Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

28 resultaten gevonden

| Leidsch Dagblad | pagina 1

trekt, wordt geen strobreed in de weggelegd. Minister en D66-partijgenoot Pechtold kiest nu voor scherpe re toelatingsmaatregelen. Na tuurlijk is dat geen sluitende aanpak. Het spreekt vanzelf dat voor de ... . Het verwijt van de Antilliaanse regering dat minister Pechtold discrimineert is echter een cli ché. Hoewel omstreden, is ver scherpte toelating uiteindelijk ook in het belang van de Antil len zelf. De

| Leidsch Dagblad | pagina 14

keld om de sanering van de Noorderstraat te begeleiden. Ook Leiden had een bureau no dig dat bereid was om alles op te schrijven (en weg te laten) om het gesjoemel rond de Noorderstraat toe te dekken ... . Niet vóór niets moest wethou der A. Pechtold keer op keer de pers te woord staan om uit te leggen dat het dossier nu defi nitief dicht kon en dat er niet gefraudeerd was.

| Leidsch Dagblad | pagina 9

Pechtold dacht al vaker van de Noorderstraat af te zijn, maar moest vervolgens steeds toe zien hoe de zaak toch weer op de agenda kwam. Die fout maakte hij tijdens de perscon ferentie niet een tweede ... rentie die was belegd om de aandacht te vestigen op het nieuwste onderzoek naar de sa nering aan de Noorderstraat en de antwoorden van minister Pronk op Kamervragen over de zelfde kwestie. Uit beide

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Inspectie geeft fouten toe in tekening Noorderstraat ... De verbeterde en gewaarmerk te, definitieve tekening van de sanering aan de Noorderstraat kan de prullenmand in. Die conclusie trekt de Goudse jurist P. Ruijs nadat hij deze week voor de tweede keer

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Sanering Noorderstraat opnieuw ter discussie ... Ook op een ander front is de kwestie rond de Noorderstraat weer onder het stof vandaan gehaald. De Inspectie Milieuhy giëne, die samen met de pro vincie de zaak tot voor kort als afgerond beschouwde

| Leidsch Dagblad | pagina 15

," aldus wethouder Laurier, die optreedt in de plaats van de verhinderde wet houder Alexander Pechtold van Toerisme. ... in het slootje dat aan het terrein grenst. Gisteren en vandaag zijn opruimings- ploegen bezig geweest de vaten af te voeren naar het afgesloten terrein van de reinigings dienst aan de Noorderstraat

| Leidsch Dagblad | pagina 13

nuseum de Lakenhal wordt toch enigszins uit je gemeente heeft een pand gehuurd aan de leistraat, een steeg aan de zijkant van het mu- gens cultuurwethouder A. Pechtold (D66) be- ;chnische dienst van ... dit proces", zegt Pechtold. Vol gens de wethouder zijn er nog andere plannen voor de Laken hal maar kan hij daar nog niets Achter de tentoon- over bekend maken. 3ite. Daar komt B. Lubbers, hoofd

| Leidsch Dagblad | pagina 13

rom: geen fraude Noorderstraat ... inering van het fabrieksterrein van galvaniseerbe- pera aan de Noorderstraat is misschien wel eens gewerkt, maar van fraude is geen sprake geweest, conclusie komen de rijksrecherche en de inspec- ;u

| Leidsch Dagblad | pagina 9

Voor nader onderzoek Noorderstraat is alle reden ... Het ministerie van VROM kondigde vorige week een nieuw onderzoek aan naar de omstreden bodemsanering aan de Noorderstraat, een zijstraat van de Langegacht. Daarbij is ook de dienst recherchezaken van

| Leidsch Dagblad | pagina 13

ectie milieuhygiëne, de dienst recherchezaken en htie bodem van het ministerie van VROM gaan ^Jkkennend onderzoek' doen naar de bodemsane- i de Noorderstraat, een zijstraat van de Langeg- jp ... De Leidse milieu-wethouder A. Pechtold (D66) maakt zich niet druk over het onderzoek. „Zolang er een overheid is die twijfel heeft, moet de onderste steen boven komen. De ge meente Leiden zal aan dat

