Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

82 resultaten gevonden

| Leidsch Dagblad | pagina 1

den - net als de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder - is geïnformeerd, maar verklaart dat het advies van de stichting niet naar de gemeente is ge stuurd. „B en W van Leiden zijn formeel geen partij ... het be zwaar van de Vereniging Vrien den Oostvlietpolder (WO) te gen deze grens. Leiden loopt daarmee opnieuw het risico dat de aanleg van het bij de regio en het bedrijfsleven zeer gewil

| Leidsch Dagblad | pagina 1

dat oordeel is een overwinning voor de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder. Die had het streekplan aangevochten. Haar ar gumenten waren juist de strijdigheid met rijksbeleid en het verzuimde ... Bedrijven taboe in Leidse Oostvlietpolder

| Leidse Courant | pagina 2

heeft gedaan en bood vervolgens een geschenk onder couvert aan. Namens de vrienden van het kantoor overhan digde hij eveneens een fraai geschenk, terwijl er voor mevrouw Schwencke bloemen waren. ... Duivenvluchten Zondag heeft de vereniging „Gevleugelde Vrien- 5en" de laatste wedvlucht gehouden Biet 62 oude duiven vanuit Orleans. De uitslag was: J. M. Brederode 1; W. v. d. Zwaan 2, 10; P. G. van

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

le Omtrent de inrichting daarvan heeft een commissie, in het leven geroepen door de Vereniging van Nederlandse Gemeen- ten en het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw, een uit ... , westelijk van i huidige, worden gevormd. Dezer dag< ildus meldt de A.N.W.B. is de aa van de aarden baan, vanaf de Lamm brug door de Oostvlietpolder, aanbesteed.

| Leidse Courant | pagina 3

Het gemaal staat in de Oostvliet- polder, zodat de Oostvlietpolder nu alleen dit gemaal zal gaan exploi teren. ... Uet Servische nationalisme was in drie groepen georganiseerd: „Mlada Bosna" (Jong Bosnië), „Na- rodna Odbrana" (Volksweerbaarheid) en tenslotte „Ujedinjenje ili smrt" (Vereniging of Dood)' bekender

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

Rijksherbarium. 8 uur: Kon. Ned. Na tuurhistorische Vereniging, dr. W. Ver voort over reis naar Noorwegen. ... Het college kreeg van verscheidene kanten lof toegezwaaid voor zijn aan dacht ten behoeve van de aanleg van een tijdelijk volkstuincomplex in de Zoeterwoudse Oostvlietpolder.

| Leidsch Dagblad | pagina 3

De viering van Koninginnedag was dit jaar ook in Leiden gekoppeld aan de dankbaarheid en vreugde over het zilveren huwelijk van het Koninklijk Paar. Zorgde de Vereniging „Konin ginnedag", dit jaar ... Er komt thans schot in de aanleg van een nieuw tijdelijk volkstuin complex in de Oostvlietpolder nabij de Vliet in de gemeente Zoeterwoude. Binnenkort zal het complex door de gemeente Leiden in

| Leidsch Dagblad | pagina 3

- bestuur echter de toezegging gekre gen, dat in de Oostvlietpolder onder Zo\ terwoude een complex van 4 ha wordt ingericht. Tevens zullen ver gunningen worden verstrekt voor het bouwen van ... De voorzitter van het Leids Jeugd orkest „De Burcht" zal hedenavond in het clubgebouw van de speeltuin vereniging „Oosterkwartier" Bomeo- straat» een tweedaagse bazaar ope nen. De baten van deze

| Leidse Courant | pagina 3

Veeï waardering ondervond het voor- stel voor de aanleg van een derde Leids Volkstuincomplex in de Oostvlietpolder op Zoeterwouds grondgebied. Alle raadsleden die hierover aan het woord kwamen ... deskundige jury gevormd door leden van de Leider- dorpse amateu r- fotograf en vereniging, werden beoordeeld.

