Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

82 resultaten gevonden

| Leidsch Dagblad | pagina 14

Makelaars: Oostvlietpolder duur ... leiden - De Leidse onderne mersvereniging LVI Vereniging voor Ondernemingen houdt een ledenvergadering op don derdag 25 november in de Openbare bibliotheek aan de Nieuwstraat 4. Directeur Peter

| Leidsch Dagblad | pagina 14

Hoek van de Stichting Belan genbehartiging Oostvlietpolder, die met de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder en de vereni ging Bewoners Vrouwenweg naar de Raad van State stapte. Met alleen een ... Normen luchtkwaliteit staan Oostvlietpolder in de we;

| Leidsch Dagblad | pagina 7

Vereniging van vrienden: 'Russische roulette met belastinggeld' ... als compensatiegebied voor het bedrijvenpark in de Oostvliet polder. Een groot deel van het aangekochte terrein wordt na tuurgebied, een klein deel is be stemd voor bedrijven. De Vereniging Vrienden

| Leidsch Dagblad | pagina 14

leiden - 'Het Oostvlietpolderdos- sier vertoont grote overeenkom sten met dat van de Betuwelijn'. De Vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder stelt dat Leidse bestuurders 'Russische roulette spelen ... dat ze het voor de scherpste prijs hebben gekocht." De Vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder stelt dat de Leidse politiek 'doof en blind' is voor oppositie en vasthoudt aan de ingeslagen en

| Leidsch Dagblad | pagina 14

netwerk is in mijn studenten tijd gevormd. Ik ken mijn vrouw bijvoorbeeld via de stu dentenvereniging en ik heb nog altijd een warm contact met heel veel vrienden uit die tijd." Ook professioneel ... samengewerkt. De Leidse band gaf ons het gevoel dat je zeker wist dat je door de ander niet belazerd zou worden." De huidige generatie studenten ziet de vereniging toch vooral als een sociale

| Leidsch Dagblad | pagina 13

leiden - De reactie van de wet houders Geertsema en Hille brand op de uitspraak van de Raad van State is 'merkwaar dig', vindt secretaris Hans Pie- ters van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder ... Vrienden Oostvlietpolder: 'Reactie wethouders merkwaardig'

| Leidsch Dagblad | pagina 13

stoorbare vasthoudendheid vecht de Vereniging Vrienden Oost- r voor het behoud van de polder als groen, natuurlijk gebied. Voor keer in vier jaar vond de vereniging de Raad van State aan haar zij ... Even advocaat van de duivel: die Oostvlietpolder is een saai grasveld waar je niet eens in kan.

| Leidsch Dagblad | pagina 13

goedkeuring van het bestem mingsplan geheel gegrond. In juli vernietigde de Raad van State het oorspronkelijke streekplan van de provincie, waartegen de Vereniging Vrien den Oostvlietpolder ook be ... Vrienden Oostvlietpolder deugt ook het nieuwe plan niet. Daar in wordt volgens de bezwaar makers nog steeds niet goed duidelijk gemaakt waarom er bedrijven en woningen moeten komen in de polder, wat

| Leidsch Dagblad | pagina 13

zogeheten schans korf. Dit is een zeshoekig meta len vlechtwerk, gevuld met ste nen. „Buurtbewoners krijgen nog een oproep om mee te pra ten over de alternatieven", al dus Cor Amoldus van de wijk vereniging ... voor de buurt, onder meer door het vele verkeer en herrie door overslag van containers. Aanvankelijk was het de bedoe ling om de Oostvlietpolder te gebruiken voor uitplaatsing van bedrijven. Nu de

| Leidsch Dagblad | pagina 14

noordwijk/katwijk - De Week van de Zee heeft dit jaar in ne gen dagen 40.000 bezoekers ge trokken, bijna 10.000 meer dan vorig jaar. De organisatie (De Stichting De Noordzee, Kust- vereniging EUCC ... Vrienden en familie reageerden positief op de uitzendingen. „Die namen het ook niet zo se rieus en hebben vooral om me gelachen." Toch gaat niet ie dereen daar even gemakkelijk mee om. Peyman

