ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en OEWESTERBOOE Kantoor: Papengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE EDITIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red. 20015 Donderdag 28 Dec. 19441e jaargang 278. DySfscSi Weermacfilsbericht De grootte strijd in het Zuidoosten van België en Midden-Luxemburg neemt verder in hevigheid toe. In het gebied ten Nteorden. van Laroche heeft ich gisteren een tankslag van grooten omvang ontwikkeld. Uit het Zuidwes ten en Zuiden aauvallende trachtten de Amerikanen verder vergeefs hnn rondom Bastogne op nauw gebied saamgedrongen formaties te ontzetten. Ook in Midden-Luxemburg mislukten nieuwe vijandelijke aanvallen. Alleen in het gebied ten Westen van Echter- naeh kon de tegenstander plaatselijk terrein winnen. Aan de Noordelijke grens van Elzas- Lotharingen drongen onze troepen den vijand in verscheidene sectoren verder terug. Ten Noordoosten van Weissen- burg werd het voorterrein van den Westwall gezuiverd en een reeks plaat sen bevrijd. - BINNENLAND ALLE MANNELIJKE PERSOMEN VAN 18—40 JAAR ARBEIDSPLICHTiQ. Op grond van art 1 der ver 110. 42/ 1941 betreffende de verplichting tot het verrichten van diensten en betreffende de beperking ten aanzien van het ver anderen van betrekking zooals gewij zigd en aangevuld door de ver, nr. 48/ 1942 en op grood van een bijzondere machtiging wordt bepaald Alle mannelijke Nederlanders en staatloozen. behoorende tot de lichtin gen 1905 tot en met 1 928, die thans hun woonplaats ol vaste verblijfplaats heb ben in de provincies Noord-Holland. Zuid-Holland en Utrecht, zijn verplicht te werken in het kader van den arbeids inzet. De inschakeling in den arbeidsin zet geschiedt door een bij zond eren op*- roep. Tot het tijdstip van de inschake ling in den arbeidsinzet zijn de boven genoemde personen verplicht, met iu- achtneming van de bestaande voor schriften betigffende het veranderen van betrekking, hun tegenwoordige be trekking te blijven uitoefenen en in hun woonplaats of' vaste verblijfplaats te* blijven. Alle arbeidskrachten, die noodzake lijk zijn voor het in stand houden van het openbaar bestuur, alsmede voor het voortzetten van de werkzaamheden van inrichtingen, landbouw-, veeteelt- en tuinbouwbedrijven en bedrijven, waar in een tak van nijverheid wordt uitge oefend, alsmede andere bedrijven, waar in een belangrijke faak wordt vervuld, dan wel voor den oorlog belangrijke op drachten moeten worden uitgevoerd, worden vrijgesteld en worden niet op geroepen voor de tewerkstelling in het kader van den arbeidsinzet elders Alle personen, die op grond hiervan moeten worden vrijgesteld, verkrijgen een bijzonder, algemeen geldig bewijs van vrijstelling. Op het tijdstip van de invoering van dit bewi[9 van vrijstel ling worden alle bewijzen, welke tot dat tijdstip ter zake van vrijstelling zijn. afgegeven, onheldig. In geval van inschakeling in den arbeidsinzet wordt de'verzorging van de tewerkgestelde personen alsmede van hunne gezinsleden, in. ruim vol doende mate gewaarborgd. Hij, die in strijd handelt met de be palingen van deze bekendmaking of van de ter uitvoering daarvan uit te vaardigen voorschriften, dan wel deze tracht te ontduiken, wordt gestraft met gevangenisstraf op grond van artikel 4 der Ver. nr. 42/1941, voor zoover niet op grond van andere bepa- lingeu een zwaardere straf kan worden opgelegd. Uitlokkers, medeplegers en medeplichtigen worden als daders ge straft. Het nemen van maatregelen op het gebied van de Sicherheitspolizei blijft onaangetast. Muizen of gronden, waarin of waarop zich een opgeroepen man verstopt, worden met inbegrip van de meubileering