| Leidse Courant | pagina 3

Voor vele volkstuinders is het ri sico om na de nodige investeringen en arbeid toch nog hun tuin te moe ten ontruimen te groot geworden, hetgeen o.m. tot gevolg had, dat de vereniging „Tüinlust" aan ... In dit kader betreurde spreker het dan ook zeer, dat ondanks de uit drukkelijke toezegging van gemeen tewege nog geen begin was gemaakt met de aanleg van een complex in de Oostvlietpolder, waardoor

| Leidse Courant | pagina 3

volkstuinverenigingen „Roomburg" en „Onderlinge Turn vereniging" een bewonderenswaar dige activiteit ontplooid in het kwe ken van de meest uiteenlopende pro ducten. Dat zij een gezonde vrije tijdsbesteding op him tuinen ... van het complex in de Oostvlietpolder ook al droeg dit slechts een tijdelijk karakter.

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

medewerking aan de volkstuinders, zoals nu weer wordt 5 gedemonstreerd met het nieuwe, nog naamloze complex in de j Oostvlietpolder, tussen de Vlietweg in Zoeterwoude en rijksweg j 4a. Netjes gespit en ... Van (Leidse) gemeentelijke zijde vernamen we gisteren, dat het in ieder geval in de bedoeling ligt in het toekomstige recreatiegebied voor deze omgeving (Oostvlietpolder) een aantal

| Leidse Courant | pagina 3

Werkgeversverbond niet gevraagd is (zoals aan de Leidse Vereniging van Industriëlen) om leden voor te dra gen voor de studiecommissie ... bereid zijn vergunning te verlenen voor het bouwen van een of twee gebouwtjes en een beperkt aantal tuinhuisjes (mits het type door het Zoeterwouds college is goedgekeurd) in de Oostvlietpolder.

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Op woensdag 20 april wordt in sa menwerking met de Vereniging van Vrienden van het Rijksmuseum voor Volkenkunde een gemeenschappe lijke avond georganiseerd. ... Bij zijn levensafscheid was hij iirigent van het Leids Kamerkoor - het koor dat hem het meest ef was geworden de Chr. ratorium Vereniging Hosanna i Alphen, de Stem des Volks" in oorburg. het kerkkoor

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Een 24-jarige elektrimonteur uit Katwijk moest zich verantwoorden voor het feit, dat hij een van zijn vrienden had laten rijden met een auto, die in zeer ondeugdelijke staat verkeerde. De officier ... Preadvies op het verzoek van bet bestuur van de Vereniging „De Ambachtsschool" om de uitbreiding van het leerplan van zijn lagere technische school, Haagweg 4, met een afdeling procestechniek nodig

| Leidse Courant | pagina 3

goede sfeer heeft". Zij zijn van plan door middel van een actie waarbij zij stencils willen uitdelen aan de bezoekers van de verplee ginrichting, van de kant van familieleden en vrienden van de patiënten ... De r.k. vereniging voor geloof, wetenschap en leven, St Thomas van Aquino uit Leiden organiseert vanavond een lezing in het kader van haar lezingencyclus over Fenomenolo gie. De lezing vindt plaats

| Leidsch Dagblad | pagina 4

De heer E. v. d. Blom sprak namens alle leden een woord van dank tot het zsn. noodbestuur voor de witze waarop het, na de vorig jaar ontstane moeilijk heden, de vereniging heeft geleld. ... „Ik spreek het een heel klein beetje, maar mijn accent is afschuwelijk en ik kan niet echt een gesprek voeren. Ik heb geen Duits-sprekende vrienden en ben ook nog nooit in een Duits-sprekend land

| Leidse Courant | pagina 4

WASSENAAR De commissie „Verkeerscontact" van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar heeft, ten behoeve van het onlangs in gestelde „Verkeersoverleg" waarin o.m. vijf leden van de raad zit ting ... Volkstuinders krijgen 5 ha in Oostvlietpolder

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 6

heropvoering van het spel. Het Nederlands Klassiek Verbond, afdeling Leiden, heeft in samenwerking met de Leidse Volksuniversiteit K. en O. en de Vereniging van Vrienden van het Leids Gymnasium het initiatief ... „Geschiedenis als theologisch probleem" Na enige tyd voorganger van de afde ling van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden te Velsen te zijn geweest, was hij verbonden aan de afdelingen van de Nederlandse

