ZU1DHOLLANDSCH DAGBLAD waarin tpgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DEWESTER8QBE Kantoor: Papengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE EDITIE Tel. Adm. 20935, Tol. Rad.20015 Zaterdag 30 Dec. 1944 1e Jaargang 270. Duitser Weermaciilsbericht In liet Belgisch-Luxemburgsche ge bied is het gisteren in alle sectoren tot zware gevechten gekomen, zonder dat de toestand in groote lijnen veranderde. Van de in het Westen in den strijd staande 44 Amcrikaansche divisies zijn thans 26 in dit geveclitsgebied gecon stateerd. In de Ardennen werden tusschen Stavelot. en Marche verdere vorderin gen gemaakt, tegenaanvallen bij Ro- ehelort werden uiteengeslagen. Her haalde Amerikaansche ontlastingsaan- vallen ten Zuidwesten en Zuiden van Bastogne en aan de Sauer in Luxem burg konden tegenover onze afweer niet doordringen. Slechts in enkele sec toren won de vijand plaatselijk terrein. Tijdens de zware gevechten werden gisteren 36 vijandelijke tanks en ge pantserde verkenningswagens buitge maakt of vernietigd. Op 27 en 28 Dec. werden bovendien door formaties van het leger 00 vijandelijke vliegtuigen en vrachtzweeftoestellen neergeschoten. Van het gelieele overige Westelijke front worden slechts gevechten van plaatselijke, beteekenis gemeld. •Het lange afstands'vuur op Londen, Luik en Antwerpen werd voortgezet. Btnrm-Wikings der marine hebben met hun uiterst kleiue duikbooten en kleine gevechtsmiddelen voor de monding van de Schelde het vijandelijke scheepver- keer dagen lang aangevallen en met opoffering van ziclizelve zwaar getrof fen, Yolgens tot dusverre ontvangen berichten hebben zij van de aanvoer- vloot van den tegenstander veel meer dan 40.000 brt. tot zinken gebracht. In geheel Midden-Italië was de ge vechtsactiviteit gisteren gering. Hier endaar ondernomen Britsehe aanval len ten Noordooster) van Faenza mis lukten Yoor onze stellingen. O In Hongarije bleven de herhaalde doorbraakpogingen der bolsjewieken tusschen het Plattenmeer en de Donau in het afweervuur van onze divisies liggen. Ten Noorden van de Donau heeft het betrekken van den anderen oever van de Gran door onze troepen ondanks zwaren ijsgang zonder belang rijke verliezen plaatsgehad. Het garni zoen van Boedapest hield in het cen trum der stad stand ondanks de hevige aanvallen der bolsjewisten.Ten Zuiden van de Slowaaksche grens bleven de tusschen de Eipel en het brongebied van de Sajo ondernomen vijandelijke aanvallen zonder noemenswaardig re sultaat. Tn Koerland zetten de boisjewistcn hun groote aamvallen voart. Troepen van 't leger, de Waffcn-SS en Letland- sche SS-vrijwilligersformaties sloegen de everal weer met krachtigen steun van artillerie on tanks aanvallende Sowjetdivisies in harde, maar succes volle gevechten af en vernietigden op nieuw talrijke vijandelijke tanks. Bij de vluchten van gisteren wierpen pen Anglo-Amerikaansche vliegtuigen bommen neer voor het meerendeel op plaatsen in West-en Zuid-Duitschland. Vooral inde steden Koblenz en Kaisers- lautnrn, di^e in de afgeloopen dagen reeds herhaaldelijk werden aangevallen ontstond opnieuw schade. BINNENLAND UITREIKING DERDE NOODKAART. In Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht zullen door de distributiedien sten op nader aan te kondigen dagen, doch vóór 20 Januari nood kaarten (der de serie) alsmede nieuwe 'inlegvellen worden uitgereikt. Bij het uthalen de zer bescheiden me t de rechthebbende of zijn gemachtigde de tweede distribu tiestamkaart en het thans in gebruik zijnde inlegvel overleggen en tevens bon 268 of R 09 van de tweede