Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

579 resultaten gevonden

| Leidsch Dagblad | pagina 2

In Malang is de brug in de nabijheid van Kalisat 's nachts volkomen ver nield. Verder werd een politiepost nabij Morgon beschoten. Er vielen geen slachtoffers, ... Veertig Jaar geleden kwam te Schayk (N.Br.) 'n jonge vrouw bijna ontroost baar thuis: zij had op de Schaykse heide haar trouwring verloren. Zij zocht lang, maar vergeefs: de trouwring was en bleef

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 15

paar maan- het ongeluk, ik liep nog op en had een stalen plaat in been, lag ik al anderhalf uur per het zwembad. Die intensieve igen hebben me er snel bove- eholpen". ... geen moeite met dat soort Iteiten. Ik heb nooit wedstrij- voor geld gespeeld. Wat dat ft kan mijn amateurstatus niet ooifvaar komen. Als ik gevraagd om tegen betaling iets te doen, staat dat los van

| Leidsch Dagblad | pagina 19

'n verschil in leeftijd was er niet, hij zes en twintig, ztf twee en dertig en hy had zelf eens gezegd, dat hij niets gaf om jongemeisjes. De beste oplossing leek hem, nu vlug afstude ren, dan verdwijnen. Nog ... Toch vond Karo het nog steeds een rillerige bedoening. En voor Tutu, die als papegaai aan tropische warmte de voorkeur gaf, was het nog veel erger. Geen wonder dus, dat het dier er be hoefte aan had

| Leidsch Dagblad | pagina 27

Verder kwam hij niet. Want doordat hij de knuppel vast had gegrepen en er nogal aan trok, ging de neus van het vliegtuig om hoog. En dat was nog niet het ergste. Het grote toestel begon lang zaam om ... ouwe vroed vrouw Mullens, had het er altijd op gehouden, maar dan „vooraf" om ruimte te geven", „achteraf kon schalijk werken op snelle sluiting". Jutte zou doen, wat ze vermocht, om de juffrouw aan te

| Leidsch Dagblad | pagina 2

beperkte bevoegdheid om tijdelijk belastingen te verlagen, extra macht om de economie aan te zwengelen in een tijd van recessie en hij wil de Amerikanen een betere werkloos heidssteun geven. ... Nyerere heeft waarschijnlijk voor druk van links moeten zwiciuen. ny trad af om des te beter de anti- bianke stroming in zyn eigen partij te kunnen bestrijden. Er neerst in Tanganjika grote ergernis

| Leidsch Dagblad | pagina 7

Een Japans energiebe- ;ft een reactor van zijn iikrale in Hamaoka on- :adrefit stilgelegd voor veilig- ïtrole. Het bedrijf zei glyermoede schade slechts vas en dat er geen ge- luchten viel, maar ... aanvankelijk dat er sprake was van een poging van opstandige militairen om de macht te grijpen.

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 11

Miele er is geen betere! ... HILVERSUM Juist in de da- gen, waarin de omroepen beurt om beurt bij de aankondiging van hun winterprogramma's hun stem ver heffen en, met een buiging naar het komende „nieuwe bestel", er kennen „dat

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 7

Inderdaad hoeft er aan de prestatie van Twente, dat dit seizoen toch maar het maximale aantal punten van Feyenoord heeft afgesnoept, geen af breuk gedaan te worden. Twente mis te de (te) lang ... bestuur sprak, is eerst de hele selectiegroep bijeen geweest om het standpunt te bepalen. Als de situatie blijft zoals nu, is er voor ons als spelers geen enkel probleem.' GEEN ROL

| Leidse Courant | pagina 7

Michel van de Korput: „Via een sprekend resultaat tegen Kaiserslautern kunnen we misschien een hoop goodwill terug winnen. Eén voordeel hebben we nu, er zal van onderschatting geen sprake zijn. In ... enkele mi nuten een grote achterstand had opgelopen (18-6). Ook daar na duurde het nog lang voor de Hagenaars op dreef kwamen.

