ZUIDHOUANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papsngr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE EDITIE Taf. Adm. 20933, Tel. Red. 21115 Zaterdag 18 Dec. 1944 1e Jaarg. nu. 702. WeermacMsberiefaf EEN KORRELTJE. STADSNIEUWS ZON EN MAAN. Aan de Roer ten Westen en Zuid westen van Duoren staan onze forma ties in zwaren afweer tegen sterke in fanterie- en paiitserstrijdkrackten van het eerste Amcrikaansche leger, dat sedert gistermiddag opnieuw overeen breed front aanvalt. De lievige gevech ten duurden tot iu den nacht voort en leefden vanochtend opnieuw op. Aan de Oostelijke randen van het bosch ten Zuiden van Du eren veroverden de aan vallers, voor zoover zij niet door onver wijlde tegenaanvallen naar hun punt van uitgang werden teruggeslagen, slechts een smalle strook van het mod- derachtige terrein vol trechters. in het gebjod te i Zuidoost.n van Roctgen wordt om enkele jn ons front liggende dorpen gestreden. Aan de Saar, vooral bij Dillingen en Saarlautern, verhinderden onze troe pen door geconcentreerd vuur en her haalde tegenaanvallen ook gisteren, dat de vijand diep in ons bunker veld kon binnendringen. Iu het strijdgebied tusschen b^aargemuend en Bitsoh sloe gen pantser troepen van liet leger en dé Waffen SS talrijke vijandelijke aanval len uiteen en brachten zij daarbij den Amerikanen zware verliezen toe. Ten Noo -den van het bosch van llagenau kon de vijand onze beveiligingen iets naar het Noorden- terugdrukken. In den Boven-Elzas zetten onze for maties in verscheidene sectoren haar succesvolle aanvallen voort. Ten Zui den van Rappoltsweiler werd de vijand van een domineerende hoogte terugge- v orpen, de in de Op per-Vogezen gele den burcht Holieneck werd heroverd. In Midden-Italië werden vijandelijke aanvallen in de bergen t-ui Oosten van de Ligurischc kust afgeslagen. Sterke aanvallen van Britsch-Italiaansche-for- maties ten Zuidwesten van Irnola mis lukten door ons vuur. Ten Zuidwesten van Faenza zijn de Britten na zeer zwa re voorbereiding door de artillerie tot een grooten aanval overgegaan. In de nog voortdurende zware gevechten kon den zij tot dusver slechts in onbetecke- nende mate opdringen.^De na den aan voer van versclie strijdkrachten in den Viglio-sector opnieuw tot den aanval overgegane Ganadeeschc formaties le den bij de tevergeefsche poging om haar bruggenhoofden uit tè breiden, weder om zware verliezen. In Noordoost-Kroatië Werd de Zuide lijke oever van den Donau en de Drau van verstrooide groepen en benden ge zuiverd. Nieuwe vrij sterke aanvallen van den vijand ten Zuidoosten van Vu- kovar bleven tevergeefs. In Hongarije ondernamen de Sovjets ten Zuiden en ten Noordoosten van het Plattenmeer, alsmede voor Boedapest, slechts enkele tevergeefsche aanvallen. Ten-Zuiden van de rivier do Ëipel pro beerden sterke bolsjewistische strijd krachten sedert dagen ous afweerfront bij Szeczeny te doorbreken. Door het taaie verzet van enze troepen misluk ten alle doorbraakpogingen in harde gevechten. Ook ten Noorden van Erlau bleven de aanvallen, waarmede de vij,- and de uitgangen van liet gebergte van i het Zuiden uit wildé förceeren, tever- •géefs. In het gebied tnsschen het Buek- gö berg te en den Hernad bleef de vijand tn het vuur vatf onze grenadiers en bergjagers na geringe begiUfcuccessen steken. Aan weerszijden van den weg Ungvar-Kaschaü en aan den spoorweg Dcbica-Tarnow in Gal.icië mislukten Sovjctaanvallen-i. Os kruissr „Tromp" beschadigd. De Ned. kruiser „Tromp", die deel uitmaakte van het Britseh-Indisch d eskader, dat de aanvallen op Sahang en Padang uitvoerde, is volgens Engel- sche berichten in beschadigden toe stand in een Australische haven aan gekomen. In den loop van één nacht werd de „Tromp" 11 maal getroffen door granaten van 15 en 20 cm, BINNENLAND Aardappolfron 240 inleveren. In de provincies N.