nood- kaart inleveren. Op de stamkaarten wordt door dc distributie-ambtenaren in het vakje A A het getal 5(>-l ingevuld, tevens wordt het vakje 501A atgekruist. Van de in legvellen zullen de bonnen GA 401, GB 401, GC 401, GD 401, of GE 401 wor den ingenomen. Uitgereikt zullen worden a) Aan personen, geboren in 1 926 of vroeger: een inlegvel GA 501 en een noodkaart IIIA* b) Aan personen, geboren in een der jaren 1927 t/m 1930: een inlegvel GB 501 en een noodkaart ITIA.. cl Aan personen, geboren iu een dei- jaren 1931 t/m 1940: een inlegvel GC 501 en een noodkaart IIIA. d) Aan personen, geboren in 1941, 1942 of 1944: een inlegvel GD 501 en een noodkaart Illb. e) Aan personen, geboren in 1944^of latereen inlegvel GE 501 en een nood kaart Illb. Zij, die lijdelijk buitenhun woonge- meente verblijf hou len, mogen de nieu we noodkaarten en inlegvellen afhalbn bij den distributiedienst in hun tijdelij ke woongemeente. ook al heeft oinwis- seling van de tweede distributiestam kaart nog niet plaats gevonden Men dient er evenwel rekening mede te hou den, dat de nieuwe kaarten slechts gel dig zijn in den distributiekring, waar zij zijn uitgegeven. -Zooals uit liet bovenstaande blijkt, EEN KORRELTJE. Kerstmis, waarvan wij de eigenlijke beteekenis juist dit jaar misschien heel bijzonder hebben begrepen, moge ons leven blijven verlichten. ,,Wij moeten lichtmenschen worden, om zoo weer het licht der wereld te zijn" (dr. H. v. Rooyen, Kruisheer), Licht menschen door ons Geloof, door on e Hoop, bovenal door onze Liefde. wordt ditmaal ter verkrijging van nieu we bonkaarten en inlegvellen zoowel een hop van de tweede noodkaart als een bon van het oude inlegvel ingeno men Het is namelijKgebleken, dat do eerste noodkaarten in grooten getale door zwarthandelaren onder valsche voorwendselen van het publiek zijn op gekocht, Door inlevering van een bon dezer opgekochte kaarten werden vele tweede noodkaarten onrechtmatig ver kregen. Teneinde ditmaal de kans tot mis bruik, hetwelk in dezën tijd van voed- selschaarsclite in de westelijke provin cies allerminst kan worden geduld, tot een minimum te beperken, wordt tevens een bon van hel oude inlegvel en over legging van de stamkaart verlangd. An derzijds zijn ook falsificaties van de oude inlegvellen in omloop gebracht, zoodat niet volstaan kan worden nu-fc een bon van het oude inlegvel in te le veren, doch tevens een bon van de tweede noodkaart wordt gevraagd. Bon 243 te voren Inleveren voor 1 kg. aardappelen. De secv.-gen. van het Dep. van L en V. maakt, bekend, dat iu de prov. N.-Holland, Z -Hollanden Utrecht voor de weck van 7 Jan, t/m 13 Jan. 1945 de bonnen 248 van d«- tweede noodkaart geldig zijn verkla ard vcor het koopen van 1 kg. aardappelen Deze aardappelbonnen moeten, voor zoover niet van de centrale keuken gebruik kan worden gemaakt, voor Donderdag 4 Jan, a.,s. worden ingele verd bij den aardappelhandelaar, des- gewenscht togen ontvangstbewijs. Na dat de handelaren hierop zijn bevoor raad, zal zonder nadere aankondiging tot aflevering worden overgegaan,doch uitsluitend in de week van 7 t/m 13 Januari 1945, Papieren voor het overschrijden van da grens worden op het oogenblik niet verstrekt. In toenemende mate komen eohtgenouten en andere familie leden van Nederland sche arbeiders, die in Duit8chland werken, naar Enschede, om van de Ein- und Ausreiscstelle pa pieren voor het overschrijden van de grens naar Duitschland te verkrijgen. Van Duitsche zijde wordt dringend ge waarschuwd tegen dergelijke reizen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1