Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

104 resultaten gevonden

| Leidsch Dagblad | pagina 13

burgemeester I.J. P. Keijzer; sterker nog, als het aan de raad ligt moet de burgemeester eigenlijk maar zo snel mogelijk uit Benthui zen verdwijnen. ... Keijzer, die intussen twaalf jaar burgemeester van Benthuizen en Moerkapelle is moet vóór 1 maart door minister W. F. de Gaay Fortman herbenoemd worden. De raad nam echter afgelopen zomer een motie

| Leidsch Dagblad | pagina 7

BENTHUIZEN - Het zal nog geruime tijd duren voor de bestuurlijke moeilijkheden in Benthui zen geheel zullen zijn opgelost. Ook wanneer burgemeester Keijzer na 1 maart aanstaande zou zijn verdwenen ... Niemand in Benthuizen verwacht dat die tegenstellingen in een en kele dag van de tafel zullen zijn geveegd. De raadsleden zijn er echter van overtuigd dat met het verdwijnen van burgemeester Keijzer

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Tegen de beide wethouders van Benthuizen, de heren A. van Noort (links) en M. Seijbel zijn geen bewij zen gevonden van het verduisteren van vertrouwelijke post voor de burgemeester. ... van vertrouwelijke post van burgemeester I. J. P. Keijzer van Benthuizen Of ficier van Justitie mr. C. van Steenderen deelde dat gis teravond mee. Het onder zoek in deze zaak is over igens nog niet

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 9

Burgemeester van Benthuizen met verlof tot 1 maart ... BENTHUIZEN Burgemeester Keijzer van Benthuizen Is met verlof. De burgemeester kreeg daarvoor toestemming van mr M. Vrolijk, de com missaris van de Koningin in Zuid-Holland.

| Leidsch Dagblad | pagina 1

nenlandsw Zaken terug is van zijn reis naar de Ne derlandse Antillen. Waarnemend burge meester De Ronde heeft intussen meegedeeld het liefst zo snel mogelijk een nieuwe burgemeester voor Benthuizen ... Nog geen burgemeester in Benthuizen benoemd

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 9

in onze parlementsredactie EN HAAG Burgemeester I. J P. Keijzer van Benthuizen 1 per 1 maart door de Konin- i niet herbenoemd worden >or een nieuwe ambtsperiode deze gemeente. De heer Keij- heeft de ... Op het provinciehuis van Zuid- Holland verwacht men dat de opvol ger van burgemeester Keijzer in Benthuizen weer net als diens voor ganger Steenbakker het ambt van burgemeester en gemeentesecreta ris

| Leidsch Dagblad | pagina 2

ZOETERWOUDE - Jan Wingelaar, gemeente-secretaris van Zoeterwoude, wordt steeds vaker genoemd als de grootste „kanshebber" om burgemeester in Benthuizen te worden. Zelf zou hij best burgemeester ... Wingelaar aan het werk (rechts oud-burgemeester Keijzer) tijdens de crisis irn Benthuizen, kort na de arrestatie van de beide wethouders van die gemeente.

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 5

slotte vragen de Kamerleden het moet met de bestuurbaar van Benthuizen. De raad liet dinsdag unaniem weten niet burgemeester Keijzer verder te len werken. Op 1 maart moet de herbenoeming voor een ... Voor het eerst barstte de bom in 1968. Burgemeester Keijzer wilde een voor Benthuizen vrij groot win kelcentrum laten bouwen in een nieuw wijkje. Zeer tegen de zin van de middenstand en een groot

| Leidse Courant | pagina 1

Raad Benthuizen eist schorsing burgemeester ... (Van een onzer verslaggevers) BENTHUIZEN De gemeenteraad van Benthuizen heeft de commissaris van de koningin, mr. Vrolijk gisteravond verzocht burgemeester I. J. P. Keijzer met onmiddellijke ingang