| Leidsch Dagblad | pagina 13

w door. dat er wel iets was, waar- rzy zich had gehecht. Het leek alsof zij erop wachtte, toen begin van december het te- kwam dat haar dringend Gabaroncz riep. ... aanzien dan hij tijdens zijn leven had gehad. Het was alsof de dood hem had overrompeld, terwijl hü juist glim lachte. Met een blik had Margit de prinses uM. de kamer verwijderd om tenminste alleen met haar

| Leidsch Dagblad | pagina 15

Verdachte verklaarde, dat hij de zaak in opdracht van de aandeelhouders had opgezet en eerst zelf was gaan meedoen toen hij merkte dat er geen geld kwam opdagen. Hij heeft daardoor een bedrag van f ... publiek. De man had een jaar lang kans gezien regelmatig enkele bankbiljetten weg te nemen van onop lettende mensen, die grote bedragen kwamen storten. Als zij het geld hadden neergelegd in het loket zag de

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 11

boodschap afgegeven had. Sinds enige tijd zaten er ook enkele dorpelingen en notabelen in het komplot. De bestellingen werden zo groot en de financiën vroegen zo dringend om versterking, dat het niet ... anders kon. Het kamp lag gelukkig zo'n eind uit de buurt van het dorp, dat nieuwsgierigen er heel wat tijd voor over moesten hebben alleen al om in de bossen te komen en daar liep elk spoor vanzelf dood op

| Leidse Courant | pagina 2

In het bijzonder had deze tactiek het nadeel, dat pogingen om indruk te maken op linkse elemen ten uit andere partijen de Partij van de Arbeid in de eerste plaats geen enkel resultaat opleverde ... Alleen wie blind is. ontging het, dat de tot nog toe gevolgde tactiek geen enkel effect meer had en vrijwel door niemand, ook door de communistische aanhangers zelf niet, au sérieux werd genomen

| Leidse Courant | pagina 5

terug aan de tijd, dat de V.A.H. Vakantie Aktiviteiten Hazers woude) enorm veel activiteiten ontplooide om de kinderen een week lang met alle mogelijke spelletjes en wat dies meer zij bezig te houden en ... De VAH werd evenwel géén nieuw leven ingeblazen en vond een spoedige dood. Ook de Stichting Jeugdraad Hazerswou de slaagde er al evenmin in, om een vakantieweek op touw te zetten. (Waarbij men zich

| Leidsch Dagblad | pagina 35

Maar hoe intrigerend dergelijke speculaties ook waren, op dat ogen blik had ik er geen tijd voor. Ik deel de haar mee dat ik inderdaad de mijnheer Brinkman was die zich tij dens de ziekte van ... PONTIACTIJD 't wordt tijd, dat u er óók een draagt

| Leidse Courant | pagina 13

Frankrijk hebben gereden, 1 ten tweede mag er van tevoren geen I kopman worden aangewezen en ten der- I de moeten de renners worden gekozen, i die in een van de drie „Nederandse" ex- j tra sportieve merken ... GEEN Jaar gaat voorbU of de Tour de France brengt Nederland moeilijk heden. Men ls al gewend aan het geharrewar omtrent de ploegleider. Dit Jaar ls er behalve natuurlijk weer de ploegleider iets

| Leidsch Dagblad | pagina 19

. ..En ik ken haar lang genoeg om haar te vertrou wen. Ik dacht dat Badhams de lei ding had. totdat ik tijd had me eens zelf met de gang van zaken te be moeien. Tot nu toe is mijn man mijn eerste en enige ... Wat kon ik nog te berde brengen? Alles wat ze gezegd had was volko- i men logisch, er was geen speld tus sen te krijgen. Ja, ik had niet eens mogen verwachten dat ze tot een an dere slotsom zou komen

| Leidsch Dagblad | pagina 13

„Voor het eerst sinds lange tijd kwam er weer een lachj om Brams lippen. ... 11 Wie behoorlijk griep heeft of ön 3 beetje aan de beterende )isü nd is, heeft meestal heel Inig eetlust. Het is goed om te bedenken d at iets uit f.wijfc glas er meestal beter in ■ln b at dan iets

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

, doen toen de tram met de gewonde op het Pokin aankwam, was er geen brancard ter plaatse. De tram vervolgde daarop haar reis met het slachtoffer en reed naar het Centraal Station. x ... Er is geen aanleiding \oor Zwart dezen pion niet te nemen, alhoewel Wit eenige tegenkansen verkrijgt.

| Leidse Courant | pagina 7

We kunnen er niet uit, kreunde Herta. Aan onze ellende komt geen einde. ... ten met PDK 5 (uitwedstrijd) en het zesde blijft thuis om WIK 6 te ont vangen. Het zevende elftal tenslotte, dat lange tijd rust heeft gehad gaat op bezoek bij de zevende uitgave van het Haagse

| Leidsch Dagblad | pagina 3

, maar andersom? Nee." Maar door in zijn boek geen detail te verzwijgen uit de periode dat onrust en vooral lust nog baas waren van zijn li chaam en geest, vraagt Rot er toch om dat dat wilde homo ... der mens geworden. Een gelukkig mens. 'De todzaak om pijnliedjes te "schrijven is er niet meer'.

