ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD v waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSGHÉ COURANT an DE WESTERBODE Kantoor: Papengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE EDITIE Tel. Adm. 20935, Tol. Red.20015 BINNENLAND Verlaging melkrantsoen. - Be bon nen van gestandaardiseerde melk, wel ke in de prov. N.-Holland, Z.-Holland en Utrecht'zijn uitgegeven tegen in neming van de bonnen E 413 van de inlegvellen, waren oorspronkelijk be stemd voor het gebruik in het tijdvak van 10 Dec. 1944 tot en met 6 Jan. '45. Met ingang van 1 Jan. 1945 wordt het rantsoen teruggebracht tot 1 3/4 L. per week. In verband hiermede worden voor het tijdvak van 6 tot en met 20 Jan. geen nieuwe melkbonnen uitge reikt, doch i oeten de drie bonnen, oorspronkelijk bestemd voor de week van 31 December tot en met 6 Jan. a.s,, dienst doen voor het tijdvak 31 Dec. tot en met 20 Januari a.s. STADSNIEUWS Voor de slachtoffers vsri het bom bardement. Van de ge neente Bent huizen werd ten behoeve van degenen, die op 10 en 11 December j.l. alhier door oorlogsgeweld zwaar getroffen werden, een gift ontvangen, bestaande uit brood en aardappelen. Verdeeling onder degenen, die daarvoor in aanmer king kwamen, heeft onmiddellijk plaats gehad. Het spreekt van zelf, dat dit blijk van medeleven in de ramp, welke deze gemeente getroffen heeft, ten zeer ste op prijs werd gesteld. Vrijdag 29 Dec. 1944 1e jaargang 279. We&PffiacftSs&ericiit Be diepe penetratie van onze aan- valsformaties in het Belgisch Luxem- burgsche gebied heeft behalve tot een ontlasting van het geheele overige Westelijke front geleid tof een ontanoe- 'ting9slag van den grootsten oinvangi met de intusschen aan andere sectoren J onttrokken vijandelijke divisiet. Aan j het Noordwestelijke front van het ge- vechtsgebied vordert onze aanval on der taaien vijandelijken tegenstand langzaam. Aan het geheale Zuidelijke Iront handhaaft de tegenstander zijn sterken druk. Langs het Elzas-Lotharingsche lront zetten onze troepen de zuivering van het voorterrein der verstërki ngswerken in het Westen voort. Uit den Boven- Elzas wordt melding gemaakt van le vendige stellingsgevechten aan weers kanten van Kaysersberg. In hevige luchtgevechten boven het Westelijke front vernietigden Duit- sclie jagers gisteren 23 vijandelijke jachtvliegtuigen. Luik en Antwerpen lagen ook den j afgeloopen dag onder zeer-sterk vuur. j In Midden-Italië versterkten de Duitsehe en Italiaansche troepen in het aauvalsgebied van Gallioano hun» pas veroverde stellingen en handhaa den deze tegen vijandelijke tegenaanvallen. In het gevechtsgebied van Faenza en in de Romagna ondernamen de Britten slechts enkele vruchtelooze aanvallen. In Noordoost-Kroatië kwam het de laatste dagen tot hevige gevechten met de tüsschen Donau en Save aanvallen de benden en Bulgaren. De vijand, die in het gebied van de stad O tok was doorgedrongen, werd in een tegenaan val daar uitgeworpen. In Hongarije nam de slag tusschen Plattennieer 'en de Zuidgrens van Slo wakije nog toe in omvang en hevigheid. Uitliet gebied Stuhlweissenburg-Fel- soegalla en ten Noorden daarvan zwenk te de vijand met versterkte strijdkrach ten naar het Westen en viel bovendien Boedapest hevig aan uit het Westen, Zuidoosten en Noordoosten, 't Duitsch- Hongaarsohe garnizoen biedt verbitter den tegenstand tegen de stormloopende bolsjewisten aan den binnenstenvcrde- <liging8ring. Het zwaartepunt der Anglo-Ameri- kaaus-'he luchtaanvallen lag gisteren op het gebied ten Westen van de Rijn. Bovendien vormde Fulda het doel van een luchtaanval. Amerikaansche for maties wierpen bommen op plaatsen in Zuidoost-Duit6chland. Na