ZUIDHOLLANDSCM DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEiDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERS® 9E KantoorPapengr. 32, Giro 103003 LE1DSCHE EDITIE TeL Adm. 20935, Tol. Rod. 2M15 Vrijdag 8 Dec. 1944 1e Jaarg. no. 263. EPiHifscft WeersnacHtsberkhf De overstrooiniugeu ten Zuidwesten van Arnhem hebben een zoodanig en omvang aangenomen, dat de vijand gedwongen is steeds nieuwe doelen van zijn stellingen op den Zuidelijken oever van den Beneden-Rijn ten spoe digste te ontruimen. In bet gevOohtsgebied van Aken namen de vijandelijke aanvallen af in aantal en kracht. Aan weerskanten van Saarlautcrn wordt gestreden om enkele kazemat- groepen. Ten Noordwesten van For- bach konden Amerikaansohe aanvallen slechts weinig terrein winnen. Ten Noordoosten van Saarajben werden de vijandelijke doorbraakpogingen in ons hooi d ge ve chTs terrein uiteengeslagen. In het Noorden en het Noordwesten van de frontbocht in den Klzas ver beterden onze troepen hun stellingen. Het Sste Kngelsche leger heeft giste ren het zwaartepunt van zijn aanvallen vei legd naar het gebied ton Zuidwesten van Faenza. De aanvallen werden voor hetmeerendeel uiteengeslagen. Op den Balkan verloopen onze marsch- be wegingen in Montenegro en Wesl- Servie volgens de plannen. Bij don af weer van de vijandelijke pogingen 0111 Boedapest van twee kanten te omsin gelen, brachten onze troepen den tegen stander groote verliezen toe. Anglo-A111 crikaansohe v 1 legerorma- ties, die gisteren op groote schaal vluch ten ondernamen boveii Midden-Duitsch en Noord west-Du itscli gebied, wierpen bommen uit. waardoor vooral in Biele feld en Minden schade ontstond. In de avonduren ondernamen de Britten een aanval op Osnabrueck. Bovendien wer den-Gicssen, alsmede het Middon-Duit- sche gebied aangevallen Snelle Brit sche gevechtsvliegtuigen ondernamen een stoóraanval op de Rijkshoofdstad BINNENLAND Voorinlevering bon voor zout. In de provincies N.-Holland, Z.-Holland en Utrecht, met uitzondering van den distril'utiekring Gorkum, wordt weder een bon voor het kooperi van 250 gram zout aangewezen Met publiek dient hiertoe de bonnen 232 van de tweede nood kaart vóór Zaterdag 16 December a.s. bij den winkelier in te leveren. De aflevering van het zout zal zonder fra aiere aankondiging plaats vinden, zoo dra de winkeliers op de bonnen232 zijn bevoorraad. Voor den distributiekring Haarlem wordt per bon 232 in plaats van 250 gram 300 gram zout beschikbaar ge steld. 1 - DE NIEUWE Bü deelneming aan wanne maaltij- 1A i den uit de centrale keukens moeten al - De bonnenhist voor de week van JLU 1 1 daar de volgende bonnen worden mgc- t.m. 10 Dcc. voor alle distributiekvingen in Zuid-Holland luidt 2874 rants, brood 288: 2 rants, brood of bloem j r 118 rants, brood 1 r 123 rants, brood of bloem of 250 gr. kindermeel of voedingss. (in de distrihutiekringen: 's-Gra- venhage, Rijswijk, Voorburg, Leidscbendam,. Wassenaar (resp. de no's 317, 670, 671, 672, 314, 385, 409, 342 en 414) uitsl. 250 gr. kinderm. of 210 gr. tarwebl. voor kinderen rl3: 125 gr. boter of 1 dl. spijsolie (spijsolie uitsl. in die kringen, waar op bon 295 reeds spijsolie j 99 is versterkt). 271: 1 kg. aardappelen r 141 kg. aardappelen 22811 4 rants, vleescfe 229 100 gr. kaas 2311 rants, vervangsmiddelen Voorts zijn geldig van 10 Dec. t.m. 6 j Jan. de bonnen van bet inlegvel. c4134 liter taptemelk of 400 gr. tap- temelkmelkpoeder (p. w. 1 liter) d 413: 4 x 500 gr. taptemelkpoeder of 4 5 liter taptemelk e413: 4 x 5L/<j liter gestandaardiseerde melk en 2 rant, toiletzeep leverei le. 27i of R 14 vóór aardappelen; 2e. In alle. distributiekringen met uitzondering van den Haag de groen- tenbon 13e periode ?44 (benedenhelft). Voorts zijn de volgende reeds aange wezen bonnen geldig tot en met 16 Dcc. 2Q6 150 gram versnaperingen. 