ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DEIFTSCHE COURANT en DEWESTERBOBE KantoorPapengr. 32, Giro 103003 LEBDSCHE EDITIE Tel. Mm. 20935, Tel. Red. 20015 Dinsdag 19 Dec. 1944 Ie Jaargang 274. Dasifscfö weermaciifsberficM FRANSCH-SOWJETRÜSSISCH VERDRAG Sterke Duitsche strijdkrachten zijn op 16 Dec. te 5.30 uur van den West- wall uit over een breed fronst na eén korte maar geweldige vüurvoorberei- ding tot den aanval overgegaan en heb ben de voorste Amerikaansché stellin gen tusschen het Hohe Yeun en het Noordelijke deel van Luxemburg in den eersten stormloop onder den voetgeloo- pen. De groote aanvalsslag duurt, door sterke formaties jachtvliegtuigen be- Ingeval een verdragspartij betrok- j EEN KORRELTJE, ken wordtin den oorlog tegen Duitsch-] i„ de Liturgie bij de uitvaart van land, verplicht de andere verdragspar- j een overledene houdt de katholieke tij zich om, haar iedere mogelijke hulp Kerk o,m. deze, troostrijke gedachte j te verleenen. K Beide partijen verplichten zich geen j bondgenootschap te on-ierteekenen, dat de andere partij gericht is. Beide partijen verplichten zich el kander iedere economische hulp na den oorlog te verleenen. tegen voor, dat door den dood „het leven wordt veranderd, niet weggenomen". En wij allen mogen het. de Kerk na zeggen „Offers en gebeden dragen wij lT op, o Heer; neem Gij ze aan voor de zielen, wier gedachtenis wij heden - BINNENLAND De centrale reedeiii voedselvoorzie- schermd, voqrt. Bijzonderheden worden nïng. Van Dnitsche zijde wordt er pas later bekend gemaakt oden vol- in verband met de werkzaamheden van komen verrasten vijand geen °anknoö-j de Centrale Reederij Voedselvoorzie- pingspunten te verschaffen. In den j ning op gewezen, dat de voedsel voor- strijd met de vijandelijke luchtmacht ziening /der groote N-ederlandsche ste- boveh het frontgebied hebben eskaders i den in het westen vin het land in de' onzer jacht vliegers volgens de tot dus verre binnengekomen rapporten 48 vijandelijke jachtbommenwerpers neer geschoten. Luchtdoelgeschut der lucht macht vernietigde bovendien 21 vijan delijke vliegtuigen. In den naoht vielen sterke formaties gevechts- en naeht- igtuigen de vijandelijke be we ll ouden dood o Heer, overgaan tot het geef, dat ze van den leven" den in het eerste plaats een transportvraagstuk is. Er wordt naar gestreefd op deze wijze van Januari at wederom 2 tot 3 kilo gram aardappelen en ongeveer 1400 gram brood beschikbaar te stellen en het de laatste weken uitgereikte rant soen van 125 grain vleesch alsmede ongeveer 100 gram olie te handhaven, giugen en aanvoercentra met goede uit-tot de aansluiting aan de nieuwe boter- productie verkregen is. werking aan. Aan de rest van het Westelijke front duren de gevechten aan den Roersector ten Westen en ten Zuiden ven Dueren, in de bunkerstellingen bij Saarlautern, voor Britsch en voor den Westwell aan de grens tusschen de Palts en den Elzas voort. In den Boven-Elzas zijn onze troepen in den tegenaanval weer Kay- sersberg binnengedrongen. In Midden-Italië hebben de vijande lijke aanvallen ten Westen van Faenza aan kracht en omvang verloren. Aan weerszijden van BagnaCa-Vallo eindig de de met versterkte strijdkrachten on dernomen stormloop der Canadeesche formaties ock gisteren onder