Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

82 resultaten gevonden

| Leidsch Dagblad | pagina 22

Oostvlietpol- der. Verder wekt hij de sugges tie dat de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder als enige haar zin krijgt ass het bedrijventer rein niet gerealiseerd kan wor den en dat dit dan alleen maar het gevolg ... college moet be drijven stimuleren om zich in de Oostvlietpolder te vestigen'. Bedrijven die staan te popelen hoeven niet gestimuleerd te worden. Van popelen is kenne lijk geen sprake.

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 19

Hoop doet echter leven en die hoop is in het bijzonder gericht op de nieuwe complexen in de Oostvlietpolder onder Zoeterwoude. Voorzitter A. Zaalberg wekt op tot eendrachtige samenwer king met als ... vrienden vuur te presenteren.

| Leidsch Dagblad | pagina 17

vrienden waar d veel om geeft. Een schrik- jeeld. ... Volkstuincomplex Roomburg moet plaatsmaken voor de toekomstige baggerstortplaats in de Oostvlietpolder. Naast de Europaweg komt schuin achter restaurant Cro- nesteijn een nieuw volkstuincomplex waar

| Leidsch Dagblad | pagina 17

Leidse arts krijgt nieuwe kans in Oostvlietpolder ... Het ledental van het CJB, de ondernemersvereniging .eiden en omstreken die zich specifiek richt op jonge be- n, groeit nog steeds. De vereniging telt inmiddels ruim 130 Jen viert volgend jaar het

| Leidsch Dagblad | pagina 17

van de inkomsten hangt groten deels af van het aantal omwen telingen dat de wieken maken. En hoe meer obstakels de wind blokkeren - zoals het ANWB- bord of de Oostvlietpolder - hoe minder ... Vorige week gaf de project leider voor de Oostvlietpolder aan dat de windaanvoer voor de Zelden van Passé aangetast

| Leidsch Dagblad | pagina 16

zoeterwoude De door een brand in de problemen geraakte Zoeterwoudse voetbalclub SJZ krijgt financiële steun van Lei den Atletiek. De Leidse.vereniging wil na de Kerst Halve Mara thon van 17 december ... zouden de verenigingen moeten opdraai en. Wethouder Verschoor: „Wij beseffen ook wel dat we ons niet zo hard kunnen opstellen. Heft u de vereniging daarom nog niet op."

| Leidsch Dagblad | pagina 15

aanleg van een stortplaats voor zwaar verontrei- ggerslib in de Oostvlietpolder worden mensen in i omgeving blootgesteld aan onverantwoorde ge- 3?f1dsrisico's. Dat stelt het Leidse statenlid F. Ver ... nomen dat de twee vrienden dodelijk getroffen zouden wor den. Dat het goed is afgelopen, is te danken aan de twee vrien den, die de steken wisten te ontwijken."

| Leidsch Dagblad | pagina 15

Comité: Leiden frustreert inspraak Oostvlietpolder ... Om te zorgen dat de afscheid nemende directeur zich straks niet stierlijk gaat vervelen, be sloten enkele vrienden hem een leuk tijdverdrijf in de schoot te werpen. Met als ge volg dat voorzitter

| Leidsch Dagblad | pagina 15

neemt het verzet toe. Gemeente en bewoners komen steeds va ker en nadrukkelijker tegenover elkaar te staan. Er worden twee belangengroepen opgericht: Het comité Vrienden van de Oostvlietpolder en de ... Een vertrouwd en blijvend gezicht: vee in de Oostvlietpolder.

| Leidsch Dagblad | pagina 15

De Vrienden van de Oostvlietpolder hebben iets nieuws bedacht voor hun campagne te gen de aanleg van een industriegebied in de polder langs de A4. De komende weken ver stuurt de vereniging acht ... De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder vocht eerder met succes tegen de aanleg van baggerstort in de polder. Het protest te gen het depot leverde meer dan 2.000 hand tekeningen op. De Raad van State

| Leidsch Dagblad | pagina 15

Overdijk van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder er kent dat de Raad van State niet langer stelt dat verstedelijking verboden is. „Dat is jammer. Nu is het zwakker." Volgens hem is het alleen niet ... leiden - Leiden rekent erop dat de plannen voor de Oostvlietpol der overeind blijven. Wethouder Ron Hillebrand vat de uitspraak van de Raad van State op als een overwinning. De Vereniging Vrienden

| Leidsch Dagblad | pagina 14

Wel, om de woordvoerster van de pro vincie Zuid-Holland wat gerust te stel len, biedt het Comité Vrienden van de Oostvlietpolder middels deze ingezon den brief aan om 'mee te zoeken'. Laten we echter ... Hans Pieters, Comité Vrienden Oostvlietpolder, Leiden.

