Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

2.002 resultaten gevonden

| Leidsch Dagblad | pagina 17

De Leiderdorpse wethouder A. Roest (CDA/financiën en gemeentelijke organisatie) komt er niet best vanaf in de algemene beschouwingen die vandaag worden gehou den. Niet alleen de oppositie ziet zwakke ... grote bijstellingen van die bij dragen. Dat is geen werken, vindt de Leiderdorpse wethou der A. Roest (CDA).

| Leidsch Dagblad | pagina 17

Wethouder Roest diep door het stof ... invulling van openstaande va catures. Volgens wethouder Roest komen de forse overschrij dingen omdat hij 'de grip op het probleem is kwijtgeraakt'. „Maar dat zal me geen tweede keer ge beuren."

| Leidsch Dagblad | pagina 15

enquêtecom missie in Leiderdorp. Hij refe reerde aan de val van CDA-wet- houder Roest die moest opstap pen omdat het budget voor de verbouwing van een school aan de Touwbaan met een miljoen euro werd ... Haast en gedrevenheid luidden ondergang Roest in

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 8

Roest in het drinkwater ... OEOSTGEEST Het college van b. en w van Oegstgeest zal de komende vier Jaar vrijwel zeker uit dezelfde leden bestaan als nu het geval is. WD. CDA en PvdA hebben het pro gram-akkoord nagenoeg rond en

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 15

Roest in het drinkwater ... r CDA RIJSWIJK De CDA-jon- iren in Rijswijk organiseren vrij- agavond in de Verzoeningskerk aan t Van Mooklaan vanaf 19.30 uur |n politiek gala. Rijswijkse ge- ;nteraadsleden zullen elkaar Ëurtelings

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 11

èetekenis CDA- voorbehoud erkend ... het voorbehoud dat de regering onder druk van de CDA-fractie tegenover de partners heeft moeten maken. Tot nu toe is van welke socialistische voorman dan ook slechts vernomen dat dit voorbehoud niets

| Leidsch Dagblad | pagina 3

WD streeft CDA voorbij ... LEIDEN - Bij werkzaamheden aan de damwand op de hoek Oude Singel/Turfmarkt is gisteren e roest uit het water opgevist. Onder de troep bevond zich, naast de nodige fietsonderdelenook motorfiets

| Leidse Courant | pagina 1

Roest ... De Vries (CDA), Voorhoeve (VVD), Kok (PvdA) en Van Mierlo (D66) be sloten dat de regering eerst zelf moet aangeven wie naar Hirohito's begrafenis dient te gaan. Daarbij moet het kabinet ernstig

| Leidsch Dagblad | pagina 15

Arie Roest keert CDA de rug toe ... leiderdorp - De Leiderdorpse oud-wethouder Arie Roest heeft zijn lidmaatschap van het CDA opgezegd. Hij is zo teleurge steld in zijn partij dat hij niet langer op de ledenlijst wil staan. Jan Stevers

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 14

Roest in het drinkwater ... De regeling geldt slechts v<x£ jj jaar omdat Pais volgend jaar ting wil afschaffen. Hij wil dan lijkende studietoetsen om asp studenten te testen op hun cap ten. PvdA en CDA reageerde J gisteren

| Leidsch Dagblad | pagina 13

polder volgens Molkenboer een onmo gelijke zaak. „Ook al spijkert u me aan de muur, ik zal die ruimte er niet vinden. U wilt een spoor in met fatale gevolgen. Collega-wethouder en CDA'er Roest viel ... Molkenboer getergd door kritiek CDA

| Leidsch Dagblad | pagina 17

Roest: verhuizing van Leiderdorpse pomp in de ijskast ... omgeving waar in een fiasco als Poelgeest ge makkelijk aan het licht komt. Desondanks vond raadslid De Blaeij (CDA) dat de toenmalige raad wel veel schuld op het bord geschoven kreeg van de

| Leidsch Dagblad | pagina 13

louder Roest (CDA) Lot it de vermoedens van D.(enberg en Hoogstrate er L erachtig'. „De suggestie i dj expres informatie niet en i website zetten, daar sta anH>ven. Bovendien hebben R h de rubriek ... leiderdorp - De Leiderdorpse wet houder Roest (CDA) vindt dat een me- gadiscotheek in principe in buurge meente Leiden thuishoort. „Maar als Leiden daar geen werk van maakt, en wij alles op orde

| Leidsch Dagblad | pagina 13

leiderdorp - Het CDA is 'not amused' met de beweringen van burgemeester Zonnevylle en ge meentesecretaris Schouten dat wethouder Roest wist van de budgetoverschrijding voor het schoolgebouw aan de ... CDA betreurt

