ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgsnomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURAN f en 0EWESTER38SE KanfoorPapengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE EDITIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red. 28015 Woensdag 27 Dsc. >944 Is Jaargang 277. Weermc^fttsfoerieftt In het Westen heeft het zwaartepunt der ge vechten zich verplaatst naar het gebied van Midden-Luxemburg. Na het aanvoeren van nieuwe strijdkrach ten, die a n andere fronts ctoren moes ten worden onttrokken, probeerde de vijand daar, ouzeii Zuidelijken vleugel in te drukkeu en zijn rondom Bastogne ingesloten stnijdniaoht t - ontzetten. In telle gevechten werden de vijandelijke aanvallen uiteengeslagen en werd de ring om Bastogne kleiner gemaakt. Ten "Westen van de Onrthe bevinden ».nze aan valsspitsen zich na het afslaan van talrijke vij unielijke tegenaanvallen in verdere opmarsch Sinds het begin van onze aanval in het Westen op_.l(> Dec. werden volgons de voorloopige berichteu moer dan 700 A mevikaansche tanks of gepantserde voertuigen buitgemaakt of vernield, Duitschc jachteskaders daagden ook gisteren sterke vijandelijke formaties vliegtuigen tot den strijd uit en be lemmerden hen, de bommen op het gestelde doel uit te werpen. Door Duitsche jagers en luchtdoelartillef e verloren Engelschen en Amerika nen gisteren 44 vliegtuigen. In krach tig voorwaarts dringen wonnen onze troepen in Lotharingen den Blies- sector Oostelijk van Saargemuend en veroverden de veel omstreden vesting Schiessech bij Bitseh iji een coup-de- main terug. In den Buv cu-Elzas duren hevige pl latselijke gevechten in den sector Oostelijke van Kayersberg voort. In Midden-Italië beperkte zich de o-eveehtaotiviteit tot eenige vruehte- looze aanvallen der Britten in de Vomagna.Noordwestelijk van Ravenna werd een vijandelijke verkennings groep uiteengeslagen. In Hogarije duren de zware afweer- gevechten voort. Terwijl de bolsjewie ken Westelijk van Boedapest in Noord westelijke en Noordelijke richting konden opdringen, zijn hun aanvallen die zij van het Oosten uit "op het bruggehoofd ondernamen mislukt. Ook ten Noorden van den Ei pel en aan den Beneden-Zagyva handhaafde de vijand zijn sterken druk. Bij Gross-Steffeldort en Oostelijk van Kaschau sloegen on e divisies' alle Sowjetrussische aanvallen bloedig af. In Koerland breidde de vijand zijn aanvallen tot het gebied ten noorden van Vainodé' uit. Evenals op de be staande aan valsz waart? "pun ten ten Zuiden van Fraueneurg en- ten Noor- delf van Doblen bleef hem ook hier elk noemenswaardig resultaat ontzegd. BINNENLAND Dienstaanbieding schippess, Hier onder volgen eenige a c rissen on tele foonaansluitingen ten behoeve van schippers, die hun diensten willeii^ran- bieden aan de Centrale R« eek-rij Voed selvoorziening. Sleepvaartcommissariaat Rotterdam; B. Suringh, Beurs van Koophandel, Spinhuisstraat 69, tel. 27130 (thuis 21667) Agentschap Leiden: 11. R Troost. VY.S. markt, te!. 21664. Bev radh ti fescommissariaat Ilotter- dam: iieurs van Koophandel, Kamers 324/327, mr F. E. B.irbag, cot r.adres; postbus 95, tel. 27365, 26716. Agentschappen: Gouda: J. Savenys, Margaretha"Turt- Efc'N KORRELTJE. Op den Tweeden Kerstdag vierde de de Katholieke Kerk het feest van den heiligen Stephanus, don eersten marte laar, en de Kerk bad in lvefc Gebed (Col- lecta) van de H. Mis van "dien dag: „Geef ons, bidden wij, Heer, dat wij navolgen, wat wij vereeren, zoodat wij leeren zelf onze vijanden te be minnen, daar wij dén feestdag vieren van hem, die