... Vereniging Vrienden van de Leidse Hout en De Algemene richtten zich ook niet zozeer daarte gen „De gemeente heeft het recht een voorkeur voor een locatie uit te spreken. Maar dat kan toch niet die drin gende

| Leidsch Dagblad | pagina 4

De heer E. v. d. Blom sprak namens alle leden een woord van dank tot het zsn. noodbestuur voor de witze waarop het, na de vorig jaar ontstane moeilijk heden, de vereniging heeft geleld. ... „Ik spreek het een heel klein beetje, maar mijn accent is afschuwelijk en ik kan niet echt een gesprek voeren. Ik heb geen Duits-sprekende vrienden en ben ook nog nooit in een Duits-sprekend land

| Leidsch Dagblad | pagina 3

De viering van Koninginnedag was dit jaar ook in Leiden gekoppeld aan de dankbaarheid en vreugde over het zilveren huwelijk van het Koninklijk Paar. Zorgde de Vereniging „Konin ginnedag", dit jaar ... Er komt thans schot in de aanleg van een nieuw tijdelijk volkstuin complex in de Oostvlietpolder nabij de Vliet in de gemeente Zoeterwoude. Binnenkort zal het complex door de gemeente Leiden in

| Leidsch Dagblad | pagina 3

- bestuur echter de toezegging gekre gen, dat in de Oostvlietpolder onder Zo\ terwoude een complex van 4 ha wordt ingericht. Tevens zullen ver gunningen worden verstrekt voor het bouwen van ... De voorzitter van het Leids Jeugd orkest „De Burcht" zal hedenavond in het clubgebouw van de speeltuin vereniging „Oosterkwartier" Bomeo- straat» een tweedaagse bazaar ope nen. De baten van deze

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Op woensdag 20 april wordt in sa menwerking met de Vereniging van Vrienden van het Rijksmuseum voor Volkenkunde een gemeenschappe lijke avond georganiseerd. ... Bij zijn levensafscheid was hij iirigent van het Leids Kamerkoor - het koor dat hem het meest ef was geworden de Chr. ratorium Vereniging Hosanna i Alphen, de Stem des Volks" in oorburg. het kerkkoor

| Leidsch Dagblad | pagina 11

laatstgenoemde weg, wan de Oostvlietpolder voor recrea- voorzieningen zal worden open- ld. ... Onder voorzitterschap van dokter C. G. J. van Alphen vergaderde gis tel avond de afdeling Leiden van de protestantse vereniging voor gezond- heidszorgd „Het Groene Kruis".

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Een 24-jarige elektrimonteur uit Katwijk moest zich verantwoorden voor het feit, dat hij een van zijn vrienden had laten rijden met een auto, die in zeer ondeugdelijke staat verkeerde. De officier ... Preadvies op het verzoek van bet bestuur van de Vereniging „De Ambachtsschool" om de uitbreiding van het leerplan van zijn lagere technische school, Haagweg 4, met een afdeling procestechniek nodig

| Leidsch Dagblad | pagina 11

strandloop over 2.4, 8 en 12 km door De Leidse Atletiek Vrienden kring 'Holland', Start bij parkeerter rein links bij de Wassenaarseslag om 11.00 uur precies. Lak- Theater, theater Poppenkeet met ... De Alphense regio profiteert ver der van de weigering van Leiden om de Oostvlietpolder in ontwik keling te nemen. "Leiden houdt de deur dicht voor dit soort bedrij ven", zo was te horen na afloop van

| Leidsch Dagblad | pagina 13

In brieven aan de raad herhalen de Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout en omwonenden hun bezwaren tegen de nieuwbouw van Woutertje Pieterse. Zij wijzen erop dat de Leidse Hout telkens als loka ... sluitingstijden is het belang van een minderheid in het geding: de mensen die naast de kroegen wonen, 'dat kan dus ook niet. En het al of niet bebouwen van de Oostvlietpolder leeft niet. Maar misschien dat je

