ZUIDKOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEiDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBBBE KantoorPapengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE EDITIE Tel. Adm. 2093S, Tel. Red. 2011S BINNENLAND j Sloopars getroffen. - Eenige man nen die zich niet ontzagen een schuil plaats van de luchtbescherming te Amsterdam, wel^e in tijd van nood den menschen dekking zou moeten 1 bieden te sloopen, Waren Vrijdag- Maandag 18 Dec. 1944 tö Jaargang 273. Dyltstë&i Weermac^itsberficSü De kracht van onzen afweer aan het froht ten Oosten van Aken heelt den vijand gisteren opnieuw gedwongen tot een pauze in zijn aanvallen. Zijn aanvalsdoel, den Roersector Westelijk en Zuidelijk van Dueren, heeft hij we derom niet bereikt. Onze tegenaanval len wonnen in verscheidene" sectoren terrein. In den stellingoorlog aan de Saar zijn de daar aanvallende Amerikaan- sche divisies vastgelcopen in zware ge- ",vechteivom bunk rs en huizen, vooral in en om DiHingen, Saarlautern en Enzdorf. Tusschen Saargerauend en Bitsch,welks versterkingen ook giste ren onder zwaar vijandelijk vuur lagen, sloegen onze troepen de vijandelijke aanvallen in hoofdzaak af. Oostelijk daarvan aim de grens van den Elzas wordt gevochten in het voorterrein der versterkingen van den Westwal. In den Boven-Elzas nemen de vijandelijke aanvallen in het gebied Kaysersberg- Urbeis aanzienlijk in hevigheid toe. In -Midden-Italiö lag het brandpunt der zware afweergevechten ook giste ren om en westelijk van Faenza. In weerwil vaal het uitgebreide gebruik van artillerie en tanks beperkten zich de vorderingen der Britsche aan vals- formaties tot een smalle strook terrein tusschen de rivier de Senio en de stad Faenza. Bij zuiveringsgevechten in Kroatië verloreïfcde benden verscheidene hon derden dooden. De vijandelijke druk in het gebied tusschen Voekovar en de Save is den laatsten tijd sterker gcwor- j den In Hongarije bleven de bolsjewisten j met sterke strijdkrachten aanvallen bij j de engte van Ipolysag en tusschen de J Eipel en het Matragebergte. Onze zich hardnekkig verdedigende formaties handhaafden den samenhang van haar front in weerwil van aanvankelijke ter reinwinsten der Sovjets. In het pene- tratiegebied tussehen het Buekkge- bergte en de Hernad duurt de zware strijd met den in eenige sectoren bin nengedrongen vijand voort. In het Zui- delijke deel van Oost-Slowakije zetten de bolsjewisten hun aanvallen aan weerskanten van den straatweg Ung- var—Ivaschau voort en breidden ze naar het Noorden uit. Deze aan vallen werden ui teengeslagen ol in ons hoold- gevechtsterrein opgevangen. HET ÏRANSPÖRTVRAAGSTUK VOOR Öfc a In een Zaterdag j 1. gehouden pers- conferentie heeft de seer.-gen. van het dep. van L. efi.Y. eenige mededeelin- j gen gedaan. Deze hadden in het bijzon - der betrekking op de instelling van de I Centrale Reederij Voedselvoorzie- j EEH KORRELTJE. Sint Franciscus van Assisië schreef ons eon Broeder, die in overheid was gesteld „Onder de Oude Wet droeg de Hoogepriester de namen van Israels stammen op den tabberd, die van de schouders over de borst hing, waardoor werd aangeduid, dat een overste, wil hij zijn onderdanen op de schouders Op 1 Dec. j.l. werd in beginsel i,dragen, hij dezen ook- moet dragen beslaten tot de oprichting van dit lichaam, hetwelk thans zijn werkzaam heden heeft aangevangen. Het doel van deze organisatie is leiding te geven aan alle voedsel transporten per binnen schip van-het n—o. des lands naar het westen des lands en in het westen zelf. j Deze organisatie wenscht het particu- j lier initiatief zooveel mogelijk te sti-? j eerste plaats vertrouwen