ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DEWESTERB9DE KantoorPapengr. 32, Giro 103003 LSEBDSCHE SOST1E Te!. Adm. 20935, Tel. Red. 20815 PROVINCIALS PUBLICATIE. Woensdag 13 Dec. 1944.1e Jaarg. no. 267 weermacMs&ericftf M -t enorm gebruik van materiaal poogden de Amerikanen in het gebied ten oosten van Aken gisteren nogmaals de doorbraak door onze stellingen at te dwingen. Hun infanterie- en tankfor- maties, die over een breedte van 15 km. stormliepen, werden onder zwaar af weer vuur van alle wapens genomen en kondén sleehts in enkele sectoren in zeer geringe mate o ns hoofd ge vechts- veld binnendringen. Op de Ybuigels sloeg onze artillerie de vijandelijke aanvallen reeds bij de ontwikkeling uiteen. De verbitterde'gevechten duren voort. In het gebied van Saarl au tern lijdt dc vijand in de zware kazemattengv- vechten grooto verliezen. Ten zuidoos ten van de stad werden zij 11 pogingen om met vrij sterke strijdkrachten over de Saar te trekken, verijdeld. Aan weerszijden van de berieden Vogezen zijn de gevechten in hevigheid en uit gebreidheid toegenomen. Bij en ten zuidoosten van Suavgemünd kwam het derde Amerikaansche leger slechts weinig voorwaarts. Ten noordwesten van Hagenau zijn de hevige gevechten met den. opgedrongen vijand nog aan den g<ng. In den zuidelijken klzas heeft de tegenstander zich gisteren be perkt tot vergeetsche plaatselijke aan vallen bij Kaysersberg en aan weers zij dli van Tharm. Londen lag nog steeds onder het vuur van onze lange-afstandswapens. In Midden-Italië ontwikkelden zich in den Lampne-sector ten noorden van Russi zware gevechten met de onder krachtige vuurbescherming aanvallen- de Britsche formaties. Sleehts met gr00- te verliezen kon de vijand ten slotte op den westelijken'oever van de rivier een klein bruggenhoofd vormen. >nze troe pen wierpen in het moerasgebied ten noorden van Ravenna een opgedrongen vijandelijke gevechtsgroep terug. "Vij andelijke aan\ allen ten zuiden van Bo logna mislukten. Bij ondernemingen tegen benden in Noord-Italië verloor de vijand in den tijd van I tot 10 Dec. meer dan 900 dooden en 1200 gevpmgenen. 124 kampen en kwartieren werden ver nield. BINNENLAND Rantsosnbonnen voor aardappelen voorinleveren. Het publiek inde pro vincies Noord Holland,-Zuid-Holland en Utrècht moet in den vervolge de rantsoen bonnen voor aardappelen, als mede de Duitsche bonnen voor aard appelen evenals zulks is bepaald voor de bonnen van de tweede noodkaart van tevoi en bij den handelaar-inleveren. Eerst nadat de handelaren op basis van deze bonnen zijn bevoorraad, zal de aflevering zonder nadere aankondiging plaats vinden. Voorinlevering groeritebon. De bo venhelft van don bon „Groente ln pe riode 1945" moet men vóór Donderdag 21 Dec. a.s. in leveren bij den hande laar van wien men van 24 Dec. tot en 6 pon EEN KORRELTJE. „Tot Hem sten Verlosser, moeten we met de uiterste inspanning all^ menschen terugvoeren. Hij toch is het/die allen aan de hoogste openbare gezagdragers even goed als aan heid en volgzaamheid ver onderdanen waarachtige recht schapenheid leert, ongekrenkte ge rechtigheid, en deemoedige liefde; Hij Jan. groente en fruit'wenscht te lcoo-*s het sl°^e en Hij alleen, die onzen allergoedertierend- de tot gehoorzaam - Bij d eelne m i ng aan d erna alüj I e n van de centrale keukens dient men bij j den eerstvolgenden kaartverkoop voor het tijdvak van 24 Dec. 1944 tot en met 6 dan. 1945 de bovenhelft van dezen bon bij