| Leidsch Dagblad | pagina 14

Stichting Belangenbehartiging Oostvliet- polder, de Vereniging bewoners Vrouwenweg en de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder heb ben wethouder Hillebrand en de gemeenteraadsleden uitge ... , familie en vrienden, te delen, is vaak niet eenvoudig. Tijdens het kraambezoek wor den toch dikwijls slechts ge meenplaatsen uitgewisseld. „Wat een wolk van een kind!" „Hij of zij lijkt wel op haar va der

| Leidsch Dagblad | pagina 7

geconfronteerd. Zwaaiend met de formulieren in de hand maande secretaris Hans Pieters van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder fietsers en brommers op de Vlietweg tot stilstand. Vrijwel iedereen te kende. „Ik ... groot deel van de Oostvlietpolder - ruim 40 hectare - te bestemmen als bedrijfsterrein. De polder die volkstuinen en weiland om vat, is volgens de vereniging Vrienden Oostvlietpolder 'de laatste ongerepte

| Leidsch Dagblad | pagina 9

ontheffing van de Faunawet al een jaar op zak. De Vrienden Oostvlietpolder heeft bezwaar aangetekend, maar het ministerie verwees dat bezwaar naar de prullenmand. Nu denkt de vereniging op ... leiden - De Vereniging Vrien den Oostvlietpolder probeert via de rechter af te dwingen dat Leiden geen bedrijventerrein mag aanleggen irï deze polder. De natuurbeschermers hopen te bereiken dat

| Leidse Courant | pagina 7

Hieronder is het laatste gedeelte voor de provinciale weg nog niet mee gerekend. Aanvankelijk was vanaf 4a nog een aftakking geprojecteerd door de Oostvliet-polder naar de Haagsche Schouw. In dit ... Hierbij werd o.m. het woord gevoerd door de heer L. K. v. d. Vlist, voorzit ter van de Leidse Damvereniging, die eraan herinnerde dat de heer Huisman dertig jaar lid der vereniging was ge weest en

| Leidse Courant | pagina 3

Het gemaal staat in de Oostvliet- polder, zodat de Oostvlietpolder nu alleen dit gemaal zal gaan exploi teren. ... Uet Servische nationalisme was in drie groepen georganiseerd: „Mlada Bosna" (Jong Bosnië), „Na- rodna Odbrana" (Volksweerbaarheid) en tenslotte „Ujedinjenje ili smrt" (Vereniging of Dood)' bekender

| Leidse Courant | pagina 2

heeft gedaan en bood vervolgens een geschenk onder couvert aan. Namens de vrienden van het kantoor overhan digde hij eveneens een fraai geschenk, terwijl er voor mevrouw Schwencke bloemen waren. ... Duivenvluchten Zondag heeft de vereniging „Gevleugelde Vrien- 5en" de laatste wedvlucht gehouden Biet 62 oude duiven vanuit Orleans. De uitslag was: J. M. Brederode 1; W. v. d. Zwaan 2, 10; P. G. van

| Leidse Courant | pagina 3

Veeï waardering ondervond het voor- stel voor de aanleg van een derde Leids Volkstuincomplex in de Oostvlietpolder op Zoeterwouds grondgebied. Alle raadsleden die hierover aan het woord kwamen ... deskundige jury gevormd door leden van de Leider- dorpse amateu r- fotograf en vereniging, werden beoordeeld.

| Leidse Courant | pagina 3

Voor vele volkstuinders is het ri sico om na de nodige investeringen en arbeid toch nog hun tuin te moe ten ontruimen te groot geworden, hetgeen o.m. tot gevolg had, dat de vereniging „Tüinlust" aan ... In dit kader betreurde spreker het dan ook zeer, dat ondanks de uit drukkelijke toezegging van gemeen tewege nog geen begin was gemaakt met de aanleg van een complex in de Oostvlietpolder, waardoor

| Leidse Courant | pagina 3

volkstuinverenigingen „Roomburg" en „Onderlinge Turn vereniging" een bewonderenswaar dige activiteit ontplooid in het kwe ken van de meest uiteenlopende pro ducten. Dat zij een gezonde vrije tijdsbesteding op him tuinen ... van het complex in de Oostvlietpolder ook al droeg dit slechts een tijdelijk karakter.

| Leidse Courant | pagina 3

Werkgeversverbond niet gevraagd is (zoals aan de Leidse Vereniging van Industriëlen) om leden voor te dra gen voor de studiecommissie ... bereid zijn vergunning te verlenen voor het bouwen van een of twee gebouwtjes en een beperkt aantal tuinhuisjes (mits het type door het Zoeterwouds college is goedgekeurd) in de Oostvlietpolder.

