ZUiDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DEWESTERBOOE KantoorPapengr. 32, Giro 103003 LE1DSCHE EDITIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red. 20015 Woensdag 20 Dec. 19441e Jaargang 273. j D&aifsslft WeermachisbericM i In den wjnterslag in liet Westen zet ten onze troepen gisteren over hét ge- lieele front den aatival'voort Hoorde bressen van'het uiteengeslagen en uit ééngerukte eerste Amerikaansühe le ger zijn de pantserformaties in <Te diep te van het gevechtsgebied doorgestoö- tên. In een nachtelijken pantserslag werden reserve formaties van den vijand teruggeslagen. Eskaders Duitsclie ja gers en slagvliegtuigen, die de bewe gingen van onze troepen beveiligen, schoten in luchtgevechten 24 vijande lijke vliegtuigen neer. Aan het overige Westelijke front du ren de stellingsgevechten jn de oude zwaartepunten voort. In Midden-Italië kon het achtste Britsche leger zijn groote aanvallen niet voortzettenTHet beperkte zich der halve gistéren tot aanvallenaan weers zijden van Faenza en Bagnacavallo, die mislukten. Aan het Hongaarsche front bleven tusschen Drau, bet Plattenmeer e i Boedapest talrijke aanvallen van den vijand in ons afweervuur steken. Tus schen de bocht in den Donau bij Wait- zen en de Zuidelijke grens van Slowa kije deden onze formaties vrij sterke bolsjewistische aanvallen naeengering j terrein verlies mislukken. Tegenaan vallen in den pas van Tpolysag wonnen ondanks taai verzet terrein. Ten Zuiden van Szeczeny, in het Buekkgebergte en aan weerszijden van de Saio houdt de druk der bolsjewisten aan. De in het gebied ten Zuiden van Rosenau en aan den weg UngvarKaschau aanvallen de vijandelijke formaties werden na ge ringe vorderingen weer opgevangen. Aan het overige Oostelijke front ont stonden slechts plaatselijke stellings gevechten. Steden in het West-Duitsche gebied, in Opper-Silezië en in Zuidoost- Duitscbland waren gisteren overdag het aanvalsdoel van Amerikaansche terreurvliegtiiigen. De Engelschen vlo gen in den nacht hoven het Oostzeege bied en ondernamen storingsaanvallen op West- en Zuidwest-Duitschland. BINNENLAND BEROEP OP ONZE SCHIPPERS. Al8 iedereen meewerkt en allen hard werken, is het mogelijk verliebting te brengen in den voedselnoodin westelijk Nederland en de rantsoenen weer te verboogen, Yoedsel is er in Nederland, schepen zijn er en schippers zijn er ook. Het kan dus in orde komen, maar dan moeten de schippers hun volle mede werking. geven. Zeer velen hebben zich daartoe reeds vrijwillig bereid ver klaard, ze zijn zich zelfs op de kranten- bureaux komen melden met de vraag „meneer, zegt u uiaar, waar moet ik zijn?" Dat zijn menschen, die begrijpen, dat zij de hongerige bleekneusjes in de stad niet. in den steek mogen laten. Sommige schippers echter schijnen nog niet begrepen te hebben hoe ernstig de toestand is. Yan enkelen vernamen wij, dat zij wel willen varen, maat eerst Kerstmis thuis willen vieren en dan liefst den Oudejaarsavond ook aan den wal doorbrengen. Het is menschelijk heel begrijpelijk, dat ook een schipper familiefeesten graag in den huiselijken kring doorbrengt, maar als zoo'n schip per even nadenkt, zal hij zeggen, dat het nu niet gaat. Als een dijk doorbreekt vragende in gelanden niet naar dag ef tijd o uur, dan wordt er dag en nacht gewerkt, des Zondags en door dé week. De schipper, die aan den grond zit of in het ijs vast geklemd, doet hetzelfde om zijn schip te reddenNu mag men van hem vra gen voor d<; redding