| Leidsch Dagblad | pagina 14

leiden - De Mosqee Islamiti sche Vereniging uit Leiden- Noord houdt vanavond een in formatiebijeenkomst voor wijk bewoners, van 19.00 tot 20.00 uur Ju het kv50 station aan de Koningsstraat. Er wordt ... leiden - Bugemeester en wet houders gaan de gemeenteraad in beslotenheid informeren over de Oostvlietpolder. Wet houder Hillebrand schrijft in een brief aan de gemeente raadsleden dat het college de

| Leidsch Dagblad | pagina 14

Makelaars: Oostvlietpolder duur ... leiden - De Leidse onderne mersvereniging LVI Vereniging voor Ondernemingen houdt een ledenvergadering op don derdag 25 november in de Openbare bibliotheek aan de Nieuwstraat 4. Directeur Peter

| Leidsch Dagblad | pagina 14

Hoek van de Stichting Belan genbehartiging Oostvlietpolder, die met de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder en de vereni ging Bewoners Vrouwenweg naar de Raad van State stapte. Met alleen een ... Normen luchtkwaliteit staan Oostvlietpolder in de we;

| Leidsch Dagblad | pagina 14

leiden - 'Het Oostvlietpolderdos- sier vertoont grote overeenkom sten met dat van de Betuwelijn'. De Vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder stelt dat Leidse bestuurders 'Russische roulette spelen ... dat ze het voor de scherpste prijs hebben gekocht." De Vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder stelt dat de Leidse politiek 'doof en blind' is voor oppositie en vasthoudt aan de ingeslagen en

| Leidsch Dagblad | pagina 14

netwerk is in mijn studenten tijd gevormd. Ik ken mijn vrouw bijvoorbeeld via de stu dentenvereniging en ik heb nog altijd een warm contact met heel veel vrienden uit die tijd." Ook professioneel ... samengewerkt. De Leidse band gaf ons het gevoel dat je zeker wist dat je door de ander niet belazerd zou worden." De huidige generatie studenten ziet de vereniging toch vooral als een sociale

| Leidsch Dagblad | pagina 14

noordwijk/katwijk - De Week van de Zee heeft dit jaar in ne gen dagen 40.000 bezoekers ge trokken, bijna 10.000 meer dan vorig jaar. De organisatie (De Stichting De Noordzee, Kust- vereniging EUCC ... Vrienden en familie reageerden positief op de uitzendingen. „Die namen het ook niet zo se rieus en hebben vooral om me gelachen." Toch gaat niet ie dereen daar even gemakkelijk mee om. Peyman

| Leidsch Dagblad | pagina 14

Stichting Belangenbehartiging Oostvliet- polder, de Vereniging bewoners Vrouwenweg en de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder heb ben wethouder Hillebrand en de gemeenteraadsleden uitge ... , familie en vrienden, te delen, is vaak niet eenvoudig. Tijdens het kraambezoek wor den toch dikwijls slechts ge meenplaatsen uitgewisseld. „Wat een wolk van een kind!" „Hij of zij lijkt wel op haar va der

| Leidse Courant | pagina 13

Twee jaar geleden onstond in de kleinste buurt van Leiden een strijd tussen twee langs elkaar heen werkende buurtverenigingen. De bestaande vereniging d'Oude Mosch kreeg concurrentie van De Put ... . Tijdens een stemmingsavond werd de nieuwe vereniging De Put gekozen als enige repre sentant van de bewoners. Hiertegen tekende d'Ou de Morsch bezwaar aan maar dat is nu, kort voor de behandeling in de

| Leidsch Dagblad | pagina 13

In brieven aan de raad herhalen de Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout en omwonenden hun bezwaren tegen de nieuwbouw van Woutertje Pieterse. Zij wijzen erop dat de Leidse Hout telkens als loka ... sluitingstijden is het belang van een minderheid in het geding: de mensen die naast de kroegen wonen, 'dat kan dus ook niet. En het al of niet bebouwen van de Oostvlietpolder leeft niet. Maar misschien dat je

