Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

92 resultaten gevonden

| Leydse Courant | pagina 2

geregistreerd; door den Heer BERNARDUS PRINS, JAN PRINS, Mejufvrouw GEER. TRUIDA WILHELMINA PRINS, Echtgenoote van en geadsisteerd en ge. autoriseerd door den Heer PETRUS ISAAC DAGEVOS, en voor zoo veef noodig ... Aanleg re Leyden; aan Mejufvrouw CATHARINA LIMBACH, Echtgenoote van en geadsisteerd met den lieer Arenu Prins, Particulier wonende Tn de gemeente Noordwijk; aan Mejïlfvrouw GEERTRÜIDA WILHELMINA PRINS

| Leidsche Courant | pagina 5

D|e| M aa sb ode schrijft over de be- leming van dn. Dagevos tot genees- en elkundige bij het burgerlijk armbe- lur (zie Binnenland) o.m|. h:et vob tide: ... De sodaal-démtoicraten1 stemden Dr. Dagevos ojmdat deze de minste prak tijk hjeeft.

| Leidsch Dagblad | pagina 4

De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hij te Katwijk aan Zee, Babij het Prins-Hen drik-kanaal, een ... Mr. D. VAN BIESSEN, Notaris te Katwijk, zal op Donderdag 29 Juli 1880, des voormiddag» te elf uren, te Flïjnsburg in de herberg van den Heer B. M. DAGEVOS, in het openbaar ver- coopen

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Loo, P. J. Dagevos, V. A. P. Harloff en C. W. D. Lans. ... De deputatie van zeven officieren van het keizerlijk Pruisische 5de Rheinische regiment infanterie no. 65, waarvan prins Hendrik tot chef is benoemd, is gisteren door den Koning en door den

| Leidsch Dagblad | pagina 5

Quick: Ferzenaar (doel) Blankert en Klicks (achter), Kollman, Bosohart en Crok (midden) Viseer. Groskamp, Dagevos, Snothlage en Welker (voor)., ... genoodzaakt den bal uit te trappen. Een kwartier na den aanvang hebben Snethlage 'én Welker den bal, de eerste passeert naar Dagevos, dLe overgeeft aan den ongedek- 'ten linkervleugel, waar Groskamp met een

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Door het officieren-schietgezelschap der dd. schutterij te 's-Hage is onder goedkeuring van den Koning besloten den algemeenen schietwedstrijd, uitgesteld wegens het overlijden van den Prins van ... Prins Frederik gaf gisteren op zijn paviljoen te Scheveningen een dejeuner-dinatoire ter eere van de prinses van Sakseu-Meiningen en prins Albert van Pruisen, die aldaar vertoeven, en ver dere

| Leidsch Dagblad | pagina 1

door de groote complete gamelang, gezonden door Z. H. Prins Pangeran Adipati Ario Mangkoe Negoro, met het voltallig personeel van spelers, bestaande uit 16 Javanen en rongings (dansmeisjes), te mogen ... Voorhout. Herkozen de heer Th. Romijn, gekozen de heer L. Prins.

| Leydse Courant | pagina 3

Volgens de Gaulois bedraagt de inschrijving voor een gedenkteeken ter nagedachtenis van prins Louis Napoleon reeds 200,000 frs. Men wil •daarvoor cene kapel oprigten. ... wonende te Oegstgeest. A. VAN DEN EYKEL, Wethouder, M, R. DAGEVOS.

| Leidsch Dagblad | pagina 3

BELGRADO, 24 Augustus. In de conferentie, die de vreemde consuls heden met prins Milan gehad hebben, hebben deze den vorst eenparig aangeraden vrede te sluiten. Zij hebben hem ver klaard, dat zij ... Rijnsburg, G. W. PRINS,

| Leidsch Dagblad | pagina 14

Geslaagd aan de Prins Willem-Alexan- derschool voor Mavo: ... Mavo: N. Baas, B. van de Bosch, J. Brands, M. van Capel, A. Dagevos, J. van Donk, T. Draijer, X. Dujjn, B. Dijkman, P. Gerlofsma, I. van der Ham, F. Hen driks, E. Hermann, R. van den Heuvel, L