en medewer- muleeren. Di( zal echter gecoördineerd i king, niet alleen van degenen, die direct moeten worden in het kader der nieuwe i bij her. transport betrokken zijn, doch organisatie. De Centrale Reederij obk van de geheele bevolking. Voedselvoorziening is geen eigenares I Met alle energie zal gestreefd wor- van de schepen, zij zirl zooveel mogelijk j den voor al de problemen, die zich bier gebruik maken van bestaande instel- bij voordoen een oplossing te vinden. in zpn hart: want hij kan degenen, niet meer blijven dragen, die hij niet blijtt beminnen". Dit zijn eigen woorden van deu heiligen Ordestichter, die ook voor dezen tijd geschreven zijn voor allen, die door God in een Overheids functie zijn geroepen, lingen. De directie,van de Centrale Reederij Voedselvoorziening bestaat uit den directeur-generaal van de voedselvoorziening, de burgemeesters van de gemeenten A n sterdam en Rot terdam en den secr.-gen. vfui het dep. instelling is gevestigd te Amsterdam Prins Hendrikkade 159. De voedsel - nood in het westen van het land is in de allereerste plaats een transport vraag stuk. Tun gevolge van verschillende om standigheden heeft het transport ge- ruimen tijd gestagneerd, waardoor de voodselyoorraden in het westen Van het lunch grootendeels uitgeput zijn. In de maand November werden de voedseltransporten in westelijke rich tinghervat, doch de aanvoer, vooral van aardappelen, die plaats vónd, was nog niet voldoende om de. uitputting van de voorraden in het westen te voor komen. De Seer.-Gen, wenscht geen discussie te voeren over de 'oorzaken van deze stagnatie. Zij zijn velerlei en een discussie daarover zou o,a. schuldkwesties kunnen opwerpen, waarmede het volk thans niet gediend is. Voor een ieder in het westen des Het doel, dat daarbij nagestreefd wordt, is een verbetering' van de voedselposi tie, vooral in alle steden in het westen. Do seer -gen, kon echter geen belolte doen, zoolang het rijksbureau voor de voedselvoorziening niet gelijktijdig in van Ij. en V. Het bureau der nieuwe staat is de e.v. rantsoenverhoo&ing aan o o te kondigen. Wij mogen bijv. ook niet vergeten, dat een langdurige vorst alle prognoses zou kunnen logenstraffen. Spr. weet, dat het geduld van zeer ve len, die bitteren nood lijden, zwaar op de proef gesteld wordt. Hij hoopt, dat het besef daarvan, dat ongetwijfeld bij velen aanwezig is, er toe zal leiden, dat diegenen, die werkelijk kunnen helpen, ook met alle kracht zullen medewerken. Zoodra zulks verantwoord is zullen nadere inlichtingen volgen. De seer.-gen. eindigde met mede te deelen, dat van Duitsche zijde de noo- dige scheepsruimte, welke in liet ka ler van de Centrale Reederij Voedselvoor ziening zal varen, is vrijgegeven. lands is het sinds eenigen tijd aan den j ochtend in de Cabotstraat bij de Vasco lijve voelbaar geworden, dat er een hoogst critieke situatie^m de voedsol- voorziening is ontstaan, terwijl het algemeen bekend is, dat er in het n.o. van het land overschotten bestaan, die hun weg naar het westen moeten vin- den om den ingetreden hongersnood te Van de rest van het Oostelijke front lenigen, worden geen gevechten van beteekenis De autoriteiten, die deze zaak ter gemeld. j hand hebben genomen, vragen in de da Gamastraat bezig met het plunde ren van hout uit een dusdanige schuil- gelegenheid. Op een gegeven moment storte een deel van de schuilplaats in en werden 5 mannen onder het zand en de neervallende balcon be dolven. Een 42-jarige typogrAat moest zijn daad met den dood bekoopen. Twee 'anderen werden gewond en naar het Westergasthuis gebracht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1