Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

49 resultaten gevonden

| Leidse Courant | pagina 12

ook in de korfballerij troef is. Maar eigenlijk maakt het Ton Uphoff allemaal niet uit. „Ik merk geen druk of zo, want ik heb geen binding met die ploegen. Het is voor mij een stukje prestige om me te

| Leidsch Dagblad | pagina 25

verdediger die in het bezit is van troef aas en daarnaast nog een aas. Part ner komt uit met een singleton in de kleur van het aas en ik laat zien dat het vaak goed is om partner niet onmiddellijk een ... introever te geven. Onder het motto dat. dank zij troef aas. de introever niet wegloopt kan b.v. eerst een slag in een zijkleur worden ontwikkeld,

| Leidse Courant | pagina 18

Wat moet noord nu naspelen? Ruiten lijkt weinig zinvol, aangezien OW daar geen ver liezers in kunnen hebben. Troef na kan ook, dan zal het contract gezien de klavers in de dummy wel rustig eentje ... Kan noord weten dat zuid nog een derde troef heeft? Ja, ten minste als noord-zuid in troef signaleren! Hoog-laag of laag- hoog kan een driekaart aange ven, afhankelijk van hoe NZ dat aangeven. Als

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Troef verhuist ... LEIDEN - Het Troef-vormings- centrum gaat op 14 december verhuizen van het Noordeinde naar een nieuw onderkomen aan de Stationsweg 32. De officiële opening zal begin volgend jaar plaatsvinden.

| Leidse Courant | pagina 7

SASSENHEIM De Bridgeclub „Sassem Troef" houdt 7 januari voor de derde keer een RAMA-bridgedemonstratiewedstrijd in het bowlingcenter De Oude Tol in Sassenheim. Za terdag gaan hiervoor de

| Leidsch Dagblad | pagina 25

Oost heeft geen verdediging meer. Als hij harten afgooit maakt zuid altijd nog troef heer en als hij troeft, troeft zuid over (Ru V) dart wel gooit een schop pen af (Ru A). In beide gevallen maakt ... oost alleen maar troef aas. Dat west partner na afloop heel wat te vertellen had behoeft geen betoog.

| Leidsch Dagblad | pagina 11

troef. Vermeldens waard is dat Roemenië sinds ja ren weer een internationaal re presentatieve schaatser bezit in de persoon van Tibor Kopacz. Een week geleden had Kopacz zich by de wedstrijden om de

| Leidse Courant | pagina 11

aange slagen van het veld. In de lijn- Rijvers past het een en ander in elk geval echter wel: ondui delijkheid troef. En dat voor een duel met de absolute dwerg van het Europese voet bal.

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Jongeren willen sloop gebouw Troef voorkomen ... LEIDEN - Het gebouw van het vormingscentrum Troef aan het Noordeinde is gisteravond door een groep jon geren bezet. De bezetting heeft ten doel de sloop van het gebouw voorlopig te voorkomen om het

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Bezetters moeten Troef uit ... LEIDEN De bezetters van het Troef-gebouw aan het Noordeinde moe ten er binnenkort uit. B en W zullen zo spoedig mogelijk een voorstel aan de gemeenteraad doen om het gebouw te slopen. Dat heeft het

| Leidse Courant | pagina 3

BEZETTERS TROEF: ... LEIDEN De bezetters van het voormalige pand van Troef hebben een voorstel van het college als „volstrekt belachelijk" van de hand gewezen. Het college had gezegd, dat de bezetters tijdelijk mogen

| Leidsch Dagblad | pagina 4

LEIDEN De PSP overweegt om aanstaande maandag een interpellatie in de gemeente raad aan te vragen over de bezetting van het gebouw aan het Noordeinde, waarin tot nu toe Troef gehuisvest was. PSP ... Bordewijk wees erop dat er steeds is toegewerkt naar sloop. "Daar om zijn Troef en de Rechtswin kel verhuisd. Bij de raadsvoor stellen over die verhuizingen is dat ook steeds gezegd. In de nota bij

| Leidsch Dagblad | pagina 23

miljoen dus op langere termijn is het een goede investering". Bak ker zegt nog een andere troef achter de hand te hebben. Hy heeft de hypotheek van 70 mil joen op Babylon van de verzeke- ringsmaatschappy

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Onderhandelingen over Troef-gebouw ... Wethouder Bordewijk (met geruite pet) maakt zich uit de voeten, nadat bezetters van het voormalige Troef- gebouw tot bij zijn kamer in het stadhuis zijn doorgedrongen. Later kwam het tussen beide

| Leidsch Dagblad | pagina 4

Het kraken van "Troef', het vor mingscentrum voor jong-vol wassenen aan het Noordeinde, vind ik één van de betere grap pen van 1982. Zo'n beetje in de trant van "agent verbaliseert agent". Want in de ... loop der ja ren heeft "Troef(misschien te recht, misschien ten onrechte) het sfeertje om zich heen gekre gen dat het bij al zijn werk zaamheden óók een soort onof ficieel opleidingsinstituut voor het

| Leidsch Dagblad | pagina 2

PvdA-leden steunen bezetters van Troef ... LEIDEN - De leden van de PvdA hebben gisteravond steun be tuigd aan het initiatief van de be zetters van het voormalige Troef- gebouw aan het Noordeinde om er experimentele arbeidsprojec ten op te