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Wolf ontkent toezegging Noorderstraat ... wethouder A. Pechtold. „De te kening die wij hebben inge diend is voor de provincie en voor BDO/CampsObers ak koord. Wat mevrouw Van Laar zegt is niet waar", zo liet de wethouder gisteren weten.

| Leidsch Dagblad | pagina 11

ering Noorderstraat ... de 'verbeterde' was echter veel meer jast dan alleen de schaal, tekening moet duidelijk welke delen van het ter- n galvaniseerbedrijf Cu- in de Noorderstraat zijn iven. Voor Van Laar is de essentieel

| Leidsch Dagblad | pagina 9

Voor wethouder Pechtold is het dossier Noorderstraat geslo ten zo gauw de provincie haar zegen heeft gegeven aan de nieuwe tekening. „Alleen als de provincie niet akkoord gaat, gaat het dossier weer ... Van terrein Langegracht/Noorderstraat

| Leidsch Dagblad | pagina 15

gisteravond veront waardigd over een brief van ju rist P. Ruijs aan wethouder A. Pechtold (D66). In de brief biedt Ruijs aan af te zien van een pu bliciteitsoffensief tegen de wet houder, als die bereid is 'bin ... Ruijs en Lolkes de Beer bewe ren dat de gemeente bij de sa nering van de grond aan de Noorderstraat heeft gesjoemeld met vrachtbrieven, om de kos ten maar zo hoog mogelijk te la ten lijken. Daarmee

| Leidsch Dagblad | pagina 15

gpnderzoek: geen fraude bij bodemsanering Noorderstraat ... de Noorderstraat sprake is geweest fraude. Dat is de belangrijkste conclusie het door BDO CampsObers uitgevoerde ierzoek naar de sanering. BDO onderzocht de zaak in opdracht van provincie Zuid

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Of er is gerommeld bij de afvoer van vervuilde grond uit de Noorderstraat, of de kaarten van het Leidse kadaster zijn onjuist. Dat is voorlopig de conclusie die jurist P. Ruijs trekt na een gesprek ... met registeraccountants van BDO CampsObers. BDO onderzoekt of er is geknoeid bij de sanering van de grond onder het voormalige galvani- seringsbedrijf Cupera aan de Noorderstraat.

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Het gehalte aan gifstoffen in het grondwater is liefst 95 keer zo hoog als de toegestane waar de. ,,'t Is een stevige verontrei niging", geeft wethouder A. Pechtold (D66/milieu) toe. „Het gaat om ... afbraakstoffen van tri en per, dezelfde vervuiling die aan de Noorderstraat is aange troffen. In de lucht zijn deze stoffen zeker schadelijk voor de gezondheid. Maar uit metingen in de panden aan de Boter

| Leidsch Dagblad | pagina 15

ve de provincie zelf. gaat en onafhankelijk bureau lezighouden met het ond t naar de gang van zaken de bodemsanering in de Noorderstraat. Dat is gis- bekendgemaakt. Op dit ;nt neemt de afdeling ho ... Begin deze week kondigde Pechtold verheugd aan dat de provincie een onderzoek naar de gang van zaken zou begin nen. Hij was alle beschuldigin gen over mogelijke giffraude van de gemeente flink beu

| Leidsch Dagblad | pagina 13

iden verwelkomt onderzoek emsanering Noorderstraat ... . Peper en P. Day naar voren voor een wethoudersze tel. De twee zouden wat Vergeer en de zij nen betrof de plaatsen van H. Kruijt (CDA) en A. Pechtold (D66) moeten innemen. Pe per was als voormalig kapper

