ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin Dagenomen: DE LESDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSGHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengr. 32, Giro 103003 LEIOSCHE EDITIE Ts!. Mmi 20935, Tel. Ra4.2M.16 EEfó KORRELTJE. Vrijdag 15 Dec. 1944 1e j#arg. no. 289. ÖE WERELDCRISIS. Deze oorlog' is de grootste crisis der WeeraBiachfè&esiCtftt Als gevolg van de zware verliezen der laatste dagen heelt het negende Amerikaansche leger zijn groote aan vallen bij Aken Woensdag niet voort gezet. De tormaties van li et nerste Amerikaansche leger, die aanvielen in den Koersector, ten Zuiden en ten j schrijft daarin o,a.deze wereldcrisis is Zuidoost''!! van Joelich en in het bosoh- I door de westelijke democratisch-pl uto- avondlandsche menschheid, zoo sehrijlt rijksmi nister dr. Goehbels in zijn jong ste hoofdartikel 111 het-weekblad „Das Reich". Het artikel draagt tot opschrift: „De "Wereldcrisis".. Dr. Goebbels, die dezen oorlogeen heiligen volksoorlog" noemt terrein tusschen Yossenack en Mou- schau, bleven aanvankelijk in ons vuur steken. i'as na een nieuwe krachtsin spanning konden zij in eenige dorpen binnendringen. De vijand veiloor daar bij 15 tanks. De 'bunkergevechten in het gebied van Saarlau'tern kosten nog steeds ster-* ke vijandelijke strijdkrachten op een zeer klein gebied. Tusschen oaarge- muend en de Beneden-Vogezen is de positie geconsolideerd door eigen tegen acties en tegenaanvallen. Noordelijk van liet bosch van 11m ge na u kon de vijand in hevige aanvallen geringe ter reinwinst bo-ken. Inden Boven Elzas zuiverden bergtroepen stad en gebied van Reichenw«'ier van den vijand en vernietigden daarbij een vijandelijke batterij. I11 Midden-Italië drongen onze troè-' pen ten Zuiden van Bologna bij aanval len in de vijandelij ke linies binnen en maakten talrijke gevangenen Britsche aanvallen ten Zuidwesten van Faenza mislukten. In liet gebied ten Noorden van Russi konden do eeiste en'vijfde Canadeesche. tankdivisie in den loop van hevige gevochten op twee plinten bruggenhoofden over de Naviglju vor men. Door onverwijlde tegenaan vallen onzer reserves werd een dezm bruggen hoofden uiteengeslagen. De brandpunten dor zware af weer ga vechten in het Oosten bevinden zich nog steeds aan de fronten in Hongarije. In het Noordelijke en Noordoostelijke deel van de i stellingsgordel om Boeda pest sloegen Duitsche grenadiers en SS-lormat-ies hevige Sowjefcpanvallen uitéén. Tusschen de Donaubocht bij Waitzen en het Ma tra gebergte hield de vijandelijke druk vooral in Noordooste lijke en Noordwestelijke richting aan, doch de Sovjets konden cratisebe wereld te voorschijn geroepen en wordt thans door haar in stand'ge houden ondanks de omstandigheid, dat zij zelfhef eerste slachtoffer vara* haar ontstellende ontwikkeling' is. Niemand zal willen beweren, dat de Fuhrer niet alles geprobeerd hyeft, die crisis langs vreedzamen weg te laten uitwerken, alleen reeds, omdat'hij van het begin af w ist, tot welke vernietigen- I CJ,7^ de gevolgen een ontwikkeling mot wa- J jiengcweld zou leiden. De westelijke k vijand heeft zulks verhinderd en moet 235: thans daarvoor boeten. Enge Mnd be treurt thans reeds het verlies van ge heel zijn rijkdom uit het Victoriaausche tijdperk, en wie woet, voor welke ver pletterende oorlogsgevolgen het aan liet eind van dezen titanenstrijd zal staan. Doch wat baat dit inzicht aan! 15 u roeien onzen kant, wanneer de vijand deson danks vasthoudt aan hef eigenzinnige voornemen, den oorlog