Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

64 resultaten gevonden

| Leidse Courant | pagina 9

LEIDEN Een vele tientallen meters hoge kraanwagen moest er gisterochtend aan te pas komen om de houtzaag molen „D'Heesterboom" aan de Haagweg van een nieuwe lange spruit en een nieuwe binnenroede te ... D'Heesterboom werd in 1804 gebouwd en is eigendom van houthandel Noordman aan de Haagweg. Volgens J. Noordman jr. is het de enige houtzaagmolen in Zuid-Hol land die nog volledig op windkracht werkt

| Leidse Courant | pagina 15

De Zwaantjeskerk is verdwenen, maar „d'Heesterboom" gaat niet kapot ... treffen we een, bij tijd en wij le, malend monument aan: „De Molen van Noordman". Hele geslachten weten niet beter, hoewel het hier in feite gaat om de houtzaagmolen „d'Heesterboom". Maar deze reus

| Leidse Courant | pagina 8

Herstelwerkzaamheden molen d'Heesterboom bij de Haagweg ... De restauratie van de molen d'Heesterboom aan de Rijn bij de Haagweg bezit van de fa. Noord man is elk jaar een punt van be spreking tijdens de behandeling van de begroting in de Leidse gemeente raad.

| Leidse Courant | pagina 2

De wieken van d'Heesterboom zijn in Leiden gearriveerd ... niettemin aardig een oude traditie in ere te houden. Op molen d'Heesterboom - een van de weinige houtzaagmolens, die nog in de oude vorm hersteld is - werd al gezaagd in het jaar 1805, een jaar na de bouw

| Leidsch Dagblad | pagina 5

Nog niet alle landelijkheid is uit de nieuwe stad verdwenen. Aan da Haagweg staat nog de molen d'Heesterboom, waarvan de restauratie zo goed als voltooid is. en daar tegenover liggen nog kleine

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Volgens molendeskundige Rien van Schaik heeft de Raad van State in 1990 bepaald dat in een straal van 750 meter rond een molen als d'Heesterboom niet mag worden gebouwd. Foto: Henk Bouwman ... leiden - De monumentale mo len d'Heesterboom op het Noordman-terrein in Leiden wordt verpest. „Verneukt", zegt molendeskundige en oud-Lei- denaar Rien van Schaik, nu Fries molenaar. Hij voorspelt dat

| Leidse Courant | pagina 8

molens Leiden heeft? „De Valk" kent u natuurlijk allemaal. En misschien zelfs „D'Heesterboom" of „De Harder". Hebt u tijdens een verliefde wandeling langs de Maredijk het grappige wipmolentje wel eens ... Houtzaagmolens bezit Leiden er nog twee. Of eigenlijk nog maar an derhalf. Want tenslotte kunnen we „d'Heesterboom" van Houthandel Noordman aan de Haagweg moeilijk meer voor een complete molen ver

| Leidsch Dagblad | pagina 12

leiden - Na het overwaaien van alle protesten tegen de plannen, is de storm gaan liggen. Gege ven deze windstilte lijkt de rust rond molen d'Heesterboom op het Noordman-terrein weerge keerd. Achter ... Molen d'Heesterboom op een oude ansicht. Niet bekend is hoe oud de kaart is.

| Leidsch Dagblad | pagina 11

'Molenterriër' Rien van Schaijk verklaarde afgelopen week in deze krant dat bebouwing van het terrein aan de Haagweg de monumentale stellingmolen d'Heesterboom om zeep helpt. Van Schaijk woont in ... d'Heesterboom. Op termijn wil de ondernemer er nog twee bij zetten. Sowieso komen er nog een chic restaurant en ongeveer twaalf villa's. Enkele houtlood- sen worden gerestaureerd. Sommige woonboten

| Leidsch Dagblad | pagina 19

De grote restauratie van hout zaagmolen D'Heesterboom aan de Haagweg is vandaag begon nen. Wethouder T. van Rij (VRO) heeft daarvoor het offi ciële startsein gegeven. De uit 1805 daterende ... De Stichting Houtzaagmolen D'Heesterboom, die in 1990 in het leven werd geroepen om subsidies binnen te krijgen voor de renovatie, verwachtte toen dat het herstel van de molen minstens 476.000 gulden

