Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

82 resultaten gevonden

| Leidsch Dagblad | pagina 4

De heer E. v. d. Blom sprak namens alle leden een woord van dank tot het zsn. noodbestuur voor de witze waarop het, na de vorig jaar ontstane moeilijk heden, de vereniging heeft geleld. ... „Ik spreek het een heel klein beetje, maar mijn accent is afschuwelijk en ik kan niet echt een gesprek voeren. Ik heb geen Duits-sprekende vrienden en ben ook nog nooit in een Duits-sprekend land

| Leidsch Dagblad | pagina 3

De viering van Koninginnedag was dit jaar ook in Leiden gekoppeld aan de dankbaarheid en vreugde over het zilveren huwelijk van het Koninklijk Paar. Zorgde de Vereniging „Konin ginnedag", dit jaar ... Er komt thans schot in de aanleg van een nieuw tijdelijk volkstuin complex in de Oostvlietpolder nabij de Vliet in de gemeente Zoeterwoude. Binnenkort zal het complex door de gemeente Leiden in

| Leidsch Dagblad | pagina 3

- bestuur echter de toezegging gekre gen, dat in de Oostvlietpolder onder Zo\ terwoude een complex van 4 ha wordt ingericht. Tevens zullen ver gunningen worden verstrekt voor het bouwen van ... De voorzitter van het Leids Jeugd orkest „De Burcht" zal hedenavond in het clubgebouw van de speeltuin vereniging „Oosterkwartier" Bomeo- straat» een tweedaagse bazaar ope nen. De baten van deze

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Op woensdag 20 april wordt in sa menwerking met de Vereniging van Vrienden van het Rijksmuseum voor Volkenkunde een gemeenschappe lijke avond georganiseerd. ... Bij zijn levensafscheid was hij iirigent van het Leids Kamerkoor - het koor dat hem het meest ef was geworden de Chr. ratorium Vereniging Hosanna i Alphen, de Stem des Volks" in oorburg. het kerkkoor

| Leidsch Dagblad | pagina 11

laatstgenoemde weg, wan de Oostvlietpolder voor recrea- voorzieningen zal worden open- ld. ... Onder voorzitterschap van dokter C. G. J. van Alphen vergaderde gis tel avond de afdeling Leiden van de protestantse vereniging voor gezond- heidszorgd „Het Groene Kruis".

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Een 24-jarige elektrimonteur uit Katwijk moest zich verantwoorden voor het feit, dat hij een van zijn vrienden had laten rijden met een auto, die in zeer ondeugdelijke staat verkeerde. De officier ... Preadvies op het verzoek van bet bestuur van de Vereniging „De Ambachtsschool" om de uitbreiding van het leerplan van zijn lagere technische school, Haagweg 4, met een afdeling procestechniek nodig

| Leidsch Dagblad | pagina 11

strandloop over 2.4, 8 en 12 km door De Leidse Atletiek Vrienden kring 'Holland', Start bij parkeerter rein links bij de Wassenaarseslag om 11.00 uur precies. Lak- Theater, theater Poppenkeet met ... De Alphense regio profiteert ver der van de weigering van Leiden om de Oostvlietpolder in ontwik keling te nemen. "Leiden houdt de deur dicht voor dit soort bedrij ven", zo was te horen na afloop van

| Leidsch Dagblad | pagina 13

In brieven aan de raad herhalen de Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout en omwonenden hun bezwaren tegen de nieuwbouw van Woutertje Pieterse. Zij wijzen erop dat de Leidse Hout telkens als loka ... sluitingstijden is het belang van een minderheid in het geding: de mensen die naast de kroegen wonen, 'dat kan dus ook niet. En het al of niet bebouwen van de Oostvlietpolder leeft niet. Maar misschien dat je

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Bebouwen Boterhuis- en Oostvlietpolder afgewezen ... kenen. De Oostvlietpolder ligt veel te excentrisch. Het ontsluiten van die wijk zou op te hoge kosten stui ten. Deze week spraken de fracties in provinciale staten uit dat beide polders wel bebouwd mogen

| Leidsch Dagblad | pagina 7

Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout (VLH). ... De Leidse horeca is overigens verbaasd en 'een beetje geïrri teerd' over het plotselinge voor stel van B en W. „Wij zijn, sa men met de Vereniging Auto matenhandel Nederland, sinds januari in gesprek

| Leidsch Dagblad | pagina 11

van Groen en de Vereniging Vrienden van de Leidse Hout weer een plan. dit keer voor een muziektent boven de vijver. Daar werd niets meer van ver nomen. Maar de Vereniging Vrienden liet het idee nooit ... sportvelden Oostvlietpolder