| Leidse Courant | pagina 7

Diezelfde avond was er ook een wedstrijd gespeeld tussen de dames van Cycloon en Six, welke door Cy cloon met grote cijfers werd gewon nen. Het was over het algemeen geen fraaie wedstrijd om te zien ... Herta, nu pas kan ik bij je ko men. O. je hebt er geen idee van, hoezeer ik naar je verlangde, je weer te zien!

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Maar van het verschrikkelijke he- An kwam ze toch niet los. Toen Barbara plotseling het gevoel, er naar haar werd gekeken. Zü schoof met een langzame hand weging het haar terug en keerde ch half om ... N .loeten gaan. doch Barbara kon er ■et toe komen, hoewel zij zonder ijfel ook aan hem haar leven nad te inken. En bovendien had hij haar iwelenkistje gered. Toen zij die mor- n ontwaakte, lag het

| Leidse Courant | pagina 6

het on wel worden van de scheidsrechter het volkomen juist is geweest, dat pogingen zijn gedaan om de wed strijd alsnog te beëindigen, in welke opzet men tenslotte is geslaagd. Dat Emma geruime tijd ... . Staten hebben zo'n grote voorsprong op Rusland, dat er geen „fight" zal zijn", zeide Edstroem. „Maar ik heb bezwaar te gen het gebruik van dat woord als het Olympische wedstrijden geldt."

| Leidse Courant | pagina 1

T^TEDERLAND heeft dus in de hui- *™djge omstandigheden geen heil te verwachten van devaluatie en zal er uit eigen beweging niet toe over gaan. Daar komt nog bij, dat een duurdere import van goederen ... Wat er later als de verhoudin gen zich gewijzigd hebben, als Ne derland wier eens tot een meer nor male economische positie zal zijn te ruggekeerd nog gebeuren kan, daarover kunnen, wij nu nog geen

| Leidse Courant | pagina 2

Maar, zo vervolgde de bisschop, bijgestaan door drs. van Campen, het gaat er vooral om, dat men van de grond af aan begint. Practisch kunnen wij zeggen, dat er voor de werkgevers geen kansen liggen ... Hij vroeg zich af of het geen tijd werd om mede met het oog op de bezuiniging bij de woning bouw ten minste de helft van deze instellingen op non-actief te stellen.

| Leidsch Dagblad | pagina 5

De chef technische adviezen voor de film group captein Hamisch Ma- haddie is drie jaar op zoek geweest naar oude vliegtuigen. In dit tijd bracht hij er 100 bij elkaar. Overal ontdekte hij Spitfires ... ver maakte de breuk zichtbaar tussen de oudere idealistische ge neratie, die geen verweer had te gen de omstandigheden".

| Leidsch Dagblad | pagina 11

De Rotterdamse uitgever heeft zich dan ook contractueel verplicht om te voldoen aan de door de PTT gestelde voorwaarden, die moeten voorkomen, dat er fouten sluipen in de uit te geven gids. ... „Als dat land niet van jou is, John waarom heb je er dan draad om aange bracht?"

| Leidse Courant | pagina 6

Een inwoner van Sasscnheim acht, wat we uitgehaald hebben, onsportief" en „aanstotend". De krant had beter een loterij uit kunnen schrijven. Er is geen begrip getoond voor de moeilijkheden, welke wer ... Herta kreeg een onbehaaglijk ge voel. Ze had zich gaarne verzet, doch durfde niet. Wanneer zij deze man boos maakte, dan zou hij haar aan haar lot overlaten en dat kon zij in geen geval riskeren.