ook voor zijn vervolgers wist te bidden tot onze Heer Jezus Christus". Graat Florisweg 4, tel. 2803. Don Haag: M. v. d. Doel, Trek weg 83, tel. 113150. Delft: J. P. G. du Qrocq, p/a iS\V, Olielabrieken Cal vé-Delft, tel letter O. Bevrachti ij gscoin m i ssariaat Leiden: A. J. Yorsteeg, Terwe park 6, tel. 21900. Agentschap: Hillegom: P. Kleefstra p/a kunstzandsteentabriek „Arnoud", Hillegom, tel. 3346. Verlenging geldigheidsduur bon 254 en R13. De geldigheidsduur van de bonnen 294 en R 13 van de tweede noodkaarf wordt verlengd tot en met 6 Januari 1945. Op deze bonnen kan der halve tot uiterlijk dien datum 1 -<11. of ongeveer 90 gram spijsolie worden ge kocht, doch uitsluitend in die distribu tiekringen, waar op Ion 295 spijsolie werd verstrekt. Yoor zoover bon R 13 in bepaalde distributiekringen is vóó'r ingeleverd voor lo t betrekken van bo ter, kan at leveling van boter hierop alsnog plaats hebben. Geen Kerstpauze voor de economi sche pepartementen. In verband met de tijdsomstandigheden zullen de bureaux van de departementen van llaudel, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visseherij te Den Haag, alsmede die van het Ryksbu- reau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd op Zaterdag 23 December en van Wo nsdag 27 tot en met. Za terdag 30 December a.s hun werk zaamheden op de gewone wijze voort zetten, zoodat telefonisch overleg door loopend mogelijk is en bezoekers kunnen worden ontvangen* Voorzichtig met snoep koopen op straat. Reeds eenige malen heeft de politie te Amsterdam vastgesteld, dat vrouwen en kinderen, die op straat snoeperijen vorkoopen, aan de een of andere besmettelijke huidziekte of' an dere kwalen lijden. Men zij daarom voorzichtig bij het koopen op straat van I borstplaat, drop enz. Ouders wordtin overweging gegeven om hun kinderen op hqt gevaar daarvan te wijzen. Lsvensmdideianzaak overvallen. Het rooversgespuis. dat met wapenen in de hand op diets tal uittrekt, gnat steods dries'er te werk. Zoo kwam Don derdagmiddag teg- u kwart over vin- een complot van zes mannen, een lc- vensmiddelenzaak in de Jan van GaUn- straat te Amsterdam binnen, waar zij het personeel met vuurwapenen be dreigden en vervolgens in een kast op sloten. Daarna werd mot bekwamen spoed aan don diefstal begonnen. Ruim 100 kazen en verscheidene andere le vensmiddelen werden op een open, met paarden bespannen wagen geladen en weggevoerd. Toen het personeel alarm durlfie maken, was het geboefte reeds lang verdwenen. Ruim een uur later werd een overval gepleegd door twee met vuist vuurwapenen gewapende personen in een kantoor op do Keizersgracht te Am sterdam. De concierge werd gedwongen naar het privékantoor te gaan en de kluis, die twee enveloppen bevatte, elk inhoudende f 15.000,te openen. Het geld werd door de overvallers meegenot mon waarna zy, steeds dreigende me de vuurwapenen, het perceel verlieten. SfADSNIEUWS Geboren: Christiaan Maria 211 van C. P. de Groot en M. T. Reizevoort; Pieter za van P. Smit en E. Dompeling; Romke zn van B. J. Favier P, Timmers; Thcodorus Maria zn vaa T. M. Budding en T. van Rossen; Willem Cornelia zn van W. A. Koekenbier en M. A. VerkUij; Ondertrouwd: M. Moerland jm 21 j en W. van Wijngaarden.'jd 19 j. Getrouwd: J. H. Kroon jm en M. L. Bijl jd. OMGEVING HILLEGOiVI.Geboren: d. vanA. Brandsma en E. Terpstra; d. van G. Smit en M. A. Lamm era; d. van S. Uitendaal en M. Timmers. Onder trouwd: L. van Lierop en W. I. de j Bolster. Getrouwd: 3. F. Schel ten I en C. v. Zij verdon.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1