d-o'centrale keuken in te leveren. Voor bet tijdvak van 7 tot en met 20 Jan. 1945 dient men, al naar gelang men deelneemt aan de maaltijden van de centrale keuken of zijn groente en fruit van zijn handelaar wenscht te be trekken do benedenhelft van dezen bon bij den kaartverkoop voor laatstge noemd tijdvak bij de centrale keuken of vóór 4 Januari 1945 bij den hande laar in te leveren. STADSNIEUWS Derde Orde Hariebrugskerk. Aan staanden Zondag, 17 December, om 4 uur Vergadering, der Derde Orde. Daar deze Vergadering dient ter voorbereid t ding- van hef&anst. Kerstfeest, verzoek ,j Johanna dr van D Bergman en ik alle leden mand noch trouw op to komen. Nie- van de üroote Derde Orde noch van de Jeugd-Derrie Orde mag afwezig zijn. 'Alleen ziekte kan als ex- cuufc worden aanvaard. Aanstaanden Zondag-, 17 December, is 't tevens de dag, waarop vijl jaar geleden de Jeugd-Derde Orde, afdee- ling meisjes, opnieuw in Leiden werd opgericht. Het eerste lustrum. Om half 8 de H. Mis tot intentie van de J. D. O. waaronder algemeene H. Communie. grondslag en steunpilaar kan zijn van vrede en rust," Paus Pi us XII Het kantoor van don Plaatselij- kon Bureauhouder van den Voedsel- commissaris voor Zuid-Holland te Lei den en tevens gemachtigde voor de Voedselvoorziening voor het groote stadsgebied Leiden, is met ingang van 12 December,) tijdelijk verplaatst naar Mandemakerssteeg 12 (boven Peek Oioppenburg). Geboren: Leonard us Petnis zn van G. W. van Goozen en A C. Dóeswijk; Jannetje dr van B. Groene- vetd en S. C. van den Hoorn; Maria dr van J. Waasdorp en H. M. Kienjet Henny dr van J. de Hoog en M. A. van Wessem; Cornelia Johanna dr vanH. Boelee en M. H. de Vleeshouwer. Vesta dr van B H M Haver A AA Fellinga. Johannes Pieter zn van J J Buis en J Wielders. Maria ME C Langezaal. Johan Anton Jacob zn van A Metz en E M Tarenskeen. Inlevering aardappelbonnen 275 en 1717. De secr.-gen. van het dept. van L. en V. maakt bekend, dat do handelaren in aardappeleu in de pro- J vincies Noord-Holland, Zuid-Holland j en Utrecht, die de bonnen 275 on R 17 van de tweede noodkaart op 14 en 15 December '44 bij den distributiedienst Daarna een paar uur gezellig samen- hebben ingeleVerd daarop bevoorraad zijn. De uiterlijke feestviering wordt zullen worden op basis van l kg. per uitgesteld oorlog. directeur, is, Mr. Dr- lijke tot na den Pater BOO AIS, o.f.m De Geoieente-Secretn (J. E. van Stryen, heeft, mot ingang van 1 Mei 1945, den dag, waarop hij 40 jaren in dienst van de gemeente Lei- j den hoopt te zijn, ontslag gevraagd uit zijn ambt. Op 16 Dec. a.s. zal het 25 jaar geloden zijn,dat de heoren W v.d.Laan, E. W. Wichers Rollandet, B. de Koning j en P. Boot Jr. in een algemeene leden vergadering der 3 October bon. Hiervoor reikt de distributiedienst toewijzingen uit met afgeknipten linkerbenedenhoek met distributie stempel op voor- en achterzijde en voorzien van een uiterste geldigheids datum van 24 Dec. 1944. De hande laren dienen zondernadere aankon diging- tot aflevering op deze bonnen over te gaan, zoodra zij daarop zijn bevoorraad doch uitsluitend in de week van 17 tot en met 23 Dec. OjFFICllüËLE PuiLSCMSL Inlevering versnaperingsbonnen de- i taillisten. De sccr-gen. ^an het dept. die vergadering' met 1 van L. en Y, deelt mede, dat de winke- Vereeniging tot bestuurslid werden benoemd Het bestuur werd in twee leden ui the breid. liers de bonnen 206 van de tweede

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1