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 6

Drie polders liggen er aan de „overkant" van het Rijn- Schiekanaal: de Oostvlietpolder, de Kleine Cronestein- sepolder en de Roomburg. De kleine Cronesteinsepolder wordt het middelpunt van het nieuwe ... De Oostvlietpolder kan ln principe nog bestemd worden als bedrijfsterrein, voor woningbouw of voor recreatie. Als blijkt dat Leiden nog grote behoefte heeft aan bedrijfsterreinen, ziet de werkgroep

| Leidse Courant | pagina 7

Hieronder is het laatste gedeelte voor de provinciale weg nog niet mee gerekend. Aanvankelijk was vanaf 4a nog een aftakking geprojecteerd door de Oostvliet-polder naar de Haagsche Schouw. In dit ... Hierbij werd o.m. het woord gevoerd door de heer L. K. v. d. Vlist, voorzit ter van de Leidse Damvereniging, die eraan herinnerde dat de heer Huisman dertig jaar lid der vereniging was ge weest en

| Leidsch Dagblad | pagina 7

Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout (VLH). ... De Leidse horeca is overigens verbaasd en 'een beetje geïrri teerd' over het plotselinge voor stel van B en W. „Wij zijn, sa men met de Vereniging Auto matenhandel Nederland, sinds januari in gesprek

| Leidsch Dagblad | pagina 7

:t tQi De Oostvlietpolder in jgjp een natuurgebied. Dat jgjhet natuurwaardenon- eejVan de gemeente in de zegt de Vereniging Oostvlietpolder. De tie doet dan ook - en t r het eerst - een klem- ... een uitspraak van de Raad van State voor nodig bleek, is dan nu toch eindelijk gebeurd", merkt de Vereniging Vrienden Oostvliet polder op.

| Leidsch Dagblad | pagina 7

Vereniging van vrienden: 'Russische roulette met belastinggeld' ... als compensatiegebied voor het bedrijvenpark in de Oostvliet polder. Een groot deel van het aangekochte terrein wordt na tuurgebied, een klein deel is be stemd voor bedrijven. De Vereniging Vrienden

| Leidsch Dagblad | pagina 7

geconfronteerd. Zwaaiend met de formulieren in de hand maande secretaris Hans Pieters van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder fietsers en brommers op de Vlietweg tot stilstand. Vrijwel iedereen te kende. „Ik ... groot deel van de Oostvlietpolder - ruim 40 hectare - te bestemmen als bedrijfsterrein. De polder die volkstuinen en weiland om vat, is volgens de vereniging Vrienden Oostvlietpolder 'de laatste ongerepte

| Leidse Courant | pagina 9

Vrienden van de Leidse Hout en korfbal vereniging De Algemene hebben burgemeester en wethouders van Leiden terecht een bouwvergun ning afgegeven. Staats raad J. Blaauw oordeel de vanmorgen vroeg dat de ... Vereniging Vrienden van de Leidse Hout en De Algemene richtten zich ook niet zozeer daarte gen „De gemeente heeft het recht een voorkeur voor een locatie uit te spreken. Maar dat kan toch niet die drin gende

| Leidsch Dagblad | pagina 9

Door tal van factoren, zoals de kennismaking met de nieuwe burgemeester Postma en het geworstel met de bestemings- plannen van Roomburg en de Oostvlietpolder, is het daar vol gens beide wethouders ... werd zaterdag officieel presenteerd op de waren- irkt door wethouder ■xander Pechtold en Chris rplancke van de vereniging or ambulante handel. De enementenkaart is eigenlijk ir in één: Op de achterzijde

| Leidsch Dagblad | pagina 9

Vrienden Oostvlietpolder strijden op twee fronten ... leiden - Het Comité Vrienden Oostvlietpolder blijft zich onver minderd inzetten voor wat het zelf de allerlaatste ongerepte agrarische polder van Leiden noemt. De actievoerders zetten de strijd voort