van zijn medemen- schen door te werken, om behalve zijn eigen famili in de stad en tienduizen den andere vrouwen en kinderen in liet westen des lands voor dén honger te be waren. Wanneer het straks gaat vrie zen, kan het te laat zijn. Daarom doen we thans een dringend beroep op de schippers en zijn knechts laat een schip geen uur stilliggen, als gij varen kunt. Straks al dan varend Nederland met trots kunnen zeggen: „Wijhebben Holland van den honger dood gered*" De aardappelbonnsn 284 en R 27 in leveren. De secr.-gen. van het dept. van L. en V. deelt mede, dat het pu bliek in de provincies N.-Holltmd, Z.- Holland en Utrecht de bonnen 284 en R27 welke van 26 Nov. tot en met 2 December 1944 recht, gaven ophetkoo- pen van aardappelen, voor zoover hier op nog niet is afgeleverd, uiterlijk op Zaterdag 23 December a.s. bij zijn leve rancier dient in te leveren, desge- wenseht tegen ontvangstbewijs. Afle vering door den handelaar zal zonder nadere aankondiging zoo spoedig mo- geiijk plaats hebben, nadat deze op bo- vengenoèmde bonnen is bevoorraad. Bon voor peulvruchten. Op bon 243 van de tweede noodkaart wordt in de onderstaande distributiekringen in de provincies Noord-Holland, Zuid- Holland en Utrecht, o.a. te weten Gouda, Delft. 's-Gravenhage, Rijswijk, Yoonbufg, Wassenaar, Zoetermeer, Al pben aan den Rijn, Leiden en Haarlem, 2-^0 gram peulvruchten per bon bo- EEN KORRELTJE. Lukeleuit. de eigen woorden van Sint j Franciscus van Assisië, welke ook als I speciaal voor onzen tijd geschreven izijn\. „Zij zijn waarlijk vreedzaam, die uit liefde tot onzen Heer Jezus Chris- tus, bij alles, wat zij op deze wereld lijden, den vrede in ziel en lichaam I weten te behouden". I „Zalig de mensch, die zijn naaste ondersteunt in diens zwakheid, zooals hij door hem zou willen ondersteund worden, wanneer hij zich in denzelfden toestand bevinden zou". schikbaar gesteld. Het publiek dient dese bonnen vóór Zondag 24 December bij zijn leveran cier in te leveren, desverl^ngd tegen ontvangstbewijs Zij, die warme maaltijden yan de centrale keuken betrekken, dienen hun bonnen bij de centrale keuken in te leveren. Aflevering door handelaren zal zon- j der nadere aankondiging plaats vin- den, nadat de detaillisten de peul- vruchten hebben ontvangen. j Ondeugdelijk zoutmiddel. Het ge- t bruik van een ondeugdelijk vervan- j gingsmiddel vqor zout heeft in het gezin K. aan den Soesterweg, te Amersfoort catastrophale gevolgen gehad. Kort na den maaltijd voelden de leden van het uit negen personen bestaande gezin zich onwel worden. Daar zich gevaarlijke vergiftigings verschijnselen voordeden, gelastte een ontboden geneesheer terstond over brenging naar het ziekenhuis. Daar zijn inmiddels reeds drie kinderen overle den, terwijl een vierde in ernstigen toe stand verkeert. Zij speelden met een gevonden gra naat. Twee zoontjes van den land bouwer P O. bij Den Haag resp. negen en zes jaar oud vonden op het veld nabij de boederij een granaat. De kin deren speelden er mee met het gevolg dat de granaat ontplofte en zij beiden het leven er door verloren. STADSNIEUWS Geboren: Johanna Maria, dr van A G van Rijn en C M Schuur; Catha- rina Johanna Cornelia, dr van B G van der Kamp en A van Leeuwen! Floris Jacobus, zn van J van Duijvenvoorde en K M Parlevliei; Antoon, zti van C van der Heijden en T van Alphen; Dirk, zn van B Kuijt en D A de Jager; Jolanda, dr van J N Hardeman enj

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1