-Holland, Z.-Holland en Utrecht zullen voor de week van 24 tut en met 30 December de bonnen 240 van de tweede nood kaart worden aangewezen voor het koopen van aardappelen. Deze aardappel bonnen moeten, voor zoover niet van de centrale keukens gebruik zal worden gemaakf, vóór Donderdag 21 December worden inge leverd bij den aardappelhandelaar. Nadat de handelaren hierop.zijn be voorraad zal zonder nadere aankondi ging tot aflevering worden overgegaan, doch uitsluitend in de week van 24 tot en met 30 December. Past rjyp uw handdynamo 1 Het is den laatsten tijd meermalen voorge komen, dat personen, gekleed in de uniform der Staatspolitie en' zich als zoodanig uitgevende, over zijn gegaan tot inbeslagneming van z.g. „handdy namo's", welke tegenwoordig veelal door het publiek in de duisternis wor den gebruikt. De inbeslagneming vond plaats op grond van het feit, dat de lantaarns niet van een blairw licht ge vend lampje waren voorzien. Het pu- bliêk wordt daarom in zijn pi gen belang aangeraden dergelijke handdynamo's van een blauw lampje te voor. ien, zoo- j dat men bij hot gebruik daarvan niet „Bij een fatsoenlijken heiden kan het desnoods er door, dat hij'enkel voor vrouw en kinderen zorgt. Ken Ohmten, die dat niet doet, staat dan ook volgens den Apostel nog beneden een heiden. Maar de Christen heeft meer te doen. Zijn gezin gaat verder dan dat van vrouw en kinderen' Onze. hemelsche Vader heeft ons nu eenmaal de eer aangedaan, ons als Zijn kinderen aan te nemen, Die" eer brengt verplichtingen mee, en de voof de hand liggende ver plichting is deze :Ndat wij nn ook zorg moeten dragen voor hen, die als kinde ren Gods onze' broeders en zusters in Christus zijn". Mgr. dr. Alphons i Ariëns. i in overtreding is. Mocht desniettemin 1 tot inbeslagneming worden o verge- j> gaan, dan zal men goed doen ter plaat- se een behoorlijk en leesbaar ondertee- kend ontvangstbewijs te vragen. I Eetbaarheid van bloembollen. Het voorlichtingsbureau "van den voedings raad schrijft Van verschillende zijden bereiken ons gegevens, dat bloembollen als menschelijlc voedsel worden gebruikt. 'Verschillende bloembollen bevatten vergiften. Koken vernietigt het gif' niet. At te raden zijn crocusscn-, narcissen-, hyacinthen- en gladiolen- bollen. Sint Qdo Koorknapen. Deze week alleen repetitie voor de Sehola-leden op Dinsdag- en Donderdagmiddag om drie uur. Allemaal komen vanwege het in studie nemen vm verschillende ge zangen voor Kerst i. is! Niet vergeten, hoor De Zondagsdienst der huisartsen wordt van Zaterdagavond 8 uur tot Maandagmorgen 8 uur waargenomen door de dr. Bruins Slot, de Bruyne, de Graalf, en Lakr. v De nacht- en Zondagdienst der apo theken te Leiden, wordt van Zaterdag 16 Dee. *19 uur tot Zaterdag 22 Dcc. 8 uur waargenomen door de Haven- apothèelc, Haven 18, tel, 20085 de Doe- za-apotheek, Doezastr. 31, tel. 21313 1T Deo. zon op 8.46, onder 16.26 uur; maan dp 10.21, onder 18.-22 uur. Flv, i-iooldred.; W, de Vries. Deo Haag Red. BuitenlandMr. H. Geise, LeidenRed. Binn cnland, Stad en Sport: M. Zonderop, Leiden. Red.OmgevingL. Rooien. Leiden. Verantwoor delijk voor de adv. C, de Heiden. Leiden, K 1669 Aborinementspi-ijs voor Leiden, per kwartaal i 1 2.63; per week 20 cent. Per agent, per kwartaal j i 2.73; per week 21 cent. Franco per post f3.10 5 Losse nummers 5 cent.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1