| Leidsch Dagblad | pagina 5

symbolen op de kaarten en hun ligging worden religieus aange duid en het verzet tegen dit plaatje luidde dan ook: „Je mag religie niet in de groef persen om er dik geld aan te verdienen". ... verbaasd over. Gerard zelf zei ook verbaasd te zijn. Hij had zich aanvankelijk met beklemming afgevraagd wat zo'n tekst de mensen nou wel zou doen. Hij voelt zich.ove rigens geen platenartiest. Hij kan niet

| Leidsch Dagblad | pagina 21

lee, nee, Senor. Laten we dit t eens verder onderzoeken", had hier geen bezwaar tegen, kropen we voorzichtig verder, ledig zagen we de gestalte van soldaat zich aftekenen. Hij had m misschien moeten ... stootte Pepe aan en we gingen pend verder. De soldaat leek te nerveus om hem zonder ge- te naderen. Voorbij de volgen- locht stond een kleine, verlichte Pepe en ik kropen er naar toe. len in de hut

| Leidse Courant | pagina 2

deze haar ten slotte duidelijk te maken, dat er van angst helemaal geen sprake was.... „Meid je hebt vierduizend gulden gewonnen...." was alles wat zij nog uit kon bren gen en daarna had deze dame al ... Diep in haar droefheid verzonken had Herta geen acht geslagen op haar omgeving. Nu keek ze en zag dat een gezette vrij bejaarde dame op haar coupé toekwam. Haastig droogde zij haar tranen en trachtte

| Leidse Courant | pagina 5

„Een uitvlucht is nog lang geen leugen", antwoordde de gravin zon der zich gekwetst te tonen. „Doch we zullen maar van dit onderwerp afstappen. Ik weet nu, waar ik aan toe ben, en ik zal er ook naar ... „Als je de heerlijke broodjes ziet, dan zal het wel weer gaan. Daar ben ik niet bang voor", sprak de gravin Airiendeljjk. Ze had blijkbaar de twist weer geheel vergeten en ook Herta zorgde er voor

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Ze voegde eraan toe: „Stephen, wat moeten we nu doen? Hoe lang kun nen we de politie nog ontlopen?. Is er geen manier „Ik denk dat José binnen vier-en-twintig uur zijn plan nen wel uitgevoerd zal ... 9078. Nog maar nauwelijks had Blub de Antikalkerine ver zwolgen ,of er trad een gedaanteverwisseling in. die afschuwelijk geweest zou zijn om aan te zien, als hij er zelf niet zo duidelijk

| Leidsch Dagblad | pagina 11

De familie had de man uit hetstraf- gesticht te Veenhüizen opgehaald en was op weg naar huis. Hij had geruime tijd geen auto bestuurd. De familie was afkomstig uit Leerbroek in de pro vincie Utrecht. ... De enige, die niet naar het gesprekje luisterde, was de brandmeester. Zolang er ergens een vuur te blussen viel. had hij geen aandacht voor iets anders.

| Leidsch Dagblad | pagina 7

„U had lang kunnen bellen als ik uw auto niet gehoord had," zei de vrouw. „Ze hebben ons de stroom afgesneden." Pas nu viel het de bankier op, dat er nergens een lamp brandde. In het don ker trok hij ... uiteinde van de overloop viel een zwak schijnsel naar buiten. Di mopol ging er heen en stak zyn hoofd om de deur: Anghelina had de badka mer in een woonvertrek veranderd. Een petroleumlamp aan een haak wierp

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 10

Herta had een goede neus en 't duur de niet lang of hij had het pannetje ge vonden. Eerst liep hij er eens een paar keer omheen. Wat een raar ding stond daar toch op dc grond. Toen., tilde hij ... Dat was het laatste, wat hij van hen zag. 's Avonds vertrokken ze om een nieuw bestaan te gaan zoeken in een land, ver over zee, waarvan Spits' hondenverstand geen begrip had.

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 1

De minister verklaarde, dat er na de vrijspraak door het B G. te Leeuwarden geen andere grond overbleef SchTeieder in bewaring te houden, dan de omstandigheid, dat hij als ongewenste vreemdeling naar ... Er zat een typefout in het stuk om trent de buitenvervolgingstelling van de Befehlshaber der Sicherheitspolizei J. K. L- Munt, die, verdacht van oorlogsmis drijven en misdrijven tegen de mense

