Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

145 resultaten gevonden

| Leidse Courant | pagina 3

Geschiedenis van het Joods Weeshuis in Leiden ... EIDEN/DEN HAAG „Fred Smits keek vanuit zijn woning aan de Thorbeckestraat uit op het speelplein van het joodse weeshuis aan de Roo- denburgerstraat. Toen hij terugkwam uit het Iranjehotel, was het

| Leidse Courant | pagina 19

Ontruiming Joods weeshuis zwarte bladzij in Leidse geschiedenis ... 21.10 „Waarom hebt u me niet verteld...", tv-film van Gerard Kerkvliet n.a.v. een publikatie over een Joods weeshuis in Leiden dat in 1943 in opdracht van de Duitse bezetters werd leeg gehaald. Zie

| Leidsch Dagblad | pagina 2

3 Joods weeshuis op MonumentenlijstFloraHolland wacl ... leiden - Het voormalige Joodse weeshuis, op de hoek van de Cronesteinkade en de Rooden- burgerstraat, krijgt waarschijn lijk de beschermde status van gemeentelijk monument. Vol gens de

| Leidse Courant | pagina 7

leschiedenis joods Amsterdam ... , mensen uit de diaman tindustrie, maar ook een ge sprek met de oud adjunct-di- rekteur van het Joodse Jon gens Weeshuis, Koos Ganeel en met oud-opperrabijn Schus ter, nu wonend in Jeruzalem. Aantrekkelijk

| Leidse Courant | pagina 16

Charlotte, joods meisje dat het leven misliep ... , vanavond op TROS-tv op Ned. II om 23.15 uur. In wezen gaat het om de verfilming van een au tobiografie, het eigen levens verhaal van de beeldende kunstenares Charlotte Salo mons, een joods meisje dat op heer

| Leidse Courant | pagina 2

Mevr. Braggaar-De Does (P.v.d. A.) wilde het pas aangekochte ge bouw (Joods Weeshuis) bestemd zien voor een gemeentelijk tehuis voor ouden van dagen. Weth. Jongeleen merkte op, dat dit reeds het ... Gemeente kocht voor f 122.500 het Joodse Weeshuis

| Leidsch Dagblad | pagina 7

Drie Idnderen joods weeshuis in Leiden overleefden Tweede Wereloorlog ... plaquette komt er op initiatief van de Vereniging Oud- Leiden. Naar aanleiding hiervan een verhaal over het Joods weeshuis en de ontruiming.

| Leidse Courant | pagina 2

Nieuwe bestemming voor Joods Weeshuis ... Thans zijn in het gebouw voorma- met de exploitatie van dit asyl ge- geboren 27 juli 1915 te Monnikendam, lig Joods Weeshuis nog enige klas- steld is. alsnog met ingang van 1 september

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Verzet niet uitgenodigd voor herdenking razzia Joods Weeshuis ... Het voormalige verzet is niet uitgenodigd voor de herden kingsbijeenkomst van de raz zia op het Joods Weeshuis in Leiden. Een prominent verzet strijdster haar naam is bij de redactie bekend weigert

| Leidsch Dagblad | pagina 13

imitatie van het Joods Historisch Museum in Amster dam moet worden'. Maar ook hun partijen zijn voor. Het weeshuis, waar in de oorlog ruim vijftig kinderen woonden, staat voor een zwarte bladzijde ... Steun voor expositie in Joodse Weeshuis

| Leidsch Dagblad | pagina 17

Drama rond Joods weeshuis herdacht ... Dat het drama precies vijftig jaar geleden plaatshad is één van de redenen om woensdag 17 maart de ontruiming van het Joods weeshuis in Leiden te herdenken. Maar minstens zo belangrijk, zegt

| Leidse Courant | pagina 2

Teruggave joods bezit voormalige DDR duurt jaren ... " ten doel had. De 'drukkerij van het rooms-katholiek jongens weeshuis' zorgde voor beschei den inkomsten voor de jonge congregatie en hield boven-

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Verslag razzia Joods Weeshuis spoorloos ... IS het politieverslag over de de portatie van de bewoners van het Joodse Weeshuis in Leiden op 17 maart 1943 bewust ver nietigd om de rol van de Leidse politie daarin te verdoezelen? Of is er nooit

| Leidsch Dagblad | pagina 9

Leidse synagoge opent deuren op monumentendag van joods erfgoed ... ." Mogelijkheden genoeg, want de regio beschikt over wel meer joods erfgoed dan de sy nagoge alleen. In Katwijk is er de joodse begraafplaats, waar bijvoorbeeld joodse hooglera ren zijn begraven. Ook bij molen De