| Leidsch Dagblad | pagina 2

Op de vraag van het CDA-raadslid Roest waarom Leiderdorp zo aan de lage kant zit met de vergoe ding, antwoordde wethouder Verdier dat ook het kleuteron derwijs dit jaar aanvankelijk pas op de plaats ... WD en CDA"

| Leidsch Dagblad | pagina 2

CDA'er als ... WARMOND - De derde wethouder die het college van Warmond na het vertrek van burgemeester De Vreeze tijdelijk zal gaan versterken komt bijna zeker uit CDA- kring. De naam van de CDA-er Bonnet wordt in

| Leidse Courant | pagina 14

Verzet tegen CDA-stoelendans rond raadszetels ... DIERENARTSEN Leiden: dr. v.d. Wouw, tel. 764058 en dr. Roest. tel. 890405. Oegstgeest: dr Van Duyn. tel. 173266. Voorschoten - Leid schendam: dr Westgeest, tel. 071-768616.

| Leidsch Dagblad | pagina 13

leiderdorp - Het CDA in Leiderdorp wil twee parttime wethouders aanstellen als opvolgers voor de drie weken geleden afge treden wethouder Roest. De twee kandida ten staan al klaar. Vanavond moeten ... Twee parttime opvolgers voor wethouder Roest

| Leidsch Dagblad | pagina 17

. D66 haalde zich giste ren de woede van CDA-wethou der A. Roest (personeel) op de hals, met een motie die repte van 'ernstige twijfel aan een goed functioneren' van de dienst. De motie haalde - het ... D66 wekt woede wethouder Roest

| Leidsch Dagblad | pagina 17

CDA bereid tot heroverweging masterplan ... Het CDA in Warmond is bereid om 'zonodig' delen van het zogeheten masterplan voor het dorp te herover wegen. Dat zei lijsttrekker H. Langen- berg gisteravond tijdens de eerste, openbare college

| Leidsch Dagblad | pagina 1

op de gemeentewerf, en - om con sequent te zijn - ook in alle ge meentelijke auto's. Verant woordelijk wethouder A. Roest (CDA) over dat laatste: „Hoe we dat handhaven? Tja. Da's moei lijk natuurlijk ... CDA voor chemische castratie

| Leidsch Dagblad | pagina 2

CDA: "Eveleens wil verdeeldheid PvdA maskeren" ... VOORSCHOTEN - Het CDA in Voorschoten is van mening dat wethouder Eveleens de verdeeldheid binnen zijn PvdA-fractie probeert te verdoeze len, door onder andere "de grote ommezwaai" van het CDA (kiezen

| Leidsch Dagblad | pagina 15

CDA'er Ten Have legt wethoudersfunctie neer ... De Voorschotense wethouder F. Ten Have (CDA) legt per eind oktober zijn functie neer. Hij wil meer tijd besteden aan zijn gezin en aan zijn baan bij het ministerie van Fi nanciën. „Het was een

| Leidsch Dagblad | pagina 2

CDA'er ... Tijdens de vergadering van de commissie ruimtelijke ordening stemde De Graaff evenals zijn collega's van WD en CDA tegen verbouwing van de garage. Wel iswaar gebeurde dit op andere gronden dan zijn

| Leidse Courant | pagina 11

CDA-pleidooi voor afschuiven van Noordwijkse zeereep ... voorgestelde sub sidie. Dat lag anders bij de overige commissieleden. Zo had mevrouw G. Spiering-Poot (CDA) niet zo veel moeite met het subsidiebedrag op zichzelf, wel met het feit dat zowel aan grote als

| Leidsch Dagblad | pagina 2

met CDA over nieuw zwembad ... WASSENAAR - In de commissie financiën is gisteravond een al weken sluimerende conflict tussen het CDA en de WD weer even opgelaaid. Het CDA wil de bouw van een nieuw zwembad "heroverwegen" om zo te

| Leidsch Dagblad | pagina 15

LOok Roest had touwtjes niet in handen ... gevallen moet dat kunnen als dat nodig Ide oud-wethouder Roest gisteren tij zijn verhoor door de Leiderdorpse en- icommissie. Maar de suggestie van an- getuigen dat hij als een projectleider al

| Leidsch Dagblad | pagina 19

Couprie vraagt naar roest bij Atlantic ... DEN HAAG/VALKENBURG - Het Tweede Kamerlid drs. H.C. Couprie (CDA) wil de staatsse cretaris van defensie Van Hou- welingen eind deze maand aan spreken over de moeilijkheden op het Marine Vliegkamp Val

| Leidse Courant | pagina 12

zelfkritiek te doen „met diepe bewonde ring" had bekeken. A. Roest (CDA) vond dat men op dit punt „te ver was doorgesla gen." C. Jacobi (PPR/PSP) sprak over „zelfkastijding", ... geen moeite mee te hebben dat de eigen ambtenaren het voor touw zullen nemen. Alleen Roest (CDA) zette vraagtekens bij deze aanpak. „Is dat wel verstandig," aldus Roest. Wet houder Keijzers beloofde