| Leydse Courant | pagina 3

PARIJS, 26 Januarij. Men verzekert dat prins Nicolaas van Nassau de nieuwe candidaat voor den Griekschen troon is. ... ONDERTROUWD: B. W. F. Dagevos, jm. 22 jen II. C Boze, jd. 28 j. J. C. de Jaeger, jm. 23j. en S. M. Monnee, jo. 27j. ter Marsch, jm. 35j. en M. C. P. C. Warlenhorst, jd 28 j. J. Kwik wed'. 37 j. en H

| Leidsch Dagblad | pagina 1

. Couvée, F. Dagevos, J. W. Florijn, C. F. Schüdel, W. Voute, H. T. Damsté, C. J. M. v. d. Braak, B. J. M. Markx, A. Goekoop, H. A. Ter Heulen, C. M. Bejjerinok, F. C. Van Sillovoldt, ... Do gemeenteveldwachter te Benne- broek heeft aangehoudon den welbekenden J. Kor- tekaas, op het oogenblik dat deze zich bjj den bakker D. Janes vervoegde, om onder den naam van Cor nells Prins

| Leidsche Courant | pagina 1

van prins Ernst August zal veroorzaken. Het eenige gevolg om dit stelling nemen van den] kroonprins te genover zijn Keizerlijken vader, diie in deze aan den kant zijner eenige dochter en haar gemaal ... drukkelijke verklaring van afstand van den prins ten aanzien van Hanno\er, welke verder gaat dan deze béwijzen van zijn gezindheid, niet noodig. In plaats daarvan moet de prins op den dag van zijn

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 1

Mevrouw Dagevos-Bruynoogo uit Kattendijke heeft In het ziekenhuis St Joanna te Goes het leven geschon ken aan een drieling. Moeder en kin deren maken ht goed. ... In hel gezin Dagevos werden reeds eerder twee tweelingen geboren.

| Leidse Courant | pagina 5

J. van Greuningen, Zwammerdam. Lascursussen: NVL-diploma voor be ginners: Elektrisch lassen- M. Arbi, Nieuwkoop; J. F. Dagevos, A. C. Del- os, Bodegraven, W. F. Kempenaar, (oorden; J. van Luiing ... Autogeen lassen: M. Arbi, Nieuw koop; J. F. Dagevos, J. van Luiing, Woubrugge, C. Pont, Hazerswoude; P. Schellingerhout, G. J. Sinke, T. Vergunst, K; G. G. Vroege, Bodegra-

| Leydse Courant | pagina 2

aanmerking te komen, de heer D. Wassenaar. Te Voorhout is herkozen de heer Th. Romyn, en gekozen de heer L. Prins. Te Wassenaar zijn herkozen de hli. G. J. van der Oulcrmeulen, dr. C J. van der Keilen, G. van ... A. UiltenbogaardJ. van Egmond Dz B. W. P. Dagevos en J. Bourgondiën.

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Marseille; de „Conrad," van Batavia naar Amsterdam, passeerde 16 Jan. Wightde „Prins Frederik," van Batavia naar Amsterdam, vertrok van Padang 16 Jan.; de „Prins van Oranje," van Amsterdam naar Batavia, arri ... Het stoomschip „Prins Plendrik", van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 17 Jan. te Port-Saïd en vertrok denzelfden dag; de „Soenda", van Am sterdam naar Batavia, vertrok 16 Jan. van South ampton; de

| Leidsch Dagblad | pagina 14

Perceel DRIE. Een perceel uitmuntend BOUWJLANB, onder Oegstgeest, genaamd „Het Dagevos- hoekje", Kad. Sectie B, No. 383, groot 66 A., 50 cA. ... Rosina schaterde het uit. „Je bent een prachtige prins met je verstelde broek en je blooto voeten," en zy zette het kind vriendeiyk op Natalie's schoot.