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Bebouwen Boterhuis- en Oostvlietpolder afgewezen ... kenen. De Oostvlietpolder ligt veel te excentrisch. Het ontsluiten van die wijk zou op te hoge kosten stui ten. Deze week spraken de fracties in provinciale staten uit dat beide polders wel bebouwd mogen

| Leidsch Dagblad | pagina 7

Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout (VLH). ... De Leidse horeca is overigens verbaasd en 'een beetje geïrri teerd' over het plotselinge voor stel van B en W. „Wij zijn, sa men met de Vereniging Auto matenhandel Nederland, sinds januari in gesprek

| Leidsch Dagblad | pagina 11

van Groen en de Vereniging Vrienden van de Leidse Hout weer een plan. dit keer voor een muziektent boven de vijver. Daar werd niets meer van ver nomen. Maar de Vereniging Vrienden liet het idee nooit ... sportvelden Oostvlietpolder

| Leidsch Dagblad | pagina 17

vrienden waar d veel om geeft. Een schrik- jeeld. ... Volkstuincomplex Roomburg moet plaatsmaken voor de toekomstige baggerstortplaats in de Oostvlietpolder. Naast de Europaweg komt schuin achter restaurant Cro- nesteijn een nieuw volkstuincomplex waar

| Leidsch Dagblad | pagina 17

Leidse arts krijgt nieuwe kans in Oostvlietpolder ... Het ledental van het CJB, de ondernemersvereniging .eiden en omstreken die zich specifiek richt op jonge be- n, groeit nog steeds. De vereniging telt inmiddels ruim 130 Jen viert volgend jaar het

| Leidsch Dagblad | pagina 15

aanleg van een stortplaats voor zwaar verontrei- ggerslib in de Oostvlietpolder worden mensen in i omgeving blootgesteld aan onverantwoorde ge- 3?f1dsrisico's. Dat stelt het Leidse statenlid F. Ver ... nomen dat de twee vrienden dodelijk getroffen zouden wor den. Dat het goed is afgelopen, is te danken aan de twee vrien den, die de steken wisten te ontwijken."

| Leidsch Dagblad | pagina 13

weten, of nieuwe methoden van verwerking van giftig slib een grote baggerstort in de Leidse Oostvlietpolder niet overbodig maken. ... sprake zijn. Vaar ten, rivieren en havens in grote delen van Zuid-Holland zijn al te lang niet uitgebaggerd, aldus de provincie. „De procedures in verband met een baggerstort in de Oostvlietpolder dienen

| Leidsch Dagblad | pagina 17

van de inkomsten hangt groten deels af van het aantal omwen telingen dat de wieken maken. En hoe meer obstakels de wind blokkeren - zoals het ANWB- bord of de Oostvlietpolder - hoe minder ... Vorige week gaf de project leider voor de Oostvlietpolder aan dat de windaanvoer voor de Zelden van Passé aangetast

| Leidsch Dagblad | pagina 15

Comité: Leiden frustreert inspraak Oostvlietpolder ... Om te zorgen dat de afscheid nemende directeur zich straks niet stierlijk gaat vervelen, be sloten enkele vrienden hem een leuk tijdverdrijf in de schoot te werpen. Met als ge volg dat voorzitter

| Leidsch Dagblad | pagina 9

Door tal van factoren, zoals de kennismaking met de nieuwe burgemeester Postma en het geworstel met de bestemings- plannen van Roomburg en de Oostvlietpolder, is het daar vol gens beide wethouders ... werd zaterdag officieel presenteerd op de waren- irkt door wethouder ■xander Pechtold en Chris rplancke van de vereniging or ambulante handel. De enementenkaart is eigenlijk ir in één: Op de achterzijde

| Leidsch Dagblad | pagina 13

biologe C. lier, psycholoog H. wijkx, filosoof A. Tol en theoloog A. Lascaris. Hoogleraar >rlijk recht C. Stolker is voorzitter. Het symposium, in het irl jw van vereniging Augustinus aan Rapenburg 24 ... Ander voorstel voor Oostvlietpolder

| Leidsch Dagblad | pagina 14

Wel, om de woordvoerster van de pro vincie Zuid-Holland wat gerust te stel len, biedt het Comité Vrienden van de Oostvlietpolder middels deze ingezon den brief aan om 'mee te zoeken'. Laten we echter ... Hans Pieters, Comité Vrienden Oostvlietpolder, Leiden.

| Leidsch Dagblad | pagina 15

neemt het verzet toe. Gemeente en bewoners komen steeds va ker en nadrukkelijker tegenover elkaar te staan. Er worden twee belangengroepen opgericht: Het comité Vrienden van de Oostvlietpolder en de ... Een vertrouwd en blijvend gezicht: vee in de Oostvlietpolder.

