Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

157 resultaten gevonden

| Leydse Courant | pagina 2

: Een hegte, ll.erke enfedert weinige }aren..gehcel nieuw opgetimmerde Agtkanfe HOUTZAAG-MOLEN «genaamd DE HEESTERBOOM met des- zelfs Heeren-Hüizingc Knéchtshnis Lootfen MoJeryarerf en Tuin, (baande en

| Leydse Courant | pagina 2

betaling of behoorlijke opgave te doen ten Kantóre van den Notaris ROSKES, te Leyden voornoemd. Dc Öndergéteekenden door aankoop Eigenaars geworden zijnde vin de ZAAGMOLEN, DE HEESTERBOOM even buiten de

| Leydse Courant | pagina 2

De Ondergeteekendendoor aankoop Eigenaars geworden zjjnde van de ZAAGMOLEN, DE HEESTERBOOM even buiten de Witte Poort der Stad Leyden, onder Soeterwouden op onderftaande Firma te aanvaarden tegen den

| Leidsch Dagblad | pagina 9

Rechts hebben we den houthandel van 'de firma Noordman, boven welk gebouwen complex zich de gelukkig nog keurig onder houden molen „De Heesterboom" verheft. Het met riet bekleed© molenlichaam is

| Leidsche Courant | pagina 2

Gistermiddag sloeg de bliksem in de roede van de molen „De Heesterboom'', staande op het terrein van den houthandel der firma Noordman aan den Haagweg. De roede werd zwaar beschadigd en viel om laag

| Leidse Courant | pagina 8

molens Leiden heeft? „De Valk" kent u natuurlijk allemaal. En misschien zelfs „D'Heesterboom" of „De Harder". Hebt u tijdens een verliefde wandeling langs de Maredijk het grappige wipmolentje wel eens ... Houtzaagmolens bezit Leiden er nog twee. Of eigenlijk nog maar an derhalf. Want tenslotte kunnen we „d'Heesterboom" van Houthandel Noordman aan de Haagweg moeilijk meer voor een complete molen ver

| Leidsch Dagblad | pagina 3

. Van de Molencommissie is een rapport over de molen 'd Heesterboom binnenge komen. Spreker verwacht, dat de toren van de LDM aan de Stationsweg bin nenkort zal verdwijnen. Het rangeren bij de overweg in

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Met de restauratie van de molen „De Heesterboom" loopt het inderdaad langzaam. De plannen worden opge houden omdat men thans overweegt oij de restauratie ook een sprenkelinstal latie aan te brengen.

| Leidse Courant | pagina 2

Met de restauratie van de molen „De Heesterboom" loopt het inderdaad lang zaam. De plannen worden opgehouden cmdat men thans overweegt bij de res tauratie ook een sprenkelinstallatie aan te brengen.

| Leidse Courant | pagina 8

Herstelwerkzaamheden molen d'Heesterboom bij de Haagweg ... De restauratie van de molen d'Heesterboom aan de Rijn bij de Haagweg bezit van de fa. Noord man is elk jaar een punt van be spreking tijdens de behandeling van de begroting in de Leidse gemeente raad.

| Leidse Courant | pagina 2

Een automobilist, die gistermiddag omstreeks half drie op de Haagweg reed, ter hoogte van de molen „De Heesterboom", bemerkte, dat het por tier van zijn wagen niet goed geslo- ten was. Hij maakte er

| Leidsch Dagblad | pagina 3

het personeels beleid er. sprak de heer Ten Boek alleen al 12 minuten over de restauratie van de molen d'Heesterboom. ... RESTAURATIE VAN 'D HEESTERBOOM Bij de bespreking van de volgnummers drong de heer Ten Broek aan op restauratie van Molen 'd Heesterboom aan de Haagweg, die daar thans troont als een afgetakeld fregat

| Leidse Courant | pagina 7

Molen d'Heesterboom. ... De heer Ten Broek (K.V.P.) wees op de slechte toestand van de molen d'Heesterboom. De firma Noordman heeft in de loop van de tyd grote kosten voor het behoud van de mo len gemaakt. Hij verwachtte

| Leidsch Dagblad | pagina 3

sprak over de restauratie van de molen d"Heesterboom De tijd. welke thans aan de volgnummers werd be steed. noteerden wij nu voor elk der leden afzonderlUk. In tegenstelling tot vorig Jaar Zodoende staat

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

Ook De Heesterboom aan Haagweg in restauratie ... de Haagweg (De Heesterboom) worden gerestaureerd en dat de provincie daarbij financieel behulpzaam wil zijn. Ons bericht van enkele weken geleden ten aanzien van de molen aan de Kanaalweg werd hiermee

| Leidse Courant | pagina 2

De molen De Heesterboom aan de Haagweg (Galgewater) is een uit de achttiende eeuw daterende houtzaag molen. Daar gevaar dreigde voor de omgeving zijn enige jaren geleden de wieken en het staartstuk

| Leidsch Dagblad | pagina 4

, tegenover de molen „d'Heesterboom", te openen. Kon 23 mei j.l. de eerste paal worden geslagen, gistermiddag legde mevr. D. Woudstra- Bergema de eerste steen en wel in de vorm van het inmetselen van een

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

Molen De Heesterboom ... De subsidie in de herstellingskosten van de houtzaagmolen De Heesterboom te Leiden heeft de commissie van geen aanleiding gegeven "tot het maken van opmerkingen; zij beveelt de aa ming ervan aan.