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Bebouwen Boterhuis- en Oostvlietpolder afgewezen ... kenen. De Oostvlietpolder ligt veel te excentrisch. Het ontsluiten van die wijk zou op te hoge kosten stui ten. Deze week spraken de fracties in provinciale staten uit dat beide polders wel bebouwd mogen

| Leidsch Dagblad | pagina 13

weten, of nieuwe methoden van verwerking van giftig slib een grote baggerstort in de Leidse Oostvlietpolder niet overbodig maken. ... sprake zijn. Vaar ten, rivieren en havens in grote delen van Zuid-Holland zijn al te lang niet uitgebaggerd, aldus de provincie. „De procedures in verband met een baggerstort in de Oostvlietpolder dienen

| Leidsch Dagblad | pagina 13

biologe C. lier, psycholoog H. wijkx, filosoof A. Tol en theoloog A. Lascaris. Hoogleraar >rlijk recht C. Stolker is voorzitter. Het symposium, in het irl jw van vereniging Augustinus aan Rapenburg 24 ... Ander voorstel voor Oostvlietpolder

| Leidsch Dagblad | pagina 13

De wijkvereniging Pancras- West maakt zich grote zorgen om het voormalige weeshuis aan de Hooglandse kerkgracht. Het monumentale pand dreigt volgens de vereniging ernstig in verval te raken ... De ruimte die in de Leidse Oostvlietpolder overblijft voor een eventueel baggerdepot is volstrekt ontoereikend. Be oogd exploitant BZH en de hoogheemraadschappen in Zuid-Holland blijven zo zitten met

| Leidsch Dagblad | pagina 13

leiden - Ouders die een kind verliezen stuiten vaak op onbe grip. Natuurlijk erkennen fami lie, vrienden en collega's wel dat niets zo traumatiserend is als de dood van een kind, maar zij wil len de ... be hoefte hebben. De vereniging belegt vandaag een lotgenoten- middag in het Bonaventuracol lege aan de Leidse Boerhaa- velaan.

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Vereniging Vrienden Oostvliet polder (WO). De WO baseert zich op prognoses van het CPB. Groenlinks wilde de groeimo gelijkheden van het bedrijven terrein juist zo beperkt mogelijk houden. Ecologische ... leiden - De uiteindelijke om vang van het bedrijventerrein in de Oostvlietpolder in Leiden wordt vastgelegd in een conve nant. De meningsverschillen tussen de gemeente en de pro vincie over de

| Leidsch Dagblad | pagina 13

uitbreidingsmogelijkheden in de Oostvlietpolder en in de Leeuwenhoek. Beide plekken zijn volgens de stadsbouwmees ter geschikt in de combinatie van bedrijventerrein annex woonwijk. ... , want ook De Voogt draagt 3,00 euro af voor het goede doel, dit jaar de Stichting Vrienden van Nieuw Buitenzorg. Aan het eind van de avond blijken de 2.740 betalen de deelnemers 9.500 euro te hebben opge

| Leidsch Dagblad | pagina 13

leggen is vastgelegd in het ont- werp-bestemmingsplan voor de polder. Uiterlijk in augustus moet er een definitief plan lig gen. De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder en de LMR, de Leidse Milieuraad ... leiden - Leiden wil de uitstoot van kooldioxide - dat het broei kaseffect versterkt - van bedrij ven in de Oostvlietpolder zo laag mogelijk houden. Dat is een pit tige ambitie, want in de polder is

| Leidsch Dagblad | pagina 13

voor Vrienden Oostvlietpolder ... leiden - De strijdlust bij de Ver eniging Vrienden Oostvlietpol der is er niet minder om, nu het kabinet de polder aanwijst voor bedrijven. Voorlopig is de Nota Ruimte nog niet aangenomen. En al zou

| Leidsch Dagblad | pagina 13

leiden - De reactie van de wet houders Geertsema en Hille brand op de uitspraak van de Raad van State is 'merkwaar dig', vindt secretaris Hans Pie- ters van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder ... Vrienden Oostvlietpolder: 'Reactie wethouders merkwaardig'

| Leidsch Dagblad | pagina 13

stoorbare vasthoudendheid vecht de Vereniging Vrienden Oost- r voor het behoud van de polder als groen, natuurlijk gebied. Voor keer in vier jaar vond de vereniging de Raad van State aan haar zij ... Even advocaat van de duivel: die Oostvlietpolder is een saai grasveld waar je niet eens in kan.

| Leidsch Dagblad | pagina 13

goedkeuring van het bestem mingsplan geheel gegrond. In juli vernietigde de Raad van State het oorspronkelijke streekplan van de provincie, waartegen de Vereniging Vrien den Oostvlietpolder ook be ... Vrienden Oostvlietpolder deugt ook het nieuwe plan niet. Daar in wordt volgens de bezwaar makers nog steeds niet goed duidelijk gemaakt waarom er bedrijven en woningen moeten komen in de polder, wat

| Leidsch Dagblad | pagina 13

zogeheten schans korf. Dit is een zeshoekig meta len vlechtwerk, gevuld met ste nen. „Buurtbewoners krijgen nog een oproep om mee te pra ten over de alternatieven", al dus Cor Amoldus van de wijk vereniging ... voor de buurt, onder meer door het vele verkeer en herrie door overslag van containers. Aanvankelijk was het de bedoe ling om de Oostvlietpolder te gebruiken voor uitplaatsing van bedrijven. Nu de

| Leidsch Dagblad | pagina 11

laatstgenoemde weg, wan de Oostvlietpolder voor recrea- voorzieningen zal worden open- ld. ... Onder voorzitterschap van dokter C. G. J. van Alphen vergaderde gis tel avond de afdeling Leiden van de protestantse vereniging voor gezond- heidszorgd „Het Groene Kruis".

