ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE KantoorPapengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE EDITIE Tel. Adm. 20335, Tel. Red. 20015 KORRELTJE. Zaterdag 23 Dec. 1944 1e jaargang 276. Het eerstvolgend nummer ver- j schijnt Woensdag 27 December a.s. Dusfsch In Zuid-België worden ook gisteren alle pogingen van den vijand om onzen aanval tot staan te 'brengen, uiteen geslagen. Van de vijandelijke steun punten, «lie ingesloten achter ons front achtergelaten werden, is gisteren St. Vith in een concentrischen aanval ge vallen. Het garnizoen werd gev.tr gen genomen. Onze aanvalsvoorhoeden dringen verdei naar het Westen op en vormden verscheidene bruggenhoofden over de Ourthe. In het gebied van Stavelot ontwikkelden zich zware ge vechten met vijandelijke pantserstrijd krachten, die, uit het gebied van Aken aangevoerd, probeerden in onze noor delijke flank te stootcn. Ook in Midden- Luvemburg maakt onze aanval goede vorderingen Hoor verrassende aanval len van snelle formaties op de achter- waartsohe verbindingen le^d de vijand zeer zware verliezen. Onze successen in België hebben de vijandelijke leiding gedwongen sterke formaties uit de tot dusver bestaande aanvalstrouten weg te trekken. Voor Aken kon le vijand ^derhalve slechts een aantal vergeefsehe bindingsnanvallen ondernomen. Aan de Saar moest hij zelfs zijn bruggen hoofd ontruimen om nieuwe troepen vrij te makeu In het gebied van Bitsch heeft de vijand zijn aanvallen niet. voorgezet. Ten Noordwesten van Weissenburg werd hij uit een aant&l bunkergroepen verdreven. In den Boven-Elza-s wordt ten Westen van Kaysersberg hevig ge streden. Aan den kleinen St. Bernhard ont stonden plaatselijke gevechten, die met een nederlaag der vijandelijke aanval lers eindigden. Ten Noordoosten van Faenza in Midden-Ttalie zijn de vijan- lijke aanvallen in kracht verminderd. In het gebied van Bagnacavallo slaag de de vijand er eerst na talrijke zware aanballen in om onze troepen in 'een smallen sector op den Noordelijken oever van de Senio terug te dringen Aan de brandpunten van denafweer- slag in Hongarije zetten de bolsjewis ten hun aanvallen met sterke infante rie- en pantserstrijdkrachten voort Bij Stulilweissenburg en ten Oosten van het Velenczemeer werdon de vijande lijke aanvalstroepen na een geringe terreinwinst door tegnnaanvul 1 en van onze pantserwagens opgevangen. 33 vijandelijke pantserwagens werden in deze gevechten vernietigd. BINNENLAND Na-ahsvering op dastijds ingeleverde bonnen. Zij, die op de destijds voor- ingeleverde bonnen 156/157, 256/257, 356/357 en 456/457 van de eerste nood- kaart en den bon 204 van dc tweede nood kaart nog geen goederen van de winkeliers hebben ontvangen, zullen alsnog binnenkort door de winkeliers, bij wie dc bonnon zijn ingeleverd, in het bezit warden gesteld van de nog ver schuldigde hoeveelheid. Deze na afle vering zal uitsluitend uit peulvruchten^ dus geen grutterswaren, bestaau. De peulvruchtenbon. Op bon243 van de tweede Nood kaart zal ook in de andere distributiekringen, dan de reeds bekendgemaakte in de provin cies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht 250 gram peulvruchten per 1 on bescliikbbaar worden gesteld* Het publiek dient deze bonnen vóór Zaterdag 30 December a.s. bij zijn leverancier in te leveren, desverlaugd tegen ontvangstbewijs. Zij, die warme maaltijden van de centrale keuken