| Leidsch Dagblad | pagina 17

vrienden waar d veel om geeft. Een schrik- jeeld. ... Volkstuincomplex Roomburg moet plaatsmaken voor de toekomstige baggerstortplaats in de Oostvlietpolder. Naast de Europaweg komt schuin achter restaurant Cro- nesteijn een nieuw volkstuincomplex waar

| Leidsch Dagblad | pagina 17

Leidse arts krijgt nieuwe kans in Oostvlietpolder ... Het ledental van het CJB, de ondernemersvereniging .eiden en omstreken die zich specifiek richt op jonge be- n, groeit nog steeds. De vereniging telt inmiddels ruim 130 Jen viert volgend jaar het

| Leidsch Dagblad | pagina 15

aanleg van een stortplaats voor zwaar verontrei- ggerslib in de Oostvlietpolder worden mensen in i omgeving blootgesteld aan onverantwoorde ge- 3?f1dsrisico's. Dat stelt het Leidse statenlid F. Ver ... nomen dat de twee vrienden dodelijk getroffen zouden wor den. Dat het goed is afgelopen, is te danken aan de twee vrien den, die de steken wisten te ontwijken."

| Leidsch Dagblad | pagina 13

weten, of nieuwe methoden van verwerking van giftig slib een grote baggerstort in de Leidse Oostvlietpolder niet overbodig maken. ... sprake zijn. Vaar ten, rivieren en havens in grote delen van Zuid-Holland zijn al te lang niet uitgebaggerd, aldus de provincie. „De procedures in verband met een baggerstort in de Oostvlietpolder dienen

| Leidsch Dagblad | pagina 17

van de inkomsten hangt groten deels af van het aantal omwen telingen dat de wieken maken. En hoe meer obstakels de wind blokkeren - zoals het ANWB- bord of de Oostvlietpolder - hoe minder ... Vorige week gaf de project leider voor de Oostvlietpolder aan dat de windaanvoer voor de Zelden van Passé aangetast

| Leidsch Dagblad | pagina 15

Comité: Leiden frustreert inspraak Oostvlietpolder ... Om te zorgen dat de afscheid nemende directeur zich straks niet stierlijk gaat vervelen, be sloten enkele vrienden hem een leuk tijdverdrijf in de schoot te werpen. Met als ge volg dat voorzitter

| Leidsch Dagblad | pagina 9

Door tal van factoren, zoals de kennismaking met de nieuwe burgemeester Postma en het geworstel met de bestemings- plannen van Roomburg en de Oostvlietpolder, is het daar vol gens beide wethouders ... werd zaterdag officieel presenteerd op de waren- irkt door wethouder ■xander Pechtold en Chris rplancke van de vereniging or ambulante handel. De enementenkaart is eigenlijk ir in één: Op de achterzijde

| Leidsch Dagblad | pagina 13

biologe C. lier, psycholoog H. wijkx, filosoof A. Tol en theoloog A. Lascaris. Hoogleraar >rlijk recht C. Stolker is voorzitter. Het symposium, in het irl jw van vereniging Augustinus aan Rapenburg 24 ... Ander voorstel voor Oostvlietpolder

| Leidsch Dagblad | pagina 14

Wel, om de woordvoerster van de pro vincie Zuid-Holland wat gerust te stel len, biedt het Comité Vrienden van de Oostvlietpolder middels deze ingezon den brief aan om 'mee te zoeken'. Laten we echter ... Hans Pieters, Comité Vrienden Oostvlietpolder, Leiden.

| Leidsch Dagblad | pagina 15

neemt het verzet toe. Gemeente en bewoners komen steeds va ker en nadrukkelijker tegenover elkaar te staan. Er worden twee belangengroepen opgericht: Het comité Vrienden van de Oostvlietpolder en de ... Een vertrouwd en blijvend gezicht: vee in de Oostvlietpolder.

| Leidsch Dagblad | pagina 16

zoeterwoude De door een brand in de problemen geraakte Zoeterwoudse voetbalclub SJZ krijgt financiële steun van Lei den Atletiek. De Leidse.vereniging wil na de Kerst Halve Mara thon van 17 december ... zouden de verenigingen moeten opdraai en. Wethouder Verschoor: „Wij beseffen ook wel dat we ons niet zo hard kunnen opstellen. Heft u de vereniging daarom nog niet op."

| Leidsch Dagblad | pagina 13

De wijkvereniging Pancras- West maakt zich grote zorgen om het voormalige weeshuis aan de Hooglandse kerkgracht. Het monumentale pand dreigt volgens de vereniging ernstig in verval te raken ... De ruimte die in de Leidse Oostvlietpolder overblijft voor een eventueel baggerdepot is volstrekt ontoereikend. Be oogd exploitant BZH en de hoogheemraadschappen in Zuid-Holland blijven zo zitten met

| Leidsch Dagblad | pagina 13

leiden - Ouders die een kind verliezen stuiten vaak op onbe grip. Natuurlijk erkennen fami lie, vrienden en collega's wel dat niets zo traumatiserend is als de dood van een kind, maar zij wil len de ... be hoefte hebben. De vereniging belegt vandaag een lotgenoten- middag in het Bonaventuracol lege aan de Leidse Boerhaa- velaan.

