ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomenDE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE GÖURANT en DE WESTERBODE KantoorPapengr. 32, Giro 103003 LElDSCfrSE EDITIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red. 20015 LICHT IN DEN NACHT. y Jan van Ruusbroec, de groote, Nederlandsche mysticus, heeft ge zegd, dat het licht het schoonste sieraad van Gods schepping is Maar Augustinus, zijn groote leer meester, zegt in zijnv machtig werk over den Godsstaat, dat de schoon heid dezer wereld uit tegenstel lingen wordt opgebouwd. Dan moet het licht wel een zeer bijzondere aantrekkelijkheid bezitten, wanneer het in den nacht verschijnt, ieder een heeft dat trouwens wel eens ondervonden, als hij laat in den avond ronddoolde over duistere velden, en dan plotseling het vriende lijke, vertrouwelijke stralen ontdekte van een lamp, die uit een boeren hoeve naar buiten scheen. Misschien hebben wij nimmer zoo goed ge weten als juist in deze sombere dagen wat licht in den nacht eigen lijk zeggen wil. Maar de stoffelijke dingen van dit leven bezitten wij bovenal als symbolen eener geestelijke werke lijkheid. Het stoffelijke licht zou ons tenslotte weinig zeggen, als het leven geen geestelijken inhoud had. Daarom heeft Gods wijsheid het zoo beschikt, dat Hij de groote, geestelijke gebeurtenissen, die de geschiedenis van de menschheid beheerschen, gekleed heeft in een mantel van symboliek. Toen Jezus aan het kruis te sterven hing, viel drie uren lang een beangstigende duisternis oVer de aarde. Maar, toen.de gezegende Maagd hem in een stal ter wereld bracht, ver- scheèn het licht in den nacht. De evangelist Lucas he eft het ons opgeteekencj. Herders hielden nachtwake bij nun kudde, toen plotseling de hemel als een licht feest openging. Een zuivere, ver blindende droom! Engelen traden uit het licht naar buiten en meldden dat Hij ter wereld kwam, die zich later het Licht der wereld noemen zqu. De Kerk heeft vroeg reeds de beteekenis van dit nachtelijke licht- festijn begrepen. Een oude traditie wil zelfs, dat men al onder paus Telesphorus, in de eerste helft van de tweede eeuw, in Rome op 25 December Pannuchis, de heilige nachtwake, vierde. Dit gebruik van de kerstnachtviering heeft zich later over heel de westersche Christen heid verspreid. En wij kunnen ons Kerstmis zonder nachtmis niet meer voorstellen. Zij gaf de groote aan trekkingskracht aan het kerstfeest. Door de donkere nachtstraten trek ken wij naar onze kerken, waar wij het Kind en Zijn Moeder vinden zullea in een stralende* zee van licht. Wij vinden er iets terug van den hemelschen droom der herders op het veld, en, als wij weer naar huis' gaan, blijft het nog lang als een stille bron van zuiver geluk na glanzen in onzen geest. Wij zullen het stoffelijk licht feest dit jaar wel moeten missen: ook de kerken zagen zich de voor de verlichting onmisbare stroom ontzegd. Maar meer dan ook hebben wij er juist nu behoefte aan, hei geeste lijke lichtfeest te vieren. Als wij zeggen, dat de wereld op het oogen- blik donker is, dan is de materiele duisternis toch wel het minste, waarover wij mogen klagen. Want dit stoffelijk donker vlucht lederen morgen weg, als de verlossende dag weer aan de kim verschijnt en de eerste tintelende zonnestralen door onze ruiten prikken. Er is een andere duisternis over de wereld gevallen, een zwarte, hittere nacht, die onzegbaar erger is. Zij wordt ons beschreven in de geladen proloog van het St. Jans evangelie Het waarachtig Licht, dat alle menschen verlicht, kwam in de wereld, was in de wereld. De wereld was door Hem ontstaan En de wereld erkende Hem niet Hij kwam in zijn eigen bezit, en de zijnen ontvingen Hem niet. De nacht van dezefi tijcLis de verloochening van Jezus Christus: het werd zoo beangstigend donker in de menscheüjke zielen, dat nie mand een uitweg ziet De menschen zijn als verscheurende diezen tegen elkander opgestaan en men vraagt zich werkelijk in ernst af, of wij ons niet geplaatst zien voor de volkomen ondergang der oude, Europeesche cultuur. Vrijdag 22 Dqc. 1944. 1e Jaargang 275 Juist daarom moeten wij, die ons Christenen noemen, met de groot ste vurigheid het innerlijke lichtfeest vieren. Want laat buiten ons duis ter zijn, diep in onze zielen bezit ten we het allesoverweldigende licht van Jezus Christus en wij weten, dat alleen dat licht de wereld redden kan. Ons lichtfeest is ons Geloof. Machtig straalt het de duisternis in en jaagt het dpn nacht voor zich uit. Ons lichtfeest is onze Hoop. Zij staat te flonkeren en te wenken als een ster in den nacht. a Ons lichtfeest is bovenal onze Liefde. Als een breed, flakkerend haardvuur vervult zijons geestelijk huis met haar gouden, feestelijken gloed en schept er die sfeer van warmte en geluk, die ons ondanks alles rust en zalig vertrouwen schenkt. Hetzijn dit Geloof en deze Liefde, waaraan de wereld van vandaag be hoefte heeft. Zij zullen echter slechts dan voor de verdoolde menscheid een vuurbaak worden, wanneer ze in ons zeif breed en ho~g en alom vattend zijn opgevlamd. Wij moeten lichtrnenschen worden, om zoo weer het licht der wereld te zijn. Ga?m wij dan naar' den stal, naar de zuivere Moeder, die ons Jezus, het goddelijk Lichr der wereld, schenkt. Gaan. we met ootmoed, met weifelloos vertrouwen en met volstrekte overgave. Dan mag de wereld donker zijn door oorlogswee en alle rampen, dié daaruit voort vloeien, voor ons is Kerstmis ook dit jaar weer, stralend, vervoerend en zuiver, het Licht in den nacht. Zalig Kerstfeest! Dr. Henri van Rooyen Kruisheer O, Kerstfeest, schooner dan de% dagen, Hoe kan Herodes 't licht ver dragen, Dat in uw duisternisse blinkt, En wordt gevierd en aangebeden Zijn hoogmoed luistert naar geen rede, Hoe schel, die in zijn ooren klinkt. Vondel.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1