betrekken, dienen hun bon bij de een- trale keuken in te leveren. Afleve- ring door «ie handelaren zal, zonder nadere aankondiging' plaats vinden Geldigheidsduur versnap iringenbon 1 R 26 „verlengd. geldigheids duur van de bon Tl 26 welk'- van 26/11 t/ui 9/12 jl, recht gaf op het koppen j van 150 gram versnaperingen, wordt verlengd t/m 30 Dec. a,s. Liik gevonden. Tijdens het ver richten van werk op een terrein nabij de Kniplaan te Leid schend a m ontdekte een boerenarbeider liet ver stopte geheel ontkleede lijk van een manspersoon. Alles wees erop, dat hier moord in het spel moet zijn. STADSNIEUWS Heck's zaken heropend. De di rectie van Heck's Lunchroom en Cafe taria, ook getroffen door het laatéte bombardement, blijkt niet bij de pak ken te gaan neerzitten. Met rappehand is de restauratie der zaken aangevan gen en hedenmiddag te 12 uur konden zij heropend worden. Daarmede is het publiek ten zeerste gehaat. Als Kerst- attractie zijn voor lsten Kerstdag 100 arme kinderen op een warmen maaltijd uitgenoodigd, 'n Prijzenswaardig voor beeld C.C.D.-ambtenaren hebben Vrij- i dagmorgen op de markt alhier een 'groot aantal konijnen wegens prijsop- drijving in beslag genomen. Sint Odo Koorknapen. Zondag: Des middags om d r i e uur in de kerk r ep e t i t i e voor de Schola-ingang in de Liturgie der Katholieke Kerk is Kerstmis het feest van het licht Daags voor Kerstmis zingt de Kerk in de Introïtus van de H Mis: Heden zult gij weten, dat de Heer komt, en morgen zult gij Zijn heerlijkheid zien! Nu maakt de Zon, che geen ondergang kent, haar morgenkrieken zij straalt aan den kim van den maagdelijken schocP, om alles te verlichten, wat onder de zon is!" In den Kerstmetten klinkt het: ,Fen geheiligde dag lichtoverons aan: vandaag daalde een groot licht op aarde neder. Het volk, dat wandelde in de duisternissen, zag een groot licht: hun. die woonden in de duisternis, ging de klaarte op. Moge ons allen de klaarte op- gaarsDat wij mogen zien en vieren en aanbidden het Licht van Kerst mis Zalig Kerstmis! dag. Gehele Schola zingt in de Nacht mis om vijf uur (kwart voor vijf aan wezig zijn en in de Hoogmis om 10 u. Dcg avonds om 7 uur: gehele Schola boven. Dinsdag: Tweede Kerstdag. Gehele Schola zingt in de Hoogmis. Des middags om drie uur Kinder- kerstliulde, waarbij de Schola zingt. Des avonds om 7 uur: Lof. Zondagsdienst der Hulsartsen. De Zondagdienst der huisartsen zal worden waargenemen van Zaierdag 23 Dec. 8 n.m, tot Maandag 25 Dec. 8 uur v m. door de doktoren van Bockal, v. Es, Korlman en Teeuwen. Van Maandag 25 Dec, v.m. 8 uur lot Dinsdag 26 Dec. v.m 8 uur door de doktoren van Alphen, Kors, Simons en de Vries. Van Dinsdag 26 Dec. v.m. 8 uur tot "Woensdag 27 Dec. v.m. 8 uur door de doktoren Jasperse, Langezaal. Nïeuw- zwaag, Stoffers en Yerbrugge. De avond-, nacht- en Zondags dienst der apotheken wordt van Zater dag 23 Dec. 19 uur tot Maandag 25 Dec^ 8 uur waargenomen door de apotheek Van Driesum, Mare 110, tel. 20408 en de Zuiderapothoek, Lammenschansweg 4, tel. 23553; van Maandag 25 Dec. 8 u tot Dinsdag 26 Deo. 8 u. door de apo theek Duyster, N- Rijn 18. tel. 20523; vau Dinsdag 26 Dec. 8 uur tot Zaterdag 30 Dec. 8 uur door de apptheek Kok, Rapenburg 9, tel. 24807 en de apotheek I „Tot Hulp der Menschheid". Hooigr. Alexanderstraat. Maandag: le Kerst-48, tel. 21060.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1