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 2

Joods geleerde probeert Opstanding te verklaren ... AMSTERDAM Sinds 1959 voert de Nederlandse afdeling van de internationa le raad van christelijke kerken (ICCC) elk jaar een actie voor het Sae Py- ut-weeshuis in het Koreaanse Taegoe. Ook dit jaar is

| Leidsch Dagblad | pagina 11

Volgens oud-inspecteur Verzij den van de Leidse politie is er wel degelijk rapport opgemaakt van de ontruiming van het Joods Weeshuis op 17 maart 1943. Verzijden weet niet wat er met die stukken is ... 16.15 uur naar het voor malig Joods weeshuis, het huidige GG en GD-ge- bouw aan de Roodenburgerstraat. Daar worden kransen gelegd. foto jan holvast

| Leidsch Dagblad | pagina 19

Toespraak Goekoop bij herdenking ontruiming Joods Weeshuis ... gistermiddag bij de herdenking van de ontruiming van het Joods Weeshuis op 17 maart 1943. „De verantwoorde lijkheid lag bij de regering in Londen, die de verantwoorde lijkheid ook claimde. Die heeft over de rol

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Voormalig Joods regent waarschuwde weeshuis te laat ... ,Als ik in Leiden was gebleven, had ik nu niet meer met u kunnen telefoneren", zegt R.A. Levisson. Levisson was tijdens de bezettingsjaren regent van het Joods Weeshuis in Leiden. Op 17 maart 1943

| Leidsch Dagblad | pagina 39

Leidse commissaris Hoffmann nooit veroordeeld voor ontruiming Joods Weeshuis ... Naar de rol van liet Leidse politiekorps bij de ontruiming van het Joods Weeshuis op 17 maart 1943 is nog maar weinig onderzoek gedaan. Bekend is wel dat een groot aantal agenten zich heeft ingezet

| Leidsch Dagblad | pagina 24

Joods Weeshuis (1) ... De verantwoordelijk man ach ter de ontruiming van het Joods Weeshuis In Lelden op 17 maart 1943, de oud-politie commissaris U. Hoffmann, blijkt niet te zijn veroordeeld voor zijn wandaden.

| Leidsch Dagblad | pagina 2

Het echtpaar hielp, omdat er in het weeshuis geen niet-joods personeel meer mocht werken, op sabbath met het aansteken van lantaarns en bij het openen van die brieven. Die kon den in die dagen ... In de oorlog zat P. J. M. Smits, nu platenhandelaar in Den Haag, ondergedoken in Leiden, vlak achter het Joodse weeshuis Machseh Lajesoumim aan de Roodcnburgerstraat. Vanuit zijn kamer zag hij de

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Het Joods Weeshuis werd op 17 maart 1943 met hulp van de Leidse politie ontruimd. Leidse agenten brachten de kinderen, de directeur en zijn gezin en het personeel naar het station waar zij werden ... vervolgd voor andere zaken, maar niet voor de ontruiming van het Joodse Weeshuis." R.A. Levisson van de Vereniging Het Joods Weeshuis zegt ook dat de politiemannen die destijds met de ontruiming te

| Leidsch Dagblad | pagina 19

Een groepje kinderen voor het joodse weeshuis aan de Leidse Roodenburgerstraat. ... Alleen de gigantische davidster op de voordeur van het pand aan de Leidse Roodenburger straat herinnert nog aan het joodse weeshuis dat hier eens gevestigd was. En nog slechts een handjevol

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Leidse politiechef ontkende verantwoordelijkheid ontruiming Joods Weeshuis ... De voormalige Leidse politiecommissaris Ulrich K.L.E. Hoffmann is nooit veroordeeld voor zijn aandeel in de ontruiming van het Joods Weeshuis. Ook voor andere wanda den die Hoffmann pleegde

| Leidsch Dagblad | pagina 9

de sprekers bevond llch gisteren R. Levisson, *de Ion van een toenmalig be- iiurslid van het joods wees huis. Hij deed het verhaal van it weeshuis uit de doeken; zo irtelde hij onder meer dat en- le ... . „Inleven in dat leed is voor ons onmoge lijk", aldus Den Hertog. „Maar gedenken kunnen wij de weg voering van de kinderen van het joods weeshuis wél. We po gen te peilen wat door hen heengegaan is, toen ze

| Leidsch Dagblad | pagina 5

altijd moeite gehad met rela ties", zegt de inmiddels 55-jarige Hen nessey, een voormalig burgemeester van een voorstad van Sydney die tegen het eind van de jaren veertig vanuit een Brits weeshuis naar ... Lazlitt vertrok op 11-jarige leeftijd naar Australië. Ze was een van de vier kin deren die vanuit een weeshuis in Aber deen naar een ander katholiek wees huis in het Australische Adelaide werd

| Leidsch Dagblad | pagina 9

Plaquette onthuld bij voormalig joods weeshuis ... LEIDEN - Burgemeester Goe koop heeft gisteren bij het voor malig joods weeshuis aan de Cro- nesteinkade/Roodenburgerstraat een plaquette onthuld ter herden king van de ontruiming van het huis op 17

| Leidsch Dagblad | pagina 7

leiden - Het aantal gemeente lijke monumenten is vorig jaar met 20 uitgebreid, tot in totaal 1543. Aan de lijst beschermde panden zijn onder meer het voormalig Joods Weeshuis in de Roodenburgerstraat ... Op verzoek van het Centraal Israëlitisch Weeshuis en de Vereniging Oud Leiden heeft het voormalig Joods Weeshuis aan de Roodenburgerstraat in april een plek gekregen op de gemeentelijke monumenten

| Leidse Courant | pagina 9

wijs via de montessorimethode wordt gegeven door leerkrachten die niet eens joods hoeven te zijn. Alleen de keppeltjes die de kinderen in de klas dragen, herinneren aan de doelstelling van de school: „De ... aloude joodse identiteit te behouden en uit te dragen temidden van de joods-geestelijke armoede van het Nederlandse jodendom, het door geven van het duizenden jaren oude joodse erfgoed aan de leerlingen

