ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DEWESTERBOBE Kantoor: Papengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE EDITIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red. 20015 Maandag 11 Dcc. 1944. 1e Jaarg. no. 265 öuitsch Weemtacfstsgs&richf In het gebied van Aken zijn de ge vechten verder in kracht en uitge strektheid geluwd. Aanhoudende her groepeeringen bij den vijand doen een spoedige hervatting van zijn groote aanvallen in dit gebied verwachten, Bij voortgezette, maar vruchtelooze aanvallen in het bosch van Huertgen en bij Yossenack verloren de Amerika nen talrijke gevangenen 1 n het gebied van Saarlautern hebben grenadiers den tegenstander uit een aantal kazematten geworpen, waarin hij zich verschanst had. Aan het front tusschen Saarge- muend en Bischweiier in den Elzas zijn onze troepen in het voorterrein van den westv al in een zwaren atweerstrijd ge wikkeld met de sterke vijandelijke strijd krachten, die tegen ons taai verzet slechts een onbelangrijke terreinwinst konden maken. Na hevige gevechten drong de vijand ten slotte in Nied< r- bronn en Bischweiler binnen. In den Zuidelijken Elzas houdt de vijandelijke druk aan weerszijden van Kaysersberg erf ten zuiden van den Schluchtpas aan. In de streek van Thann belemmerden onze troepen den aanvallenden vijandelijken formaties in hevige gevechten de voorgenomen doorbraak. Aan Jiet zuidoostfront van Lorient hebben de Amerikanen zich gisteren, na het mislukken vuil hun aanvallen, beperkt tot hevig artillerievuur, dat door onze batterijen weid beantwoord. In Midden-Italië is de slag om en ten zuidwesten van Fa< nza gisteren tot de grootste hevigheid opgevoerd* Eigen tankformaties gingen over een breed front tot den tegenaanval over en wier pen, ook door den sterksten vijandelij ken tegenstand niet weerhouden, de Britten in het voorgebergte van de Etruskische Apennjjnen verscheidene kilometers naar het zuiden terug. Ook op den westrand van Faenza werd de vijand over den Lamonascctor terug geworpen. BINNENLAND BESCHIKKING Betreffende het voeren vsn het toeken van hef Roode Kruis. Ton einde een waarborg te scheppen, dat het teeken van het Roode Kruis sleohts in de daartoe bestemde geval len wordt gevoerd, wordt hef volgende bepaald I. Aan burgers, ook artsen, is hot voeren van het teeken van het Roode Kruis op een wit veld slechts dan ge j oorloofd, indien zij, als lid van het Ne- derlandsche Roode Kruis, in dienst en op last daarvan werkzaam zijn tijdens de uitoefening van hun taak, bedoeld in het Verdrag van Geneve.-Zij mogen hierbij het Roode Kruisteeken slechts dragen op den voor het Nederlandsche Roode Kruis toegestanen armband. Bo vendien moet dé betreffende persoon een legimitatiebewijs van het Neder- landsche Roode Kruis bij zich dragen, hetwelk het eontrolestempel draagt van den weermachtsbevelhebber in Nederland. Bovengenoemde armbanden en legi timatiebewijzen worden afgegeven door den secretaris-generaal van het Nederlandsche Roode Kruis. II. Op motorrijtuigen mag het tee ken van het Roode Kruis op een wit veld door burgerpersonen, ook artsen, slechts worden gevoerd- indien 1. Alleen en uitsluitend het Neder landsche Roode Kruis bevoegd is om over het motorrijtuig te beschikken, en alleen bij gebruik van het motorrijtuig voor een rit in diensten op last van het Nederlandsche Roode Kruis, onder ge leide van een vertegenwoordiger daar van, die zich overeenkomstigart.