| Leidsch Dagblad | pagina 1

3de klasse b. II. V. Oosten, M. G. v. Ewijk, A. Steenhou wer, E. Prins, J. Marks, P. De Wilde, L. Couvee, L. Verbeek, A. Sleijser, F. Duiverman, J. De Nie, M. Bakker, P. Van Hnit, W. Cuyle, M. II ... 5de klasse a. J. van Ewijk, A. Cattel, P. Wassenaar, F. Rozier, R. Broesterhuizcn, D. Paters, W. Helder, H. Meerburg, J. Krüger, W. Olivier, C. Martin, P. Dagevos, W. van Tuil, II. Doesburg, J

| Leidsch Dagblad | pagina 1

4de klasse: A. Cattel, F. Van Bemmel, M. Van Went, H. Marks, H. Meerburg, D. Pel, A. Schreuder, A. De Vink, A. v. d. Stok, P. Wassenaar, H. Doesburg, F. Rosier, I. Boekwiit, h C. Los, P. Dagevos. ... Oranje en op den Be schermheer, Z. K. H. Prins Frederik der Neder landen, ontbrak het niet. Hoewel het getal der oud-strijders jaarlijks vermindert en hunne bij eenkomsten weinigen meer zullen zijn, zullen

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 24

PRINS WILLEM VAN ORANJESCHOOL VOOR CHR. M.A.V.O. ... . „Ons werkelijk ernstige probleem is dan ook heel simpel: hoe lang blijven de werkwilligen nog werkwillig," aldus citeert het VNO-blad met instemming een van de brieven van VNO-leden, directeur Dagevos

| Leydse Courant | pagina 3

LONDEN, 5 Februarij. Hel huwelijk van den prins van Wallis met prinses Alexandra van Denemarken zal den 10 Maart a. s. in de kapel op het koninklijk slot te Windsor ingezegend worden. De prinses zal ... . Dagevos, jm. en 11. C. Boze, jd.

| Leydse Courant | pagina 3

De Monileur meldt dat de prins Sidi-el-A del-Beydie aan den jongslen opstand legen zijn broeder, den Bey van Tunis, had deelgenomen, is over leden. De deuren en vensters van het vertrek, waarin hij ... Ondertrouwd: B. W. F. DAGEVOS,

| Leydse Courant | pagina 2

Hiervan zijn 4 toegelaten tot de 1' klasse, t. w.R. Barmen TLoo, P. J. Dagevos, V. A. F. Harlot!C. W. D. Lans. ... Gisteren was het voor de schooljeugd van Voorburg een regt genoegc- lijk feest. II. K. 11. prinses 51arianne had, ter geleccnheid van het huwelijk van prins en prinses Hendrik, omstreeks 500 kinderen

| Leydse Courant | pagina 4

De stoomboot Edimburgh Castlewaarmede de overtogt van Prins Lo dev/yk naar Fransch grondgebied heeft plaats gehad, is, op bevel van den President van het Hof der Pairs, op wiens last dit vaartuig ... Leyden den 20 October 1840. C. C. DAGEVOS.

| Leydse Courant | pagina 1

Voor de classis van Dordrecht: tot lid, B. C, van Deint!Predikant te Grooie Lindt Secundus, D. Dagevos, Predikant te Rijsoorttot lid, S. Knot tenbelt, Predikant te MijnsheerenlandSecundus, .7. C ... - Majoor Prins en de schoolmeester Pette.

| Leidsch Dagblad | pagina 3

. en A. M. Kemmink jd. 22 j. J. Wessel jm. 23 j. en D. Prins jd. 23 j. E. J. Van der Steen wedr 16 j. en J. P. F. Dagevos jd. 46 j. J. J. F. Van Zeyl jm. 23 j. en G. M. Rogestraten jd. 26 j.

| Leidsch Dagblad | pagina 9

Toegelaten zyntot de 5de kl. B. W. F. Dagevos; tot de 4de kl. N. Rutgers Van der Loeff; tot de 3de kl. P. ft. Gysman, N. A. M. Sanders en R. De Stoppelaar; tot de 2de kl. P. F. K. Faber en A. Rut ... Volgens te Domburg loopende geruchten zal onze Koningin met prinses Wilhelmina a. 6. Woensdag aldaar een bezoek brengen aan de koningin van Rumemë en den prins en de prinses Von Wied.