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 6

BENTHUIZEN Er hebben zich tien sollicitanten gemeld voor de functie van burgemeester/gemeentesecretaris in Benthuizen. Mr. M. Vrolijk, commissaris van de Koningin in Zuid-Holland heeft dat gisteren ... Vrolijk bezocht het gemeentehuls van Benthuizen om de wensen van de raad aan te horen ten aanzien van de nieuwe burgemeester annex ge meentesecretaris. Uit welingelichte kringen is Inmiddels vernomen

| Leidsch Dagblad | pagina 21

BENTHUIZEN - De gemeente secretaris van de gemeente Sint Philipsland in Zeeland, de heer A. Verbree, is be noemd tot burgemeester van Benthuizen. Verbree, die lid is van de Anti Revolutio naire ... Partij, wordt tevens gemeentesecretaris. De nieuwe burgemeester van Benthuizen heeft gister avond een gesprek gevoerd met de gemeenteraadsleden. Het heeft er even op geleken dat de gemeentesecretaris van

| Leidse Courant | pagina 7

ustitie betuigt spijt lan wethouders Benthuizen ... Met die boodschap in zijn binnenzak gaat premier Den Uyl volgende week naar het Ro meinse Capitool. Het zit er overigens niet in, dat hij direkt weer zijn biezen pakt als hij en mogelijk de

| Leidse Courant | pagina 1

Raadslid Matze is tot zijn nieuwe poging gekomen door de burgemeestersperikelen van Benthuizen en het feit, dat de huidige burgemeester Keizer van deze plaats niet zal worden herbenoemd. ... Hazerswoude-Dorp en Benthuizen

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Wethouder Seijbel van Benthuizen overleden als gevolg vechtpartij ... BENTHUIZEN - Rene Seijbel. de Benthuizer wethouder die een maand geleden bij een vechtpartij voor zijn woning een schedel- en hersenletsel opliep, is gistermiddag in het Elisabethziekenhuis aan deze

| Leidsch Dagblad | pagina 1

in de Tweede Kamer over de affaire-Benthuizen, waar op 21 januari twee wethouders en vijf ambtenaren werden gearres teerd op verdenking van verduis tering van vertrouwelijke post van de burgemeester ... Minister: Keijzer niet terug naar Benthuizen

| Leidsch Dagblad | pagina 15

Burgemeester Jan Masman geen praeses Stichting TT ... Het gebied van de Kamer omvat de volgende gemeenten: Alkemade, Alphen, Benthuizen, Hazerswou- de, Hillegom, Katwijk, Koudekerk, Leiden, Leiderdorp, Leimuiden, Lisse, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noordwijk

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 1

Van onze parlementsredactle DEN HAAG Als burgemeester Keijzer van Benthuizen voor maan dag al op de hoogte was van de komende arrestatie van zijn twee wethouders en een aantal gemeente ambtenaren ... Mogelijk verzoek om litlevering Rodgers

| Leidsch Dagblad | pagina 2

Yan nieuwe burgemeester in Benthuizen ... BENTHUIZEN - Nog voor het jaar ten einde is heeft Be nthuizen een nieuwe burgemeester annex gemeentesec retaris. Dit deelde waarnemend burgemeester De Ronde mee in de gisteravond gehouden

| Leidse Courant | pagina 7

cheidende burgemeester Isaac Keijzer van Benthuizen: ... stukje proza van ■erlands meest besproken en rguisde burgemeester van dit ornent: recht-toe-recht-aan en J gebroken. In de vorm van een scheidsbrief bereikte het gis- middag alle brievenbussen n Benthuizen

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Benthuizen raakte weer in opspraak ... Benthuizen raakte gisteren opnieuw in opspraak door de arrestatie van de twee we thouders en vier ambtenaren. Ook een voormalige ambte naar werd door de districtsre cherche van de Rijkspolitie