| Leidsch Dagblad | pagina 9

De Vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder had de provin cie gevraagd om voor de polder een zogenaamde 'voorlopige voorziening" te treffen (een voorschot op de eindbeslissing in een spoedeisende ... De Vereniging Vrienden Oost vlietpolder maakt bezwaar te gen twee onderdelen van het streekplan. Op de eerste plaats is ze niet blij met het 'kernpunt' waarin de Oostvlietpolder als vestigingsplaats

| Leidsch Dagblad | pagina 9

De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder is verbolgen over de wijze waarop de ge meente het nieuwe bestem mingsplan wil presenteren. Bewoners van de Vlietweg blijken gisteren te zijn uitge nodigd voor ... een informatie avond overmorgen. „Door een dergelijke uitnodiging pas zo laat, drie dagen tevo ren, te versturen, overtreedt de gemeente elke fatsoens norm." De vereniging zelf kreeg geen uitnodiging

| Leidsch Dagblad | pagina 9

slibstort nodig heeft om de gro te achterstanden in het bagge ren weg te kunnen werken. Een groot voorvechter van het behoud van de groene polder is de Vereniging Vrienden Oost ... De oproep van de vereniging luidt daarom: „Dringend de plannen met de Oostvlietpolder heroverwegen en deze allerlaat ste waardevolle agrarische pol

| Leidsch Dagblad | pagina 9

Met die voorkennis haalden niettemin woordvoerders van de volkstuinders, de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder, de Stichting Belangenbehartiging Oostvlietpolder, de Zuid-Hol landse Milieufederatie ... 'Leiden blundert weer met Oostvlietpolder'

| Leidsch Dagblad | pagina 9

band met de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder; de secretaris daarvan, Hans Pieters, is een prominent partijlid. ... verzet tegen industrie in de pol- ig resultaat in de politiek heeft rd, verleggen de tegenstanders ledrijvenpark hun werk- en lob- i. Ongetwijfeld gaan organisa- e Vereniging Vrienden Oost- er, de

| Leidsch Dagblad | pagina 9

ontheffing van de Faunawet al een jaar op zak. De Vrienden Oostvlietpolder heeft bezwaar aangetekend, maar het ministerie verwees dat bezwaar naar de prullenmand. Nu denkt de vereniging op ... leiden - De Vereniging Vrien den Oostvlietpolder probeert via de rechter af te dwingen dat Leiden geen bedrijventerrein mag aanleggen irï deze polder. De natuurbeschermers hopen te bereiken dat

| Leidsch Dagblad | pagina 11

laatstgenoemde weg, wan de Oostvlietpolder voor recrea- voorzieningen zal worden open- ld. ... Onder voorzitterschap van dokter C. G. J. van Alphen vergaderde gis tel avond de afdeling Leiden van de protestantse vereniging voor gezond- heidszorgd „Het Groene Kruis".

| Leidsch Dagblad | pagina 11

strandloop over 2.4, 8 en 12 km door De Leidse Atletiek Vrienden kring 'Holland', Start bij parkeerter rein links bij de Wassenaarseslag om 11.00 uur precies. Lak- Theater, theater Poppenkeet met ... De Alphense regio profiteert ver der van de weigering van Leiden om de Oostvlietpolder in ontwik keling te nemen. "Leiden houdt de deur dicht voor dit soort bedrij ven", zo was te horen na afloop van

| Leidsch Dagblad | pagina 11

van Groen en de Vereniging Vrienden van de Leidse Hout weer een plan. dit keer voor een muziektent boven de vijver. Daar werd niets meer van ver nomen. Maar de Vereniging Vrienden liet het idee nooit ... sportvelden Oostvlietpolder

| Leidsch Dagblad | pagina 11

leiden - Tegen de komst van vervuilende bedrij ven in de Leidse Oostvlietpolder leven grote be zwaren bij de Vereniging Vrienden Oostvlietpol der. Zij vecht daarom het nieuwe streekplan van de ... hebben de Leidse regio, de Bollenstreek en de provincie 150 hectare aangewezen. Daarbij hoort de 40 hectare in de Oostvlietpolder. De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder laakt de uitkomsten van de diverse

| Leidsch Dagblad | pagina 11

Vrienden Oostvlietpolder vechten voor de grutto en tegen 'rode lijn' ... gebouwen mogen ver rijzen. De Vrienden van de Oostvlietpolder stonden giste ren voor de Raad van State te genover de provinciale staten van Zuid-Holland om hun ge lijk te halen.

