Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

864 resultaten gevonden

| Leydse Courant | pagina 7

N°. 1. Een HUIS met BOVENWONING. WERKHUIS en ERFingerigt tot Timmermans- en Meubelmnkerswinkelaan de Pieterskerkgracht en uit komende met het Werkhuis aan de Lange Schoolsteeg, Wijk IV, N08. 548 557

| Leydse Courant | pagina 3

lange Schoolsteeg, n°. 8, wijk IV, n08. 548, 557 en 558, Sectie G, n°. 1357. lvooper J. Vjjl- brief, warmoezier alhier, ƒ5000. Een Huis en Erf, aan de oostzijde van het Plein van 'sGravenstein, omtrent de

| Leydse Courant | pagina 3

Het Achter-Magazijn verplaatst zijnde van de Langebrug naar de Lange Schoolsteeg, verheeld aan het Meubelmagazijn Picterskcrkgracht, wor den er op de Langebrug geen brieven of boodschappen meer ... aangenomen en gelieve men zich bij voorkomende gelegenheden le vervoegen aan het Meubelmagazijn Pieterskerkgracht of aan het Achter-Magazijn of aan de Fabriek in de Lange Schoolsteeg.

| Leydse Courant | pagina 4

Een goed onderhouden WINKELHUIS, te leiden, aan liet Plein van 'sGravestein of het Gerecht, N°. 14, aan den hoek der Lange Schoolsteeg, waarin dit perceel uilgang heeft, bevattende een Voorhuis met

| Leidsch Dagblad | pagina 4

N°. 2 (met rechterlijke machtiging). Het HUIS ea ERE te Leiden aan de oostzijde van de Papengracht N9. 28, met fraaien TUIN en vrije POORT, uitkomende in de Lange Schoolsteeg, groot 2 areB, 22 ... N°. 3. De WERKPLAATS te Leiden in de Lange Schoolsteeg N®. 13, thans ingericht tot TIMMERMANSWINKEL, uitkomende in den tuin van het voorgaande perceel, groot 91 centiaren.

| Leydse Courant | pagina 3

(Jlfef rechtcrltjhe machtiging Nr. 2. Het HUIS en ERF te Leiden, aan de oostzijde van de Papen gracht Nr. 28, met fraaien TUIN en vrije Poort, uitkomende in de Lange Schoolsteeg, groot 2 aren, 22 ... N'. 3. De WERKPLAATS te Leiden, in de Lange Schoolsteeg Nr. 13, thans ingericht tot Timmermanswinkeluitkomende in den Tuin van het voorgaande pereeel, groot 91 centiaren.

| Leidsch Dagblad | pagina 4

N°. 2 (met rechterlijke machtiging). Het HUIS en ERF te Leiden aan de oostzijde van de Papengracht N°. 28, met fraaien TUIN en vrije POORT, uitkomende in de Lange Schoolsteeg, groot 2 aren, 22 ... N°. 3. De WERKPLAATS te Leiden in de Lange Schoolsteeg N°. 13, thans ingericht tot TIMMERMANSWINKEL, uitkomende in den tuin van het voorgaande perceel, groot 91 centiaren.

| Leydse Courant | pagina 3

TUIK en vrije Poort, uitkomende in de Lange Schoolsteeg, groot 2 aren, 22 centiaren; bevattende: 12 Kamers, Keuken, Kelder, Zolders en Vlieringen, Duinwater, Gasleiding en verdere gemakken; gedeeltelijk ... Nf. 3. De WERKPLAATS te Leiden, in de Lange Schoolsteeg Nr. 13, thans ingericht tot Timmermanswinkel, uitkomende in den Tuin van het voorgaande pereeel, groot 91 centiaren.

| Leidsch Dagblad | pagina 4

N°. 2 (met rechterlijke machtiging). Het HUIS en ERF te Leiden aan de oostzijde van de Papeneracht N°. 28, met fraaien TUIN en vrije POORT, uitkomende in de Lange Schoolsteeg, groot 2 aren, 22 ... N°. 3. De WERKPLAATS te Leiden in de Lange Schoolsteeg N°. 13, thans ingericht tot TIMMERMANSWINKEL, uitkomende in den tuin van het voorgaande perceel, groot 91 centiaren.

| Leydse Courant | pagina 4

Nr. 2. Het HIJIS en ERF te leiden, aan de oostzijde van de Papen gracht Nr. 28, met fraaien TITV en vrije Poort, uitkomende in de Lange Schoolsteeg, groot 2 aren. 22 eriniarenbevattende: 12 Kanirrs

| Leidsch Dagblad | pagina 4

N°. 2 (met rechterlijke machtiging). Het HUIS en ERF te Leiden aan de oostzijde van de Papengracbt N°. 28, met fraaien TUIN en vrije POORT, uitkomende in de Lange Schoolsteeg, groot 2 aren, 22 ... N°. 3. De WERKPLAATS te Leiden in de Lange Schoolsteeg N°. 13, thans ingericht tot TIMMERMANSWINKEL, uitkomende in den tnin van het voorgaande perceel, groot 91 centiaren.