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

Verbree nieuwe burgemeester van Benthuizen ... Van onze Haagse redactie DEN HAAG Tot burgemeester en gemeentesecretaris van de Zuidhol landse gemeente Benthuizen ls gis teren de 31-jarige gemeentesecreta ris van het Zeeuwse Sint Philips- land. de

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 6

Zeer binnenkort burgemeester in Benthuizen ... Al sinds het begin van dit jaar zit Benthuizen zonder burgemeester. Na een hele serie bestuurlijke en ambtelijke affaires, die in januari uitmondden in de arrestatie van twee wethouders en vijf

| Leidse Courant | pagina 9

WETHOUDERS BENTHUIZEN ONSCHULDIG ... een onzer verslaggevers) HAAG Benthuizen opgelucht adem. Na alle lente verwikkelingen van itste weken kan dit Zuid- idse forensendorp een onder het verleden zet- i met een (vrijwel) schone jnieuw

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 5

BENTHUIZEN De commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, mr M Vrolijk, heeft de heer C. J de Ronde benoemd ais plaatsvervan gend burgemeester van Benthuizen De benoeming is binnen het ge ... provinciaal bestuur in Zuid- Holland. De heer De Ronde neemt de post van burgemeester van Benthuizen tijdelijk over omdat burgemeester Keljzer met verlof is in verband met moeilijkheden met zijn

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 6

Uit doorgaans welingelichte kringen is vernomen dat van dit lijstje als de nieuwe burgemeester van Benthuizen naar voren zal komen de heer J. Wingelaar, gemeentesecretaris van Zoeterwoude en thans ... Een snelle benoeming van een nieuwe Benthuizense burgemeester is noodza kelijk, daar waarnemend burgemeester C. J. de Ronde per half augustus zijn werkzaamheden in Benthuizen beëindigd, omdat hij

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Spijtbetuiging aan wethouders van Benthuizen ... De Amerikaanse president pleitte verder nogmaals voor een zo gauw mogelijk tot stand te ko men Sowjetrussische Ameri kaans verdrag tot beperking van de strategische bewapening.

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 10

erover advies is gevraagd aan burgemeester Keijzer van Benthuizen, aan de commissaris der koningin in Zuid-Holland of aan mi nister De Gaay Fortman. Het Ka merlid vraagt zich af, of bij de arres tatie de ... Kamervragen over arrestaties in Benthuizen

| Leidsch Dagblad | pagina 2

ENQUETE IN BENTHUIZEN OVER WENSEN KABEL-TV ... Eén der bewoners, de heer Van Vlies: "Dit is onbehoorlijk be stuurlijk gedrag. Zogenaamd zijn er in Leiderdorp zo veel mogelijk heden voor inspraak, maar over de overgang van het woningbezit van

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

(Senthuizen mogelijk ponder burgemeester ... ff Van onze Haagse redactie DEN HAAG Waarnemend burge meester C. J. de Ronde (P.v.d.A) van Benthuizen is met ingang van 16 >1 augustus aanstaande benoemd tot t< burgemeester van Den Briel. In Ben

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 6

Wethouder Seybel van Benthuizen overleden ... geleidelijk ge sloten zal moeten worden. Door de combinatie met het openbaar on derwijs ln Voorhof is het mogelijk ..De Vogelweld" geleidelijk daar heen te plaatsen.

| Leidse Courant | pagina 1

Benthuizen „Dit is het werk van de burgemeester, hij heeft die aanklacht tegen ons ingediend. Hij wil ons weghebben om dat we niet in zijn straatje passen. Boven dien wil hij zich vlak voor zijn ... Volgens de twee wethouders gaat het om correspondentie van burgemeester Keyzer met commissaris van de koningin mr. Vro lijk over de al vele jaren slepende bestuurlij ke moeilijkheden van Benthuizen

| Leidsch Dagblad | pagina 1

In Capelle ontsnapten mogelijk aangehouden ... AMSTERDAM - Prinses Beatrix krijgt op het Weesperplein in Am sterdam bloemen aangebodenvlak voordat zij de ondergrondse in de huofdstad in gebruik stelt. Links kijkt burgemeester Polak toe. Bij de

