ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSGHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DEWESTERBME KantoorPapengr. 32, Giro 103003 LEISSCNE EDITSE Tel. Adm. 20935, Tel. Red. 2W15 Dinsdag 12 Dec. 1944. 1e Jaarg. no. 266 Duifscft We&rmscftfs&eriitht Na een krachtige artillerie voorbe- het le Amerikaansohe le- reiding is ger gisteren in tot het gebied ten Gosten den vierden aan den gang. Saarlautern van Aken aanval overgegaan. Verbitterde vechten met den op eenige in ons hoofdgeveclitsterrein binnen gedrohgen vijand zijn Aan weerszijden van dnurt de hevige sg rij cl om onze ves tingwerken voort zonder dat er een belangrijke wijziging in den. toestand is gekomen. Tusschen Saargemuend en Hagenau zette de vijand zijn aan vallen over een breed front met ver sterkte hevigheid voort. Door onmid dellijk ondernomen tegenaanvallen •werd hij na een terreinwinst van eenige kilemeters Zuidelijk deel van Saargemuend, en in Hagenau zijn 00_ ten ontbrand. Ook in den Zuidelijken Elzas zijn onze troepen op de bekende j zwaartepunten nog altijd in een har- j den afweerstrijd gewikkeld. In Midden-Italië zijn sterke vjjan- delijke aanvallen op onze pas ver overde stellingen ten den Rijn was ook gisteren het doel van vijandelijke vliegtuigenin scheervlucht Bovendien vielen Amerikaansche ter- reurvliegers verscheidene plaatsen, met name de steden Koblenz en Bingenaan. In den strijd tegen het vijandelijke ravitailleeringsverkeer hebben onze grooten duikbooten vijf schepen met een inhoud ge- j van 34.000 brt. en twee torpedojagers ulaatsen in den groud geboord. Opperbevelhebber Japansche vlootge- sneuveld. De omroep van Tokio heeft bekend gemaakt, aldus meldt Reuter, dat de opperbevelhebber der JapMnsche vloot, vice-admiraal Tsji- oet.sji Nigoemo, bij de gevechten om Saipan den heldendood heeft gevonden. STADSNIEUWS Jechnische noodhulp 5n actie. - Vrijwel onmiddellijk na het bombar dement, dat onze stad trof, is een deel opgevangen. In het van de Groep Leiden van de T. N. bij alarm opgeroepen. Op verzoek hevige straatgeveoh- j van den Burgemeester, Hoofd van de Luchtbeschermingsdienst, werden on geveer 70 Noodhelpers met klein materieel, ladders, touwwerk eu krui wagens, ingezet voor het verleenen van eerste hulp bij herstellings-werk- zaamlieden aan de huizen en het Zuid-Wesmaken van nood-voorzieningen voor de~ getroffen burger-bevolking. Een ploeg Noodhelpers bleef in hot T.N.- gebouw in reserve. Onder leiding van de Dienstleiders van de Bouwploeg en van den Technischen Diens! be gonnen de Ingerukte Noodhelpers kort na de ramp hun werkzaamheden. Zij hebben hun werk totdat de EEN KORRELTJE. j „Ruzie is verloren tijd". Op deze i spreuk viel onze aandacht in het kan- toor van een zaak. Gelukkig die men- schen en gezegend die onderneming, als er daar naar deze levenswijsheid wordt -gehandeld! Want inderdaad: veel tijd, hn ergerveel arbeidslust en levensvreugde gaat. verloren door ruzie, die had kunnen worden voorkomendoor wat meer zelfkennis, wat meer zelfcon trole, wat meer zelfbedwang. Geboren: Jacöbus Johannes zn van W- Zitman en M. van Atten; Adriana dr van H- Renee en J. Hettema; Anna Maria dr van C J. Nederpelt en P. M. Reeuwijk; Johannes zn van G. A. de Hilstev en C. S. Klaassen; Machiel Theodorus zn van M. van der Pompe en T. M. de Bruin; Marie dr van J. Freeke en H. M. van Oosten; Bernliard zn van A. Beij en H. van der Vos; Sara Maria dr van IJ. van der Lelie zn M. C. Dietz. Ondertrouwd: W. van Gijzen jm 27 j en M. C. Ouwerkerk jd 27 j; J. K. j Schweneke jm 23 j en E. G. Stienstra jd 22 j. Overleden: P. de Gunst man 72 j; A. H. Kagenaar man 67 j; L. H. Lieverse man 29 j; C. van Hoorn vr 77 j. van Faenza in geconcentreerd afweer- In het .Ijiperasge- Noördwesten