| Leidse Courant | pagina 4

WASSENAAR De commissie „Verkeerscontact" van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar heeft, ten behoeve van het onlangs in gestelde „Verkeersoverleg" waarin o.m. vijf leden van de raad zit ting ... Volkstuinders krijgen 5 ha in Oostvlietpolder

| Leidse Courant | pagina 3

goede sfeer heeft". Zij zijn van plan door middel van een actie waarbij zij stencils willen uitdelen aan de bezoekers van de verplee ginrichting, van de kant van familieleden en vrienden van de patiënten ... De r.k. vereniging voor geloof, wetenschap en leven, St Thomas van Aquino uit Leiden organiseert vanavond een lezing in het kader van haar lezingencyclus over Fenomenolo gie. De lezing vindt plaats

| Leidse Courant | pagina 13

Twee jaar geleden onstond in de kleinste buurt van Leiden een strijd tussen twee langs elkaar heen werkende buurtverenigingen. De bestaande vereniging d'Oude Mosch kreeg concurrentie van De Put ... . Tijdens een stemmingsavond werd de nieuwe vereniging De Put gekozen als enige repre sentant van de bewoners. Hiertegen tekende d'Ou de Morsch bezwaar aan maar dat is nu, kort voor de behandeling in de

| Leidse Courant | pagina 9

Vrienden van de Leidse Hout en korfbal vereniging De Algemene hebben burgemeester en wethouders van Leiden terecht een bouwvergun ning afgegeven. Staats raad J. Blaauw oordeel de vanmorgen vroeg dat de ... Vereniging Vrienden van de Leidse Hout en De Algemene richtten zich ook niet zozeer daarte gen „De gemeente heeft het recht een voorkeur voor een locatie uit te spreken. Maar dat kan toch niet die drin gende

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

le Omtrent de inrichting daarvan heeft een commissie, in het leven geroepen door de Vereniging van Nederlandse Gemeen- ten en het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw, een uit ... , westelijk van i huidige, worden gevormd. Dezer dag< ildus meldt de A.N.W.B. is de aa van de aarden baan, vanaf de Lamm brug door de Oostvlietpolder, aanbesteed.

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

Rijksherbarium. 8 uur: Kon. Ned. Na tuurhistorische Vereniging, dr. W. Ver voort over reis naar Noorwegen. ... Het college kreeg van verscheidene kanten lof toegezwaaid voor zijn aan dacht ten behoeve van de aanleg van een tijdelijk volkstuincomplex in de Zoeterwoudse Oostvlietpolder.

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 6

heropvoering van het spel. Het Nederlands Klassiek Verbond, afdeling Leiden, heeft in samenwerking met de Leidse Volksuniversiteit K. en O. en de Vereniging van Vrienden van het Leids Gymnasium het initiatief ... „Geschiedenis als theologisch probleem" Na enige tyd voorganger van de afde ling van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden te Velsen te zijn geweest, was hij verbonden aan de afdelingen van de Nederlandse

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

medewerking aan de volkstuinders, zoals nu weer wordt 5 gedemonstreerd met het nieuwe, nog naamloze complex in de j Oostvlietpolder, tussen de Vlietweg in Zoeterwoude en rijksweg j 4a. Netjes gespit en ... Van (Leidse) gemeentelijke zijde vernamen we gisteren, dat het in ieder geval in de bedoeling ligt in het toekomstige recreatiegebied voor deze omgeving (Oostvlietpolder) een aantal

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 19

Hoop doet echter leven en die hoop is in het bijzonder gericht op de nieuwe complexen in de Oostvlietpolder onder Zoeterwoude. Voorzitter A. Zaalberg wekt op tot eendrachtige samenwer king met als ... vrienden vuur te presenteren.

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 6

Drie polders liggen er aan de „overkant" van het Rijn- Schiekanaal: de Oostvlietpolder, de Kleine Cronestein- sepolder en de Roomburg. De kleine Cronesteinsepolder wordt het middelpunt van het nieuwe ... De Oostvlietpolder kan ln principe nog bestemd worden als bedrijfsterrein, voor woningbouw of voor recreatie. Als blijkt dat Leiden nog grote behoefte heeft aan bedrijfsterreinen, ziet de werkgroep