om eiken prijs voort te zettén met liet doel Duitseh- land k volk uit te Algemeens staking in {Griekenland uit gebreid*Reuter meldt, dat,de alge- mcone staking i)i Athene en Baloniki zich tot. alle groote steden in Grieken land heelt uitgebreid; In Athene is be kend gemaakt, d >t het niet mogelijk is, met het lossen van scheepsladingen vooittegaan, zoodat vourloopig geen schepen meur naar de verschillende ha vens gestuurd kunnen worden. Filo-f in staat van beschuldiging. Uit Sofia wordt vernomen, dat tegen prol. Fi'.off', vroeger lid van den Bul- gaarscheu regentsc.hapsraadeen aan klacht. is ingediend wegens de volgende misdaden voortzetting der politiek,van konin Boris, handhaving van hej lid maatschap van het drieinogendhodcn- '•11 antikominiernpact. handhaving van slechts geringe plaatselijke successen j den sta B. van oorlog met Engeland en behalen. Ook teil Noorden van Miskolc de Ver. Staten, provocatie van de Sov- zetten sfc-rke bolsjewistische en Roe- j jet-Unie, uitlevering van Bulgarije als meensche formaties hun aanvallen i economisch en militair steunpunt aan Leert iemand niet tijdig liefdadig heid en offervaardigheid, dan is zijn le ven mislukt" aldus mgr. dr. Alphons Ariëns. Moeielijk kan korter en kernachtiger worden gewezen op een der elementaire plichten in een katholieke opvoeding. Men leert reeds de kinderen sparen, om een aalmoes te kirpnen geven. ëtöfi£UWE Voor de vierde week van 17 tot en me* 23 Dec. 1944 gelden voor alle distribu- tiekringen in de provincie Zuidholland de volgende bonnen 233, 234: 4 rants, brood 2732 rants, brood of bloem r 15210 gr. bloem of 250 gr. kinder meel of .voedingssuiker. 1 kg. aardappelen 1 kg. aardappelen D/4 rants, vleesch Alle bonnen met uitzondering van die, waarvan vóór-inlevering is voorge- schreven,/alsmede van Melk en Tapte melk mogen eerst bij aflevering der goederen aan den winkelier worden af gegeven. Voor de inlevering der Taplemelkbon- Woensdag nen wordt verwezen naar de terzake reeds verschenen publicatie. Ongeoorloofde vóórinlevering kan tot misbruik ten nadeele van het publiek vernietigen en hot Duitsche aanleiding geven. Bij deelneming aan warme maaltijden uit de centrale keukens moeten aldaar de volgende bonnen worden ingeleverd: le. 275 of r 17 voor aardappelen; 2e. 235 voor vleesch. Voorts zijn geldig t.m. 23 Dec. 1944 de reeds aangewezen bonnen 1 C1 206 150 gr. versnaperingen. 220 100 gr. vermicelli, pudding poeder e.d. 221 250 gr. jam of stroop of 125 gr. suiker. 223 H/4 rantsoen vleesch. 231 1 rants, vervangmgsm. r 25 250 gr. suiker, 295 1 rants, eenheidstoiletzeep. 226, r 29 en c 402 (inlegvel) 1 rants. zeepverv. waschm. ofwaschp. Geldig t.m. 6 Januari 1945 1; 10 (tabak) 45 gram scheerzeep BINNENLAND 'utein Nolthenius H. Lutein Kolthenius f. In den ouderdom van 81 jaar is tè Delft over- voortomhet penetratiegebied aan de Duitschland, en het uitvaardigen van j leden de hoer Hugo Tutein Nolthenius, rivieren Sajo en flerriail naar de flau- J wétten tegen de Joden. oud-directeur van de olietabrieken Gal- ken en in de diepte uit te breiden. Daartegen moeten wij met alle kracht vé, Delft Opliet gebied van de beeldén- 2waré gevechten zijn hier nog gaande, die in ons is vechten, ook al heeft heel de kunst w.as de heer Tutein Nolthe- e ven als aan den straatweg van Dug var i Europa onder do en oorlog zwaar te lij- j nius een vooraanstaand figuur, speciaal naarKaschau, idt\n. - door zijn groote keiïriis van.de ceramiek.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1