en vuur ineengestort, bied ten Noorden van Ravenna is de gevechtsactiviteit gisteren weer opgeleefd. Aan de Douau hebben onze troepen het vijandelijke bruggenhoofd ten Noordwesten van Fuhovar uiteengeslagen, Yrij sterke aanvallen der bolsjewieken ten Zuid- voortgezet, oosten van de stad bleven zonder tern is hen sueccs. In Hongarije ondernamen de bolsje wieken tusschen de Drau en het Plat- tenmeer en op de landengte van Stuhl- weissenburg vruchtelooze afzonderlijke aanvallen. De pogingen van vrij sterke sowjetrussisehe infanterie- en tank- noodzaakt onafgebroken komende duis- materialen in te leveren. In talrijke woningen waar ravages waren aangericht, boden Nood helpers bij allerlei bergingswerk de helpende hand, maakten voor de ge broken ruiten in allerijl noodvoor zieningen en herstelden daken, om meubilair van de bewoners te bescher- strijdkrachten. het penetratiegebied men. De T.N.-mannen ontzagen zich ten noordoosten van Boedapest uit te breiden, werden in felle gevechten ver ijdeld. In één sector werden van IS aan vallende vijandelijke tanks 17 stukge schoten. In het gebied van Miskolc en in het zuidelijk deel van oostelijk Slo wakije versterkten de bolsjewieken hun aanvallen door het aanvoeren van ver- allerminst, waren doorloopend druk en gunden rich nauwelijks in de weer tijd voor het nuttigen van een hun aangeboden yarmen maaltijd, ook al werd deze in de koude zeer gewaar- deerd, Even voor liet afmarcheeren i uit de getroffen wijk naar het T.N.- i gebouw, heeft de Hoofd dienstleider scheidene versche divisies infanterie- den manschappen, ook uit naam van en tankformatie^. Haar doorbraakpo- j de getroffen burgers, die hem zulks gingen strandden op de standvastig- uitdrukkelijk hadden gevraagd, zijn beid van onze divisies, waarbij zij zwa- j dank betuigd voor hun flink en door- re verliezen leden aan dooden en ge- j tastend optreden. Hij sprak daarbij wonden. Tegen plaatselijke penetraties het vertrouwen nit dat, indien Leiden ten noorden van Miskolc worden tegen- onverhoopt wederom eens mocht wor maatregelen genomen. den getroffen, de T,N. opnieuw zal Het rijksgebied aan weerskanten van toonen voor haar taak berekend te zijn. 5»'4JBL2CAT1E. inlevering bon 237 door detaillisten. De seor.-gen. van het dep. van L. en V. maakt bekend, dat handelaren in appelen in de distributiekringen 'sGra- venhage, Wassenaar, Voorburg*, Rijs wijk en Leidscliendam *de van het pu bliek ontvangen bonnen 237 van de 2de noodkaart, op opplakvellen geplakt, op Donderdag 14 en Vrijdag 15 Dec. 1944 1 bij de distributiedienston dienon in te leveren ter verkrijging van een geze geld ontvangrbewijs. Tegen inneming van deze ontvangstbewijzen zullen plaatselijke verdeelkantoren de appels aan de handelaren toewijzen. Aflevering 'dient zonder nadere aankondiging zoo spoedig mogelijk plaats te vinden. Inlevering aardappelbonnen 275 en R 17 door detaillisten. De secr.-gen. van het dep. van 1. en v. maakt bekend, dat de aardappelhandelaren in de pro vincies N.-Holl., Z.-Holl. en Utrecht de bonnen 275 en R17 van de 2de noodkaart op Donderdag 14 en Vrijdag 15 Dec. dienen in te leveren bij de distributiediensfen. Inlevering aardappelbonneir 285 en R28 door detaillisten. De secr.-gen, van het dep, van 1, en v. deelt mede, dat de aardappelhandolaren in de pro vincie N,-HolL, Z.-Holl. en Utrecht de bonnen 285 en R 28, welké zij voor Donderdag 14 Dec. a.s. van het pu bliek ontvangen hebben, op Donder dag 14 en Vrijdag 15 Dec. a.s, bij de plaatselijke distributiediensten dienen in te leveren tegen toewijzingen voor- i zien van distributiestempel op de vóór- en achterzijde en de uiterste datum van geldigheid van 10 Dec. '44,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1