zware ver liezen met een nederlaag. In Hongarije sloegen onze troepen krachtige Sovjetaanvallen ten Zuiden van het Plattenmeer af. In den sector Szeczeny mislukten nieuwe, ditmaal naar het Oosten gerichte vijandelijke doorbraakpogingen. De zender van Moskou publiceert den tekst van een Fransch-Sowjctrus- sische verdrag, dat op 10 December jl. in het Kreiülin door de gevolmachtig den van de Sowjetunie en Frankrijk, Molotow en Didault, is onderteekend Beide verdragspartijen verplichten zich o a geenerlei afzonderlijke vredeson derhandelingen met Duitschland aan te gaan en ook na afloop van den hui- digen oorlog alle maatregelen te nemen tegen iedere nieuwe eventueel© agres- sie. STADSNIEUWS BOMBARDEMENT VAN LEIDEN. Wij laten hieronder volgen de lijöt van namen der slachtoffers bij de bom bardementen op Zondag 10 en Maan- j dag 11 Dec. Slachtoffers van 10 Dec. Geertra. Kruit 6 i. Alexanderstr. 10. Joh. v. d. Bogaerd timmerman 55 j. Sophiastr, 69. Catha» Lek, huisvr v. J. J. de KeyZer 37 j Sophiastr. 67. Catha. v. Haastrecht 1 j. Alcxander- straat 42. Jac Sirabakker 42 j. Alexanderstr 42 Eva Roberts huisvr. v. L, Kruit Alexanderstr. 40. Joh.a Hendriks huisvr. v.F. Masaaar 22 j. Sophiastr. 67a. In het Acad, Ziekenhuis overleed nog H.a v. Stratën liuisvr. v. A. Diesel- velt 30 j Prinsenstraat 68 A. Bij het bombardement van 11 Dec. kwamen de volgende personen om het levén J. Laken kapper 44 j. Stationsw. 31. L. Volckmann kantoorbediende 23 j. Noordpolderkade 243 Den Haag. H. Dieben leerling H.B.S. 14 j. Verl. Bloemistenlaan 49. I. de Graaf arbeider Ned. Sp. 45 j. Leven daal 64a, W. de Graaf rijkswerkman 46 j. Ka naalstraat 30. H, de Graaf zonder beroep, 79 j. Van Bancherastr. 2* Jannetje de Graaf huisvrouw van C. F' v. Ar kei j. Dahliastraat 9. Th, Horree melkhandelaar31 j. Von dellaan 37. Anthony Horree machinebankwer ker 36 j. v. cl. Helmkade 60- Maria Dirkse, huisvr. van N. v. d. Meel 46 j. Stationsweg 16a. Nm v. d. Meel 15 j. Stationsweg 16a. Catha. v. Ulden huisvr. v. L, A. Dirkse 68 j. Mare 32. Catha. Dirkse 32 j. Mare 32. P, Rijsbergen grondwerker 42 j. Ha verzaklaan 5. Maria Geenjaar dienstbode 23 j. Ha- verzaklaan 3a. P. Pansier automonteur 37 j. Haver zaklaan 7. P. de Boer fabrieksarbeider 31 j. Sophiastr. 5. Bastiana v. Leeuwen, huisvr. van S. Colle 30 j. Haverzaklaan 8. Catha. v. d. Hoeven evang .liste39 j. Hooigracht 30a. Maria Laman 21 j. apothekersassi stente Zoeterwoudsche Singel 92, Jac. Geenjaar los werkman 50 j. Wagenstr, 9. Marg, Piket huisvr. v. R. W.v. d. Lubbe 33 j. Haverzaklaan 3. R. v. d. Lubbe 36 j. schilder Haver zaklaan 3. Ha. de Haas huisvr. v. C. v. Eijgen 74 j. Lopsenstr. 7a. Margje Steenis 37 j. huisvr. v. Pan sier Hav^rzaklaan 7. P. Horree 74 jv. d. Helmkade 6. C. Schaap 22 j. fabrieksarb. Haver zaklaan 2a. Lena Waltman huisvr. v. A. Horree 26 j. v. d. Helmkade 6. S. Rijsbergen 38 j. Haverzaklaan 5. P. W. v. d. Glas 25 j. Atjehstr. 1 2. Suzanna Landesbergen 5 j. Pres. Steynstr 27a. Maria Link 50j. huisvr. v. J. Geen jaar Raverzaklaan 3a. Maria Kroon evangeliste 33 j. Hooi gracht 30a. Ph. Brobbfl sigarenwinkelier 49 j. Stationsweg 49. Fr. V. R. Brobbél 18 j. Stationsw. 49. Marga. Joha. Lafeber44j. Heeren gracht 5. v

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1