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Het stoomschip „Batavia," van Rotterdam naar Java, arriveerde 2 Aug. te Southampton; de „Conrad," van Batavia naar Amsterdam, vertrok van Suez 3 Aug.; de „Prins Alexander," van Amsterdam naar Batavia ... Bevallen van eene Dochter W. DAGEVOS Van Brederode.

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Het stoomschip „Utrecht", van Java naaar Rot terdam, vertrok gisteren van Marseille, en de „Prins van Oranje", van Amsterdam naar Batavia, van Southampton. ... B. W. F. DAGEVOS.

| Leidsch Dagblad | pagina 2

R(jnsbtirg: F. Dagevos, J. N. v. Druten, A. Den Haan, G. W. v. d. Mark en A. J. Meyboom. ... BERLIJN, 25 Januari. Bü de derde lezing van de socialistenwet in den Ryksdag was prins Von Bismarck niet tegenwoordig.

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Gogh v. en F. Dagevos v. ... lo. prins W. Lwow, laatsteiyk gezantschaps secretaris by het Russische gezantschap te 's-Gravenhage; en 2o. den heer H. Shima- mura, laatsteiyk gezantschapssecretaris by het Japansch gezantschap

| Leidsch Dagblad | pagina 29

-eersteklasser Prins Bernhard in Uddel te voetballen. Het is hard gegaan met Peter Boeve. Zo snel als de linksbenige voetballer ooit bekendheid vergaarde bij het grote Ajax, zo vlug is hij teruggekeerd in de anonimiteit ... door Jan Dagevos

| Leidsch Dagblad | pagina 1

De heer J. C. Dagevos, theol. cand. te Kampen, heeft het beroep naar de Gerefor- meerde kerk te Zuid-B pierland aangenomen. ... Roca; de „Prins Willem IV" arriveerde 19 Febr. van Amsterdam te Paramaribo.

| Leidsch Dagblad | pagina 13

plaats en Prins Philip, de echtgenoot van konin gin Elisabeth van Engeland, staat derde. Op de openingsdag werden de onderdelen presenta tie en dressuur afgewerkt. ... 1. Velstra (Ned) 32 punten; 2. Wa liszewsky (Pol) 33: 3. Prins Philip (Eng) 38: 4. Dün (Wdl) 40: 5. Tser-

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Deze laatste zal, overeenkomstig een aan Prins Hendrik van Pruisen e. a. gedane be lofte, de volgende week op haar verjaardag de dames der leden van het corps diplomatique ontvangen. ... Wat den Prins betreft, deze wordt heden te Sjanghai verwacht, waar hy Maandag de onthulling zal bywonen van een gedenkteo- ken voor de bemanniDg der in Juli 1896 by het voorgebergte van Sjan

| Leidsch Dagblad | pagina 7

Mevrouw Dagevos—Bruynooge uit Kattendijke heeft in het ziekenhuis St. Joanna te Goes het leven ge schonken aan een drieling. Moeder en kinderen maken het goed. In het gezin Dagevos werden reeds ... voor de uitbreiding van de ds Fortgens- school: verkoop van een perceel bouw terrein gelegen aan de Prins Bernhara- laan aan de heren G. A. A. van Mil en IC. H. M. Stolk. beschikbaarstelling van