| Leidsch Dagblad | pagina 9

Vrienden Oostvlietpolder strijden op twee fronten ... leiden - Het Comité Vrienden Oostvlietpolder blijft zich onver minderd inzetten voor wat het zelf de allerlaatste ongerepte agrarische polder van Leiden noemt. De actievoerders zetten de strijd voort

| Leidsch Dagblad | pagina 11

leiden - Tegen de komst van vervuilende bedrij ven in de Leidse Oostvlietpolder leven grote be zwaren bij de Vereniging Vrienden Oostvlietpol der. Zij vecht daarom het nieuwe streekplan van de ... hebben de Leidse regio, de Bollenstreek en de provincie 150 hectare aangewezen. Daarbij hoort de 40 hectare in de Oostvlietpolder. De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder laakt de uitkomsten van de diverse

| Leidsch Dagblad | pagina 7

:t tQi De Oostvlietpolder in jgjp een natuurgebied. Dat jgjhet natuurwaardenon- eejVan de gemeente in de zegt de Vereniging Oostvlietpolder. De tie doet dan ook - en t r het eerst - een klem- ... een uitspraak van de Raad van State voor nodig bleek, is dan nu toch eindelijk gebeurd", merkt de Vereniging Vrienden Oostvliet polder op.

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Vereniging Vrienden Oostvliet polder (WO). De WO baseert zich op prognoses van het CPB. Groenlinks wilde de groeimo gelijkheden van het bedrijven terrein juist zo beperkt mogelijk houden. Ecologische ... leiden - De uiteindelijke om vang van het bedrijventerrein in de Oostvlietpolder in Leiden wordt vastgelegd in een conve nant. De meningsverschillen tussen de gemeente en de pro vincie over de

| Leidsch Dagblad | pagina 13

uitbreidingsmogelijkheden in de Oostvlietpolder en in de Leeuwenhoek. Beide plekken zijn volgens de stadsbouwmees ter geschikt in de combinatie van bedrijventerrein annex woonwijk. ... , want ook De Voogt draagt 3,00 euro af voor het goede doel, dit jaar de Stichting Vrienden van Nieuw Buitenzorg. Aan het eind van de avond blijken de 2.740 betalen de deelnemers 9.500 euro te hebben opge

| Leidsch Dagblad | pagina 13

leggen is vastgelegd in het ont- werp-bestemmingsplan voor de polder. Uiterlijk in augustus moet er een definitief plan lig gen. De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder en de LMR, de Leidse Milieuraad ... leiden - Leiden wil de uitstoot van kooldioxide - dat het broei kaseffect versterkt - van bedrij ven in de Oostvlietpolder zo laag mogelijk houden. Dat is een pit tige ambitie, want in de polder is

| Leidsch Dagblad | pagina 15

De Vrienden van de Oostvlietpolder hebben iets nieuws bedacht voor hun campagne te gen de aanleg van een industriegebied in de polder langs de A4. De komende weken ver stuurt de vereniging acht ... De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder vocht eerder met succes tegen de aanleg van baggerstort in de polder. Het protest te gen het depot leverde meer dan 2.000 hand tekeningen op. De Raad van State

| Leidsch Dagblad | pagina 11

Vrienden Oostvlietpolder vechten voor de grutto en tegen 'rode lijn' ... gebouwen mogen ver rijzen. De Vrienden van de Oostvlietpolder stonden giste ren voor de Raad van State te genover de provinciale staten van Zuid-Holland om hun ge lijk te halen.

| Leidsch Dagblad | pagina 9

De Vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder had de provin cie gevraagd om voor de polder een zogenaamde 'voorlopige voorziening" te treffen (een voorschot op de eindbeslissing in een spoedeisende ... De Vereniging Vrienden Oost vlietpolder maakt bezwaar te gen twee onderdelen van het streekplan. Op de eerste plaats is ze niet blij met het 'kernpunt' waarin de Oostvlietpolder als vestigingsplaats

| Leidsch Dagblad | pagina 9

De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder is verbolgen over de wijze waarop de ge meente het nieuwe bestem mingsplan wil presenteren. Bewoners van de Vlietweg blijken gisteren te zijn uitge nodigd voor ... een informatie avond overmorgen. „Door een dergelijke uitnodiging pas zo laat, drie dagen tevo ren, te versturen, overtreedt de gemeente elke fatsoens norm." De vereniging zelf kreeg geen uitnodiging