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 1

Een woordvoerder van de regering in Bern verklaarde dat het duidelijk is. dat vandaag de dag geen kans op is, om een der grote mogendheden kern wapens te betrekken. „Mogelijkerwijs zal onderzoek van ... Om tien minuten over acht sloeg do bliksem in de dakveiligheden van de trein GoudaAlphen. Hier duurde de stremming langer en moesten er twee worden opgeheven. Inmiddels functioneert de dienst weer

| Leidsch Dagblad | pagina 27

Twee dagen van zwemsport op hoog niveau, in spanning, van verrassingen en teleurstellin- ;n. Men kan lang en breed gaan uitweiden over mogelijkheden, die er waren, over de papieren- insen van ... bespiegelingen vooraf geen rekening was gehouden, j werd in die redenering echter over het hoofd gezien, dat Theo Hoogveld middels voor de allergrootste verrassing had gezorgd door al in het tweede immer van

| Leidsch Dagblad | pagina 6

Verkerk de steun van zijn achterban nodig heeft. „Toen ik van de zomer tegen hem zei, dat er een tijd komt, dat er geen titel meer is, zei Kees tegen me: dan val ik als een baksteen. Dat gaat immers zo". ... Men grijpt deze huldiging aan om er een eerste manifestatie aan te ver binden voor de Stien Kalser-kunst- ijsbaan in Delft, zodat men de aan staande geldschieters van dit project reeds een begin

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Hy herinnerde zich in de drukte vergeten te hebben te lunchen en hy voelde zich plotseling hongerig. Maar hij kon er nu niets meer aan doen. Hij was te lang bij Flood ge weest, die hy had ... Dat deed ze niet. Ze liet niet merken dat ze iets gehoord had; ze zat daar en wachtte met een merk waardige vastberadenheid. Hij begon zich er zorgen over te maken of het misschien uit beleefdheid

| Leidse Courant | pagina 1

Toen het Franse parlement Vrijdagochtend, om ongeveer 7 uur uiteen ging, na een nachtvergadering die ongeveer 9 uur had geduurd, hing het lot van het kabinet Mendès-France, evenals het lot van de ... echter is de kwestie van 'vertrouwen er mee verbonden, zodat het Franse kabinet staat of valt met de uitslag. Weigert de Kamer nogmaals om de Duitse herbewapening toe te staan, dan gaat Mendès-France heen

| Leidsch Dagblad | pagina 9

Natuurlijk, we kunnen er niet aan be ginnen om een vaste redactionele ru briek te maken van vermiste voorwer pen en/of huisdieren. Daarvoor zijn o.a. de advertentiekolommen. ... Bent U daarom niet van mening dat, hoewel oliewinning voor ons land van groot belang is, er toch nauw overleg jepleegd zal moeten worden met de be srokken maatschappy om het natuur schoon in

| Leidsch Dagblad | pagina 17

u wie werkelijk een muiter is, die zich tegen mij keert!" Jen nieuwe orkaan had ae schip- Ukelingen niet zwaarder kunnen ffen dan de woorden van Steven- l Zelfs Barbara had geen vermoe- gehad, dat ... van zijn patience-spel op. h hij, noch Sara Burns, die haar scheef voor de ogen hield om er in de verte te kunnen zien, kon iter iets ontdekken.

| Leidsch Dagblad | pagina 19

„Ja, maar het zou werkelijk het beste zijn, als hij nu nog niet ging slapen, mevrouw Bransfield," zei Patsy lang zaam. „Ziet u. we zullen al gauw onze riemen moeten vastmaken. En dan moeten we er in ... , waar in het schelle licht der boog lampen de grote benzinewagens het toe stel reeds naderden. „Het is om in geval van brand geen risico te lopen. Dat be grijpt u wel, nietwaar?"

| Leidsch Dagblad | pagina 5

Men had de taxi's in Athenes centrum de zogenaamde ring al zowat vergeten. De laatste we ken blijven zij er van maandag tot en met vrijdag overdag uit weg. Het protest was tegen het feit dat zij er ... keer, met wie het bestuur van de taxibond gisteren een lang gesprek had, wil niet verder gaan dan con cessies op het gebied van verbeter de sociale zorg voor de chauffeurs en prijsverhoging van de ritten.

| Leidse Courant | pagina 4

Daarop behoefde ze niet lang te wachten, want nog voor ze bij zich zelf kon uitmaken, of ze iets van haar ontdekking zou zeggen of niet, werd er geklopt, en eer ze naar de sleutel had kunnen grijpen ... „Ja, ik had er om moeten denken,

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 10

En dan tot slot NAC. de ploeg die in Breda vooral voor zoveel opwinding zorgt, er nog ongeslagen is. maar tot zaterdag in uitwedstrijden nog geen punt had gepakt. Ook bij NAC een tevreden ... nadat de eerste helft geen goal had opgeleverd, verviel PSV niet in een nerveuze jacht op een bevrijdende voorsprong. De rust bleef ge handhaafd. Rijvers had Dahlqvist aangewezen om FC Twente's crea