ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEiDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE EDITIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red. 20015 I Zaterdag 9 Dee. 1944 Ie Jaarg. no. 264. Du^sch WeeKmaeltffsbeirictif ,,Na drie weken vergeefsclie door braakpogingen bij Aken heeft de vijand gisteren allegn in den sector ten westen van Juelieh met vrij sterke strijdkrach ten, maar vergeefsch aangevallen. By Yosscnack kwam liet tot verbitterde gevechten om een heuvel en enkele sectoren, die nog voortduren. In den sector van Saaflautern heb ben onze grenadiers groepen gen verloren vooruitgeschoven die de vorige da- kazematten waren gegaan, heroverd, i Nieuwe pogingen van den vijand om j de Saar over te'steken, stortten ineen i in het vuur van onze artillerie. Ook het meerendeel der aanvallen, die de vijand op een breed front ten oosten van Saar- alben ondernam, werd in ons hoofdge vechtsveld uiteengeslagen en kostte den tegens tan d ei' o p n i e u w 2 2 tanks en 4 gepantserde verkenningswagens. In den Midden-Elzas hebben vastbe raden tegenaanvallen den aanvallen den vijand, vooral iu liet. gebied van Schlettstadt en Kappoltweiler naar zijn uitgangsstellingen teruggeworpen. De s i T-i I gegeven poging van vry sterke vijandelijke strijdkrachten om den zuidelijken vleu- gel van ons front in de Vogezen in den sector van Masmuenster in te drukken, mislukte eveneens onder aanzienlijke i i elk geval behoeft de handel verliezen voor den aanvaller. Daarentegen slaagden de bolsjewieken j EEN KORRELTJE, er iu om begunstigd door mist hun pe- j Verbeter de wereld, begin bij jezelf, uetratiegebied ten noorden van de H;er wor(jt gegeven de noodzake- Hongaarsche hoofdstad te verdiepen j ijjke voorwaarde voor den opbouw van -een nieuwê, ware gemeenschapieder onzer moet beginnen bij zichzelf! Lang genoeg hebben wij gescholden helaas, maar al te vaak met reden op degenen, die het in dezen tijd betrek kelijk goed hebben en niet hartelijk meevoelen en werkelijk meeleven met bet gebrek en den nood van hun mede- menschen Laten we beginnen met ons zeil te onderzoeken: hebben w ij vroeger en óók in dezen tijd ons zelf ingeleefd in den toestand van hen, die meer gebrek hadden aan voe ding en kleeding, aan vuur en licht dan wij Beginnen we met ons zelf ons tekort aan opofferende christelijke liefde te verwijten, ons te verboteren! Groot-Londen en liet Antwerpen werden nachts door onze 1 wapens beschoten. overdag gebied van en des -afstandvuur- In Mi 'den-Italie heeft het achtste Britsche leger ten zuidwesten van Faenza zijn krachtige aanvallen giste ren tot in de nachtelijke uren voortge zet, Do standvastigheid van onze gre nadiers en pantsergrenadiers bracht i lien tot staan. De den geheele'n dag- door omstreden plaats Pideura bleef na wisselvallige gevechten d«js avondsin Duitsche handen. Vijandelijke -tank- strijdkrachten. die in een verresseuden aanval trachtten de stad Faenza te ne men, werden aan den rand van de stad opgevangen. Op den Balkan hebben eigen snelle troepen ten westen van de Fruskn Gora doorgedrongen bolsjewieken en ben de ngroepen teruggeworpen. Aan het geheele slagfront in Hongarije wordt met groote felheid gestreden. Her nieuwde pogingen der bolsjewieken om tusschen Drau en Plattenmeer naar het western door te breken mislukten. Ook de omsingelingspogingen van sterke Sowjetrussi3che strijdkrachten in het gebied ten zuiden van Boedapest kon den tegenover onzen hardnekkigen af weer slechts weinig terrein winnen. BINNENLAND De yoorinlevering van aardappelbon nen. In verband met de voorinleve ring van aardappelbonnen vestigt het