| Leidsch Dagblad | pagina 16

zoeterwoude De door een brand in de problemen geraakte Zoeterwoudse voetbalclub SJZ krijgt financiële steun van Lei den Atletiek. De Leidse.vereniging wil na de Kerst Halve Mara thon van 17 december ... zouden de verenigingen moeten opdraai en. Wethouder Verschoor: „Wij beseffen ook wel dat we ons niet zo hard kunnen opstellen. Heft u de vereniging daarom nog niet op."

| Leidsch Dagblad | pagina 13

De wijkvereniging Pancras- West maakt zich grote zorgen om het voormalige weeshuis aan de Hooglandse kerkgracht. Het monumentale pand dreigt volgens de vereniging ernstig in verval te raken ... De ruimte die in de Leidse Oostvlietpolder overblijft voor een eventueel baggerdepot is volstrekt ontoereikend. Be oogd exploitant BZH en de hoogheemraadschappen in Zuid-Holland blijven zo zitten met

| Leidsch Dagblad | pagina 13

leiden - Ouders die een kind verliezen stuiten vaak op onbe grip. Natuurlijk erkennen fami lie, vrienden en collega's wel dat niets zo traumatiserend is als de dood van een kind, maar zij wil len de ... be hoefte hebben. De vereniging belegt vandaag een lotgenoten- middag in het Bonaventuracol lege aan de Leidse Boerhaa- velaan.

| Leidsch Dagblad | pagina 9

Vrienden Oostvlietpolder strijden op twee fronten ... leiden - Het Comité Vrienden Oostvlietpolder blijft zich onver minderd inzetten voor wat het zelf de allerlaatste ongerepte agrarische polder van Leiden noemt. De actievoerders zetten de strijd voort

| Leidsch Dagblad | pagina 11

leiden - Tegen de komst van vervuilende bedrij ven in de Leidse Oostvlietpolder leven grote be zwaren bij de Vereniging Vrienden Oostvlietpol der. Zij vecht daarom het nieuwe streekplan van de ... hebben de Leidse regio, de Bollenstreek en de provincie 150 hectare aangewezen. Daarbij hoort de 40 hectare in de Oostvlietpolder. De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder laakt de uitkomsten van de diverse

| Leidsch Dagblad | pagina 7

:t tQi De Oostvlietpolder in jgjp een natuurgebied. Dat jgjhet natuurwaardenon- eejVan de gemeente in de zegt de Vereniging Oostvlietpolder. De tie doet dan ook - en t r het eerst - een klem- ... een uitspraak van de Raad van State voor nodig bleek, is dan nu toch eindelijk gebeurd", merkt de Vereniging Vrienden Oostvliet polder op.

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Vereniging Vrienden Oostvliet polder (WO). De WO baseert zich op prognoses van het CPB. Groenlinks wilde de groeimo gelijkheden van het bedrijven terrein juist zo beperkt mogelijk houden. Ecologische ... leiden - De uiteindelijke om vang van het bedrijventerrein in de Oostvlietpolder in Leiden wordt vastgelegd in een conve nant. De meningsverschillen tussen de gemeente en de pro vincie over de

| Leidsch Dagblad | pagina 13

uitbreidingsmogelijkheden in de Oostvlietpolder en in de Leeuwenhoek. Beide plekken zijn volgens de stadsbouwmees ter geschikt in de combinatie van bedrijventerrein annex woonwijk. ... , want ook De Voogt draagt 3,00 euro af voor het goede doel, dit jaar de Stichting Vrienden van Nieuw Buitenzorg. Aan het eind van de avond blijken de 2.740 betalen de deelnemers 9.500 euro te hebben opge

| Leidsch Dagblad | pagina 13

leggen is vastgelegd in het ont- werp-bestemmingsplan voor de polder. Uiterlijk in augustus moet er een definitief plan lig gen. De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder en de LMR, de Leidse Milieuraad ... leiden - Leiden wil de uitstoot van kooldioxide - dat het broei kaseffect versterkt - van bedrij ven in de Oostvlietpolder zo laag mogelijk houden. Dat is een pit tige ambitie, want in de polder is