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 15

CDA laakt uitspraak van Van der Klaauw ... NEW YORK (ANP) Het CDA lijkt niet geheel gelukkig met wat het beschouwt als een koerswijziging in het Zuld-Afrlka- beleid van minister Van der Klaauw. Het meent dat deze tot stand is gekomen onder

| Leidsch Dagblad | pagina 2

CDA bewust vaag over aanpak bezuinigingen ... De CDA-lijsttrekker in Leider dorp, Arie Meerburg, kan of wil geen definitieve uitspra ken doen over het te voeren Financiële beleid de komende vier jaar. Volgens hem is voor dat soort uitspraken nog

| Leidsch Dagblad | pagina 16

CDA Ter Aar: wethouders handelen erg onverstandig ... -burgemeester A. van den Berge terughoudender op het publiciteitsoffensief dat de wethouders I. Riedel, E. Kraak en J. Born zondagavond inzetten om de zelfstandigheid van Ter Aar te waarbor gen. Oppositiepartij CDA

| Leidsch Dagblad | pagina 3

CDA wil alleenverdiener niet langer bevoordelen ... 62 schuiven waar scheurtjes inzitten. De verf be schermt de schuiven tegen roest. Enkele jaren geleden werden al scheurtjes in de verf ontdekt. Het probleem is echter snel verer-

| Leidsch Dagblad | pagina 1

CDA wil voetbalkaartje tientje duurder maken ... Het CDA wil toegangskaartjes voor voetbalwedstrijden duurder maken. Met een toeslag van bijvoorbeeld een tientje kunnen de kosten worden vergoed, die de politie maakt om relschoppers in bedwang te

| Leidsch Dagblad | pagina 16

Actie voor openbaar onderwijs stoort CDA ... LEIDEN - De CDA-fractie in Leiden is geirriteerd door een brief die onderwijswet houder H. van Dongen (PvdA) heeft gestuurd aan de ouders van leerlingen die dit jaar de openbare basis scholen

| Leidsch Dagblad | pagina 17

Geest van Roest leeft nog voort op deleiderdorper.nl ... steekt, dat wel natuurlijk. En wie komen we daar, vier maanden na zijn aftreden, nog steeds tegen? Juist, ex-wethouder Arie Roest, alias Ome Arie.

| Leidsch Dagblad | pagina 17

de vernieuwingsdrift die bij landelijke CDA heeft toege- ;en, valt bij de afdeling in lerdorp weinig te bespeu- Het CDA-bestuur heeft i-gediende A. Roest (55), die legenden jaar raadslid is en ... heeft het CDA ;ens voorzitter Boersma een ioi team'. Met Roest op één het huidige raadslid J. Ste- (44) op de tweede plaats. In instelling tot de kandidaten- van vier jaar geleden staat G. Hogervorst (63

| Leidse Courant | pagina 12

lijsttrekker J. den Boeft te laten vallen voor een samen werking met VVD en D66. Fractievoorzitter A. Roest (CDA) noemde interne proble men in de PvdA en de weige ring van Groen Links als oor zaak dat een die ... Roest onthulde nog, dat het CDA bij de portefeuilleverde ling van de post Welzijn een hard punt heeft gemaakt. Het CDA was volgens Roest voor ROVM en Onderwijs niet in de markt. Grootaarts bevestig

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

kan de (buit kiezer voorgerekend worden wat de Roest gevolgen van de CDA-plannen met e He name voor de lagere Inkomens bete- >oneb kenen, betoogde Duisenberg, beslul- Delft tend met de oproep: „Meneer ... Meijer valt het CDA aan over uitkeringen

| Leidse Courant | pagina 12

CDA wil Stek verplaatsen uit dorpskern Hazerswoude ... Op verzoek van het CDA-raadslid N. van Ruiten worden er pick nicktafels en bankjes geplaatst. De Molenweg en de Korte Oostweg in Nieuwe Wetering wor den in toenemende mate door fietsende re creanten