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Kloosterman is niet joods, maar half joods, en dat betekende zijn redding. De verzetsstrijders meneer en mevrouw Stoffels, die naast het weeshuis woon ... Wim Lampe is de naam, stelt de man zich joviaal voor, uit Venlo. „Een volle neef van Hans. Het enige overgebleven familielid. Mij hebben ze in een weeshuis gestopt en omgedoopt tot ka tholiek

| Leidse Courant | pagina 9

plaats zou worden gebouwd waar onder meer het Joods Weeshuis en een synagoge stonden. Bronkhorst, geheel ... Officieel staat het concert in het teken van het vierhon derdjarig bestaan van het Wa terlooplein en de opening van het nieuwe Joods Historisch Museum. Maar toen Bronk- horst tien jaar geleden met

| Leidsch Dagblad | pagina 25

Joods Weeshuis (3) ... De ontruiming van het Joodse Weeshuis in 1943 heeft na tuurlijk niet iedereen bewust meegemaakt. De schrijver van deze brief was destijd pas acht jaar, maar de naam Hoffmann klinkt hem wel zeer

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Goekoop onthult plaquette bij voormalig Joods weeshuis ... wordt in de bovenzaal van de Jood se gemeente aan het Levendaal 14 de NOS-film 'Joods Weeshuis in Leiden: waarom hebt U me niet ver teld?' vertoond. Dr. I.B.H. Abram, coördinator interculturele

| Leidse Courant | pagina 2

ST JOHN'S Een Canadese rooms-katholieke geestelijke is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens sek sueel misbruik van jongens uit het weeshuis Mount Cashel in St. Johns. Newfoundland. ... Allan Ralph (47) is het zevende lid van de orde der Christe lijke Broeders dat veroordeeld wordt. Zijn (voormalige) me debroeders kregen wegens vergelijkbare misdrijven in het weeshuis van de orde

| Leidsch Dagblad | pagina 14

Joods weeshuis ... geschiedenis van het Joodse weeshuis be schreven: dat het in 1929 in ge bruik werd genomen en dat de ongeveer vijftig bewoners op 17 maart 1942 werden afge voerd naar de Duitse vernieti-

| Leidsch Dagblad | pagina 4

bij de Leidse politie. Hij had de di recteur van het weeshuis de dag tevoren nog getipt over wat er zou gaan gebeuren. De ze liet echter alles over zich heenkomen omdat er geen on derduikadressen voor ... De vrouw ontdekt tot haar ver bijstering dat niet NSB'ers, niet SS'ers of ander tuig de kin deren uit het weeshuis hebben gehaald, maar Leidse politie mannen. Ze doet herhaaldelijk pogingen daar met

| Leidsch Dagblad | pagina 9

Naast zijn werk voor de Leidse Synagoge was Levie in 1982 ook een van de oprichters van het Joods Studiecentrum, is hij sinds 1980 secre taris van de Vrienden van de Leidse Synagoge', werd hij in ... niet genoeg is, vervult hij ook nog het penningmeesterschap van de stichting Joods Tehuis voor Bejaarden en maakt hij deel uit van de redactie van het blad Misjpoge en het bestuur van het genootschap

| Leidse Courant | pagina 4

Het voormalig Joods weeshuis, dat volgens het besluit van de Leidse Raad ingericht zal worden als gebouw voor de geneeskundige en gezond heidsdienst thans gevestigd aan de Lange Mare heeft een

| Leidsch Dagblad | pagina 4

pleegouders haar tydens een ruzietje hadden toegevoegd, dat zij joods bloed in de aderen had, waarna op haar aandringen het weinige be kende omtrent haar geschiedenis werd onthuld. Een joods weeshuis te Krakau ... Veertien jaar geleden zag een joods echtpaar hoe nazi-sdhildwachten hun vierjarig dochtertje in een vrachtauto wierpen, die met ombekende bestemming van het Poolse concentratiekamp Vilno wegreed. Het

| Leidsch Dagblad | pagina 7

gemeente-archief onder meer ook te vinden zijn in het Joods Historisch Museum in Amsterdam en op de univer siteit van Jeruzalem. ... De 71-jarige inwoner van Ca- pelle aan de IJssel is nu bezig met de geschiedenis van het Joodse Weeshuis. Het is de be doeling dat ook over dit onder werp drie boeken verschijnen. In een deel staan

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Overlevende van joods weeshuis uit Australië bezoekt Lakenhal ... kinderen uit het door de Duit sers leeggehaalde joodse weeshuis in Leiden. Speciaal overgekomen uit Australië bezocht hij gisteren in De La kenhal de opening van de tentoonstelling over Leidse joden in de