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Delboulevard Overstad fallelweg 114 woonwinkels I Noorderstraat 3 ... me onder anderen de PvdA'ers R Hillebrand en T. van Rij, cul tuurwethouder A. Pechtold (D66) en burgemeester C. Goe- koop. Met niet één van deze stadsbestuurders wisten ze ech ter contact te krijgen

| Leidsch Dagblad | pagina 15

Wethouder A. Pechtold (D66/sport) was geroerd door de zorg van de SP'er en beloof de het Sportbedrijf te vragen hoe het zit met de begeleiding van de viswedstrijd. „Maar ik vind het wel belangrijk ... Het provinciale statenlid C. van Laar (GroenLinks/De Groenen) beticht de gemeente Leiden van fraude bij de bodemsanering in de Noorderstraat. „De rappor ten van de sanering staan vol

| Leidsch Dagblad | pagina 7

Woonhuis en erf, Noorderstraat 7a, in bod: f. 2.175, koper: C. Trago te Lei den, q-q. voor: f. 2.315. ... -36, Orchid Beauty 20-44. Rozen: Better Times 20-48, Rosalandla 25-50. Parel van Aalsmeer 25-54. Geh. Dulsberg 25-61, Pechtold 15-37. Towny Gold 25-62, Mad. Ofman 25-50, Baccarat 75-135, Montezuma 35-80.

| Leidsch Dagblad | pagina 3

c: P.echtold, 170310 c: August Noach, 160240 c; Orange Triumph, 68 128 c; Else-Poulsen. 6080 c; Mevr, van Straaten v. Nes. 34 c; Gem. rozen 5070 c; Diversen per bos: Clematis Durandl, 70100 c; ld ... 2e. Een verklaring sub le. bedoeld wordt UITSLUITEND afgegeven door DE DIRECTIE VAN DEN GEMEENTELIJKEN ONTSMET- TINGSDIENST. Noorderstraat 18 (telef. 21319) en wel zoodra na de door dezen dienst inge

| Leidsch Dagblad | pagina 4

18 ct.; Butterfly 18—28 ct.; Hadley 23—32 ct,; Pechtold 18—24 ct.; Else Poulsen 3040 ct.; Edith Helen 2128 ct.; Botter Times 3651 ct.; Van Rossum 13 ct.; Caudius Pernet 15—19 ct.; Dorus Rijkei's 34 ... BOSKOOP. 5 Aug. Rozen per bos; Dorus Rij kers 3856 ct,; Pechtold 1217 ct.; Duisburg 1629 ct.; Rosa Mundi 1838 ct.; Polyantha- rozen 40—65; Gloria, Mundl 34—46 ct.; Briar - clif 12—14 ct.; Ellen

| Leidsch Dagblad | pagina 6

Hadley noteerde van Tij10. Helen 810. Roselandla 7—11 Brlarcliff 6lj—9 Kaiserln 9—14. E. G. Hill 6—7^j. Oranje Nassau 5— 8 ets. Een enkel koopje Pechtold noteerden 5»j ets. ... Hollander. Jan Tooropsti 86 en L. van der Marei, Adrianastr. 72 N Haasnoot. Voorstraat 45 en J. D. Ver does. Voorstr 55 J .Vooys. Blommerstr. 11 en J. Varkevlsser. Noorderstraat 19.

| Leidsche Courant | pagina 3

G. M. A. Rijkse, arts Fagelstraat 3. W. Schoen, Zoeterw.singel 97. P. van Schra- vendijk, J. v. Goijenkade 37. J. Schuijer, L. Pietersk.choorsteeg 32a. H. J. Slijk huis, dienstbode, Noorderstraat 7 ... Rozen per bos van 10 stuks Pechtold 35—50 ct., Wendland 40—65 ct., Briarclif 30—45 ct., Butterfly 40—60 ct., Rosalandia 3045 ct., Betterline 34 ct., Aug. Noack 15 —26 ct., Else Poulsen 15—17 ct

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 10

Johannes Mosch. slager, Egmond aan Zee. Noorderstraat 28. R.-c. mr A M Ledeboer; cui mr E H J WUnne. ... 3.30—8.80, geel 3.40 1.20, edw. page 917. 6—8. bl, du pitou 5— weoiman 10—11, rosalandla 1.20—1.60, Queei Mary 1.602.80, pechtold 11.90, Edlth Heieen 1.20—2, Am. kelken 7—8 per 100: plumose 15— 36