| Leidsch Dagblad | pagina 21

zijn in het sombere EG-ge- bouw in Brussel, maar zolang Parys niet harder aan de bel trekt is vrijblijvendheid troef. Parys heeft het spelletje in Brussel slecht gespeeld, zeg gen sommigen dan ook. "Ze

| Leidsch Dagblad | pagina 27

door west ten derde male ge weigerd, maar ditmaal ge troefd door oost! Oost had het nu verkeerd kunnen doen door troef of klaveren te spelen, waarop zuid zijn contract als nog op eenvoudige wyze

| Leidsch Dagblad | pagina 3

CPN solidair met bezetters 'Troef ... De CPN schrijft dit in een brief aan het college van burgemeester en wethouders. De gemeente wil het gebouw van Troef, dat een nieuwe huisvesting heeft gekre gen, zo snel mogelijk slopen. Daarvoor in

| Leidsch Dagblad | pagina 18

zestien deelnemende landen. De Sow- jet-Unie stak opnieuw ver boven de rest uit, zij het dat het verschil wat sterk werd aangezet door de diskwalificatie van de Oostduitse troef Richter op de 100

| Leidse Courant | pagina 16

Winnend 7.50. plaats 1.70|ltir 2.60; koppel 13.50. trio 349©^, gestori: Troef van Assum; Ir Derde koers. 2000 m: 1 Ut» (A. de Wrede) 2.43.8. 1.21.«B tesse de Monty; 3. Ureck Ell_, Winnend 3

| Leidsch Dagblad | pagina 10

Voornaamste Poolse troef is nog steeds Erwina Rys, die door de geboorte van haar dochter vorig jaar niet op het ijs verscheen. Tijdens het WK van 1981 eindigde de inmid dels 27-jarige Rys als zeven

| Leidse Courant | pagina 3

Gemeenteraad wil bezetters Troef een kans geven ... LEIDEN De gemeente raad staat niet onwelwil lend tegenover de bezet ters van Troef. Hoewel het door tijdgebrek niet tot enig besluit kwam, uit te een meerderheid van de fracties gisteravond de wens

| Leidse Courant | pagina 5

Een andere troef, die de ge meente dacht te hebben is hel feit, dat de panden op de mo numentenlijst zijn gepl De plaatsing op de monumen tenlijst heeft echter plaatsge vonden nadat er al een bouw

| Leidse Courant | pagina 13

Voornaamste Poolse troef is nog steeeds Erwina Rys, die door de geboorte van haar dochter vorig iaar niet op het ijs verscheen. Tijdens het WK van 1981 eindigde de inmiddels 27-jarige Rys als zevende

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Wethouder Bordewijk (financiën) zegt te overwegen of het gebouw aan de groep jongeren kan wor den verhuurd, die het voormali ge Troef-gebouw aan het Noord- einde hebben bezet. De groep wil ... den ontruimd, omdat het ge bouw plaats zou moeten maken voor nieuwbouw van het Ar beidsbureau en enkele wonin gen. Het Troef-gebouw staat eveneens op de nominatie om te worden gesloopt. Volgens het

| Leidse Courant | pagina 23

158. troef-negen; 159. wijfje v.e. ka narie; 161. mager; 163. stuk stof; 164. voordeel; 165. jonge leeuw; 167. stof; 169. klein buideldier; 171. hachelijk; 173. hooistapel; 175. op voorwaarde dat

| Leidse Courant | pagina 25

Die ramp voltrekt zich dus in Limburg. Gren zeloze slordigheid en vernielzucht troef. „Ik heb gisteravond een kleine excursie in de Zonneberg geleid", huivert Ed de Grood na. „We konden zo naar

| Leidsch Dagblad | pagina 21

vermoed dat het zoveel zou uitmaken. Gerben Kingma legde KI A op tafel en dat bleek de verkeerde keus. Pieter Bas Wintermans troef de. trok troef en incasseerde de hoge hartens. Op Ha V ver dween een

| Leidsch Dagblad | pagina 31

schept weer de nodige banen en geeft Boom wat fleur. Die hypermoderne tunnel onder de Rupel kan best mooi zijn, maar het pitto reske is toch maar weg. Kaal slag is troef nu. Met uitzonde ring van het park

| Leidsch Dagblad | pagina 9

andere internationale toernooi en", verklaarde bondscoach Bo ris Stenin na afloop. „De grote vorm is er nog niet, ook niet bij onze grootste troef, Natalja Pe troesjova. Er is de laatste tijd hard

| Leidsch Dagblad | pagina 2

accommodatieprobleem voor de verenigingen en instel lingen kan hij als troef van het jaar 1982 noemen. Het inschrij ven van de 8.000ste inwoner van Zoeterwoude wil Houdijk wel noemen, maar "och, die hadden we toch wel

| Leidsch Dagblad | pagina 37

Maar anderzijds is oorspronke lijkheid niet alom troef. Een heerlijk dansbaar liedje als "Love is to give away" lijkt al te verdacht op een Abba-imi- tatie. En dat zou nog geen probleem zijn als de

| Leidse Courant | pagina 21

driemaal troef, sneed in klaver, incasseerde nog een hoge harten en bracht noord aan slag met hartenvrouw. Op dat moment was noord mach teloos. Hij heeft alleen nog maar ruiten en klaver en met elk van beide