| Leidsch Dagblad | pagina 9

pendelt tus sen Molen De Put aan het Gal gewater, molen d'Heesterboom aan de Haagweg, en deze mo len. Voor deze molens is het feest Ze zijn uitverkoren en zwaaien opgedirkt met vlaggen de bezoekers met hun ... De Valk en De Put vrij snel uitgekeken bent, biedt houtzaagmolen d'Heesterboom een ruime blik op de authentie ke ingewanden. Bovendien lo

| Leidsch Dagblad | pagina 3

het personeels beleid er. sprak de heer Ten Boek alleen al 12 minuten over de restauratie van de molen d'Heesterboom. ... RESTAURATIE VAN 'D HEESTERBOOM Bij de bespreking van de volgnummers drong de heer Ten Broek aan op restauratie van Molen 'd Heesterboom aan de Haagweg, die daar thans troont als een afgetakeld fregat

| Leidsch Dagblad | pagina 15

Hierbij wil ik reageren op het ar tikel 'Een authentieke blik op moleningewanden' in de krant van maandag 12 mei. Met name over de passage over houtzaag molen d'Heesterboom wil ik het hebben. De

| Leidsch Dagblad | pagina 3

,,D' Heesterboom" ... Met de verwezenlijking van de plannen tot restauratie van de uit 1804 dateren de houtzaagmolen ,,D' Heesterboom" van de firma D. D. Noordman aan de Haag- weg wordt thans goede voortgang ge maakt. In

| Leidse Courant | pagina 4

Franse wijnboeren in d'Heesterboom ... In de houten omgeving van d'Heesterboom, anno 1804, werd het even een petite fête. De Noordrrian Frères hadden een kleine voorraad, vers inge voerde, champagne Leclerq Briant als aperitief klaar

| Leidsch Dagblad | pagina 9

Aardigheidje op de molendag is de gratis pendelboot die tussen molen d' Heesterboom aan de Haagweg, molen De Put en mo len De Valk vaart. Ongeveer eens in het kwartier legt de boot van Sjaak Veringa ... Van d' Heesterboom naar De Put naar De Valk met de pendelboot van Sjaak Veringa (op de voorplecht). Vooral toeristen maakten gebruik van dit aardigheidje op Nationale Molendag. Foto: Dick Hogewoning

| Leidse Courant | pagina 7

Molen d'Heesterboom. ... De heer Ten Broek (K.V.P.) wees op de slechte toestand van de molen d'Heesterboom. De firma Noordman heeft in de loop van de tyd grote kosten voor het behoud van de mo len gemaakt. Hij verwachtte

| Leidsch Dagblad | pagina 9

de molen d'Heesterboom 'het centrale element' worden in het plan. ... dat met het industrieel erfgoed (twee loodsen blijven over, net als molen d'Heesterboom) veel zuiniger kan worden omge

| Leidsch Dagblad | pagina 2

LEIDEN Zaterdag ivas het Nationale Molendag. Alle molens in ons land voor zover hun conditie dat tenminste toeliet draaiden. In Leiden was molen d'Heesterboom aan de Haagweg met vlaggetjes versierd

| Leidsch Dagblad | pagina 10

De molen d'Heesterboom aan de Haag weg in Leiden voor en na de restauratie. Het rietdekkerswerk voor het uiterlijk schoon het belangrijk ste onderdeel van deze restau ratie werd verricht door Jan

| Leidsch Dagblad | pagina 32

woonkamer. 3 slaapkamers, keuken, badkamer met ligbad en wastafel. Servicekosten 177,30 p.m. Fraai uitzicht naar molen d'Heesterboom en over de Rijn. Eventueel is bij het appartement een garage te koop voor

| Leidsch Dagblad | pagina 13

voetpad. De gemeente wil uiteindelijk een looproute door het hele gebied aanleg gen. Met de ontwikkeling van het Bouwplan Noordman hoopt de gemeente de hout zaagmolen d'Heesterboom be ter in het zicht te