| Leydse Courant | pagina 3

vrije poort naar de Schoolsteeg, aan de oostzijde van de Papengracht, wijk IV, n". 28. Kooper A. Stokhuyzen. ƒ6400. Een Werkplaats, thans ingerigt tot Timmermans-Winkel, in de Lange Schoolsteeg, wijk IV

| Leydse Courant | pagina 1

Pieterskerkstraat en Pieterskerk grachtde zuidzijde van de Langebrug, de oostzijde van het Rapenburg tot aan de Kloksteeg, en bevattende de Papengracht, de Houtstraat, het Gerecht, de Muskadelsteegde Lange ... Schoolsteeg, de Lokhorststraat en de huizen rondom de Pieterskerk; de vierde van het Rapenburg aan de Langebrug, deze langs de zuidzijde, de Pieters kerk-gracht en -straat oostzijde, de Bocht van Guinee, de

| Handelingen van de Raad | pagina 1

Onder referte aan nevensgaand rapport der Commissie van Fabricage op het verzoek van L. G. Le Poole, ter bekoming in eigendom van een strook grond in de Lange Schoolsteeg, geven wij Uwe Vergadering ... uitkomende in de Lange Schoolsteeg, thans in gebogen richting volgens nevensgaande schetsleekening in eene rechte lijn le mogen brengen, door eene roode lijn aangeduid, waardoor eenige gemeentegrond wordt

| Leydse Courant | pagina 1

Burg. en Weth. stellen voor den heer L. G Le Poole, op zijn verzoek, ter verbetering van de rooijing van een bouwvalligen tuinmuur, in de Lange Schoolsteeg, eene uitgestrektheid grond van 16

| Leidsch Dagblad | pagina 4

perceel, in de Lange Schoolsteeg, Straatnommer 8, groot: onge veer 84 centiaren, op f 1550; terstond Terhoogd met f 150. - N°. 3. Het HUIS en ERF aan de Zuidzijde van de Langebrug, Straatnommer 13, groot ... : ongeveer 57 centiaren, op f 2680. - N*. 4. Ht PAKHUIS met WERKPLAATS en Zolder daarboven in de Lange Schoolsteeg Straatnommer 6, groot: ongoveer 52 centiaren, op 820, terstond verhoogd met f 100. - Alsmede

| Leydse Courant | pagina 4

met WERKPLAATS en ZOLDER daarboven, achter het vorig perceel, in de Lange Schoolsteeg, Straatn. 8, groot ongeveer 84 ceo tiaren. op ƒ1550, terstond verhoogd met /150. -- N°. 3. Het HUIS ERF, aan de ... znidzjjde van de Langebrug, Straatn. 13. groot ongeveer 57 centiaren, op/2680.N®. 4. Hel PAKHUIS met WERKPLAAT! en ZOLDER daarboven, in de Lange Schoolsteeg, Straatn. 6, groot ongeveer 52 centiaren, op ƒ820

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Langebrug, N°. 13, Sectie G, N°. 1020 en gedeeltelijk N°. 1479,koo per W. Alt voor 2680; een pakhuis met werk plaats en zolder, in de Lange Schoolsteeg, N°. 6, Sectie G, N°. 1479 gedeeltelijk, kooper H. C. v

| Leydse Courant | pagina 3

Een Huis met Tuin en Bovenwoning, aan de westzijde van de Pieters kerkgracht no. 3, alsmede een Magazijn en Erf, met Werkplaats en Zolder, achter het vorige perceel, in de Lange Schoolsteeg no. 8 ... Werkplaats en Zolder, in de Lange Schoolsteeg no. 6, Sectie G, n°. 1479 gedeeltelijk. Kooper 11. C. van Benten. ƒ1070. Een Huis eu Erf, aan de noordzijde van de Gedempte Marendorpsche Achtergracht, thans van

| Leidsch Dagblad | pagina 4

Die van deze lessen wenschen gebruik te maken, kunnen zich aanmelden op Maandag 19 Februari a. s., 's avonds van 8 tot 1© uren, aan het Lokaal der Vereeniging in de Lange Schoolsteeg (tegen over do

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Tot het inschrijven van leerlingen wordt zitting gehouden op Dinsdag en Vrijdag 14 cn 17 Augnstna a. s., 's avonds van 8 tot 9 nron, in het Lokaal der Werkmansvereenigiog Nut en Ge noegen in de Lange ... Schoolsteeg.

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Tot het inschrijven van leerlingen wordt zitting gehouden op Dinsdag en Vrijdag 14 en 17 Augustus a. s., 's avonds van 3 tot 9 uren, in het Lokaal der Werkmansvereeniging Nut en Ge noegen in de Lange ... Schoolsteeg.

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Italtaanach Boekhouden, kunnen zich aanmelden op maandag 25 Februari a. s., 'a avonds van 8 tot ÏO uren, aan het Lokaal der Werkmansvereeniging Vut en Genoegen, in de Lange Schoolsteeg.

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Itallaansch Boekhouden, melden zich aan op Vrijdag 8 of Dinsdag IS Augustus a. s., *8 avonds van 8 tot 10 uren, aan het Lokaal der Werkmansvereeniging Nut en Genoegen in de Lange Schoolsteeg.

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Itfaliaazssch Boekhouden, melden zich aan op Vrijdag 8 of Dln&dag 12 Augustus a. 's avonds van 8 tot 10 uren, aan het Lokaal dor "VVerkmaDSYoreeniging Nut en Genoegen ia do Lange Schoolsteeg. ... Aanmelding op Vrijdag 8 of Dinsdag 12 Augustus a. s., van 8 tot 10 ur n, in het Lokaal der Werkmansvereeniging Nut en Genoegen in do Lange Schoolsteeg.

| Leidsch Dagblad | pagina 2

Boekhouden, melden zich aan op Vrijdag S of Dinsdag 13 Augustus a. 9., 's avonds van 8 tot 10 nron, aan het Lokaal der "Werkmansvereeniging Nut en Genoegen in de Lange Schoolsteeg. ... Aanmelding op Vrijdag 8 of Dinsdag 13 Augustus a. s., van 8 tot 10 uren, in het Lokaal der Werkmansvereeniging Nut en Genoegen in de Lange Schoolsteeg.