ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEiOSCHE COURANT, NSEUWE DELFTSCHE COURANT an DEWESTERBOOE Kantoor: Papengr. 32, Giro 103093 LE00SCHI SD8T8E Tel. Adm. 20935, Tel. Rad.20015 Dondsrlag 21 Dec. 19441e Jaargang 274 DsaiSscti Weerma<liisberkhf Aan liet gcheele aanvalsfront in het Westen hebben onze legers gisteren, uit een diep front te voorschijn geko men, een groot deel van de nog achter het front overgebleven steunpunten j van den vijand opgeruimd en de aan- j valsspitsen verder vooruit gedreven.J Daarbij ontstonden op vele plaatsen gevechten met afzonderlijke groepen vijandelijke reserves, die ijlings aauge- Yovid en onverwijld in den strijd ge worpen waren Volgens do tot ousver J beschikbare berichfen werden meer i dan I 0.000 gevangenen gemaakt, 200 j tanks vernietigd ol buitgemaakt en 124 vliegtuigen neergeschoten. In het i strijdgebied van Aken en aan de Sa ar is de druk van de Amerikaner geluwd, j In het gebied van Bitsoh, ten Noord- j westen van Weissenburg èn aan den Westwal ten Oosten daarvan, zet de vijand zijn met zware verliezen ge- j paard gaande aanvallen op onze vos-j tingwerken voort. In den Boven Elzas 1 zijn onze troepen in hevige gevechten I gewikjyeld. Door strijdmiddelen ter zee van de Duitsche marine word voor het eiland Walcheren een vijandelijke torpedo- j jager in den grond geboord. j Londen, Luik en Antwerpen lagen onder het zware vuur afstandswapens. In Midden-Italie konden de san val lende Britsche formaties gisteravond ten Noorden van Faenza een on belang- rijke penetratie bereiken, die werd af- j In do ochtenduren van he- liervatten zij hun aanvallen met van onze lange j gegrendeld. ueu verseh aaugevoerde strijdkrachten In Hongarije duren ten Zuiden van i het Plattenmeer den Donauknie en ten Noorden van i bij Waitzen hevige j maar plaatselijk beperkte gevechten j voort. Op onzen vooruitspringenden frontbocht aan het Matra- en Buekk- gebergte zetten de bolsjewieken hun aanvallen voort, zonder de beoogde doorbraak te bereiken. Tusschen Sajo en Hernad hebben onze troepen tal rijke vijandelijke aanvallen uiteenge slagen. In het Zuidelijke deel van'Oos telijk Slowakije heeft de aanhoudende levendige gevechtsactiviteit geen be langrijke wijziging van den toestand j opgeleverd. In de overige deelen van liet Oostelijke front duurt de gevechts- pauze voort. In het westen beperkte de vijande lijke luchtactiviteit zich tot aanvallen in het gebied nabij het front Ameri- kaansche bommenwerpers vielen op nieuw Opper-Silezisch gebied, alsmede j eenige plaatsen in Zuid- en Zuidoost Duitschland aan. BINNENLAND F. VV. van Biidsrbesk doodgeschoten De gemachtigde van den Leider en leider van de hoofdatdeeling finan ciën en administratie der N.S.B., F. W. van Bilderbeek, is op Donderdag 14 December 1944 te Assen doodge schoten. De dader heeft zich onmid dellijk hierna vrijwillig gemeld en is in hechtenis genouieir. De begrafenis heeft Dinsdag met Bewegingseer plaats gevonden. De heer F. W.van Bilder beek werd 1880 te Arasterdam gebo ren, Voor zijn toetreden tot de N.S.B. was hij hoofdambtenaar bij de Neder- landsche Bank te Amsterdam, tlij ver liet deze instelling in 1932 en meldde zich aan bij de Beweging. In 1934 werd van Bilderbeek benoemd tot al gemeen penningmeester der N.S.B. Aanvankelijk leidde hij ook de leden- registratie en de administratie v. „Volk en Vaderland". Geleidelijk breidden zijn werkzaamheden zich uit. Hy was o.m. ook administrateur, later direc teur van de stichting „Nationaal Te huis". In