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Het bouwplan is omstreden. De overburen aan de Morska- de vreesden geluidsoverlast van het terras. Zorgen waren er over het behoud van de mo len d'Heesterboom en aan grenzende monumentale loodsen. De

| Leidse Courant | pagina 2

Restauratie molen „d'Heesterboom" begint spoedig ... hoogleraar, Je Landbouwhogeschool ker er M- M. G. van Bers. J. Heikoop mannelijke partner van het echtpaar familie blijft bestaan. d'Heesterboom

| Leidsch Dagblad | pagina 13

doeld om de banden tussen de studenten en de Leidenaars stevig aan te halen. En hoe kan dat beter dan door eens stevig aan de roeiriemen te trekken? Daarom was de Rijn ter hoogte van molen D'Heesterboom

| Leidsch Dagblad | pagina 10

Hierbij wil ik reageren op het stuk 'Een authentieke blik op molenin gewanden' van maandag 12 mei jl. Met name het bezoek aan de hout zaagmolen d'Heesterboom. De wie ken draaien, maar helaas kan er

| Leidsch Dagblad | pagina 19

houtzaag molen d'Heesterboom en het molen- museum in de korenmolen De Valk, beide in Leiden, plus een bezichtiging van het in de afgelopen jaren ge restaureerde Gemeenlandshuis van 't Hoogheemraadschap van

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Het verkeer op de Haagweg tussen de spoorbomen bij „De Vink" en molen d'Heesterboom in Leiden en uit de richting Haagse Schouw zat zaterdagmiddag een klein half uur volkomen vast. Oorzaak: de

| Leidsch Dagblad | pagina 8

In het oude Leiden voert de tocht o.a. langs Molen „De Valk" en d'Heesterboom, Pieterskerk, Univer siteit, Jean Pesijnhof, waar eens het huis van John Robinson stond, De Waag, het Stadhuis, het

| Leidsch Dagblad | pagina 3

LEIDEN Na jaren van on derhandelen en plannen maken is het dan eindelijk zover: begin november wordt op het terrein aan de Ter Haarkade recht te genover molen d' Heesterboom aan de Haagweg begonnen

| Leidsch Dagblad | pagina 3

. Van de Molencommissie is een rapport over de molen 'd Heesterboom binnenge komen. Spreker verwacht, dat de toren van de LDM aan de Stationsweg bin nenkort zal verdwijnen. Het rangeren bij de overweg in

| Leidsch Dagblad | pagina 15

De heer Ten Broek wijdde ver volgens aandacht aan de woning bouw, dankte voor de restauratie van molen d'Heesterboom en dook vervolgens dieper in de bouwproble- men. Er is nog immer een groot te kort

| Leidsch Dagblad | pagina 4

, tegenover de molen „d'Heesterboom", te openen. Kon 23 mei j.l. de eerste paal worden geslagen, gistermiddag legde mevr. D. Woudstra- Bergema de eerste steen en wel in de vorm van het inmetselen van een

| Leidsch Dagblad | pagina 13

jaren van onderhandelen en plannen maken is het dan Haéeüjk zover: begin november-wordt op het terrein aan de Ter aarkade recht tegenover molen d'Heesterboom aagweg begonnen met de bouw van een R

| Leidse Courant | pagina 3

schouw, boven de gas- heeft een omlijsting van De serre is het van mevrouw Riethoven, ezel staat er wijdbeens in daglicht. Over het winter- heen staat in één rechte een paar honderd meter op, d'Heesterboom

| Leidse Courant | pagina 5

Om dichter bij huis te blij ven: mooi is ook een prent van de Leidse molen „d'Heesterboom", die te vens aantrekkelijk van kleur is. Over het alge meen geen grootse maar goed-ambachtelijke prent kunst.

| Leidse Courant | pagina 15

delen liggen die onderdelen al gereed. Hier en daar opgeslagen, bijvoorbeeld bij de molen d'Heesterboom van Noordman. Ze kunnen straks zó aan de slag met de Put-molen. Dat wordt schitte rend. Net zoals op

| Leidse Courant | pagina 3

zijnde wind en watermolens. De regeling zal op de volgende molens van toepassing zijn: de houtzaagmolen ,,De Herder" aan de Haarlemmertrekvaart; de houtzaagmolen d'Heesterboom aan de Haagweg; de watermolen