Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

91 resultaten gevonden

| Leidsch Dagblad | pagina 36

De Heesterboom ... In 1804 werd aan de Haagweg de molen De Heesterboom gebouwd door houtzager/handelaar Van Hees. De tegenwoordige eigenaar Noordman heeft dat tenminste een keer van iemand gehoord. "Het merkwaardige is

| Leidse Courant | pagina 4

De Heesterboom kandidaat voor provinciale maal-premie ... houtzaagmolen „De Heesterboom" van de firma J. Noordman aan de Haagweg te Leiden is een van de molens, die voor de pre mie in aanmerking komen. De voorgestelde premie zal per molen 1000 per jaar bedragen.

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

Ook De Heesterboom aan Haagweg in restauratie ... de Haagweg (De Heesterboom) worden gerestaureerd en dat de provincie daarbij financieel behulpzaam wil zijn. Ons bericht van enkele weken geleden ten aanzien van de molen aan de Kanaalweg werd hiermee

| Leidse Courant | pagina 11

ïstauratne zaagmolen De Heesterboom gestart ... balie, waar- !t complete bovenwerk De stichting Houtzaag- i de Heesterboom is an- lf jaar geleden begonnen et bijeensprokkelen van iele middelen om deze iratie, die bijna dertig a de eerste wordt uitge- i

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Vijftigduizend gulden voor restauratie „De Heesterboom" ... Zoals bekend verkeert de houtzaagmolen „De Heesterboom" aan de Haagweg reeds vele jaren in een vervallen toestand, waardoor het in 1951 reeds nood zakelijk bleek de wieken te verwijderen.

| Leidse Courant | pagina 9

Stichting voor behoud Molen de Heesterboom ... LEIDEN De gemeente en de firma Noord man aan de Haagweg willen samen een stichting in het leven roepen om Molen de Heesterboom te onderhouden. Het college van B en W besloot gistermiddag om gehoor te

| Leidsch Dagblad | pagina 11

De Heesterboom bijna opgeknapt ... leiden Rietdekkers leggen de laatste hand aan de restauratie van molen De Heesterboom aan de Haagweg. „Daarna gaat er hier en daar nog een kwastje langs en dan is het werk voltooid," aldus J

| Leidsch Dagblad | pagina 5

Een andere molen, waarvan de restauratie thans vaststaat, is de houtzaagmolen De Heesterboom aan de Haagweg te Leiden. De restauratie daar van zal ongeveer 50.000 gulden kosten en is on langs gegund

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

Restauratie van houtzaagmolen De Heesterboom aan Haagweg ... ZOALS bekend verkeert de molen „De Heesterboom", staande aan de Haagweg. in een vervallen toestand. In 1951 moest reeds een gedeette worden onttakeld. De Heesterboom, die in 1804 is gebouwd, is een

| Leidsch Dagblad | pagina 11

Burgemeester C. Goekoop had gisteren veel moeite met het in bedrijf zetten van de pas geres taureerde houtzaagmolen De Heesterboom, oftewel de molen van Noordman aan de Haag- weg. Na maanden van ... Molen de Heesterboom da teert uit 1804. De molen is 134 jaar familiebezit geweest van Noordman, maar uiteindelijk overgedragen aan Stichting Houtzaagmolen De Heester boom, die er in slaagde geld los

| Leidsch Dagblad | pagina 15

Noordman heeft besloten om een aantal bedrijfsactiviteiten te verplaatsen. Daardoor komt ruimte vrij voor woningen en kantoren. De Heesterboom krijgt een centrale plek in de (voorlopige) plannen van ... Molen de Heesterboom op het terrein van hout- en wijnhandel Noordman aan de Haagweg.

| Leidsch Dagblad | pagina 2

Onderhoud en verzekering De Heesterboom ... LEIDEN B en W zullen de raad voorstellen dat de gemeente en de firma Noorman de kosten van onder houd en verzekering van molen De Heesterboom aan de Haagweg over de periode 1974—1978 zullen delen

| Leidsch Dagblad | pagina 11

len van Noordman, dateert uit 1804. De molen is 134 jaar in het bezit geweest van de familie Noordman. De molen is overge dragen aan de Stichting Hout zaagmolen De Heesterboom. die zich ten doel heeft ... gesteld het monument, dat voorkomt op de nationale top 100 van monumenten, in stand en voor al ook in bedrijf te houden. Met steun van Rijk, provincie en ge meente is de Heesterboom in de afgelopen tijd in

| Leidsch Dagblad | pagina 11

LEIDEN - Pal naast één van Leidens fraaiste monu menten, de houtzaagmolen De Heesterboom aan de Haagweg, is momenteel een nieuw bedrijfscomplex in aanbouw. Houthandel Noordman b.v. laat hier een ... kennelijk niet aan te ontkomen dat het zicht op De Heesterboom, van af de Churchillbrug of komende uit de richting Ste venshof, enigzins wordt belemmerd.

| Leidsch Dagblad | pagina 11

LEIDEN Houtzaagmolen De Heesterboom aan de Haagweg wordt opgeknapt. Er wordt een stichting in het leven geroepen die gaat proberen subsidies binnen te krijgen voor de renovatie, die min stens 476 ... Molen De Heesterboom dateert uit 1805. De houtzaagmolen kan op zaterdag nog draaien dankzij de in zet van de Gilde van Vrijwillige Mo lenaars. Sinds enige tijd zaagt de molen niet meer in verband met

| Leidsch Dagblad | pagina 7

MOLEN DE HEESTERBOOM is drin gend toe aan een opknapbeurt Restau ratie van de houtzaagmolen aan de Haagweg gaat naar schatting zeven ton bedragen ... De Heesterboom i» nu dringend toe aan een grote opknapbeurt. Zo nu en dan is er wel wat gere pareerd en zijn onderdelen ver vangen, maar dat neemt niet weg dat de molen in slechte staat verkeert "Het