enkele nach telijke stoorvluchten boven Noord west- Duitscli gebied vielen de Britten in de vroege ochtenduren Westduitsch ge bied aan. Een uitzondering wordt hierbjj ge maakt voor kinderen, geboren in 1944. Yoor dezen wordt het rantsoen van 0V4 1. per week'gehandhaafd. Tegen aan- teekening van het getal 501 in 't vakje CE op de stamkaart dezer kinderen en inneming van een ontvangstbewijs zullen de djstributiediensten voor elk dezer kinderen zes noodrgi\tsoenbon- non „melk 1" uitreiken voorhet tijdvak •van 7 tot en met 20 Januari a.6, Plaats en tijd dezer uitreiking zal door de plaatselijke distributiediensten worden bekend gemaakt. In verband met het bovenstaande is de geldigheid der rantsoenbonnen „melk 1", waarop het kringnummer van den uitreikenden distributie-dienst nis opdruk voorkomt,' verlengd tot 20 Januari 1945. Geboren: Jentje Sara dr van D. A. van der Burgh on P. H. Winkel; Ghristina Maria dr van P. J. van der Zeeuw en E. M. Ouwer- kerk; Adrianus Cornelis zn van G. J. van der Meer en T. Kerseboom; Hendrik Gerardus zn van H. G. Regeer en S. van den Bos; Isaac zn vón N. Boom en A. Slingerland; Christina dr van C. Selier en D. Peekman; Franciscus Jo hannes Albortus Cornelis za van F. J. A. C. Ver- weij en J. Stikkelorum; Rudolf Nicolaas Jacobus zn van A. J. C. Onderwater en T. M. E. J. Devileo; Carmen Josée dr van EMvan der Blom EEN KORRELTJE. Ook nn nu de levensomstandighe den donker en droevig zijn moeten wij er van doordrongen blijven, dat iedere dag, dien God ons schenkt, een groote waarde heeft, dat onze tijd kost baar is Zoo de bl&ren, die verdorden, is het Nieuwjaar oud gewoi den God alle ene, on menigvoud. altijd nieuwe en altijd oud, zal van de oude en de andere dagen, die gij leeft, eens reden vragen. Guido Gezelle. Moge het nieuwe jaar voor u en voor mij van den eersten dag at tot aan den laatsten dag staan in den dienst vau God. Dan zal het nieuwe jaar in ons in nerlijk leven, in het diepste van ons ziele-leven vrede schenken en zal het voor u en voor mij zijneen zalig nieuwjaar. WIELRIJDERS OP DE RIJWIELPADEN De höliore BS und Polizeiführer en eommiesaris-gcneraal voor de veilig heid wijst er op, dat den laatsten tijd veelvuldig is waargenomen, dat wiel rijders ook op wegen, die van fietspa den zijn voorzien, gebruik maken van den rijweg en daardoor het verkeer storen, terwijl zij tevens zichzelf en anderen in gevaar brengen. Yoor zoo ver er op openbare wegen fietspaden aanwezig zijn, zijn wielrijders er plicht, uitsluitend daarvan gebruik te maken. Aan de politie is opgedragen, tegen overtreders op te treden. Arbeidsplichtige mannelijke personen. Rectificatie In een gedeelte onzer oplage heeft abusievelijk gestaan in een kop boven een bericht: „Alle mannelijke personen van 1840 jaar arbeidsplichtig". Dit moet zijn, zooals uit den inhouc^van het bericht bleek: „Alle mannelijke perso nen ven 16-40 jaar" („lichtingen 1905 tot en met 1928"). en C. Rijnsburger; Antonius zn van A, van der Wal cn F. de Groot; Lena Dievwertje dr van J. Bavclaar en A. van den Eijkel; Hendrik Adri.an Evert, zn van A. E. van der Schaften A. de Haas; Leonardus Abraham zn van A. A. den Os cn C; P. Groenendijk; Mnrgaretha Maria dr van W. J. Lanc-el en G, Kool6tra; Tecrtruida Agatha dr van J. Minke en E. Calkovon; Adrians dr van J. H. Staphorst en C. Gaasbeek; Her. mina Philippine dr van I. Wirtz eh H. P. Hannaart; Paulina Jaeoba Maria dr van G. C. van Egmond en D. J. Steverink. Onder trouwd L. F. Servaas jm 26 j en J. Leffer# jd 27 j. J. Verhoef jm 34 j en C-. C. Krcffer jd 25 j; A. Wassenaar ca G. E. Eswilder jd 28 j.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1