| Leidsch Dagblad | pagina 11

De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder verstuurde de afgelopen maanden ansichtkaarten om te wijzen op 'het fraaie, open karakter' van de polder. Dat gaat verloren als een in dustrieterrein wordt ... Diederik van der Hoek van de Stichting Belangenbehartiging Oostvlietpolder, die samen met de Vereniging Vrienden Oost vlietpolder opkomt voor het groene, waardevolle karakter van het gebied, vraagt

| Leidsch Dagblad | pagina 9

slibstort nodig heeft om de gro te achterstanden in het bagge ren weg te kunnen werken. Een groot voorvechter van het behoud van de groene polder is de Vereniging Vrienden Oost ... De oproep van de vereniging luidt daarom: „Dringend de plannen met de Oostvlietpolder heroverwegen en deze allerlaat ste waardevolle agrarische pol

| Leidsch Dagblad | pagina 9

Met die voorkennis haalden niettemin woordvoerders van de volkstuinders, de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder, de Stichting Belangenbehartiging Oostvlietpolder, de Zuid-Hol landse Milieufederatie ... 'Leiden blundert weer met Oostvlietpolder'

| Leidsch Dagblad | pagina 9

band met de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder; de secretaris daarvan, Hans Pieters, is een prominent partijlid. ... verzet tegen industrie in de pol- ig resultaat in de politiek heeft rd, verleggen de tegenstanders ledrijvenpark hun werk- en lob- i. Ongetwijfeld gaan organisa- e Vereniging Vrienden Oost- er, de

| Leidsch Dagblad | pagina 1

den - net als de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder - is geïnformeerd, maar verklaart dat het advies van de stichting niet naar de gemeente is ge stuurd. „B en W van Leiden zijn formeel geen partij ... het be zwaar van de Vereniging Vrien den Oostvlietpolder (WO) te gen deze grens. Leiden loopt daarmee opnieuw het risico dat de aanleg van het bij de regio en het bedrijfsleven zeer gewil

| Leidsch Dagblad | pagina 13

voor Vrienden Oostvlietpolder ... leiden - De strijdlust bij de Ver eniging Vrienden Oostvlietpol der is er niet minder om, nu het kabinet de polder aanwijst voor bedrijven. Voorlopig is de Nota Ruimte nog niet aangenomen. En al zou

| Leidsch Dagblad | pagina 11

Dankzij een 'slordigheidje' op het ministerie kunnen de Vrienden van de Oostvlietpolder bebouwing wellicht tegenhouden. ... Het is deze maas in de wet die de Vereniging Vrienden Oost vlietpolder heeft gebruikt toen zij tegen het streekplan in be roep ging bij de Raad van State. Onder normale omstandighe den zouden de

| Leidsch Dagblad | pagina 22

Oostvlietpol- der. Verder wekt hij de sugges tie dat de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder als enige haar zin krijgt ass het bedrijventer rein niet gerealiseerd kan wor den en dat dit dan alleen maar het gevolg ... college moet be drijven stimuleren om zich in de Oostvlietpolder te vestigen'. Bedrijven die staan te popelen hoeven niet gestimuleerd te worden. Van popelen is kenne lijk geen sprake.

| Leidsch Dagblad | pagina 11

De goedkeuring van de provin cie voor het bestemmingsplan is een tegenvaller voor omwo nenden en de Vereniging van Vrienden Oostvlietpolder. Het Leidse college daarentegen is blij dat het ... Provincie keurt bestemmingsplan Oostvlietpolder goed

| Leidsch Dagblad | pagina 1

dat oordeel is een overwinning voor de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder. Die had het streekplan aangevochten. Haar ar gumenten waren juist de strijdigheid met rijksbeleid en het verzuimde ... Bedrijven taboe in Leidse Oostvlietpolder

| Leidsch Dagblad | pagina 15

Overdijk van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder er kent dat de Raad van State niet langer stelt dat verstedelijking verboden is. „Dat is jammer. Nu is het zwakker." Volgens hem is het alleen niet ... leiden - Leiden rekent erop dat de plannen voor de Oostvlietpol der overeind blijven. Wethouder Ron Hillebrand vat de uitspraak van de Raad van State op als een overwinning. De Vereniging Vrienden

| Leidsch Dagblad | pagina 14

leiden - De Mosqee Islamiti sche Vereniging uit Leiden- Noord houdt vanavond een in formatiebijeenkomst voor wijk bewoners, van 19.00 tot 20.00 uur Ju het kv50 station aan de Koningsstraat. Er wordt ... leiden - Bugemeester en wet houders gaan de gemeenteraad in beslotenheid informeren over de Oostvlietpolder. Wet houder Hillebrand schrijft in een brief aan de gemeente raadsleden dat het college de