verbeurd verklaard. De bepalingen van deze bekendma king treden onmiddellijk in werking. De rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied De algemeen gemachtigde voor de totale oorlogsinspanning LIESE; '8-Gravenliage, 14 Dec. 1944 Als korte toelichting hierop wijst liet ANP erop, dat de genomen maatregel voortvloeit uit de ontwikkeling dei- verhoudingen in ons land. In Met 1940 hoeft de toenmalige Ned. regeering afstand gedaan van haar bevoegdheden en zij heeft ge neraal- Winkelman gemachtigd te capituleercn. Zcro'n capitulatie kan niet herroepen worden in tegenstel ling bv, met een wapenstilstandsver drag. Nederland had dus definitief van alle oorlogshandelingen afgezien. Toch trachtte c1 e gevluchte regee ring; zich in liet buitenland te vesti- gen en zelfs de Ned. bevolking tot vijandige daden aan te sporen Het hoogtepunt van dit optreden was de aansporing tot spoorwegstaking, wel ke ons volk aan den rand van een hongercatastrophe heeft gebraeht. Toen verklaarde Je rijkscommissaris eind September, dat hij Nederland niet langer kon beschouwen als be zet gebied, doch dut hij het moest beschouwen als oorlogsgebied wat WIELRIJDERS OP DE RIJWIELPADEN De höliere SS und Polizeif ührèr en commissaris-generaal voor de veilig heid wijst er op, dat den laatsten tijd veelvuldig is waargenomen, dat wiel rijders ook op wegen, die van fietspa den zijn voorzien, gebruik maken van den rijweg en daardoor het verkeer storen, terwijl zij tevens zichzelf' en anderen in gevaar brengen. Voor zoo ver er op openbare wegen fietspaden aanwezig zijn, zijn wielrijders erplicht, uitsluitend daarvan gebruik te maken. Aan de politie is opgedragen, tegen overtreders op te treden. niet wegnam, dat hij ook daarna al les bleef doen wat mogelijk was tot heil van de Ned. bevolking- De emigrantenregeering heeft o^k pogingen gedaan om, in strijd met de capitulatiey$K waarden de ver- zetsbev eging té organiseeren en zij bereidt een eventueele mobilisatie te gen Duitsehland voor. Daarom is de Duitsche bezettingsoverheid nu be gonnen, die lichtingen van manne lijke personen uit het westen des lands te verwijderen, die bij een even tueele mobilisutie gedwongen zouden worden dienst te nemen in de legers der geallieerden. De mannen, die aldus worden opge- j roepen, worden elders aan het werk ge- I zet. Hun verzorging en die van hun ge- zinnen is in ruim voldoende mate ge waarborgd. 1 Zij, die volstrekt noodzakelijk zijn voor het instandhouden van het open bare leven en de verzorging van de be volking, zullen een bewijs van vrijstel ling krijgen Alle vroegere bewijzen van vrijstelling zullen dan vervallen, STADSNIEUWS Geboren: Eduard zn van B. van Duijl en G. van der Leek; Hendrik zn van E. M. de Klerk en M. Stouten; Cornelis Hermanus zn N. Kienjet en M. Guldemond; Erik Jan zn van J. J. Huber en M. Hennev auger; Carolina Alida Wilhelmina dr van W. J. Klootwijk en W. A. Korenbof; Hendrika dr van J. Springer en H. van Duuren; Dirk zn van C. van Beelen en A. van der Plas; Johannes Cornelus Hendrikus en van J. J. A. van Schic en W. P. J. van der Drift; Hendrica dr van J. K. Kranenburg en G. Mieremet. Ondertrouwd: L. Onder water gesch. 28 j en J. P. van der Star jfl 21 j Overleden: C. Schaap man 22; M. C. Dirkse ^svr van ïN. J. van der Meel 46 j. QFRCIEELE PUBLICATIE. inlevering bonnen 243 peulvruchten. De secr.-geu, van het dep van L. en V. maakt bekend, dat de handelaren in de overige dan de reeds bekendge maakte distributiekringen in de prov, N -Holland, Z.-Holland en Utrecht, die de bonnen 243 van de tweede no<>H- vóÖr Zaterdag 30 Dec. a.s van het pu-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1