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 11

METAALBEWERKER R Brunt, W van den Heuvel. G QsteYkmap. II Prins. H J Prins, c Timmers, A Mulder. METAAI.BEWERKKN diploma afd. Ind. Techn. Onderwijs met ... Haverkamp. A Heijdt, C Heyns, A van t Hoog. A Oudshoorn, N Raaphorst. F Slmaöla, C Snatersen. J van der Werf, R van Zuijlen, J Plasmellér, P Dagevos, E Bcundcr, H Kapteyn, H Lammers, K Reijneveld, E van der

| Leidsch Dagblad | pagina 15

Herman Oosterstraat 13; N. Pfister, Sophia - laan 1; J. J. Rollier, Prins von Wiedlaan 12; G. M. Steijn, Klein Persijnlaan 1; S. Sytzes ae Vries en vrouw, van Zuylen van Nije- veltstraat 115; J. M ... . Manger naai' Den Haag, Laan van Meer- dervoort 2 M. L. Oudshoorn naar Den Haag, Loosduinen, Prins Hendrikstraat 14 J. L. van der Reest naar Den Haag. Schalkburgerstraat 32 H. Philippo naar Heemstede

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Op verzoek van den raadsman van ver dachte zal nog als getuige door het O M worden gedagvaard dr. Dagevos uit Bus- sum, die den verdachte gedurende twee maanden na het ongeluk onder geneeskun dige ... PRINS FRED. HENDRIK, W .-Indië n. Amst.,

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Ka thedrale Kerk van Sint Jan had om half- elf de plechtige rouwdienst plaats, die o.u. werd bijgewoond door Z.K.H. Prins Hen drik en den kamerheer in buitengewonen dienst jhr. Van de Poll als ... overgebracht. Dr. Dagevos kon echter bij zijn onderzoek slechts den dood constateeren.

| Leidsch Dagblad | pagina 7

Prins Yon Bismarck komt van Kissingen niet te Berlijn, maar gaat van Jena recht streeks over Maagdenburg naar Schönhausen. ... Ook op andore wijze blijkt voortdurend, dat de grondvester des Rijks nog altijd vele ge trouwen heeft. Verleden Zondag bracht eone deputatio uit Worms den prins een bloemen korf en namens de

| Leidsch Dagblad | pagina 2

De toegevoegdo verdediger, mr. C. J. Prins, meende dat het bewijs, dat geheel door aan wijzingen is geleverd, veel te wenschen overliet en dat door niets was bewezor, dat do bedoelde sporen van deze ... Ten huize van don h e o r B. W. F. Dagevos, te Rynsburg, brak gistermiddag een schoorsteenbrand uit, welke zich spoedig aan de dichtstbijzijnde voorwerpen meedeelde. De spoodig aangebrachte hulp der

| Leidsch Dagblad | pagina 27

, Celine Kuijt, Jan van den Oever, Angelique Oudshoorn, Liesbeth van der Plas, Pieneke Prins, Ellen van Rijn, Dietske Schaap, Es ther Schaap, Lizette Schuurman, Ger- dien Vooijs, Ellis de Vries, Matthias ... Vmbo - KB, Landbouw en natuurlijke omgeving: Rick Akerboom, Samantha l'Ami, Angela van Beerschoten, Ken neth Dagevos, Esther van Gent, Loek van Haaster, Sharon Drake, Sandy Harkes, Annemarie Hoekstra

| Leidsch Dagblad | pagina 16

J. C. Berg, A. den Butter, R. J. M. Date- ma, L. van Dijk, A. de Haas, C. P. M. v. d. Hulst, J. M. Janson, J. Kinkel, F. van Nieuwpoort, Th. C. Prins, T. A. Rasser, M. M. A. van Rooden, T. Trossel, W ... Dagevos; Dineke Doeven; Hans v Dongen; Arie van Egmond; Irene v Elburg; Marian Endeveld; Brigitte Gie- len; André van Heusden; Carla van Hoek; Ria Hoogeveen; Rob In der Maur; Jac Karman; Kees Klerk; Rob

| Leidsch Dagblad | pagina 17

nauwelijks bij elkaar. „Baron van Wassenaer van Catwijck bezat omstreeks 1760 de zogenaamde Kleyne Waal in Rijnsburg en de Katwijkse oud-chirurgijn Arend Prins had er omstreeks 1820 onder andere een ... boerenwoning. Zijn dochter Geertruida trouwde in 1830 met de Rijnsburgse heelmeester Petrus Isaac Dagevos, die in Katwijk enig goed heeft bezeten. Maar daar blijft het wel bij."