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Jan Noordman voor zijn molen de Heesterboom ... 1920. De 'Heesterboom' aan de Haagweg is blijven staan. In 1962 heeft die molen een opknapbeurt gekre gen, hij valt onder Monumenten zorg. De molen kreeg toen weer wieken, die waren er afgehaald omdat ze

| Leidse Courant | pagina 3

De Heesterboom ... en w. hebben besloten de raad voor te stellen de houtzaagmo len De Heesterboom aan de Haagweg op kosten van de ge meente te laten verzekeren. De molen is eigendom van de fir ma D. D. Noordman en deze

| Leidsch Dagblad | pagina 17

leel Nederland zijn morgen tijdens de Nationale Molendag de lens vrij toegankelijk. Vanaf Molen de Put bij de Morspoort ^Trt een gratis waterbus tussen molen De Heesterboom en molen Valk. De boot ... vertrekt voor de eerste keer om 12.00 uur en vaart 16.00 uur heen-en-weer over het Galgewater en de Morssingel, len De Heesterboom aan de Haagweg is een houtzaagmolen uit 4, molen De Valk, een korenmolen

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

Molen De Heesterboom ... De subsidie in de herstellingskosten van de houtzaagmolen De Heesterboom te Leiden heeft de commissie van geen aanleiding gegeven "tot het maken van opmerkingen; zij beveelt de aa ming ervan aan.

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Er is nu een vaste dag gekozen: de tweede zaterdag in mei. Leiden kent, zoals bekend, twee molens: molen De Valk op de Lammermarkt en hout zaagmolen De Heesterboom op de houtwerf van de firma

| Leidsch Dagblad | pagina 15

LEIDEN - Gemeenteraadslid Vink heeft de fir ma Noordman gisteravond in de Leidse raad een compliment gemaakt voor het behoud van de oude houtzaagmolen 'De Heesterboom' aan de Haagweg. Wel vond hij

| Leidse Courant | pagina 3

in stand houden van windmolens. De aktivi- teiten van de stichting hebben er toe geleid, dat in Leiden de houtzaagmolen 'De Heesterboom' nog volop in werking is. stichting vindt het jammer, dat een

| Leidse Courant | pagina 2

In de schaduw van de in alle glorie herstelde molen „De Heesterboom", het alom de aandacht en bewondering trekkende -pronkstuk van de fa. D, D. Noordman aan de Haagweg, vond vanmorgen in intieme ... waar hij is opgeklommen tot een be langrijke functionaris. De wethouder greep tevens deze gelegenheid aan, een woordje te wijden aan het her stel van „De Heesterboom", waarvan de restauratie niet

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

- genoorzaal: inzake verhoging van het ten behoeve van de restauratie van de molen „De Heesterboom" beschikbaar gestelde krediet: inzake het onttrekken aan het openbaar verkeer van de Jan Bannen steeg; inzake ... In zijn zitting van 16 november 1959 heeft de gemeenteraad besloten een be drag van f 50.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de restauratie van d« molen „De Heesterboom" aan de Haag- weg, met

| Leydse Courant | pagina 2

: Een hegte, ll.erke enfedert weinige }aren..gehcel nieuw opgetimmerde Agtkanfe HOUTZAAG-MOLEN «genaamd DE HEESTERBOOM met des- zelfs Heeren-Hüizingc Knéchtshnis Lootfen MoJeryarerf en Tuin, (baande en

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Tenslotte en nu hebben wij wel de belangrijkste vragen aan de orde ge steld vertrouwen B. en W. erop, dat de molen „De Heesterboom" aan de Haagweg spoedig zal worden gerestau reerd en delen zij mede

| Leidsch Dagblad | pagina 12

geven. 1 wordt voorzitter van de Rotary in Noord wijk en hij is voorzitter Stichting Houtza molen de Heesterboom, een monument aan de Leidse Haagweg, vlak voor zijn der „Ik krijg niet eens zoveel meer

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Nederland bezit nog maar twaalf houtzaagmolens, waar van er twee in Leiden staan. De Heesterboom aan de Haagweg en De Herder. De 'molen van Noordman' is onlangs voor veel geld geheel hersteld. De

| Leidsch Dagblad | pagina 15

mis bereikt. Het is de enige manier om de molen te be houden. En omdat Leiden met De Heesterboom van Noord man al een originele hout zaagmolen heeft, nemen we er genoegen mee dat het oude zaagwerk uit

| Leidsch Dagblad | pagina 15

Molen De Heesterboom inluiden met het hijsen van de Open Monu- mentendagvlag. Tussen de molens zal een veerpont varen van twee his torische boten. De veren gaan om het half uur. De officiële handeling van

| Leidsch Dagblad | pagina 9

De luxe appartementen zouden fraai zijn gelegen aan de oever van de Rijn, tegenover houtzaagmolen De Heesterboom. Daaraan kan het, volgens Schilder, niet liggen. Hij vermoedt evenwel dat de situering