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Tenslotte en nu hebben wij wel de belangrijkste vragen aan de orde ge steld vertrouwen B. en W. erop, dat de molen „De Heesterboom" aan de Haagweg spoedig zal worden gerestau reerd en delen zij mede

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Vijftigduizend gulden voor restauratie „De Heesterboom" ... Zoals bekend verkeert de houtzaagmolen „De Heesterboom" aan de Haagweg reeds vele jaren in een vervallen toestand, waardoor het in 1951 reeds nood zakelijk bleek de wieken te verwijderen.

| Leidse Courant | pagina 2

De Heesterboom, welke in 1804 is vennootschap zal in de kosten een tot een maximum van 7.500. wordt verleend van de virolichte gebouwd, is een teer fraaie achtkan- bedrag van 400O.— bijdragen, te ... de restauratie van de molen „De leider, assistenten en bouwgezellen, in de school voor gewoon lager on- Heesterboom", staande aan de Haag bouwden houten „tussen-huizen", be- derwijs aan de Lusthoflaan

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

Restauratie van houtzaagmolen De Heesterboom aan Haagweg ... ZOALS bekend verkeert de molen „De Heesterboom", staande aan de Haagweg. in een vervallen toestand. In 1951 moest reeds een gedeette worden onttakeld. De Heesterboom, die in 1804 is gebouwd, is een

| Leidse Courant | pagina 2

Voorts sprak men over de molen De Heesterboom (Noordman), waar voor de gemeente en bedrag van 50.000 beschikbaar stelt De heer Van Velzen (CPN) is bang, dat hier mee een precedent geschapen wordt

| Leidse Courant | pagina 2

Restauratie molen „d'Heesterboom" begint spoedig ... Met de restauratie van boutmolen „De Heesterboom" op het terrein van de firma Noordman aan de Haagweg te Leiden, zal volgende week een aanvang worden gemaakt. Molenbouwer Verbij uit Hoogmade heeft

| Leidsch Dagblad | pagina 5

Een andere molen, waarvan de restauratie thans vaststaat, is de houtzaagmolen De Heesterboom aan de Haagweg te Leiden. De restauratie daar van zal ongeveer 50.000 gulden kosten en is on langs gegund

| Leidsch Dagblad | pagina 3

,,D' Heesterboom" ... Met de verwezenlijking van de plannen tot restauratie van de uit 1804 dateren de houtzaagmolen ,,D' Heesterboom" van de firma D. D. Noordman aan de Haag- weg wordt thans goede voortgang ge maakt. In

| Leidse Courant | pagina 2

De wieken van d'Heesterboom zijn in Leiden gearriveerd ... niettemin aardig een oude traditie in ere te houden. Op molen d'Heesterboom - een van de weinige houtzaagmolens, die nog in de oude vorm hersteld is - werd al gezaagd in het jaar 1805, een jaar na de bouw

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

)e Heesterboom" kreeg nieuwe wieken ... molen „De Heesterboom" aan de Haagweg heeft weer wieken. Deze t 1804 daterende molen van de houthandel D. D. Noordman zal na bijna elf jaar, weer trots zijn wieken kunnen laten taien. Gisteren en

| Leidse Courant | pagina 2

In de schaduw van de in alle glorie herstelde molen „De Heesterboom", het alom de aandacht en bewondering trekkende -pronkstuk van de fa. D, D. Noordman aan de Haagweg, vond vanmorgen in intieme ... waar hij is opgeklommen tot een be langrijke functionaris. De wethouder greep tevens deze gelegenheid aan, een woordje te wijden aan het her stel van „De Heesterboom", waarvan de restauratie niet

| Leidse Courant | pagina 2

,,De Hofstee', een voormalige boer derij aan de Haagweg, niet ver van de molen „d'Heesterboom", moet met nog enkele andere panden in die om geving ten behoeve van de aanleg van een ventweg en de

| Leidsch Dagblad | pagina 15

De heer Ten Broek wijdde ver volgens aandacht aan de woning bouw, dankte voor de restauratie van molen d'Heesterboom en dook vervolgens dieper in de bouwproble- men. Er is nog immer een groot te kort

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Naar het B. en W. voorkomt zal deze regeling op de volgende molens van toepassing zijn: 1. de houtzaag molen „De Herder" aan de Haar lemmertrekvaart; 2. de houtzaagmo. len „De Heesterboom" aan de