| Leidsch Dagblad | pagina 11

De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder verstuurde de afgelopen maanden ansichtkaarten om te wijzen op 'het fraaie, open karakter' van de polder. Dat gaat verloren als een in dustrieterrein wordt ... Diederik van der Hoek van de Stichting Belangenbehartiging Oostvlietpolder, die samen met de Vereniging Vrienden Oost vlietpolder opkomt voor het groene, waardevolle karakter van het gebied, vraagt

| Leidsch Dagblad | pagina 11

Dankzij een 'slordigheidje' op het ministerie kunnen de Vrienden van de Oostvlietpolder bebouwing wellicht tegenhouden. ... Het is deze maas in de wet die de Vereniging Vrienden Oost vlietpolder heeft gebruikt toen zij tegen het streekplan in be roep ging bij de Raad van State. Onder normale omstandighe den zouden de

| Leidsch Dagblad | pagina 11

De goedkeuring van de provin cie voor het bestemmingsplan is een tegenvaller voor omwo nenden en de Vereniging van Vrienden Oostvlietpolder. Het Leidse college daarentegen is blij dat het ... Provincie keurt bestemmingsplan Oostvlietpolder goed

| Leidse Courant | pagina 13

Twee jaar geleden onstond in de kleinste buurt van Leiden een strijd tussen twee langs elkaar heen werkende buurtverenigingen. De bestaande vereniging d'Oude Mosch kreeg concurrentie van De Put ... . Tijdens een stemmingsavond werd de nieuwe vereniging De Put gekozen als enige repre sentant van de bewoners. Hiertegen tekende d'Ou de Morsch bezwaar aan maar dat is nu, kort voor de behandeling in de

| Leidsch Dagblad | pagina 13

In brieven aan de raad herhalen de Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout en omwonenden hun bezwaren tegen de nieuwbouw van Woutertje Pieterse. Zij wijzen erop dat de Leidse Hout telkens als loka ... sluitingstijden is het belang van een minderheid in het geding: de mensen die naast de kroegen wonen, 'dat kan dus ook niet. En het al of niet bebouwen van de Oostvlietpolder leeft niet. Maar misschien dat je

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Bebouwen Boterhuis- en Oostvlietpolder afgewezen ... kenen. De Oostvlietpolder ligt veel te excentrisch. Het ontsluiten van die wijk zou op te hoge kosten stui ten. Deze week spraken de fracties in provinciale staten uit dat beide polders wel bebouwd mogen

| Leidsch Dagblad | pagina 13

weten, of nieuwe methoden van verwerking van giftig slib een grote baggerstort in de Leidse Oostvlietpolder niet overbodig maken. ... sprake zijn. Vaar ten, rivieren en havens in grote delen van Zuid-Holland zijn al te lang niet uitgebaggerd, aldus de provincie. „De procedures in verband met een baggerstort in de Oostvlietpolder dienen

| Leidsch Dagblad | pagina 13

biologe C. lier, psycholoog H. wijkx, filosoof A. Tol en theoloog A. Lascaris. Hoogleraar >rlijk recht C. Stolker is voorzitter. Het symposium, in het irl jw van vereniging Augustinus aan Rapenburg 24 ... Ander voorstel voor Oostvlietpolder

| Leidsch Dagblad | pagina 13

De wijkvereniging Pancras- West maakt zich grote zorgen om het voormalige weeshuis aan de Hooglandse kerkgracht. Het monumentale pand dreigt volgens de vereniging ernstig in verval te raken ... De ruimte die in de Leidse Oostvlietpolder overblijft voor een eventueel baggerdepot is volstrekt ontoereikend. Be oogd exploitant BZH en de hoogheemraadschappen in Zuid-Holland blijven zo zitten met