Januari 1942 benoemde de Leider hem tot zijn gemachtigde voor de financiën. Son 244 inleveren voor 1 kg. aard appelen. In Noord- en Zuid-Hol land en Utrecht is voor de week van 31 Dec., tot en met G Jan. as. bon 244 van de tweede noodkaart geldig verklaard voor het koopen van 1 k.g. aardappelen. Deze aardappel bonnen moeten, voor zoover niet van de centr. keuken gebruik zal worden gemakt, voor Donderdag 28 Dec. worden in geleverd bij den aardappelhandelaar, desgewenscht tegen ontvangstbewijs. Nadat de handelaren hierop zijn be voorraad, zal zonder nadere aankondi ging tot aflevering worden overge gaan, doch uitsluitend in de week van 31 Dec. tot en met 6 Jan. Rantsoenbonnen verlengd. De rautsoenbonnen mof datum 30-9 '44 voor alle artikelen met uitzondering van de rantsoenbonnen „melk I" zijn voor onbepaalden tijd verlengd. Premie Kinderbijslagwet. Dc pre mie ingevolge de Kinderbijslagwet, be staande uit een bijdrage tot dekking van de kinderbijslagen en een opslag, bestemd tot dekking van de administra tiekosten, wordt telken jare opnieuw vastgesteld. De secr.-gen. van het dept. van Soc. Zaken heeft fhans voor 1945 de even- bedoelde bijdrage onveranderd bepaald op 0.92 pet van het loon, dat voor pre miebetaling in aanmerking komt. Yoor instellingen van weldadigheid, voorko mende op de lijst, bedoeld in art. 3 van de Armenwet, is de lagere bijdrage van EEN KORRELTJE. „Wie zijn broeder haat is een moor denaar; en gij weet. dat geen i oorde naar het eeuwig leven behoudt", Aldus.de Apostel Petrus in ijn eer sten Briet-- dien we zouden kunnen noemen de eerste pauselijke encycliek. Die zijn broeder, een van zijn medemen sehen, haat, is een moordenaar van de brooderliefde, maar ook van zijn eigen bovennatuurlijk leven, dat onver- eenigbaar is met de haat jegens den naaste. 0.42 pet van het loon gehandhaafd. Yoor de werkgevers, die bij het rijks- lcinderbijslagfonds zijn aangesloten, beeft de secr,-gen. den opslag onveran derd op 0 08 pet van het loon bepaald, zoodat de totale premie, zijnde bijdrage plus opslag, voor deze werkgevers j ook in 1 945 één procent van het loon zal beloopen, behoudens, wanneer zij j behooren tot de evengenoemde instel- lingeu v n weldadigheid,in welk geval de premie wederom l/o pet zal bedragen, j Ten aanzien van de werkgevers, die zijn aangesloten bij het kinderbijslag- j londs van een erkende bedrijfsvereeni- i ging, gf-schiedt de bepaling van den opslag door de betrokken bedrijfsver- eeniging. Vereenvoudiging van de rechtsple ging. In het verordeningenblad is een besluit van den SecivGeneraal van hot Dep. van Justitie tot vereenvoudi ging van de rechtspleging opgenomen. Art. 1 van dit besluit bepaalt: De Hooge Raad vonnist steeds met drie raadsheeren behalve in zaken, vermeld in art. 92 van de wet. op de rechterlijke organisatie. In deze zaken vonnist de Hooge Raad met zes raads heeren. In art. 2 wordt bepaald, dat beroep in cassatie niet kan worden ingesteld. Cassatie „in het belang dor wet" blijft echter mogelijk. Bescherming van schuldenaren. •Het Yerordeningenblad bevat een be sluit van den secr.-gen. van het dep. *van Justitie betreffende bescherming van schuldenaren. Yolgens art. 1 van dit besluit kan de rechter een schuldenaar een of meer malen uitstel verleenen, indien aan nemelijk is, dat deze tengevolge van de bijzondere omstandigheden, wélke zich tengevolge van den oorlog sedert 10 Mei 1940 hebben voorgedaan, niet tij dig aan zfn verplichtingen kan vol doen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1