bedrijfschap voor aardappelen er. de aandacht op, dat het publiek geheel vrij is in'de keuze van den kleinhande laar, mits deze is aangesloten bij de vak groep van kleinhandelaren in aardap pelen, groente en fruit, Yesp. het be drijfschap voor aardappelen. Men is voor volgende bonnen niet ge bonden aan denzelfden kleinhandelaar. De niet op de door lief plaatselijk dis - t.ributiekantoor vastgestelde dagen in- j geleverde bonnen zijn waardeloos. Het publiek moet voor de ingeleverde bon- j non een bewijsje vragen, vermeldende naam van den hhndelaar en van den I klant, het aantal en de nummersder in- j geleverde bonnen en den datum vanin- j levering. Dit bewijsje moet bij onJ>- i vangst der aardappelen worden terug- Door te kleinen voorraad kan gelijk zijn, dat de handelaar de klanten moet afwerken in volgorde der inlevering. Opschorting van het tegoed bij den handelaarïs niet toegestaan. In aar slechts week van geldigheid af te leve ren, indien hij zelfde aardappelen ook later heeft ontvangen. Klachten over niet-levcring door den handelaar kun nen uitsluitend onder overlegging der inleveringsbewijsjos schriftelijk wor paarden, welke voorzien zijn van oog kleppen en/of van een opzetteugel, te besiuren óf te hebben. STADSNIEUWS Schooltandvarzorging. Op de ge- voor het jaar 1944 van f1173.uitge- n a de m eentebegrooting is een bedrag trokken voor enkele ten laste van de gemeente komende kosten in verband met de schooltandverzorging. Voor het ile Nederlandsc-he Volks verzorging op zich ge- den ingediend hij de controlecommissie of agenten der vakgroep ter plaatse. Nimmer wordt, bet publiek door bet be drijfschap schadeloos gesteld, indien het verschil van meeuing met den han- nelaar heeft over de aflevering Slechts indien de handelaar de aardappelen wel beeft ontvangen en daarop niet heeft geleverd, zullen tegen hem zeer strenge maatregelen worden genomen. Rekaningen gevorderde materialen. De directie van het rijksbureau voor IJzer en Staal maakt hiermede bekend, dat met betrekkihg tot de door de Duitsche instanties gevorderde materialen, vallende onder de compe tentie van rijksijzer (walserijproduc ten enz.), twee copieën van de des betreffende rekeningen bij genoemd bureau, Lange Houtstraat 11 te's-Gra- venhage moeten worden ingediend Oogkleppen en opzetteugels voor paar den in den Haag verboden. Van Dec. a.s. af is het,behoudens vergun ning van den'burgemeester, te 's Gra-1 leden hebben oo Dinsdag- en Donder- venhage verboden op de open bare straatdagmiddag om drie uur repetitie. 9.9. overige had dienst deze nomen Nu de Nederlandsché Volks- dienst haar werkzaamheden in deze heeft gestaakt, is het noodzakelijk bet salaris van den tandarts, die roet de verzorging is belast, voor rekening van de gemeente te nemen, teneinde de schooltandverzorging te kunnen voort zetten. Voor het l'oopende jaar is daar toe een bedrag vereischt van f 1500. Dit bedrag kan worden afgeschreven van den post „subsidie van den Neder- landsche Volksdienst. voor de verstrek king van voeding en kleeding aan schoolkinderen", aangezien de uitga ven -op dezen post aanzienlijk beneden de raming blijven. Openbare Leeszaal en Leesbiblio theek „Reuvens". De in Aprilj.l. overleden dr. "Wijnaendts Francken heeft zijn woonhuis aan de Plantage 6 alhier, gelegateerd aan bovengenoem de instelling, ten einde dit te doen dienen als bijgebouw der Leeszaal, die reeds vele jaren met gebrek aan ruimte te kampen heeft. Het Bestuur heeft besloten de bene denverdieping voorloupig te gebruiken als studiezaal en kinderbibliotheek. Sint ödo Koorknapen. De Schola

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1