^ecr- ste lid, kan legitimeëren 2. Hét motorrijtuig door den wèer- maclitbevelhebber in Nederland is toe-1 gelaten voor hot gebruik in dienst van j het Nederlandsche Roode Kruis en i daartoe is voorzien van een bijzondere vergunning. III. Aan burgers is, in welken vormt ook, ieder gebruik van het Roode Kruis- I teeken op een wijze, die niet is toegela ten in de artikelen 1 en 2 van deze be schikking, verboden. IV Overtreding wordt gestraft-met hechtenis van ten hoogste 6 maanden en met een geldboete van ten hoogste 'f 10.000.—. I V. Deze beschikking treedt in wer- j king op 15 Dec. 1944. Op dat tijdstip treedt de op 10 Oct 1944 gepubliceer- I de bekendmaking betreffende het voe- ren van het Roode Kruisteeken buiten werking. Alle tot op dat tijdstip afgege- I ven legitimatiebewijzen voorliet, voeren van het teeken van het Roode Kruis worden dan ongeldig. De sec,-gen. van hét Ned. Roode j Kruis maakt, naar aanleiding van bo- j vensfaande verordening inzake het dragen van het Roode-Kruis-teekori, het volgende bekend. De besturen der plaatselijke afdee- i lingen worden verzocht, gelet op het j in par. 1 genoemde legitimatiebewijs, de navolgende gegevens, alsmede 2 pasfoto's, te verstrekken: l. naam,! 2. voornamen, 3. functie (in het Ned. Kruis), 4. plaats van geboorte, 5. da- turn van geboorte, 0, adres, 7. no. per- EEN KORRELTJE. „Ieder voor zich en God voor ons allen". Deze onchristelijke levens wijsheid", in practijk gebracht door christenen, heeft voor velen oogen de verheven christelijke levensleer ver duisterd. Het christelijk levensbeginsel staat daar lijnrecht tegenover„Bemint uw naaste als uzelven". Als uzelven! soonsbewijs en plaats van uitgifte, 8. datum, waarop men toegetreden is als lid tot het Ned. Roode Kruis, 9. het j'aar, waarin heLexamen ter verkrijging van het diploma voor helper (helpster) werd afgelegd, dan wel de datum, waarop de geldigheid van het uitge reikte diploma werd verlengd. De ge gevens van de niet-gediplomeerde le den, die naar het oordeel van de bestu ren eveneens voor dit legitiematiebe- wijs in aanmerking komen, dienen ge lijktijdig, echter afzonderlijk, te wor den opgegeven. De ljjsten met de hier boven gevraag de gegevens dienen in tweevoud en door het bestuur gewaarmerkt te wor den ingezonden aan den commissaris van den kring, waaronder de plaatse lijke afdeeling ressorteert. Vervolgens zendt de kringcommis saris één exemplaar, thans ook door hem gewaarmerkt, vergezeld van de twee vereischte pasfoto's, naar den secr.-gen van het Ned. Roode Kruis, Princessegrécht 27, Den Haag. De aldaar gereed gemaakte legima- tiebewijzen zullen via de kringcommis sarissen aan de besturbn der plaatse lijke af deelingen ter uitreiking worden toegezonden. Voorts wordt, gelet op paragraaf 2 van d<^ zelfde verordening, verzocht, gelijktijdig op te geven aan den secr.- gon, voornoemd, het aantal auto's en motorrijwielen, waarvoor op 15 Nov. 1944 van de Duitsche weermacht toe stemming was verkregen, ten dienste van het Ned. Roode Kruis te rijden. Tevens gelieve men mede te deelen, hoeveel wagons hiervan per 1 Dec. j.l. nog ter vrije beschikking van de plaat selijke afdeelingen stonden. Dezelfde vragen dienen tc worden beantwoord ten aanzien van de overige materialen van het Ned. Roode Kruis. Aardappelbonnen v. week v. 17 t/m 23 Dec. In de provincies N.-Holland Z.-Holland en Utrecht zullen voorde week van 17 tot en met 23 Dec. 1944 de bonnen 275 en R 17 van de 2de nood- kaart worden aangewezen voor het koopen van aardappelen. De per bon beschikbare hoeveelheid zal nader worden bekend gemaakt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1