ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEiDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSGHE COURANT en DE WESTERBODE KantoorPapengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE ED1T8S Tel. Adm. 20935, Tel. Red, 200 5 Donderdag 14 Dec.19441e Jaarg. no. 233. Wesrmacit?s3»er3cht De vierde slag* bij Aken duurt met gelijk blijvende tel hei d voort. Ook gisteren zette het eerste Amerikaan- sclie leger met sterke formaties infan terie en tanks zij n doorbraakpogingen, vooral in den Roerseetor, ten zuiden en zuidoosten van Jülich voort. Ten gevolge van den dapperen afweer van beproefde Duitsche formaties raakten de Amerikanen verstrikt in verbitterde plaatselijke gevechten ol bloven in het modderige en met trechters overdekte terrein met zware verlieren steken. In den opnieuw ontbranden slag heb ben onze troepen tot dusverre 70 vijandelijke tanks vernietigd In het gebied van Saarl/utern werd ook gisteren van beide kanten hard nekkig om vooruitgeschoven groepen kazematten gestreden. Tusschen Saar- gemünd en Hugenauer Forst concen treerde de tegenstander wooral in het gebied van Rohrbach en tusschen Reichshofen en Woerth zijn formaties tot krachtige aanv als wiggen. Ten nood- westen van Rohrbach bracht de tegen aanval van een vaak beproefde tank divisie den vijand tot staan. Aan het overige front werden zijn aanvallen in het voorterrein der westelijke fortificaties opgevangen*, In den Boven-Elzas gingen onze troepen in verscheidene sectoren tot den aanval over en wierpen vijandelijke strijdkrachten uit haar stellingen. Het lange-afstandsvuur op gro'ot- Londen werd voortgezet. In Midden-Italië konden de Britten, ondanks nieuwe aanvallen hun brug genhoofd aan de Lamono ni tmeer ver- breeden. Ten zuidwesten van Faënza stortten herhaalde aanvallen van den vijand ineen. In het gebied ten zuiden van Bologna wijzen talrijke vijandelij ke verkenningsaanvallen op een spoe dig begin van nieuwe groote vijande lijke aanvallen. Jn het noordoosten van Kroatië werd de. zuidelijke oever van den beneden loop der Drau van den vijand gezui verd. Ten zuidoosten van Yukovar du ren de felle plaatselijke gevechten met door benden gesteunde Sovjet-Russi sche strijdkrachten voort. In Hongarije heeft de vijand zich ten zuiden en ten oosten van het Platten- meer beperkt tot plaatselijke aanval len, die met opheffing van onbelang rijke penetraties werden afgeslagen. Het zwaartepunt der groote vijande lijke aanvallen ligt nog steeds in het gebied ten noorden van Boedapest en in den sector van Miskolc. Dein ver scheidene golven aanstormende sow- .jetrussische divisies werden algeslagen of na aanvankelijke terreinwinst opge- j vangen en' daarmede werd de nage streefde doorbraak verijdeld In het zuidelijk deel van Oost Slowakije stort ten herhaald^ aanvallen der bolsjewie ken op den weg Ungvar-Kaschau met veel verliezen ineen. Onze jagers ver nauwden in het bergachtige boschter rein penetraties van de vorige dagen ondanks haiAnekHgem vijandelijken tegenstand. Duitsche gevechtsvliegers hebben op de noordelijke IJszee van een vijande lijk convooi, ondanks krachtigen af weer van jagers en luchtdoelgeschut, drie groote eenheden getorpeteerd. Verwacht kan worden, dat zij tot zinken zijn gebracht. Am 'ï'ikaansclie terrein-formaties heb ben plaatsen in Opper Sileziö, in het gebied van Rijn en Main en in Miclden- Duitschland gebombardeerd. Aanzien lijke schade aan gebouwen