| Leidsch Dagblad | pagina 11

strandloop over 2.4, 8 en 12 km door De Leidse Atletiek Vrienden kring 'Holland', Start bij parkeerter rein links bij de Wassenaarseslag om 11.00 uur precies. Lak- Theater, theater Poppenkeet met ... De Alphense regio profiteert ver der van de weigering van Leiden om de Oostvlietpolder in ontwik keling te nemen. "Leiden houdt de deur dicht voor dit soort bedrij ven", zo was te horen na afloop van

| Leidsch Dagblad | pagina 11

van Groen en de Vereniging Vrienden van de Leidse Hout weer een plan. dit keer voor een muziektent boven de vijver. Daar werd niets meer van ver nomen. Maar de Vereniging Vrienden liet het idee nooit ... sportvelden Oostvlietpolder

| Leidsch Dagblad | pagina 11

leiden - Tegen de komst van vervuilende bedrij ven in de Leidse Oostvlietpolder leven grote be zwaren bij de Vereniging Vrienden Oostvlietpol der. Zij vecht daarom het nieuwe streekplan van de ... hebben de Leidse regio, de Bollenstreek en de provincie 150 hectare aangewezen. Daarbij hoort de 40 hectare in de Oostvlietpolder. De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder laakt de uitkomsten van de diverse

| Leidsch Dagblad | pagina 11

Vrienden Oostvlietpolder vechten voor de grutto en tegen 'rode lijn' ... gebouwen mogen ver rijzen. De Vrienden van de Oostvlietpolder stonden giste ren voor de Raad van State te genover de provinciale staten van Zuid-Holland om hun ge lijk te halen.

| Leidsch Dagblad | pagina 11

De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder verstuurde de afgelopen maanden ansichtkaarten om te wijzen op 'het fraaie, open karakter' van de polder. Dat gaat verloren als een in dustrieterrein wordt ... Diederik van der Hoek van de Stichting Belangenbehartiging Oostvlietpolder, die samen met de Vereniging Vrienden Oost vlietpolder opkomt voor het groene, waardevolle karakter van het gebied, vraagt

| Leidsch Dagblad | pagina 11

Dankzij een 'slordigheidje' op het ministerie kunnen de Vrienden van de Oostvlietpolder bebouwing wellicht tegenhouden. ... Het is deze maas in de wet die de Vereniging Vrienden Oost vlietpolder heeft gebruikt toen zij tegen het streekplan in be roep ging bij de Raad van State. Onder normale omstandighe den zouden de

| Leidsch Dagblad | pagina 11

De goedkeuring van de provin cie voor het bestemmingsplan is een tegenvaller voor omwo nenden en de Vereniging van Vrienden Oostvlietpolder. Het Leidse college daarentegen is blij dat het ... Provincie keurt bestemmingsplan Oostvlietpolder goed

| Leidse Courant | pagina 9

Vrienden van de Leidse Hout en korfbal vereniging De Algemene hebben burgemeester en wethouders van Leiden terecht een bouwvergun ning afgegeven. Staats raad J. Blaauw oordeel de vanmorgen vroeg dat de ... Vereniging Vrienden van de Leidse Hout en De Algemene richtten zich ook niet zozeer daarte gen „De gemeente heeft het recht een voorkeur voor een locatie uit te spreken. Maar dat kan toch niet die drin gende

| Leidsch Dagblad | pagina 9

Door tal van factoren, zoals de kennismaking met de nieuwe burgemeester Postma en het geworstel met de bestemings- plannen van Roomburg en de Oostvlietpolder, is het daar vol gens beide wethouders ... werd zaterdag officieel presenteerd op de waren- irkt door wethouder ■xander Pechtold en Chris rplancke van de vereniging or ambulante handel. De enementenkaart is eigenlijk ir in één: Op de achterzijde

| Leidsch Dagblad | pagina 9

Vrienden Oostvlietpolder strijden op twee fronten ... leiden - Het Comité Vrienden Oostvlietpolder blijft zich onver minderd inzetten voor wat het zelf de allerlaatste ongerepte agrarische polder van Leiden noemt. De actievoerders zetten de strijd voort