220 100 gram vermicelli of puddingpoeder e.d 221 250 gram jam of stroop of 125 gram suiker, 222 ID4 rantsoen vleesch, 285 1 Kg. aardappelen, Ti 28 1 Kg. aard appelen, R 25 250 gram suiker. Tot en met 23 Dcc. zijn geldig: 225 1 rantsoen eenheidstoiletzeep, 226, R 29 n C 402 ^inlegvel) 1 rantsoen zeepvervangende waschmiddelen of j waschpoeder, en tot 6 Jan. is geldig: R 10 (tabak) 45 gr. scheerzeep. KERKNIEUWS Prof. J. L. Bouman. f Zondag is in het Katholiek Ziekenhuis te's Graven- hage op 41 jarigen leeftijd overleden de zeereerw. hooggel. heer J. L. Bou man, sedert 1937 professor aan het I Philosophicum te Warmond (voordien kapelaan te.Uitgeest, leeranr en eco noom aan het klein seminarie). Woens- De bonnen D 413 en K, 413 moet men dagavond werden de Metten gezongen I daartoe l.g de plaatselijke distributie- j de Kapol van het Ziekenhuis, waar- dienste ibenoodi j strekken. Jp Don u n 3 wordt uoor aen j leverancier de taptemelk of bet tapte- «root. Donderdagmorgen waren do melkpoeder afgeleverd. Lauden waarbij als Agens fungeerde Door de detaillisten moet voor zoo- e lui ae plaatselijke distributie- l - ««.p* ■n inleveren, welke daarop de bï> AS'ens was de weleerw. pater Dolle ligde noodrafftsoenbonnen ver-°-F-M '00,u van de overledene) met strekken. Op bon C 11 3 wordt door den assistentie van rector Bokeloh en prof. ver voorradig op bon R 13 den afgeleverd. Voor zoo v< boter wor- ver niet voor de hoogeerw. hoer v. Deursen, directeur van het Philosophicalm, met assisten tie van de professoren Stainmeijer eif radig moet in kringen waar bon 295 Jansen. Daarna celebreerde directeur i voor het koopen van spijsolie is aange- v' Deursen de plechtige Requiem-Mis \yezen op bon R 13 1 dl. spijsolie wor- i den afgeleverd. In de distributiekrin- j gen, waar- geen spijsolie op bon 295 j wordt verstrekt, dient bon R 13 vóór J 4 Dcc. a.s. (d.. sverlangd tegen ontvangst bewijs) bij de winkeliers te worden in geleverd. Aflevering van boter zal daarna zonder nadere aankondiging met de zelfde assistentie. De hoogeerw v. Deursen hield de lijkrede met als tekst: „Leven vroeg hij U: Gij hebt het hem geschonken, lengtevan dagen: voor eeuwig en immer (Ps. 20.15). Een koor van priester-studen ten zong de liturgische gezongen. De benarding op de begraafplaats aan plaats vinden f'e Kerkhoflaan geschiedde door pater j Alle bonnen met uitzondering.van j Dolle met assistentie van rector die, waarvan voorinievt ring is voorge- j Bokeloh en prof. dr. Willobrands. schreven, alsmede van melk en tapte-j Z. 11. Exc. de Bisschop van 'melk, mogen eerst, bij aflevering der J Haarlem heeft benoemd tot kapelaan I goederen aan den winkelier wor.len j te Warmond den weleerw. heer G. 1 afgegeven. Voor de inlevering derJ. Gioen, kapelaan te Santpoort j melk- en taptemelkbonnen wordt ver- j (priester gewijd iff 1942). versche-Z. H. Exc. i wezen naar de terzake reeds versche-j Z. H. Exc. de Aartsbisschop van j nen publicatie. j Utrecht heeft benoemd tot deken van i Ongeoorloofde voorinle vering kan tot Arnhem pastoor G. Voskuilen aldaar misbruik ten nadeele van het publiek en tot deken van Zwolh- pastoor A. aanleiding geve ia. do Wit aldaar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1