is'vooral' ontstaan in woonwijken van Darmstadt en Hanau. Verdere terreuraanvaHen der Britten waren gericht op Witten en Essen. Luchtverdedigingsstrijd krachten schpten 58 vliegtuigen, waarvan 39 viermotorige bommen werpers neer. Op grond van de verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende den uitzonderingstoestand van 12 Mei 1944 (Verordeningenblad 1944, blz. 37) be paal ik Met het oog op de kolenspiaarsohte- mag aan het geheele stroomnet in de provincie Zuidholland met inbegrip van de gemeente 's öravenhage geen electrische stroom meer onttrokken worden. Dit verbod heeft betrekking zoowel op lichtstroom (stroom voor huishoudelijke doeleinden inbegrepen) als pp krachtstroom eai geldt ook voor die woningen, die nog niet door bijzondere maatregelen der electri sche bedrijven uitgeschakeld zijn. Alleen die ambtelijke bureaux, in richtingen, bedrijven en personen, die een speciale vergunning van den „Beauftragten ftir die Niederlande des Ministers fiir rüstung und Kriegspro- duktion, Ausseustelle den Haag resp. Rotterdam" hebben ontvangen, mogen electrische stroom gebruiken. Overtre ding van deze beschikking wordt, in zooverre niet op grond van andere 1-strafbepalingen een hoogere boete in aanmerking komt, met een geldboete van ten hoogste f 10.000,voor elk ge val van o vertreding gestraft. Dit besluit "EEN KORRELTJE. „Heer, als ik kwaad heb vergolden hem, die het mij aandeed" aldus Da vids klaaglied in de 7de psalm „dat ik dan door mijne vijanden worde neer gestort en ontredderd". Het is dezelfde bede, als die wij da gelijks bidden in het Onze Yader„Ver geef ons onze schuld, zooals ook wij aan anderen hun schuld vergeven". treedt in werking op den dag zijner af kondiging. f Den Haag, 13 December 1944. De gevolmachtigde van den Rijks commissaris voor de provincie Zuidholland en de gei. eente 's Gra ve nh a o*e SOHWEBEL. STADSNIEUWS Op verzoek van de Marechaussee in Noord-Holland maakt de Korps commandant van Politie te Leiden be kend, dat het vervoer van aardappelen uit de provincie Noord-Holland ten strengste is verboden en door dc politie aldaar met alle middelen zal worden tegengegaan, J Aardappelen en andere levensmid delen zullen met de voertuigen door de politie wordendn beslaggenomen. Geboren: Kornelia Karplina dr van C C Ames en BJ DulrTilian Margaret ha dr van S M Borgerding en P M Sieggerda. Johan Frans zn van F P van der Horst en L Verstralen. Willem zn van J H de Bruin en A Sjardijn Zvveris zn van H T Roodakker en W C Beurse. Dirk zn van j Wetselaar en Pardon. Carla dr van A P Linschoten en A Groenenberg. Johannes Cornelis Peter zn van J Kluit en G H van der Heiden. Catharina dr van H ten Braak en C Groeneweg. Elisabeth Maria dr van P J Wijnnobel en M Zwaan. Hendricus Antonius Maria zn van H A van Mierlo en S G van den Ing. Augusta Amoinetta dr van AC C C de Haan en M J Ligtvoct. Josina dr v^n A Hoek en J Arenoe. Jannetje dr van G Philippo en j Klein. Johanna Jannetje dr van H J Renes en J J van den Bosch.--Ondertr ou wd W Frijling jm 20 j en C L Kooreinan jd 24 j. A van Oosteji jm 27 j C Wesseling jd 32 j. - Overleden.- J van Erk m 73 j. H Ligtvoet wedn 86 j. M de Man wed van M A Heij- mane 83 j. J Sira m 41 j. J W Hendriks hsvr van F Massaar 41 j. E W A Hirschman hsvr van O Schift 66 j. C A Bunschoten hsvr van H van den Berg 46 j. H van Strater hsvr van Distel velt 30 j. C M Smit wed van

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1