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 1

mogelijk is de spuiter mechanisch af te sluiten. Gisteravond was er niemand meer op het booreiland. ... Gistermiddag is een ander platform, de Choctaw op sleeptouw genomen. Het zal zo ciht mogelijk bij de Bravo worden gebracht om met kranen zwaar materieel over te kunnen zet ten. Over enkele dagen zal

| Leidsch Dagblad | pagina 7

BENTHUIZEN - Herbenoeming van burgemeester Keijzer brengt de bestuurbaarheid - gezien de spanningen die nu al in de ge meente leven - van Benthuizen in ernstig gevaar. De polarisatie rond zijn figuur ... Intussen heerst in Benthuizen al- lerwege verbazing over het plotse linge besluit van burgemeester Keijzer om de commissaris van de koningin te verzoeken hem een maand verlof te geven. Daarmee heeft

| Leidsch Dagblad | pagina 2

BENTHUIZEN - Het gemeentebe stuur van Benthuizen heeft Pro vinciale Staten verzocht rekening te houden met de bezwaren van de raad van Benthuizen tegen een uit breiding van Zoetermeer in noord elijke ... en/of oostelijke richting. De raad is bevreesd dat een dergelijke uitbreiding van Zoetermeer in de richting van Benthuizen negatieve en onherstelbare gevolgen zal heb ben voor het specifieke karakter

| Leidsch Dagblad | pagina 2

toelichten, duidelijk gelijk en vond de gemeente ook maar onredelijk. Als het waar is dan zal ik nu misschien een advocaat in de arm moeten nemen. Tot nu toe heb ik het allemaal zelf gedaan." Burgemeester ... In haar verweerschrift schrijft de gemeente dat de uitster fregeling vorig jaar is opge nomen in de verordening om dat het daardoor mogelijk wordt „de grote recreatieve

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 6

deel te slopen. Het is mogelijk dat op de vrijgekomen plaats een milieu-vriendelijk bedrijf wordt gevestigd. De nieuwe bestem ming van de opstallen die blijven staan is nog in onderzoek. Verder wil de ... Van onze parlementsredactie DEN HAAO - De Tweede Kamer heeft gisteren het wetsvoorstel tot wijziging van de Omroepwet aan vaard, waardoor het in de toekomst mogelijk is adspirant-omroepen geen

| Leidsch Dagblad | pagina 1

bestaat om zo veel mogelijk naar de provincie en het rijk af te schuiven. De kleine gemeenten staan dan ook een grootscheepse over heveling van taken en be voegdheden van rijk naar pro vincies en gemeenten ... , Voorhout, War mond, Woubrugge, Zoeter- woude, Koudekerk, Rijnsa- terwoude, Ter Aar, Ammer- stol. Benthuizen, Bergam bacht, Gouderak, Groot- Ammers, Langerak, Leimui- den, Moercapelle, Nieuw koop, Nieuwveen

| Leidsch Dagblad | pagina 16

over goede contactuele eigenschappen beschikt en een persoonlijkheid bezit die het mogelijk maakt de maatschappelijke ontwikkelingen te volgen. Geboden wordt een goede werksfeer met collegiale ... Sollicitaties met volledige inlichtingen en met opgaaf van referentie adressen inzenden binnen 10 dagen na verschijning van dit blad aan burgemeester en wethouders van Hillegom, Hoofdstraat 115

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 6

het openingswoord door voorzitter R Peters met ondermeer een wel kom aan burgemeester 8chols en dank aan de helpers en helpsters van het Rode Kruis en het Ere ZIJ Ood als slotzang viel er zoveel te ... wijzigd wordt vanuit de basis: de vrijwilligers. Dat zijn evenwel vrij wel altijd studenten. Dick Mooij hoopt in die situatie verandering te brengen door vergaderingen zoveel mogelijk naar de avonduren te